تعاریف تعهد سازمانی

تعاریف تعهد سازمانی:

تعهد سازمانی نوعی نگرش شغلی است و عبارتست از حالتی كه عضو سازمان هدف های سازمان را معرف خود می د اند و آرزو می كند كه در عضویت آن سازمان بماند ، لذا در راستای تحقق اهداف سازمان تمام تلاش و سعی خود را می نماید(پارسیان)[1].

پورتر و همكارانش ( 1974 ) تعهد را به عنوان شدت تعیین هویت فرد با سازمان ویژه و میزان یادگیری و مشاركت با آن سازمان تعریف نموده اند . شاخص مورد استفاده آنها جهت سنجش این متغیر شامل ارزیابی انگیزش تمایل به باقی ماندن در سازمان و تعیین هویت فردبا ارزش های سازمان می باشد .

تعهد عبارتست از به گردن گرفتن كاری ، به عهده گرفتن ، نگاه داشتن ، عهدبستن ، پیمان بستن و نیز عبارتست از :

-1 عمل متعهد شدن به یك سو و یا یك باور

-2 عمل ارجاع یا اشاره به یك موضوع

-3 به عهده گرفتن كاری در آینده

-4 حالت یا وضعیت اجبار یا الزام عاطفی به انجام كاری

آلن ومه یر(1991)تعهدسازمانی را به ابعادسه گانه تعهدعاطفی(بیانگرهزینه های ناشی ازترک سازمان ولذااجباربه ماندن درسازمان)تعهدهنجاری(بیانگراحساس تکلیف ودین والزام به باقی ماندن درسازمان)تقسیم وتعریف نموده اند[2].

سامرز(1995)تعهدسازمانی راعبارت ازگرایش کارمندبه سازمان که برحسب وفاداری وی به سازمان،تعیین هویت باآن ومیزان چالش وتلاش وی درسازمان مشخص می شود،می داند(زکی).[3]

-رابینز-کتاب مبانی رفتارسازمانی-ترجمه پارسیان-علی-1378[1]

2- زکی-محمدعلی-بررسی ابعادرضایت شغلی برتعهد سازمانی درمدارس شیراز سال 1380ص1

3-زکی-محمدعلی-بررسی ابعادرضایت شغلی برتعهد سازمانی درمدارس شیراز سال 1380ص1

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *