دروس پيشنياز کارشناسی ناپيوسته دانشگاه علمی کاربردی(گروه مدیریت و خدمات اجتماعی)

ردیف کد رشته كد درس بخش(گروه) نام رشته نوع درس نام درس تعداد واحد شیوه اجرای درس ساعت نظری ساعت عملی
2103001 210300172201 صنعت مهندسي فناوري آسانسور و بالابرها جبراني مبانی نصب و راه اندازی آسانسور 2 نظری 32 نظری
2103001 210300172202 صنعت مهندسي فناوري آسانسور و بالابرها جبراني مبانی نصب و راه اندازی پله برقی 2 نظری 32 نظری کارگاهی
2103001 210300171203 صنعت مهندسي فناوري آسانسور و بالابرها جبراني شیمی عمومی و آنالیز مواد 2 نظری 32 نظری آزمایشگاهی
2103001 210300171204 صنعت مهندسي فناوري آسانسور و بالابرها جبراني علم مواد 2 نظری 32 کارگاهی
2103001 210300171205 صنعت مهندسي فناوري آسانسور و بالابرها جبراني مدارهای الکتریکی 2 نظری 32 آزمایشگاهی
2103001 210300171206 صنعت مهندسي فناوري آسانسور و بالابرها جبراني ریاضی کاربردی 2 نظری 32 کارورزي
2103002 210300271201 صنعت مهندسي فناوري ارتباطات رسانه اي جبراني شبکه های کامپیوتری 2 نظری 32 سمينار
2103002 210300271202 صنعت مهندسي فناوري ارتباطات رسانه اي جبراني مبانی تولید در رادیو و تلویزیون 2 نظری 32 پروژه
2103002 210300271203 صنعت مهندسي فناوري ارتباطات رسانه اي جبراني مبانی هنرهای تجسمی 2 نظری 32 كاربيني
2103002 210300272204 صنعت مهندسي فناوري ارتباطات رسانه اي جبراني سیگنال ویدویی آنالوگ 2 نظری 32
2103003 210300371201 صنعت مهندسي فناوري ارتباطات و  اطلاعات ICT – بهره برداري از سيستم هاي مخابراتي جبراني ریاضی 2 نظری 32
2103003 210300372202 صنعت مهندسي فناوري ارتباطات و  اطلاعات ICT – بهره برداري از سيستم هاي مخابراتي جبراني مبانی برق و کارگاه 2 نظری کارگاهی 16 48
2103003 210300372203 صنعت مهندسي فناوري ارتباطات و  اطلاعات ICT – بهره برداري از سيستم هاي مخابراتي جبراني اصول دیجیتال و کارگاه 2 نظری کارگاهی 16 48
2103003 210300371204 صنعت مهندسي فناوري ارتباطات و  اطلاعات ICT – بهره برداري از سيستم هاي مخابراتي جبراني فیزیک موج و ارتعاش نور 2 نظری 32
2103003 210300371205 صنعت مهندسي فناوري ارتباطات و  اطلاعات ICT – بهره برداري از سيستم هاي مخابراتي جبراني تکنولوژی مخابرات 2 نظری 32
2103003 210300371206 صنعت مهندسي فناوري ارتباطات و  اطلاعات ICT – بهره برداري از سيستم هاي مخابراتي جبراني سیستم عامل 2 نظری 32
2103003 210300371207 صنعت مهندسي فناوري ارتباطات و  اطلاعات ICT – بهره برداري از سيستم هاي مخابراتي جبراني الکترونیک 1 2 نظری 32
2103003 210300371208 صنعت مهندسي فناوري ارتباطات و  اطلاعات ICT – بهره برداري از سيستم هاي مخابراتي جبراني مدار 1 2 نظری 32
2103003 210300371209 صنعت مهندسي فناوري ارتباطات و  اطلاعات ICT – بهره برداري از سيستم هاي مخابراتي جبراني الکترو مغناطیس 2 نظری 32
2103003 210300372210 صنعت مهندسي فناوري ارتباطات و  اطلاعات ICT – بهره برداري از سيستم هاي مخابراتي جبراني معماری کامپیوتر 2 نظری 32
2103003 210300372211 صنعت مهندسي فناوري ارتباطات و  اطلاعات ICT – بهره برداري از سيستم هاي مخابراتي جبراني مدارهای الکتریکی و کارگاه 2 نظری کارگاهی 16 48
2103004 210300471201 صنعت مهندسي فناوري ارتباطات و  اطلاعات ICT – ديتا جبراني ریاضی 2 نظری 32
2103004 210300471202 صنعت مهندسي فناوري ارتباطات و  اطلاعات ICT – ديتا جبراني مبانی برق و کارگاه 2 نظری کارگاهی 16 48
2103004 210300471203 صنعت مهندسي فناوري ارتباطات و  اطلاعات ICT – ديتا جبراني اصول دیجیتال و کارگاه 2 نظری کارگاهی 16 48
2103004 210300471204 صنعت مهندسي فناوري ارتباطات و  اطلاعات ICT – ديتا جبراني فیزیک موج و ارتعاش نور 2 نظری 32
2103004 210300471205 صنعت مهندسي فناوري ارتباطات و  اطلاعات ICT – ديتا جبراني تکنولوژی مخابرات 2 نظری 32
2103004 210300471206 صنعت مهندسي فناوري ارتباطات و  اطلاعات ICT – ديتا جبراني سیستم عامل 2 نظری 32
2103004 210300472207 صنعت مهندسي فناوري ارتباطات و  اطلاعات ICT – ديتا جبراني الکترونیک 1 2 نظری 32
2103004 210300472208 صنعت مهندسي فناوري ارتباطات و  اطلاعات ICT – ديتا جبراني مدار 1 2 نظری 32
2103004 210300481209 صنعت مهندسي فناوري ارتباطات و  اطلاعات ICT – ديتا جبراني الکترو مغناطیس 2 نظری 32
2103004 210300491210 صنعت مهندسي فناوري ارتباطات و  اطلاعات ICT – ديتا جبراني معماری کامپیوتر 2 نظری 32
2103004 2103004101211 صنعت مهندسي فناوري ارتباطات و  اطلاعات ICT – ديتا جبراني مدارهای الکتریکی و کارگاه 2 نظری کارگاهی 16 48
2103005 2103005111201 صنعت مهندسي فناوري ارتباطات و اطلاعات ICT  – مخابرات سيار جبراني ریاضی 2 نظری 32
2103005 2103005121202 صنعت مهندسي فناوري ارتباطات و اطلاعات ICT  – مخابرات سيار جبراني مبانی برق و کارگاه 2 نظری کارگاهی 16 48
2103005 2103005131203 صنعت مهندسي فناوري ارتباطات و اطلاعات ICT  – مخابرات سيار جبراني اصول دیجیتال و کارگاه 2 نظری کارگاهی 16 48
2103005 2103005141204 صنعت مهندسي فناوري ارتباطات و اطلاعات ICT  – مخابرات سيار جبراني فیزیک موج و ارتعاش نور 2 نظری 32
2103005 2103005152205 صنعت مهندسي فناوري ارتباطات و اطلاعات ICT  – مخابرات سيار جبراني تکنولوژی مخابرات 2 نظری 32
2103005 2103005161206 صنعت مهندسي فناوري ارتباطات و اطلاعات ICT  – مخابرات سيار جبراني سیستم عامل 2 نظری 32
2103005 2103005171207 صنعت مهندسي فناوري ارتباطات و اطلاعات ICT  – مخابرات سيار جبراني الکترونیک 1 2 نظری 32
2103005 2103005181208 صنعت مهندسي فناوري ارتباطات و اطلاعات ICT  – مخابرات سيار جبراني مدار 1 2 نظری 32
2103005 2103005193209 صنعت مهندسي فناوري ارتباطات و اطلاعات ICT  – مخابرات سيار جبراني الکترو مغناطیس 2 نظری 32
2103005 2103005203210 صنعت مهندسي فناوري ارتباطات و اطلاعات ICT  – مخابرات سيار جبراني معماری کامپیوتر 2 نظری 32
2103005 2103005211211 صنعت مهندسي فناوري ارتباطات و اطلاعات ICT  – مخابرات سيار جبراني مدارهای الکتریکی و کارگاه 2 نظری کارگاهی 16 48
2103006 2103006221201 صنعت مهندسي فناوري ارتباطات و اطلاعات ICT – مخابرات نوري جبراني ریاضی 2 نظری 32
2103006 2103006231202 صنعت مهندسي فناوري ارتباطات و اطلاعات ICT – مخابرات نوري جبراني مبانی برق و کارگاه 2 نظری کارگاهی 16 48
2103006 2103006243203 صنعت مهندسي فناوري ارتباطات و اطلاعات ICT – مخابرات نوري جبراني اصول دیجیتال و کارگاه 2 نظری کارگاهی 16 48
2103006 2103006253204 صنعت مهندسي فناوري ارتباطات و اطلاعات ICT – مخابرات نوري جبراني فیزیک موج و ارتعاش نور 2 نظری 32
2103006 2103006261205 صنعت مهندسي فناوري ارتباطات و اطلاعات ICT – مخابرات نوري جبراني تکنولوژی مخابرات 2 نظری 32
2103006 2103006271206 صنعت مهندسي فناوري ارتباطات و اطلاعات ICT – مخابرات نوري جبراني سیستم عامل 2 نظری 32
2103006 2103006281207 صنعت مهندسي فناوري ارتباطات و اطلاعات ICT – مخابرات نوري جبراني الکترونیک 1 2 نظری 32
2103006 2103006293208 صنعت مهندسي فناوري ارتباطات و اطلاعات ICT – مخابرات نوري جبراني مدار 1 2 نظری 32
2103006 2103006303209 صنعت مهندسي فناوري ارتباطات و اطلاعات ICT – مخابرات نوري جبراني الکترو مغناطیس 2 نظری 32
2103006 2103006311210 صنعت مهندسي فناوري ارتباطات و اطلاعات ICT – مخابرات نوري جبراني معماری کامپیوتر 2 نظری 32
2103006 2103006321211 صنعت مهندسي فناوري ارتباطات و اطلاعات ICT – مخابرات نوري جبراني مدارهای الکتریکی و کارگاه 2 نظری کارگاهی 16 48
2103007 2103007331201 صنعت مهندسي فناوري اطلاعات – امنيت اطلاعات جبراني پایگاه داده ها 2 نظری 32
2103007 2103007343202 صنعت مهندسي فناوري اطلاعات – امنيت اطلاعات جبراني ساختمان داده ها و الگوریتم 2 نظری 32
2103007 2103007353203 صنعت مهندسي فناوري اطلاعات – امنيت اطلاعات جبراني شبکه های کامپیوتری 2 نظری 32
2103007 2103007361204 صنعت مهندسي فناوري اطلاعات – امنيت اطلاعات جبراني مبانی امنیت شبکه 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
2103007 2103007371205 صنعت مهندسي فناوري اطلاعات – امنيت اطلاعات جبراني مبانی فناوری اطلاعات 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
2103008 2103008381201 صنعت مهندسي فناوري اطلاعات – برنامه‌نويسي تحت وب جبراني پایگاه داده ها 2 نظری 32
2103008 2103008393202 صنعت مهندسي فناوري اطلاعات – برنامه‌نويسي تحت وب جبراني ساختمان داده ها و الگوریتم 2 نظری 32
2103008 2103008403203 صنعت مهندسي فناوري اطلاعات – برنامه‌نويسي تحت وب جبراني شبکه های کامپیوتری 2 نظری 32
2103008 2103008411204 صنعت مهندسي فناوري اطلاعات – برنامه‌نويسي تحت وب جبراني مبانی امنیت شبکه 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
2103008 2103008421205 صنعت مهندسي فناوري اطلاعات – برنامه‌نويسي تحت وب جبراني مبانی فناوری اطلاعات 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
2103009 2103009431201 صنعت مهندسي فناوري اطلاعات- تجارت الكترونيك جبراني پایگاه داده ها 2 نظری 32
2103009 2103009443202 صنعت مهندسي فناوري اطلاعات- تجارت الكترونيك جبراني ساختمان داده ها و الگوریتم 2 نظری 32
2103009 2103009453203 صنعت مهندسي فناوري اطلاعات- تجارت الكترونيك جبراني شبکه های کامپیوتری 2 نظری 32
2103009 2103009461204 صنعت مهندسي فناوري اطلاعات- تجارت الكترونيك جبراني مبانی امنیت شبکه 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
2103009 2103009471205 صنعت مهندسي فناوري اطلاعات- تجارت الكترونيك جبراني مبانی فناوری اطلاعات 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
2103010 2103010481201 صنعت مهندسي فناوري اطلاعات – خدمات رايانه اي در شهرداري جبراني پایگاه داده ها 2 نظری 32
2103010 2103010491202 صنعت مهندسي فناوري اطلاعات – خدمات رايانه اي در شهرداري جبراني ساختمان داده ها و الگوریتم 2 نظری 32
2103010 2103010501203 صنعت مهندسي فناوري اطلاعات – خدمات رايانه اي در شهرداري جبراني شبکه های کامپیوتری 2 نظری 32
2103010 2103010511204 صنعت مهندسي فناوري اطلاعات – خدمات رايانه اي در شهرداري جبراني مبانی امنیت شبکه 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
2103010 2103010521205 صنعت مهندسي فناوري اطلاعات – خدمات رايانه اي در شهرداري جبراني مبانی فناوری اطلاعات 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
2103011 2103011531201 صنعت مهندسي فناوري اطلاعات –  طراحي صفحات وب جبراني پایگاه داده ها 2 نظری 32
2103011 2103011541202 صنعت مهندسي فناوري اطلاعات –  طراحي صفحات وب جبراني ساختمان داده ها و الگوریتم 2 نظری 32
2103011 2103011551203 صنعت مهندسي فناوري اطلاعات –  طراحي صفحات وب جبراني شبکه های کامپیوتری 2 نظری 32
2103011 2103011561204 صنعت مهندسي فناوري اطلاعات –  طراحي صفحات وب جبراني مبانی امنیت شبکه 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
2103011 2103011571205 صنعت مهندسي فناوري اطلاعات –  طراحي صفحات وب جبراني مبانی فناوری اطلاعات 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
2103012 2103012581201 صنعت مهندسي فناوري اطلاعات – فناوري اطلاعات جبراني پایگاه داده ها 2 نظری 32
2103012 2103012591202 صنعت مهندسي فناوري اطلاعات – فناوري اطلاعات جبراني ساختمان داده ها و الگوریتم 2 نظری 32
2103012 2103012601203 صنعت مهندسي فناوري اطلاعات – فناوري اطلاعات جبراني شبکه های کامپیوتری 2 نظری 32
2103012 210301271204 صنعت مهندسي فناوري اطلاعات – فناوري اطلاعات جبراني مبانی امنیت شبکه 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
2103012 210301271205 صنعت مهندسي فناوري اطلاعات – فناوري اطلاعات جبراني مبانی فناوری اطلاعات 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
2103013 210301371201 صنعت  مهندسي فناوري اطلاعات ـ رسانه جبراني شبکه های کامپیوتری 2 نظری 32
2103013 210301371202 صنعت  مهندسي فناوري اطلاعات ـ رسانه جبراني مبانی اتولید در رادیو و تلویزیون 2 نظری 32
2103013 210301371203 صنعت  مهندسي فناوري اطلاعات ـ رسانه جبراني مبانی هنرهای تجسمی 2 نظری 32
2103013 210301371204 صنعت  مهندسي فناوري اطلاعات ـ رسانه جبراني سیگنال ویدیویی آنالوگ 2 نظری 32
2103014 210301471201 صنعت مهندسي فناوري الكترونيك صنعتي جبراني ریاضی عمومی 2 نظری 32
2103014 210301471202 صنعت مهندسي فناوري الكترونيك صنعتي جبراني مدارهای الکتریکی 2 نظری 32
2103014 210301471203 صنعت مهندسي فناوري الكترونيك صنعتي جبراني ماشین های الکتریکی 2 نظری 32
2103014 210301471204 صنعت مهندسي فناوري الكترونيك صنعتي جبراني الکترونیک 2 نظری 32
2103014 210301471205 صنعت مهندسي فناوري الكترونيك صنعتي جبراني اندازه گیری الکتریکی 2 نظری 32
2103014 210301471206 صنعت مهندسي فناوري الكترونيك صنعتي جبراني سیستم های کنترل اتوماتیک 2 نظری 32
2103015 210301571301 صنعت مهندسي فناوري اويونيك هواپيما جبراني ریاضی کاربردی 3 نظری 48
2103016 210301671201 صنعت مهندسي فناوري بازرسي جوش جبراني ریاضی عمومی 2 نظری 32
2103016 210301674202 صنعت مهندسي فناوري بازرسي جوش جبراني مبانی متالورژی جوش 2 نظری 32
2103016 210301671103 صنعت مهندسي فناوري بازرسي جوش جبراني کنترل کیفیت آماری 1 نظری 16
2103016 210301671204 صنعت مهندسي فناوري بازرسي جوش جبراني تکنولوژ:ی بازرسی جوش 2 نظری 32
2103016 210301671205 صنعت مهندسي فناوري بازرسي جوش جبراني اصول ارزیابی کیفی جوش 2 نظری 32
2103017 210301774201 صنعت مهندسي فناوري جوش جبراني ریاضی عمومی 2 نظری 32
2103017 210301771202 صنعت مهندسي فناوري جوش جبراني مبانی متالورژی جوش 2 نظری 32
2103017 210301771203 صنعت مهندسي فناوري جوش جبراني تکنولوژی جوشکاری فلزات آهنی 2 نظری 32
2103017 210301773204 صنعت مهندسي فناوري جوش جبراني تکنولوژی جوشکاری فلزات غیرآهنی 2 نظری 32
2103018 210301873201 صنعت مهندسي فناوري پليمر ـ رنگ‌سازي جبراني شیمی پلیمر 2 نظری 32
2103018 210301873202 صنعت مهندسي فناوري پليمر ـ رنگ‌سازي جبراني مواد اولیه رنگ 2 نظری 32
2103018 210301873203 صنعت مهندسي فناوري پليمر ـ رنگ‌سازي جبراني ریاضی عمومی 2 نظری 32
2103018 210301873204 صنعت مهندسي فناوري پليمر ـ رنگ‌سازي جبراني کارگاه ساخت رنگ 2 کارگاهی 96
2103019 210301971201 صنعت مهندسي فناوري تجهيزات بنادر جبراني ریاضی عمومی 2 نظری 32
2103019 210301971202 صنعت مهندسي فناوري تجهيزات بنادر جبراني فیزیک مکانیک 2 نظری 32
2103019 210301971203 صنعت مهندسي فناوري تجهيزات بنادر جبراني عوامل شیمیایی زیان آور در محیط کار 2 نظری 32
2103019 210301971204 صنعت مهندسي فناوري تجهيزات بنادر جبراني کاربرد تجهیزات بندری 2 کارگاهی 96
2103019 210301971205 صنعت مهندسي فناوري تجهيزات بنادر جبراني ایمنی برق 2 نظری 32
2103020 210302071201 صنعت مهندسي فناوري ساخت و توليد ـ قالب‌سازي جبراني ریاضی عمومی 2 نظری 32
2103020 210302071202 صنعت مهندسي فناوري ساخت و توليد ـ قالب‌سازي جبراني متالورژی فیزیکی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
2103020 210302071203 صنعت مهندسي فناوري ساخت و توليد ـ قالب‌سازي جبراني متالورژی مکانیکی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
2103020 210302071204 صنعت مهندسي فناوري ساخت و توليد ـ قالب‌سازي جبراني عملیات حرارتی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
2103020 210302071205 صنعت مهندسي فناوري ساخت و توليد ـ قالب‌سازي جبراني تکنولوژی ریخته گری 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
2103020 210302071206 صنعت مهندسي فناوري ساخت و توليد ـ قالب‌سازي جبراني تکنولوژی قالبگیری 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
2103021 210302171201 صنعت مهندسي فناوري سراميك ـ كاشي و چيني جبراني مواد اولیه سرامیک 2 نظری 32
2103021 210302171202 صنعت مهندسي فناوري سراميك ـ كاشي و چيني جبراني اصول آماده سازی و شکل دادن سرامیک 2 نظری 32
2103021 210302171203 صنعت مهندسي فناوري سراميك ـ كاشي و چيني جبراني اصول خشک کردن و پخت سرامیک 2 نظری 32
2103021 210302171204 صنعت مهندسي فناوري سراميك ـ كاشي و چيني جبراني لعاب و دکور 2 نظری 32
2103021 210302171205 صنعت مهندسي فناوري سراميك ـ كاشي و چيني جبراني فناوری ساخت کاشی و چینی 2 نظری 32
2103021 210302171206 صنعت مهندسي فناوري سراميك ـ كاشي و چيني جبراني خواص سرامیک ها 2 نظری 32
2103022 210302271201 صنعت مهندسی فناوری سیستم های سخت افزاری رایانه جبراني معماری کامپیوتر 2 نظری 32
2103022 210302271202 صنعت مهندسی فناوری سیستم های سخت افزاری رایانه جبراني برنامه‌نویسی مقدماتی 2 نظری 32
2103022 210302271203 صنعت مهندسی فناوری سیستم های سخت افزاری رایانه جبراني مدارهای الکتریکی و الکترونیکی 2 نظری 32
2103022 210302271204 صنعت مهندسی فناوری سیستم های سخت افزاری رایانه جبراني ریاضی کاربردی 2 نظری 32
2103022 210302271205 صنعت مهندسی فناوری سیستم های سخت افزاری رایانه جبراني شبکه­های کامپیوتری 2 نظری 32
2103023 210302371201 صنعت مهندسي فناوري شبكه‌هاي كامپيوتري جبراني پایگاه داده 2 نظری 32
2103023 210302371202 صنعت مهندسي فناوري شبكه‌هاي كامپيوتري جبراني مبانی نرم افزار اطلاعات 2 نظری 32
2103023 210302371203 صنعت مهندسي فناوري شبكه‌هاي كامپيوتري جبراني برنامه سازی شی گرا 2 نظری 32
2103023 210302371204 صنعت مهندسي فناوري شبكه‌هاي كامپيوتري جبراني مدارهای منطقی 2 نظری 32
2103023 210302371205 صنعت مهندسي فناوري شبكه‌هاي كامپيوتري جبراني سیستم عامل مدیریت شبکه 2 نظری 32
2103024 210302471201 صنعت  مهندسي فناوري صنايع دخاني جبراني ماشین سیگارتسازی 2 نظری 32
2103024 210302471202 صنعت  مهندسي فناوري صنايع دخاني جبراني ماشین بسته بندی 2 نظری 32
2103024 210302471203 صنعت  مهندسي فناوري صنايع دخاني جبراني ماشین عمل آوری توتون 2 نظری 32
2103024 210302471204 صنعت  مهندسي فناوري صنايع دخاني جبراني کنترل کیفیت محصولات دخانی 2 نظری 32
2103025 210302571201 صنعت  مهندسي فناوري صنايع شيميايي جبراني ریاضی عمومی 2 نظری 32
2103025 210302571202 صنعت  مهندسي فناوري صنايع شيميايي جبراني مکانیک سیالات 2 نظری 32
2103025 210302571203 صنعت  مهندسي فناوري صنايع شيميايي جبراني انتقال حرارت 2 نظری 32
2103025 210302574204 صنعت  مهندسي فناوري صنايع شيميايي جبراني ترمودینامیک 2 نظری 32
2103025 210302571205 صنعت  مهندسي فناوري صنايع شيميايي جبراني صنایع شیمیایی 2 نظری 32
2103026 210302671201 صنعت  مهندسي فناوري صنايع غذايي ـ صنعت آرد جبراني شناخت گندم و صنایع وابسته به آرد 2 نظری 32
2103026 210302671202 صنعت  مهندسي فناوري صنايع غذايي ـ صنعت آرد جبراني آشنایی با ماشین آلات دریافت و نگهداری گندم 2 نظری 32
2103026 210302671203 صنعت  مهندسي فناوري صنايع غذايي ـ صنعت آرد جبراني آشنایی با ماشین آلات پاکسازی 2 نظری 32
2103026 210302671204 صنعت  مهندسي فناوري صنايع غذايي ـ صنعت آرد جبراني نگهداری و تعمیرات ماشین آلات 2 نظری 32
2103027 210302771201 صنعت مهندسي فناوري صنايع غذايي ـ صنعت روغن خوراكي جبراني شناخت و نگهداری دانه های روغنی 2 نظری 32
2103027 210302771202 صنعت مهندسي فناوري صنايع غذايي ـ صنعت روغن خوراكي جبراني فرآیند روغن کشی 2 نظری 32
2103027 210302771203 صنعت مهندسي فناوري صنايع غذايي ـ صنعت روغن خوراكي جبراني تصفیه و روغن 2 نظری 32
2103027 210302771204 صنعت مهندسي فناوري صنايع غذايي ـ صنعت روغن خوراكي جبراني کنترل کیفیت روغن خوراکی 2 نظری 32
2103027 210302771205 صنعت مهندسي فناوري صنايع غذايي ـ صنعت روغن خوراكي جبراني آزمون های کلاسیک 2 نظری 32
2103027 210302771106 صنعت مهندسي فناوري صنايع غذايي ـ صنعت روغن خوراكي جبراني کارگاه روغن کشی 1 کارگاهی 48
2103028 210302873201 صنعت  مهندسي فناوري صنايع غذايي ـ شيريني و شكلات جبراني بیوشیمی 2 نظری 32
2103028 210302871202 صنعت  مهندسي فناوري صنايع غذايي ـ شيريني و شكلات جبراني فرآیند تولید شیرینی و شکلات 2 نظری 32
2103028 210302873203 صنعت  مهندسي فناوري صنايع غذايي ـ شيريني و شكلات جبراني ماشین آلات تولید شیرینی و شکلات 2 نظری 32
2103028 210302872204 صنعت  مهندسي فناوري صنايع غذايي ـ شيريني و شكلات جبراني شیمی غذا  و تغذیه 2 نظری 32
2103028 210302871205 صنعت  مهندسي فناوري صنايع غذايي ـ شيريني و شكلات جبراني کنترل کیفیت 2 نظری 32
2103029 210302973201 صنعت مهندسي فناوري صنايع غذایی – صنعت قند جبراني مبانی نصب و راه اندازی آسانسور 2 نظری 32
2103029 210302971202 صنعت مهندسي فناوري صنايع غذایی – صنعت قند جبراني مبانی نصب و راه اندازی پله برقی 2 نظری 32
2103029 210302973203 صنعت مهندسي فناوري صنايع غذایی – صنعت قند جبراني شیمی عمومی و آنالیز مواد 2 نظری 32
2103029 210302971204 صنعت مهندسي فناوري صنايع غذایی – صنعت قند جبراني علم مواد 2 نظری 32
2103029 210302971205 صنعت مهندسي فناوري صنايع غذایی – صنعت قند جبراني مدارهای الکتریکی 2 نظری 32
2103029 210302971206 صنعت مهندسي فناوري صنايع غذایی – صنعت قند جبراني ریاضی کاربردی 2 نظری 32
2103030 210303071201 صنعت مهندسي فناوري صنايع غذايي ـ صنعت كمپوت و كنسرو جبراني مواد اولیه صنایع کمپوت و کنسرو سازی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
2103030 210303071202 صنعت مهندسي فناوري صنايع غذايي ـ صنعت كمپوت و كنسرو جبراني فرآیند تولید صنایع کمپوت و کنسروسازی 2 نظری 32
2103030 210303071203 صنعت مهندسي فناوري صنايع غذايي ـ صنعت كمپوت و كنسرو جبراني ماشین آلات خط تولید صنایع کمپوت و کنسروسازی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
2103030 210303071204 صنعت مهندسي فناوري صنايع غذايي ـ صنعت كمپوت و كنسرو جبراني شیمی مواد غذایی و کنترل کیفیت 2 نظری کارگاهی 16 48
2103031 210303171201 صنعت مهندسي فناوري  صنايع لاستيك جبراني شیمی پلیمرها 2 نظری 32
2103031 210303171202 صنعت مهندسي فناوري  صنايع لاستيك جبراني خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
2103031 210303171203 صنعت مهندسي فناوري  صنايع لاستيك جبراني مواد اولیه صنایع لاستیک 2 نظری 32
2103031 210303171204 صنعت مهندسي فناوري  صنايع لاستيك جبراني اختلاط 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
2103031 210303171205 صنعت مهندسي فناوري  صنايع لاستيك جبراني تکنولوژی پخت و آزمون 2 نظری 32
2103032 210303274201 صنعت  مهندسي فناوري طراحي و نقشه‌كشي صنعتي جبراني اصول نقشه و استاندارد 2 نظری 32
2103032 210303271202 صنعت  مهندسي فناوري طراحي و نقشه‌كشي صنعتي جبراني مبانی هندسه ترسیمی 2 نظری 32
2103032 210303271203 صنعت  مهندسي فناوري طراحي و نقشه‌كشي صنعتي جبراني هندسه مقدماتی 2 نظری 32
2103033 210303374201 صنعت مهندسي فناوري عمران ـ حمل و نقل شهري جبراني کاربرد آمار و احتمالات در حمل و نقل 2 نظری 32
2103033 210303371202 صنعت مهندسي فناوري عمران ـ حمل و نقل شهري جبراني مبانی طراحی هندسی راه های شهر و تقاطع ها 2 نظری 32
2103033 210303374203 صنعت مهندسي فناوري عمران ـ حمل و نقل شهري جبراني مبانی برنامه ریزی حمل و نقل و ترافیک شهری 2 نظری 32
2103033 210303372204 صنعت مهندسي فناوري عمران ـ حمل و نقل شهري جبراني مبانی مهندسی ترافیک و پروژه 2 نظری 32
2103034 210303473201 صنعت  مهندسي فناوري عمران ـ ساختمان‌سازي جبراني ریاضی عمومی 2 نظری 32
2103034 210303473202 صنعت  مهندسي فناوري عمران ـ ساختمان‌سازي جبراني استاتیک 2 نظری 32
2103034 210303471203 صنعت  مهندسي فناوري عمران ـ ساختمان‌سازي جبراني مقاومت مصالح 2 نظری 32
2103034 210303473204 صنعت  مهندسي فناوري عمران ـ ساختمان‌سازي جبراني مکانیک خاک 2 نظری 32
2103034 210303473105 صنعت  مهندسي فناوري عمران ـ ساختمان‌سازي جبراني تکنولوژی قالب بندی و آماتور 1 کارگاهی 48
2103035 210303571201 صنعت مهندسي فناوري عمران ـ نقشه‌برداري جبراني رسم فنی 2 نظری 32
2103035 210303571202 صنعت مهندسي فناوري عمران ـ نقشه‌برداري جبراني نقشه برداری 2 نظری 32
2103035 210303571103 صنعت مهندسي فناوري عمران ـ نقشه‌برداري جبراني عملیات نقشه برداری 1 کارگاهی 48
2103035 210303571204 صنعت مهندسي فناوري عمران ـ نقشه‌برداري جبراني ژئودوزی 2 نظری 32
2103035 210303571105 صنعت مهندسي فناوري عمران ـ نقشه‌برداري جبراني عملیات ژئودوزی 1 کارگاهی 48
2103035 210303571206 صنعت مهندسي فناوري عمران ـ نقشه‌برداري جبراني فتوگرامتری 2 نظری کارگاهی 16 48
2103036 210303671201 صنعت مهندسي فناوري فراوري مواد معدني فلزي جبراني فلوتاسیون 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
2103036 210303671202 صنعت مهندسي فناوري فراوري مواد معدني فلزي جبراني فرسایش و دانه بندی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
2103036 210303671203 صنعت مهندسي فناوري فراوري مواد معدني فلزي جبراني هیدرو متالوژی 2 نظری 32
2103036 210303671204 صنعت مهندسي فناوري فراوري مواد معدني فلزي جبراني کانی و سنگ 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
2103036 210303671205 صنعت مهندسي فناوري فراوري مواد معدني فلزي جبراني شیمی تجزیه 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
2103037 210303773201 صنعت مهندسي فناوري كنترل – ابزار دقيق جبراني مدارهای الکتریکی 1 2 نظری 32
2103037 210303773202 صنعت مهندسي فناوري كنترل – ابزار دقيق جبراني الکترونیک 2 نظری 32
2103037 210303773203 صنعت مهندسي فناوري كنترل – ابزار دقيق جبراني مدارهای منطقی 2 نظری 32
2103037 210303773204 صنعت مهندسي فناوري كنترل – ابزار دقيق جبراني ریزپردازنده ها 2 نظری 32
2103037 210303773205 صنعت مهندسي فناوري كنترل – ابزار دقيق جبراني سیستم های کنترل هیدرولیکی و پنوماتیکی 2 نظری 32
2103038 210303871201 صنعت مهندسي فناوري لجستيك و زنجيره تامين خودرو جبراني تحقیق در عملیات 1 2 نظری 32
2103038 210303871202 صنعت مهندسي فناوري لجستيك و زنجيره تامين خودرو جبراني طرح ریزی تهسیلات 2 نظری 32
2103038 210303871203 صنعت مهندسي فناوري لجستيك و زنجيره تامين خودرو جبراني برنامه ریزی و کنترل موجودی در سفارشات 1 2 نظری 32
2103038 210303871204 صنعت مهندسي فناوري لجستيك و زنجيره تامين خودرو جبراني ریاضی عمومی 2 نظری 32
2103038 210303871205 صنعت مهندسي فناوري لجستيك و زنجيره تامين خودرو جبراني اصول لجستیک و زنجیره تامین 2 نظری 32
2103039 210303971201 صنعت مهندسي فناوري  متالورژي ـ ذوب فلزات جبراني ریاضی عمومی 2 نظری 32
2103039 210303971202 صنعت مهندسي فناوري  متالورژي ـ ذوب فلزات جبراني متالورژی فیزیکی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
2103039 210303971203 صنعت مهندسي فناوري  متالورژي ـ ذوب فلزات جبراني متالورژی مکانیکی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
2103039 210303971204 صنعت مهندسي فناوري  متالورژي ـ ذوب فلزات جبراني عملیات حرارتی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
2103039 210303971205 صنعت مهندسي فناوري  متالورژي ـ ذوب فلزات جبراني تکنولوژی ریخته گری 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
2103039 210303971206 صنعت مهندسي فناوري  متالورژي ـ ذوب فلزات جبراني تکنولوژی قالبگیری 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
2103040 210304071201 صنعت مهندسي فناوري محيط زيست – بازيافت و پسماند جبراني ریاضی عمومی 2 نظری 32
2103040 210304071202 صنعت مهندسي فناوري محيط زيست – بازيافت و پسماند جبراني فیزیک عمومی 2 نظری 32
2103040 210304071203 صنعت مهندسي فناوري محيط زيست – بازيافت و پسماند جبراني شیمی عمومی 2 نظری 32
2103040 210304071204 صنعت مهندسي فناوري محيط زيست – بازيافت و پسماند جبراني اکولورژی 2 نظری 32
2103040 210304072205 صنعت مهندسي فناوري محيط زيست – بازيافت و پسماند جبراني آمار و احتمالات 2 نظری 32
2103041 210304174201 صنعت مهندسي فناوري محيط زيست – كنترل آلاينده‌ها جبراني ریاضی عمومی 2 نظری 32
2103041 210304173202 صنعت مهندسي فناوري محيط زيست – كنترل آلاينده‌ها جبراني فیزیک عمومی 2 نظری 32
2103041 210304173203 صنعت مهندسي فناوري محيط زيست – كنترل آلاينده‌ها جبراني شیمی عمومی 2 نظری 32
2103041 210304172204 صنعت مهندسي فناوري محيط زيست – كنترل آلاينده‌ها جبراني اکولوژی 2 نظری 32
2103041 210304171205 صنعت مهندسي فناوري محيط زيست – كنترل آلاينده‌ها جبراني میکروبیولوژی عمومی 2 نظری 32
2103042 210304273301 صنعت مهندسي فناوري مخابرات ـ سوئيچ‌هاي شبكه ثابت جبراني اصول دیجیتال 3 نظری 48
2103042 210304273302 صنعت مهندسي فناوري مخابرات ـ سوئيچ‌هاي شبكه ثابت جبراني اصول مخابرات 3 نظری 48
2103042 210304273203 صنعت مهندسي فناوري مخابرات ـ سوئيچ‌هاي شبكه ثابت جبراني آشنایی با سیستم های مخابراتی 2 نظری 32
2103043 210304373201 صنعت مهندسي فناوري معدن ـ استخراج معادن زيرزميني جبراني اصول استخراج 2 نظری 32
2103043 210304374202 صنعت مهندسي فناوري معدن ـ استخراج معادن زيرزميني جبراني استخراج معادن پرواز 2 نظری 32
2103043 210304373203 صنعت مهندسي فناوري معدن ـ استخراج معادن زيرزميني جبراني ماشین های استخراج معادن 2 نظری کارگاهی 16 48
2103043 210304372204 صنعت مهندسي فناوري معدن ـ استخراج معادن زيرزميني جبراني نگهداری فضاهای معدنی 2 کارگاهی 96
2103043 210304371205 صنعت مهندسي فناوري معدن ـ استخراج معادن زيرزميني جبراني خدمات فنی در معادن 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
2103043 210304371206 صنعت مهندسي فناوري معدن ـ استخراج معادن زيرزميني جبراني کاربرد کامپیوتر در استخراج معدن 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
2103044 210304471201 صنعت مهندسي فناوري معماري ـ طراحي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده جبراني مطالعه و شناخت بافتهای تاریخی و فرسوده 2 نظری کارگاهی 16 48
2103044 210304471202 صنعت مهندسي فناوري معماري ـ طراحي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده جبراني زبان تخصصی 2 نظری 32
2103044 210304471303 صنعت مهندسي فناوري معماري ـ طراحي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده جبراني طراحی معماری 2 3 نظری آزمایشگاهی 16 64
2103044 210304471304 صنعت مهندسي فناوري معماري ـ طراحي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده جبراني طراحی شهرسازی 3 نظری آزمایشگاهی 16 64
2103044 210304471305 صنعت مهندسي فناوري معماري ـ طراحي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده جبراني طراحی مرمت شهری 3 نظری آزمایشگاهی 16 64
2103044 210304471306 صنعت مهندسي فناوري معماري ـ طراحي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده جبراني طراحی بهسازی و نوسازی بافت فرسوده 3 نظری آزمایشگاهی 16 64
2103044 210304471207 صنعت مهندسي فناوري معماري ـ طراحي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده جبراني طراحی نهایی(پروژه) 2 کارگاهی 96
2103044 210304471208 صنعت مهندسي فناوري معماري ـ طراحي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده جبراني فتوگرامتری شهری 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
2103044 210304471209 صنعت مهندسي فناوري معماري ـ طراحي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده جبراني آسیب شناسی بافتهای تاریخی و فرسوده 2 نظری کارگاهی 16 48
2103044 210304474210 صنعت مهندسي فناوري معماري ـ طراحي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده جبراني مدیریت تشکیلات کارگاهی 2 نظری 32
2103045 210304571201 صنعت مهندسي فناوري مكاترونيك- ماشين‌هاي كنترل عددي (CNC) جبراني ماشین افزار یونیورسال 2 نظری 32
2103045 210304571202 صنعت مهندسي فناوري مكاترونيك- ماشين‌هاي كنترل عددي (CNC) جبراني تعمیرات ماشین های افزار یونیورسال 2 نظری 32
2103045 210304571203 صنعت مهندسي فناوري مكاترونيك- ماشين‌هاي كنترل عددي (CNC) جبراني الکتریسته صنعتی 2 نظری 32
2103045 210304573204 صنعت مهندسي فناوري مكاترونيك- ماشين‌هاي كنترل عددي (CNC) جبراني سیستمهای اندازه گیری 2 نظری 32
2103045 210304571205 صنعت مهندسي فناوري مكاترونيك- ماشين‌هاي كنترل عددي (CNC) جبراني سیستم های کنترل اتوماتیک 2 نظری 32
2103045 210304571206 صنعت مهندسي فناوري مكاترونيك- ماشين‌هاي كنترل عددي (CNC) جبراني نقشه خوانی کنترل 2 نظری 32
2103046 210304671201 صنعت مهندسي فناوري مكانيك ـ  ماشين‌افزار جبراني مقاومت مصالح 1 2 نظری 32
2103046 210304671202 صنعت مهندسي فناوري مكانيك ـ  ماشين‌افزار جبراني ماشین های کنترل عددی 2 نظری 32
2103046 210304671203 صنعت مهندسي فناوري مكانيك ـ  ماشين‌افزار جبراني هیدرولیک و پنوماتیک 2 نظری 32
2103046 210304674204 صنعت مهندسي فناوري مكانيك ـ  ماشين‌افزار جبراني اجزای ماشین 1 2 نظری 32
2103046 210304671205 صنعت مهندسي فناوري مكانيك ـ  ماشين‌افزار جبراني نصب، تعمیر و نگهداری ماشین افزار 2 کارگاهی 96
2103047 210304773201 صنعت مهندسي فناوري مكانيك ـ تاسيسات حرارتي و برودتي جبراني ریاضی عمومی 2 نظری 32
2103047 210304771202 صنعت مهندسي فناوري مكانيك ـ تاسيسات حرارتي و برودتي جبراني ترمودینامیک 2 نظری 32
2103047 210304771203 صنعت مهندسي فناوري مكانيك ـ تاسيسات حرارتي و برودتي جبراني مکانیک سیالات 2 نظری 32
2103047 210304774204 صنعت مهندسي فناوري مكانيك ـ تاسيسات حرارتي و برودتي جبراني انتقال حرارت 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
2103047 210304771205 صنعت مهندسي فناوري مكانيك ـ تاسيسات حرارتي و برودتي جبراني مبانی برق 2 نظری 32
2103048 210304871201 صنعت مهندسي فناوري مكانيك- ماشين آلات راهسازي و راهداري جبراني ریاضی عمومی 2 نظری 32
2103048 210304872202 صنعت مهندسي فناوري مكانيك- ماشين آلات راهسازي و راهداري جبراني استاتیک و مقاومت مصالح 2 نظری 32
2103048 210304872203 صنعت مهندسي فناوري مكانيك- ماشين آلات راهسازي و راهداري جبراني هیدرولیک 2 نظری 32
2103048 210304871204 صنعت مهندسي فناوري مكانيك- ماشين آلات راهسازي و راهداري جبراني تکنولوژی موتورهای دیزل 2 نظری 32
2103049 210304971101 صنعت  مهندسي فناوري مكانيك خودرو جبراني کارگاه دستگاه های الکتریکی خودرو 1 کارگاهی 48
2103049 210304971202 صنعت  مهندسي فناوري مكانيك خودرو جبراني استاتیک و مقاومت مصالح 2 نظری 32
2103049 210304971203 صنعت  مهندسي فناوري مكانيك خودرو جبراني تکنولوژی مولدهای قدرت 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
2103049 210304971204 صنعت  مهندسي فناوري مكانيك خودرو جبراني تکنولوژی شاسی و بدنه خودرو 2 نظری 32
2103049 210304971205 صنعت  مهندسي فناوري مكانيك خودرو جبراني تکنولوژی انتقال قدرت 2 نظری 32
2103049 210304973106 صنعت  مهندسي فناوري مكانيك خودرو جبراني عیب یابی سیستماتیک در خودرو 1 کارگاهی 48
2103050 210305073301 صنعت مهندسي فناوري مكانيك هواپيما جبراني ریاضی 2 3 نظری 48
2103050 210305073302 صنعت مهندسي فناوري مكانيك هواپيما جبراني فیزیک کاربردی 3 نظری 48
2103051 210305173201 صنعت مهندسي فناوري نساجي ـ چرم جبراني دباغی مقدماتی 2 نظری کارگاهی 16 48
2103051 210305173202 صنعت مهندسي فناوري نساجي ـ چرم جبراني تکمیل چرم و ایرادات تکمیل 2 نظری کارگاهی 16 48
2103051 210305171203 صنعت مهندسي فناوري نساجي ـ چرم جبراني مواد چرم سازی 2 نظری 32
2103052 210305272201 صنعت مهندسي فناوري هوانوردي- خلباني(CPL&IR) جبراني ریاضی عمومی 2 نظری 32
2103052 210305271202 صنعت مهندسي فناوري هوانوردي- خلباني(CPL&IR) جبراني فیزیک عمومی 2 نظری 32
2103052 210305271203 صنعت مهندسي فناوري هوانوردي- خلباني(CPL&IR) جبراني زبان تخصصی 2 نظری 32
2103052 210305271204 صنعت مهندسي فناوري هوانوردي- خلباني(CPL&IR) جبراني آیرودینامیک و مکانیک پرواز 2 نظری 32
2103053 210305371201 صنعت مهندسی فناوری تغییر شکل فلزات جبراني ریاضی عمومی 2 نظری 32
2103053 210305371202 صنعت مهندسی فناوری تغییر شکل فلزات جبراني متالورژی فیزیکی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
2103053 210305371203 صنعت مهندسی فناوری تغییر شکل فلزات جبراني متالورژی مکانیکی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
2103053 210305371204 صنعت مهندسی فناوری تغییر شکل فلزات جبراني عملیات حرارتی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
2103053 210305371205 صنعت مهندسی فناوری تغییر شکل فلزات جبراني تکنولوژی ریخته گری 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
2103053 210305371206 صنعت مهندسی فناوری تغییر شکل فلزات جبراني تکنولوژی قالبگیری 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
2103054 210305471301 صنعت مهندسی فناوری اطلاعات – آنالیزور ورزشی جبراني مبانی رایانه و برنامه سازی 3 نظری 48
2103054 210305471202 صنعت مهندسی فناوری اطلاعات – آنالیزور ورزشی جبراني زبان های برنامه نویسی 2 نظری کارگاهی 16 48
2103054 210305471203 صنعت مهندسی فناوری اطلاعات – آنالیزور ورزشی جبراني پایگاه داده ها 2 نظری 32
2103054 210305471204 صنعت مهندسی فناوری اطلاعات – آنالیزور ورزشی جبراني آناتومی انسان 2 نظری 32
2103054 210305471205 صنعت مهندسی فناوری اطلاعات – آنالیزور ورزشی جبراني مقدمات بیومکانیک ورزشی 2 نظری 32
2103054 210305471206 صنعت مهندسی فناوری اطلاعات – آنالیزور ورزشی جبراني تدوین جداول مسابقات فوتبال 2 نظری 32
2103054 210305471307 صنعت مهندسی فناوری اطلاعات – آنالیزور ورزشی جبراني قوانین ومقررات فوتبال 3 نظری 48
2103054 210305474208 صنعت مهندسی فناوری اطلاعات – آنالیزور ورزشی جبراني حرکات ورزشی اصلاحی 2 نظری 32
2103055 210305571201 صنعت مهندسی فناوری برق مترو جبراني رياضي عمومي 2 نظری 32
2103055 210305574202 صنعت مهندسی فناوری برق مترو جبراني فيزيك عمومي 2 نظری 32
2103055 210305571203 صنعت مهندسی فناوری برق مترو جبراني مدار الكتريكي 1 2 نظری 32
2103055 210305571204 صنعت مهندسی فناوری برق مترو جبراني ماشين الكتريكي 1 2 نظری 32
2103056 210305671301 صنعت مهندسی فناوری مخابرات مترو جبراني ریاضی عمومی 3 نظری 48
2103056 210305671302 صنعت مهندسی فناوری مخابرات مترو جبراني مدار الکتریکی (1) 3 نظری 48
2103056 210305671303 صنعت مهندسی فناوری مخابرات مترو جبراني الکترونیک (1) 3 نظری 48
2103056 210305671204 صنعت مهندسی فناوری مخابرات مترو جبراني مدار منطقی 2 نظری 32
2103057 210305771301 صنعت مهندسی فناوری سیگنالینگ و کنترل مترو جبراني رياضي عمومي 1 3 نظری 48
2103057 210305772202 صنعت مهندسی فناوری سیگنالینگ و کنترل مترو جبراني مدار الكتريكي 1 2 نظری 32
2103057 210305771103 صنعت مهندسی فناوری سیگنالینگ و کنترل مترو جبراني كارگاه مدار الكتريكي 1 1 کارگاهی 48
2103057 210305771204 صنعت مهندسی فناوری سیگنالینگ و کنترل مترو جبراني الكترونيك 1 2 نظری 32
2103057 210305771105 صنعت مهندسی فناوری سیگنالینگ و کنترل مترو جبراني كارگاه الكترونيك 1 1 کارگاهی 48
2103057 210305775206 صنعت مهندسی فناوری سیگنالینگ و کنترل مترو جبراني مدار منطقي 2 نظری 32
2103058 210305871301 صنعت مهندسی فناوری سازه های زیرزمینی مترو و راه آهن جبراني رياضي عمومي 3 نظری 48
2103058 210305875302 صنعت مهندسی فناوری سازه های زیرزمینی مترو و راه آهن جبراني فيزيك عمومي 3 نظری 48
2103058 210305871203 صنعت مهندسی فناوری سازه های زیرزمینی مترو و راه آهن جبراني مقاومت مصالح 2 نظری 32
2103058 210305875204 صنعت مهندسی فناوری سازه های زیرزمینی مترو و راه آهن جبراني استاتيك 2 نظری 32
2103058 210305875205 صنعت مهندسی فناوری سازه های زیرزمینی مترو و راه آهن جبراني نقشه برداري 2 نظری 16
2103059 210305971201 صنعت مهندسي فناوري ایمنی مترو جبراني شناخت صنعت مترو 2 نظری 32
2103059 210305975302 صنعت مهندسي فناوري ایمنی مترو جبراني عوامل زیان آور محیط کار و اصول اندازه گیری 3 نظری کارگاهی 32 48
2103059 210305971303 صنعت مهندسي فناوري ایمنی مترو جبراني ایمنی ماشین آلات و تجهیزات مکانیکی 3 نظری 48
2103060 210306071201 صنعت مهندسی فناوری بهره برداری نیروگاه جبراني مبانی برق 2 نظری 32
2103060 210306071202 صنعت مهندسی فناوری بهره برداری نیروگاه جبراني اندازه گیری الکتریکی و غیر الکتریکی 2 نظری 32
2103060 210306073103 صنعت مهندسی فناوری بهره برداری نیروگاه جبراني آزمایشگاه اندازه گیری الکتریکی و غیر الکتریکی 1 آزمایشگاهی 32
2103060 210306073104 صنعت مهندسی فناوری بهره برداری نیروگاه جبراني یاتاقان و روغنکاری 1 نظری 16
2103060 210306073105 صنعت مهندسی فناوری بهره برداری نیروگاه جبراني آزمایشگاه یاتاقان و روغنکاری 1 آزمایشگاهی 32
2103060 210306073106 صنعت مهندسی فناوری بهره برداری نیروگاه جبراني احتراق 1 نظری 16
2103060 210306073107 صنعت مهندسی فناوری بهره برداری نیروگاه جبراني آزمایشگاه احتراق 1 آزمایشگاهی 32
2103060 210306071108 صنعت مهندسی فناوری بهره برداری نیروگاه جبراني نقشه خوانی نیروگاه 1 آزمایشگاهی 32
2103060 210306072209 صنعت مهندسی فناوری بهره برداری نیروگاه جبراني اصول الکترونیک 2 نظری 32
2103060 210306071110 صنعت مهندسی فناوری بهره برداری نیروگاه جبراني آزمایشگاه الکترونیک 1 آزمایشگاهی 32
2103061 210306172301 صنعت مهندسي فناوري مكانيك مترو جبراني رياضي عمومي 3 نظری 48
2103061 210306171302 صنعت مهندسي فناوري مكانيك مترو جبراني فيزيك مكانيك 3 نظری 48
2103061 210306171303 صنعت مهندسي فناوري مكانيك مترو جبراني فيزيك الكتريسيته و مغناطيس 3 نظری 48
2103061 210306171204 صنعت مهندسي فناوري مكانيك مترو جبراني سيستم هاي هيدروليك 2 نظری آزمایشگاهی 32 32
2103061 210306171205 صنعت مهندسي فناوري مكانيك مترو جبراني سيستم هاي پنيوماتيك 2 نظری آزمایشگاهی 32 32
2103061 210306171206 صنعت مهندسي فناوري مكانيك مترو جبراني برق صنعتي 2 نظری آزمایشگاهی 32 32
2103061 210306171207 صنعت مهندسي فناوري مكانيك مترو جبراني اصول سيستم هاي انتقال قدرت 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
2103061 210306171208 صنعت مهندسي فناوري مكانيك مترو جبراني اصول كاركرد  موتورهاي احتراق داخلي 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
2103062 210306271101 صنعت مهندسی فناوری بهره برداری راه آهن جبراني شناخت و اطلاعات عمومی راه آهن 1 نظری 16
2103062 210306271202 صنعت مهندسی فناوری بهره برداری راه آهن جبراني شناسایی واگن 2 نظری کارگاهی 16 48
2103062 210306272203 صنعت مهندسی فناوری بهره برداری راه آهن جبراني مقررات عمومی حرکت 2 نظری 32
2103062 210306271204 صنعت مهندسی فناوری بهره برداری راه آهن جبراني آئین نامه علائم الکتریکی 2 نظری کارگاهی 16 48
2103062 210306273205 صنعت مهندسی فناوری بهره برداری راه آهن جبراني انبارداری و تخلیه و بارگیری 2 نظری 32
2103063 210306371101 صنعت مهندسی فناوری عمران – خط و ابنیه راه آهن جبراني جغرافیای راه آهن و اطلاعات عمومی 1 نظری 16
2103063 210306371202 صنعت مهندسی فناوری عمران – خط و ابنیه راه آهن جبراني مقررات عمومی حرکت آئین نامه علامات خطی 2 نظری 32
2103063 210306371103 صنعت مهندسی فناوری عمران – خط و ابنیه راه آهن جبراني واگن و نیروی کشش در جریه و عملیات 1 نظری 16
2103063 210306371104 صنعت مهندسی فناوری عمران – خط و ابنیه راه آهن جبراني ایمنی و سوانح در راه آهن 1 نظری 16
2103063 210306371105 صنعت مهندسی فناوری عمران – خط و ابنیه راه آهن جبراني ارتباطات و علائم الکتریکی در راه آهن 1 نظری 16
2103063 210306371206 صنعت مهندسی فناوری عمران – خط و ابنیه راه آهن جبراني استاتیک 2 نظری 32
2103064 210306471201 صنعت مهندسی فناوری عمران – راهسازی جبراني ریاضی عمومی 2 نظری 32
2103064 210306471202 صنعت مهندسی فناوری عمران – راهسازی جبراني استاتیک 2 نظری 32
2103064 210306471203 صنعت مهندسی فناوری عمران – راهسازی جبراني نقشه برداری 2 نظری کارگاهی 16 48
2103064 210306471204 صنعت مهندسی فناوری عمران – راهسازی جبراني مکانیک خاک 2 نظری 32
2103064 210306471205 صنعت مهندسی فناوری عمران – راهسازی جبراني زمین شناسی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
2103065 210306571201 صنعت مهندسي فناوري كنترل – فرایند جبراني مدارهای الکتریکی 1 2 نظری 32
2103065 210306571202 صنعت مهندسي فناوري كنترل – فرایند جبراني الکترونیک 2 نظری 32
2103065 210306571203 صنعت مهندسي فناوري كنترل – فرایند جبراني مدارهای منطقی 2 نظری 32
2103065 210306571204 صنعت مهندسي فناوري كنترل – فرایند جبراني ریزپردازنده ها 2 نظری 32
2103065 210306571205 صنعت مهندسي فناوري كنترل – فرایند جبراني سیستم های کنترل هیدرولیکی و پنوماتیکی 2 نظری 32
2103066 210306671301 صنعت مهندسي فناوري شبكه هاي توزيع  برق جبراني ریاضی عمومی 3 نظری 48
2103066 210306671302 صنعت مهندسي فناوري شبكه هاي توزيع  برق جبراني مدارهای الکتریکی 3 نظری 48
2103066 210306671203 صنعت مهندسي فناوري شبكه هاي توزيع  برق جبراني اصول سیستم های قدرت 2 نظری 32
2103066 210306674204 صنعت مهندسي فناوري شبكه هاي توزيع  برق جبراني مبانی ماشین های الکتریکی 2 نظری 32
2103066 210306673205 صنعت مهندسي فناوري شبكه هاي توزيع  برق جبراني اصول فشار قوی و عایق ها 2 نظری 32
2103067 210306772301 صنعت مهندسی فناوری برق – انتقال جبراني ریاضی عمومی 3 نظری 48
2103067 210306772302 صنعت مهندسی فناوری برق – انتقال جبراني مدارهای الکتریکی 3 نظری 48
2103067 210306772203 صنعت مهندسی فناوری برق – انتقال جبراني اصول سیستم های قدرت 2 نظری 32
2103067 210306771204 صنعت مهندسی فناوری برق – انتقال جبراني مبانی ماشین های الکتریکی 2 نظری 32
2103067 210306771205 صنعت مهندسی فناوری برق – انتقال جبراني اصول فشار قوی و عایق ها 2 نظری 32
2103068 210306872201 صنعت مهندسی فناوری تکنولوژی بهره برداری کارخانجات سیمان جبراني آمار و احتمالات 2 نظری 32
2103068 210306871202 صنعت مهندسی فناوری تکنولوژی بهره برداری کارخانجات سیمان جبراني موازنه مواد و انرژی 2 نظری 32
2103068 210306873203 صنعت مهندسی فناوری تکنولوژی بهره برداری کارخانجات سیمان جبراني مواد اولیه سیمان 2 نظری 32
2103068 210306875204 صنعت مهندسی فناوری تکنولوژی بهره برداری کارخانجات سیمان جبراني استاندارد سیمان و بتن 2 نظری 32
2103068 210306871105 صنعت مهندسی فناوری تکنولوژی بهره برداری کارخانجات سیمان جبراني آزمایشگاه شیمی فیزیک سیمان 1 کارگاهی 64
2103068 210306873206 صنعت مهندسی فناوری تکنولوژی بهره برداری کارخانجات سیمان جبراني فناوری مواد اولیه 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
2103068 210306874307 صنعت مهندسی فناوری تکنولوژی بهره برداری کارخانجات سیمان جبراني فناوری کلینکر سیمان 3 نظری کارگاهی 32 48
2103068 210306873208 صنعت مهندسی فناوری تکنولوژی بهره برداری کارخانجات سیمان جبراني مبانی کنترل هیدرولیک و پنوماتیک 2 نظری کارگاهی 16 48
2103068 210306871209 صنعت مهندسی فناوری تکنولوژی بهره برداری کارخانجات سیمان جبراني کنتر PLC و ازمایشگاه 2 نظری کارگاهی 16 48
2103069 210306972201 صنعت مهندسی فناوری راهداری جبراني ریاضی عمومی 2 نظری 32
2103069 210306971202 صنعت مهندسی فناوری راهداری جبراني استاتیک 2 نظری 32
2103069 210306971203 صنعت مهندسی فناوری راهداری جبراني نقشه برداری 2 نظری کارگاهی 16 48
2103069 210306971204 صنعت مهندسی فناوری راهداری جبراني مکانیک خاک 2 نظری 32
2103069 210306974205 صنعت مهندسی فناوری راهداری جبراني زمین شناسی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
2103070 210307071201 صنعت معماری-طراحی فضاهاواماکن ورزشی جبراني ترسيم فني معماری 2 آزمایشگاهی 64
2103070 210307074302 صنعت معماری-طراحی فضاهاواماکن ورزشی جبراني هندسه مناظرومرایا 3 نظری 48
2103070 210307072203 صنعت معماری-طراحی فضاهاواماکن ورزشی جبراني عناصر و جزئيات ساختماني 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
2103070 210307072204 صنعت معماری-طراحی فضاهاواماکن ورزشی جبراني كاربرد نرم افزارهاي رايانه اي درمعماری 2 کارگاهی 96
2103070 210307072305 صنعت معماری-طراحی فضاهاواماکن ورزشی جبراني تمرينهاي معماري 3 نظری آزمایشگاهی 16 96
2103071 210307172201 صنعت مهندسی فناوری منابع آب های زیرزمینی جبراني زمین شناسی عمومی 2 نظری 32
2103071 210307173202 صنعت مهندسی فناوری منابع آب های زیرزمینی جبراني کاربرد عکس های هوایی و دورکاوی(1) 2 نظری کارگاهی 16 64
2103071 210307171203 صنعت مهندسی فناوری منابع آب های زیرزمینی جبراني هواشناسی 2 نظری 32
2103071 210307171204 صنعت مهندسی فناوری منابع آب های زیرزمینی جبراني هیدروژئولوژی 2 نظری 32
2103072 210307274301 صنعت  مهندسی فناوری  صنایع غذایی – فرآورده های خمیری جبراني میکروبیولوژی عمومی و آزمایشگاه 3 نظری کارگاهی 32 48
2103072 210307271202 صنعت  مهندسی فناوری  صنایع غذایی – فرآورده های خمیری جبراني شناخت گندم 2 نظری کارگاهی 16 48
2103072 210307274303 صنعت  مهندسی فناوری  صنایع غذایی – فرآورده های خمیری جبراني شیمی مواد غذایی 3 نظری 48
2103073 210307371201 صنعت مهتدسي فناوري منابع آب هاي سطحي جبراني زمین شناسی عمومی 2 نظری 32
2103073 210307374202 صنعت مهتدسي فناوري منابع آب هاي سطحي جبراني کاربرد عکس های هوایی و دورکاوی(1) 2 نظری کارگاهی 16 64
2103073 210307371203 صنعت مهتدسي فناوري منابع آب هاي سطحي جبراني هواشناسی 2 نظری 32
2103073 210307374204 صنعت مهتدسي فناوري منابع آب هاي سطحي جبراني هیدروژئولوژی 2 نظری 32
2103074 210307471201 صنعت مهندسی فناوری عمران – آب و فاضلاب جبراني مکانیک خاک 2 نظری 32
2103074 210307474202 صنعت مهندسی فناوری عمران – آب و فاضلاب جبراني استاتیک 2 نظری 32
2103074 210307471203 صنعت مهندسی فناوری عمران – آب و فاضلاب جبراني هیدرولوژی 2 نظری 32
2103074 210307474204 صنعت مهندسی فناوری عمران – آب و فاضلاب جبراني مکانیک سیالات 2 نظری 32
2103075 210307571201 صنعت مهندسی فناوری عمران – سد و شبکه جبراني مکانیک خاک 2 نظری 32
2103075 210307571202 صنعت مهندسی فناوری عمران – سد و شبکه جبراني استاتیک 2 نظری 32
2103075 210307572203 صنعت مهندسی فناوری عمران – سد و شبکه جبراني هیدرولوژی 2 نظری 32
2103075 210307572204 صنعت مهندسی فناوری عمران – سد و شبکه جبراني مکانیک سیالات 2 نظری 32
2103076 210307673301 صنعت مهندسی فناوری تجهیزات آزمایشگاه تشخیص پزشکی جبراني مدارهای الکتریکی (1) 3 نظری 48 0
2103076 210307672202 صنعت مهندسی فناوری تجهیزات آزمایشگاه تشخیص پزشکی جبراني ماشین های الکتریکی 2 نظری 32 0
2103076 210307672203 صنعت مهندسی فناوری تجهیزات آزمایشگاه تشخیص پزشکی جبراني شناخت وسایل و تجهیزات آزمایشگاه تشخیص پزشکی 2 نظری 32 0
2103076 210307672204 صنعت مهندسی فناوری تجهیزات آزمایشگاه تشخیص پزشکی جبراني مقدمات علوم پایه آزمایشگاهی 2 نظری 32 0
2103076 210307673105 صنعت مهندسی فناوری تجهیزات آزمایشگاه تشخیص پزشکی جبراني کارگاه کامپیوتر نرم افزارهای کاربردی 1 کارگاهی 0 48
2103077 210307771101 صنعت مهندسي فناوري ارتباطات رسانه اي( اجرای دوره از پذیرش مهر 93) جبراني کارگاه شبکه های کامپیوتری 1 کارگاهی 48
2103077 210307771202 صنعت مهندسي فناوري ارتباطات رسانه اي( اجرای دوره از پذیرش مهر 93) جبراني مبانی ویدیو 2 نظری 32
2103078 210307874101 صنعت مهندسي فناوري اطلاعات- رسانه( اجرای دوره از پذیرش مهر 93) جبراني کارگاه شبکه های کامپیوتری 1 کارگاهی 48
2103078 210307871202 صنعت مهندسي فناوري اطلاعات- رسانه( اجرای دوره از پذیرش مهر 93) جبراني مبانی ویدیو 2 نظری 32
2103079 210307871202 صنعت مهندسی فناوری هواشناسی جبراني هواشناسی عمومی 3 نظری 48
2103080 210307871202 صنعت مهندسی فناوری هواشناسی جبراني کدهاو روشهای دیدبانی هواشناسی سطح زمین 2 نظری 32
2103081 210307871202 صنعت مهندسی فناوری هواشناسی جبراني کارگاه دیدبانی هواشناسی سطح زمین وجو بالا 1 کارگاهی 64
2103082 210307871202 صنعت مهندسی فناوری هواشناسی جبراني تجهیزات هواشناسی سطح زمین 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
2103083 210307871202 صنعت مهندسی فناوری هواشناسی جبراني اندازه گیریهای ویژه در هواشناسی 2 نظری 32
2103084 210307871202 صنعت مهندسی فناوری هواشناسی جبراني کارگاه تجهیزات هواشناسی سطح زمین و جو بالا 1 کارگاهی 64
2103085 210307871202 صنعت مهندسی فناوری هواشناسی جبراني ارسال داده ها در هواشناسی 1 کارگاهی 48
3104001 310400174101 کشاورزی مهندسي فناوري آبياري- توزيع و مصرف آب كشاورزي جبراني سازه‌های کنترل، حفاظت و اندازه‌گیری آب 1 نظری 16
3104001 310400171102 کشاورزی مهندسي فناوري آبياري- توزيع و مصرف آب كشاورزي جبراني عملیات سازه‌های کنترل، حفاظت و اندازه‌گیری آب 1 کارگاهی 48
3104001 310400174203 کشاورزی مهندسي فناوري آبياري- توزيع و مصرف آب كشاورزي جبراني مساحی و نقشه برداری 2 نظری 32
3104001 310400171104 کشاورزی مهندسي فناوري آبياري- توزيع و مصرف آب كشاورزي جبراني عملیات مساحی و نقشه برداری 1 کارگاهی 48
3104002 310400274201 کشاورزی مهندسي فناوري آبياري با گرايش زهكشي و بهسازي خاك جبراني قوانین و مقررات منابع طبیعی و محیط زیست 2 نظری کارگاهی 32 48
3104002 310400271202 کشاورزی مهندسي فناوري آبياري با گرايش زهكشي و بهسازي خاك جبراني مرتع و مرتع داری 2 نظری کارگاهی 16 48
3104002 310400274303 کشاورزی مهندسي فناوري آبياري با گرايش زهكشي و بهسازي خاك جبراني درختان و درختچه های ایران 3 نظری کارگاهی 32 48
3104002 310400271304 کشاورزی مهندسي فناوري آبياري با گرايش زهكشي و بهسازي خاك جبراني نقشه برداری، نقشه خوانی و موقعیت یابی 3 نظری کارگاهی 32 48
3104002 310400274205 کشاورزی مهندسي فناوري آبياري با گرايش زهكشي و بهسازي خاك جبراني بهره برداری از منابع طبیعی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
3104003 310400371201 کشاورزی مهندسي فناوري آبياري با گرايش شبكه هاي آبياري و زهكشي جبراني استاتیک 2 نظری 32
3104003 310400374302 کشاورزی مهندسي فناوري آبياري با گرايش شبكه هاي آبياري و زهكشي جبراني مکانیک سیالات و هیدرولیک 3 نظری 48
3104003 310400371103 کشاورزی مهندسي فناوري آبياري با گرايش شبكه هاي آبياري و زهكشي جبراني آزمایشگاه مکانیک سیالات و هیدرولیک 1 کارگاهی 48
3104003 310400371104 کشاورزی مهندسي فناوري آبياري با گرايش شبكه هاي آبياري و زهكشي جبراني سازه‌های انتقال و توزیع آب 1 نظری 16
3104003 310400372105 کشاورزی مهندسي فناوري آبياري با گرايش شبكه هاي آبياري و زهكشي جبراني عملیات سازه‌های انتقال و توزیع آب 1 کارگاهی 48
3104003 310400372106 کشاورزی مهندسي فناوري آبياري با گرايش شبكه هاي آبياري و زهكشي جبراني سازه‌های کنترل، حفاظت و اندازه‌گیری آب 1 نظری 16
3104003 310400373107 کشاورزی مهندسي فناوري آبياري با گرايش شبكه هاي آبياري و زهكشي جبراني عملیات سازه‌های کنترل، حفاظت و اندازه‌گیری آب 1 کارگاهی 48
3104004 310400472201 کشاورزی مهندسي فناوري باغباني ـ توليدات گلخانه‌اي جبراني تولید نهال و نشا در گلخانه 2 نظری 32
3104004 310400472102 کشاورزی مهندسي فناوري باغباني ـ توليدات گلخانه‌اي جبراني عملیات تولید نهال و نشا در گلخانه 1 کارگاهی 48
3104004 310400472203 کشاورزی مهندسي فناوري باغباني ـ توليدات گلخانه‌اي جبراني پرورش انواع سبزی و میوه در گلخانه 2 نظری 32
3104004 310400473104 کشاورزی مهندسي فناوري باغباني ـ توليدات گلخانه‌اي جبراني عملیات پرورش انواع سبزی و میوه در گلخانه 1 کارگاهی 48
3104004 310400471205 کشاورزی مهندسي فناوري باغباني ـ توليدات گلخانه‌اي جبراني پرورش گياهان زينتي در گلخانه 2 نظری 32
3104004 310400471106 کشاورزی مهندسي فناوري باغباني ـ توليدات گلخانه‌اي جبراني عملیات پرورش گياهان زينتي در گلخانه 1 کارگاهی 48
3104005 310400574201 کشاورزی مهندسي فناوري باغباني ـ توليد و فراوري پسته جبراني خاکشناسی 2 نظری 32
3104005 310400571202 کشاورزی مهندسي فناوري باغباني ـ توليد و فراوري پسته جبراني آبیاری 2 نظری 32
3104005 310400574203 کشاورزی مهندسي فناوري باغباني ـ توليد و فراوري پسته جبراني باغبانی 2 نظری کارگاهی 16 48
3104005 310400571204 کشاورزی مهندسي فناوري باغباني ـ توليد و فراوري پسته جبراني هوا و اقلیم شناسی 2 نظری کارگاهی 16 48
3104006 310400674301 کشاورزی مهندسي فناوري باغباني ـ گل و گياهان زينتي جبراني گیاه شناسی 3 نظری آزمایشگاهی 32 32
3104006 310400671202 کشاورزی مهندسي فناوري باغباني ـ گل و گياهان زينتي جبراني اصول باغبانی 2 نظری کارگاهی 16 48
3104006 310400674303 کشاورزی مهندسي فناوري باغباني ـ گل و گياهان زينتي جبراني گلکاری 3 نظری کارگاهی 32 48
3104006 310400671204 کشاورزی مهندسي فناوري باغباني ـ گل و گياهان زينتي جبراني ازدیاد گیاهان زینتی 2 نظری کارگاهی 16 48
3104006 310400674205 کشاورزی مهندسي فناوري باغباني ـ گل و گياهان زينتي جبراني اصول تغذیه گیاهان زینتی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
3104007 310400771201 کشاورزی مهندسي فناوري دامپروري ـ پرورش اسب جبراني تغذیه اسب 2 نظری 32
3104007 310400774202 کشاورزی مهندسي فناوري دامپروري ـ پرورش اسب جبراني پرورش و نگهداری اسب و سایر تک سمیان 2 نظری 32
3104007 310400771103 کشاورزی مهندسي فناوري دامپروري ـ پرورش اسب جبراني تکنیک های کاربردی در پرورش اسب 1 کارگاهی 64
3104007 310400771204 کشاورزی مهندسي فناوري دامپروري ـ پرورش اسب جبراني اصول بهداشت و پیشگیری از بیماری های تک سمیان 2 نظری 32
3104007 310400771105 کشاورزی مهندسي فناوري دامپروري ـ پرورش اسب جبراني کارگاه بهداشت و پیشگیری از بیماری های تک سمیان 1 کارگاهی 48
3104008 310400871201 کشاورزی مهندسي فناوري دامپروري ـ پرورش صنعتي طيور جبراني تغذيه طيور 2 نظری 32
3104008 310400871102 کشاورزی مهندسي فناوري دامپروري ـ پرورش صنعتي طيور جبراني عمليات تغذيه طيور 1 کارگاهی 64
3104008 310400871203 کشاورزی مهندسي فناوري دامپروري ـ پرورش صنعتي طيور جبراني اصول بهداشت و پيشگيري از بيماري هاي طيور 2 نظری 32
3104008 310400871104 کشاورزی مهندسي فناوري دامپروري ـ پرورش صنعتي طيور جبراني كارگاه بهداشت و پيشگيري از بيماري هاي طيور 1 کارگاهی 48
3104008 310400873105 کشاورزی مهندسي فناوري دامپروري ـ پرورش صنعتي طيور جبراني پرورش جوجه گوشتي 1 نظری 16
3104008 310400872106 کشاورزی مهندسي فناوري دامپروري ـ پرورش صنعتي طيور جبراني عمليات پرورش جوجه گوشتي 1 کارگاهی 64
3104008 310400872107 کشاورزی مهندسي فناوري دامپروري ـ پرورش صنعتي طيور جبراني پرورش مرغ تخمگذار 1 نظری 16
3104008 310400871108 کشاورزی مهندسي فناوري دامپروري ـ پرورش صنعتي طيور جبراني عمليات پرورش مرغ تخمگذار 1 کارگاهی 64
3104009 310400975201 کشاورزی مهندسي فناوري صنايع غذايي ـ گوشت و فراورده‌هاي گوشتي جبراني میکروبیولوژی گوشت و فرآورده های گوشتی 2 نظری 32
3104009 310400971102 کشاورزی مهندسي فناوري صنايع غذايي ـ گوشت و فراورده‌هاي گوشتي جبراني آزمایشگاه میکروبیولوژی گوشت و فرآورده های گوشتی 1 نظری
3104009 310400974203 کشاورزی مهندسي فناوري صنايع غذايي ـ گوشت و فراورده‌هاي گوشتي جبراني شیمی گوشت و فرآورده های گوشتی 2 نظری 32
3104009 310400971204 کشاورزی مهندسي فناوري صنايع غذايي ـ گوشت و فراورده‌هاي گوشتي جبراني تکنولوژی تولیدگوشت 2 نظری 32
3104009 310400974105 کشاورزی مهندسي فناوري صنايع غذايي ـ گوشت و فراورده‌هاي گوشتي جبراني کارگاه تکنولوژی تولیدگوشت 1 نظری
3104009 310400971206 کشاورزی مهندسي فناوري صنايع غذايي ـ گوشت و فراورده‌هاي گوشتي جبراني تکنولوژیزتولید فرآورده های گوشتی 2 نظری 32
3104009 310400974107 کشاورزی مهندسي فناوري صنايع غذايي ـ گوشت و فراورده‌هاي گوشتي جبراني کارگاه تکنولوژی تولید فرآورده های گوشتی 1 نظری
3104010 310401071201 کشاورزی مهندسي فناوري گياه‌پزشكي ـ مديريت تلفيقي آفات جبراني خاك‌شناسي عمومی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
3104010 310401074302 کشاورزی مهندسي فناوري گياه‌پزشكي ـ مديريت تلفيقي آفات جبراني اصول زراعت و باغبانی 3 نظری کارگاهی 32 48
3104010 310401071203 کشاورزی مهندسي فناوري گياه‌پزشكي ـ مديريت تلفيقي آفات جبراني تجهيزات در گياه پزشكي 2 نظری کارگاهی 16 48
3104011 310401174101 کشاورزی مهندسي فناوري ماشين‌آلات كشاورزي ـ ساخت و تولید ماشینهای آبیاری جبراني رابطه آب، خاك و گياه 1 نظری 16
3104011 310401171102 کشاورزی مهندسي فناوري ماشين‌آلات كشاورزي ـ ساخت و تولید ماشینهای آبیاری جبراني آزمایشگاه رابطه آب، خاك و گياه 1 آزمایشگاهی 32
3104011 310401172103 کشاورزی مهندسي فناوري ماشين‌آلات كشاورزي ـ ساخت و تولید ماشینهای آبیاری جبراني روش­ها و ماشين‌هاي آبياري تحت فشار 1 نظری 16
3104011 310401172104 کشاورزی مهندسي فناوري ماشين‌آلات كشاورزي ـ ساخت و تولید ماشینهای آبیاری جبراني کارگاه ماشين‌هاي آبياري تحت فشار 1 کارگاهی 48
3104012 310401272101 کشاورزی مهندسي فناوري ماشين‌آلات كشاورزي ـ ماشين ها و ادوات زراعي و باغي جبراني شناخت و کاربرد تراکتور و تریلر 1 نظری 16
3104012 310401272202 کشاورزی مهندسي فناوري ماشين‌آلات كشاورزي ـ ماشين ها و ادوات زراعي و باغي جبراني کارگاه شناخت و کاربرد تراکتور و تریلر 2 کارگاهی 96
3104012 310401272203 کشاورزی مهندسي فناوري ماشين‌آلات كشاورزي ـ ماشين ها و ادوات زراعي و باغي جبراني شناخت و کاربرد ماشین های زراعی و باغی 2 نظری 32
3104012 310401272104 کشاورزی مهندسي فناوري ماشين‌آلات كشاورزي ـ ماشين ها و ادوات زراعي و باغي جبراني کارگاه شناخت و کاربرد ماشین های زراعی و باغی 1 کارگاهی 48
3104013 310401372101 کشاورزی مهندسي فناوري مکانیزاسیون كشاورزي ـ مكانيزاسيون زراعي و باغي جبراني شناخت و کاربرد تراکتور و تریلر 1 نظری 16
3104013 310401371202 کشاورزی مهندسي فناوري مکانیزاسیون كشاورزي ـ مكانيزاسيون زراعي و باغي جبراني کارگاه شناخت و کاربرد تراکتور و تریلر 2 کارگاهی 96
3104013 310401372203 کشاورزی مهندسي فناوري مکانیزاسیون كشاورزي ـ مكانيزاسيون زراعي و باغي جبراني شناخت و کاربرد ماشین های زراعی و باغی 2 نظری 32
3104013 310401372104 کشاورزی مهندسي فناوري مکانیزاسیون كشاورزي ـ مكانيزاسيون زراعي و باغي جبراني کارگاه شناخت و کاربرد ماشین های زراعی و باغی 1 کارگاهی 48
3104013 310401373205 کشاورزی مهندسي فناوري مکانیزاسیون كشاورزي ـ مكانيزاسيون زراعي و باغي جبراني کاربرد و مکانیزاسیون کشاورزی 2 نظری 32
3104014 310401471201 کشاورزی مهندسي فناوري منابع طبيعي ـ آبخيزداري جبراني حفاظت آب و خاک 2 نظری کارگاهی 16 48
3104014 310401473202 کشاورزی مهندسي فناوري منابع طبيعي ـ آبخيزداري جبراني هیدرولوژی عمومی 2 نظری کارگاهی 16 48
3104014 310401472303 کشاورزی مهندسي فناوري منابع طبيعي ـ آبخيزداري جبراني زمین شناسی و ژئومرفولوژی 3 نظری کارگاهی 32 48
3104014 310401472304 کشاورزی مهندسي فناوري منابع طبيعي ـ آبخيزداري جبراني احیای بیولوژیک و مکانیک حوزه آبخیزی 3 نظری کارگاهی 32 48
3104014 310401472205 کشاورزی مهندسي فناوري منابع طبيعي ـ آبخيزداري جبراني کاتوگرافی و تفسیر عکسهای هوایی 2 نظری کارگاهی 16 48
3104015 310401572201 کشاورزی مهندسي فناوري  جنگلداري تلفيقي جبراني اصول زراعت در مناطق خشك و نيمه خشك 2 نظری کارگاهی 16 48
3104015 310401572202 کشاورزی مهندسي فناوري  جنگلداري تلفيقي جبراني اصول باغباني 2 نظری کارگاهی 16 48
3104015 310401572203 کشاورزی مهندسي فناوري  جنگلداري تلفيقي جبراني اصول دامپروري 2 نظری 32
3104015 310401572204 کشاورزی مهندسي فناوري  جنگلداري تلفيقي جبراني اصول مرتعداري 2 نظری کارگاهی 16 48
3104015 310401573205 کشاورزی مهندسي فناوري  جنگلداري تلفيقي جبراني اصول آبياري 2 نظری کارگاهی 16 48
3104015 310401571206 کشاورزی مهندسي فناوري  جنگلداري تلفيقي جبراني كليات هوا و اقليم شناسي 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
3104016 310401674201 کشاورزی مهندسی فناوری منابع طبیعی- جنگل کاری و پارک های جنگلی جبراني مباني و اکولوژي 2 نظری 32
3104016 310401671202 کشاورزی مهندسی فناوری منابع طبیعی- جنگل کاری و پارک های جنگلی جبراني خاکشناسي عمومي 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
3104016 310401674303 کشاورزی مهندسی فناوری منابع طبیعی- جنگل کاری و پارک های جنگلی جبراني توليد بذر و نهال درختان جنگلي 3 نظری کارگاهی 32 48
3104016 310401671304 کشاورزی مهندسی فناوری منابع طبیعی- جنگل کاری و پارک های جنگلی جبراني اصول جنگل کاري و کاربرد ماشين آلات جنگل کاري 3 نظری کارگاهی 32 48
3104016 310401674205 کشاورزی مهندسی فناوری منابع طبیعی- جنگل کاری و پارک های جنگلی جبراني احداث و نگهداري پارک هاي جنگلي 2 نظری کارگاهی 16 48
3104017 310401771201 کشاورزی مهندسي فناوري منابع طبيعي- حفاظت و حمايت منابع طبيعي جبراني قوانین و مقررات منابع طبیعی و محیط زیست 2 نظری کارگاهی 16 48
3104017 310401771202 کشاورزی مهندسي فناوري منابع طبيعي- حفاظت و حمايت منابع طبيعي جبراني مرتع و مرتع داری 2 نظری کارگاهی 16 48
3104017 310401774303 کشاورزی مهندسي فناوري منابع طبيعي- حفاظت و حمايت منابع طبيعي جبراني درختان و درختچه های ایران 3 نظری کارگاهی 32 48
3104017 310401771304 کشاورزی مهندسي فناوري منابع طبيعي- حفاظت و حمايت منابع طبيعي جبراني نقشه برداری، نقشه خوانی و موقعیت یابی 3 نظری کارگاهی 32 48
3104017 310401774205 کشاورزی مهندسي فناوري منابع طبيعي- حفاظت و حمايت منابع طبيعي جبراني بهره برداری از منابع طبیعی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
3104018 310401871101 کشاورزی مهندسي فناوري منابع طبيعي ـ مرتعداري جبراني شناسايي گياهان مرتعي 1 نظری 16
3104018 310401874102 کشاورزی مهندسي فناوري منابع طبيعي ـ مرتعداري جبراني آزمایشگاه شناسايي گياهان مرتعي 1 کارگاهی 48
3104018 310401871103 کشاورزی مهندسي فناوري منابع طبيعي ـ مرتعداري جبراني مرتعداري 1 نظری 16
3104018 310401874104 کشاورزی مهندسي فناوري منابع طبيعي ـ مرتعداري جبراني عملیات مرتعداري 1 کارگاهی 48
3104018 310401871205 کشاورزی مهندسي فناوري منابع طبيعي ـ مرتعداري جبراني اصلاح و توسعه مراتع 2 نظری 32
3104018 310401875106 کشاورزی مهندسي فناوري منابع طبيعي ـ مرتعداري جبراني عملیات اصلاح و توسعه مراتع 1 کارگاهی 48
3104019 310401971201 کشاورزی مهندسی فناوری دامپروری-پرورش صنعتی گاو جبراني تغذیه دام 2 نظری 32
3104019 310401974202 کشاورزی مهندسی فناوری دامپروری-پرورش صنعتی گاو جبراني اصول بهداشت و پیشگیری از بیماری های گاو 2 نظری 32
3104019 310401971103 کشاورزی مهندسی فناوری دامپروری-پرورش صنعتی گاو جبراني عملیات بهداشت و پیشگیری از بیماری های گاو 1 کارگاهی 48
3104019 310401974204 کشاورزی مهندسی فناوری دامپروری-پرورش صنعتی گاو جبراني پرورش گاوشیری 2 نظری 32
3104019 310401973105 کشاورزی مهندسی فناوری دامپروری-پرورش صنعتی گاو جبراني عملیات پرورش گاوشیری 1 کارگاهی 64
3104019 310401972106 کشاورزی مهندسی فناوری دامپروری-پرورش صنعتی گاو جبراني پرواربندی 1 نظری 16
3104019 310401972107 کشاورزی مهندسی فناوری دامپروری-پرورش صنعتی گاو جبراني عملیات پرواربندی گاو 1 کارگاهی 48
3104020 310402071201 کشاورزی مهندسی فناوری دامپروری-تولید و فراوری محصولات زنبور عسل جبراني اصول پرورش زنبور عسل 2 نظری 32
3104020 310402074102 کشاورزی مهندسی فناوری دامپروری-تولید و فراوری محصولات زنبور عسل جبراني عملیات پرورش زنبور عسل 1 کارگاهی 64
3104020 310402071103 کشاورزی مهندسی فناوری دامپروری-تولید و فراوری محصولات زنبور عسل جبراني بهداشت،بیماری ها و آفات زنبور عسل 1 نظری 16
3104020 310402074104 کشاورزی مهندسی فناوری دامپروری-تولید و فراوری محصولات زنبور عسل جبراني آزمایشگاه بهداشت،بیماری ها و آفات زنبور عسل 1 آزمایشگاهی 48
3104020 310402071105 کشاورزی مهندسی فناوری دامپروری-تولید و فراوری محصولات زنبور عسل جبراني کاربرد تجهیزات تولید و فراوری محصولات زنبور عسل 1 نظری 16
3104020 310402074106 کشاورزی مهندسی فناوری دامپروری-تولید و فراوری محصولات زنبور عسل جبراني کارگاه تجهیزات تولید و فراوری محصولات زنبور عسل 1 کارگاهی 64
3104020 310402073207 کشاورزی مهندسی فناوری دامپروری-تولید و فراوری محصولات زنبور عسل جبراني فراوری و کنترل کیفیت محصولات زنبور عسل 2 نظری 32
3104020 310402072108 کشاورزی مهندسی فناوری دامپروری-تولید و فراوری محصولات زنبور عسل جبراني کارگاه فراوری و کنترل کیفیت محصولات زنبور عسل 1 کارگاهی 64
3104021 310402172301 کشاورزی مهندسی فناوری زراعت – تولید برنج جبراني خاک شناسی عمومی 3 نظری آزمایشگاهی 32 32
3104021 310402173302 کشاورزی مهندسی فناوری زراعت – تولید برنج جبراني زراعت عمومی 3 نظری کارگاهی 32 48
3104021 310402172203 کشاورزی مهندسی فناوری زراعت – تولید برنج جبراني شناخت و کاربرد تراکتور 2 نظری کارگاهی 16 48
3104022 310402272201 کشاورزی مهندسی فناوری زراعت – تولید پنبه جبراني گياه‌شناسي عمومی (مرفولوژی- فیزیولوژی- رده بندی) 2 نظری 32
3104022 310402271102 کشاورزی مهندسی فناوری زراعت – تولید پنبه جبراني عملیات گياه‌شناسي عمومی (مرفولوژی- فیزیولوژی- رده بندی) 1 کارگاهی 48
3104022 310402274203 کشاورزی مهندسی فناوری زراعت – تولید پنبه جبراني زراعت عمومی 2 نظری 32
3104022 310402271104 کشاورزی مهندسی فناوری زراعت – تولید پنبه جبراني عملیات زراعت عمومی 1 کارگاهی 48
3104022 310402274105 کشاورزی مهندسی فناوری زراعت – تولید پنبه جبراني شناخت وکاربرد ماشین های زراعی 1 نظری 16
3104022 310402271106 کشاورزی مهندسی فناوری زراعت – تولید پنبه جبراني کارگاه شناخت وکاربرد ماشین های زراعی 1 کارگاهی 48
3104023 310402374201 کشاورزی مهندسی فناوری زراعت- تولید ذرت جبراني گیاهشناسی عمومی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
3104023 310402372302 کشاورزی مهندسی فناوری زراعت- تولید ذرت جبراني زراعت عمومی 3 نظری کارگاهی 32 48
3104023 310402371203 کشاورزی مهندسی فناوری زراعت- تولید ذرت جبراني ماشین­های کشاورزی (تراکتور و كاربرد آن) 2 نظری کارگاهی 16 48
3104024 310402471301 کشاورزی مهندسی فناوری زراعت – تولید دانه های روغنی جبراني خاك‌شناسي عمومی 3 نظری آزمایشگاهی 32 32
3104024 310402472302 کشاورزی مهندسی فناوری زراعت – تولید دانه های روغنی جبراني زراعت عمومی 3 نظری کارگاهی 32 48
3104024 310402473203 کشاورزی مهندسی فناوری زراعت – تولید دانه های روغنی جبراني شناخت و کاربرد تراکتور 2 نظری کارگاهی 16 48
3104025 310402573201 کشاورزی مهندسی فناوری باغبانی – گیاهان دارویی و معطر جبراني شناخت گیاهان دارویی (1) 2 نظری 32
3104025 310402572102 کشاورزی مهندسی فناوری باغبانی – گیاهان دارویی و معطر جبراني عملیات شناخت گیاهان دارویی (1) 1 کارگاهی 48
3104025 310402573203 کشاورزی مهندسی فناوری باغبانی – گیاهان دارویی و معطر جبراني زراعت خصوصي گياهان دارويي (1) 2 نظری 32
3104025 310402573104 کشاورزی مهندسی فناوری باغبانی – گیاهان دارویی و معطر جبراني عمليات زراعت خصوصي گياهان دارويي (1) 1 کارگاهی 48
3104025 310402572205 کشاورزی مهندسی فناوری باغبانی – گیاهان دارویی و معطر جبراني بهره‌برداري از گیاهان دارویی (1) 2 نظری 32
3104025 310402573106 کشاورزی مهندسی فناوری باغبانی – گیاهان دارویی و معطر جبراني عملیات بهره‌برداري از گیاهان دارویی (1) 1 کارگاهی 48
3104026 310402671301 کشاورزی مهندسی فناوری زیستی مواد غذایی جبراني میکروبیولوژی عمومی 3 نظری کارگاهی 32 48
3104026 310402675202 کشاورزی مهندسی فناوری زیستی مواد غذایی جبراني شیمی مواد غذایی 2 نظری 32
3104026 310402671203 کشاورزی مهندسی فناوری زیستی مواد غذایی جبراني اصول مهندسی صنایع غذایی 2 نظری 32
3104026 310402671304 کشاورزی مهندسی فناوری زیستی مواد غذایی جبراني اصول تبدیل و نگهداری مواد غذایی 3 نظری کارگاهی 32 48
3104027 310402774301 کشاورزی مهندسی فناوری شیلات – تکثیر و پرورش آبزیان جبراني اصول تكثير و پرورش ماهي 3 نظری آزمایشگاهی 32 32
3104027 310402771202 کشاورزی مهندسی فناوری شیلات – تکثیر و پرورش آبزیان جبراني بيولوژي آبزيان 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
3104028 310402875301 کشاورزی مهندسی فناوری شیلات – صید و بهره برداری آبزیان جبراني روش‌هاي صيد آبزيان 3 نظری کارگاهی 32 48
3104028 310402871302 کشاورزی مهندسی فناوری شیلات – صید و بهره برداری آبزیان جبراني شناخت مواد و ابزار صيادي 3 نظری آزمایشگاهی 32 32
3104028 310402875203 کشاورزی مهندسی فناوری شیلات – صید و بهره برداری آبزیان جبراني بيولوژي آبزيان 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
3104029 310402971301 کشاورزی مهندسی فناوری شیلات – فراوری محصولات شیلاتی جبراني عمل آوري فرآورده‌هاي شيلاتي 3 نظری کارگاهی 32 48
3104029 310402975202 کشاورزی مهندسی فناوری شیلات – فراوری محصولات شیلاتی جبراني بيولوژي آبزيان 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
3104030 310403071201 کشاورزی مهندسی فناوری صنایع غذایی – شیر و فراورده های لبنی جبراني ميكروبيولوژي شير و فرآورده‌هاي لبني 2 نظری 32
3104030 310403074102 کشاورزی مهندسی فناوری صنایع غذایی – شیر و فراورده های لبنی جبراني آزمايشگاه ميكروبيولوژي شير و فرآورده‌هاي لبني 1 آزمایشگاهی 48
3104030 310403071203 کشاورزی مهندسی فناوری صنایع غذایی – شیر و فراورده های لبنی جبراني شيمي شير و خصوصيات فيزيكوشيميايي فرآورده‌هاي لبني 2 نظری 32
3104030 310403075204 کشاورزی مهندسی فناوری صنایع غذایی – شیر و فراورده های لبنی جبراني تكنولوژی تولیدشير 2 نظری 32
3104030 310403071105 کشاورزی مهندسی فناوری صنایع غذایی – شیر و فراورده های لبنی جبراني كارگاه تكنولوژی تولیدشير 1 کارگاهی 64
3104030 310403071106 کشاورزی مهندسی فناوری صنایع غذایی – شیر و فراورده های لبنی جبراني اصول كنترل كيفيت شير و محصولات لبني 1 نظری 16
3104030 310403075107 کشاورزی مهندسی فناوری صنایع غذایی – شیر و فراورده های لبنی جبراني آزمايشگاه اصول كنترل كيفيت شير و محصولات لبني 1 آزمایشگاهی 48
3104031 310403171101 کشاورزی مهندسي فناوري منابع طبیعی- سامانه هاي اطلاعات جغرافيايي جبراني کارتوگرافی 1 نظری 16
3104031 310403174102 کشاورزی مهندسي فناوري منابع طبیعی- سامانه هاي اطلاعات جغرافيايي جبراني عملیات کارتوگرافی 1 آزمایشگاهی 32
3104031 310403171103 کشاورزی مهندسي فناوري منابع طبیعی- سامانه هاي اطلاعات جغرافيايي جبراني خاكشناسي 1 نظری 16
3104031 310403174104 کشاورزی مهندسي فناوري منابع طبیعی- سامانه هاي اطلاعات جغرافيايي جبراني عملیات خاگ شناسی 1 آزمایشگاهی 32
3104031 310403171105 کشاورزی مهندسي فناوري منابع طبیعی- سامانه هاي اطلاعات جغرافيايي جبراني زمين شناسي و ژئومورفولوژی 1 نظری 16
3104031 310403175106 کشاورزی مهندسي فناوري منابع طبیعی- سامانه هاي اطلاعات جغرافيايي جبراني عملیات زمين شناسي و ژئومورفولوژی 1 کارگاهی 48
3104031 310403171107 کشاورزی مهندسي فناوري منابع طبیعی- سامانه هاي اطلاعات جغرافيايي جبراني هوا و اقلیم شناسی 1 نظری 16
3104031 310403174108 کشاورزی مهندسي فناوري منابع طبیعی- سامانه هاي اطلاعات جغرافيايي جبراني عملیات هوا و اقلیم شناسی 1 آزمایشگاهی 32
3104031 310403171309 کشاورزی مهندسي فناوري منابع طبیعی- سامانه هاي اطلاعات جغرافيايي جبراني ریاضی و آمار 3 نظری 48
3104032 310403274201 کشاورزی مهندسي فناوري باغباني – توليد ميوه هاي مناطق معتدله جبراني گياه‌شناسي 2 نظری 32
3104032 310403274102 کشاورزی مهندسي فناوري باغباني – توليد ميوه هاي مناطق معتدله جبراني آزمايشگاه گياه‌شناسي 1 آزمایشگاهی 32
3104032 310403271103 کشاورزی مهندسي فناوري باغباني – توليد ميوه هاي مناطق معتدله جبراني باغباني 1 نظری 16
3104032 310403272104 کشاورزی مهندسي فناوري باغباني – توليد ميوه هاي مناطق معتدله جبراني عمليات باغباني 1 کارگاهی 48
3104032 310403271205 کشاورزی مهندسي فناوري باغباني – توليد ميوه هاي مناطق معتدله جبراني ميوه‌كاري 2 نظری 32
3104032 310403272106 کشاورزی مهندسي فناوري باغباني – توليد ميوه هاي مناطق معتدله جبراني عملیات ميوه‌كاري 1 کارگاهی 48
3104033 310403373101 کشاورزی مهندسي فناوري باغباني – توليد و فرآوري چاي جبراني خاک شناسی 1 نظری 16
3104033 310403371102 کشاورزی مهندسي فناوري باغباني – توليد و فرآوري چاي جبراني آزمایشگاه خاک شناسی 1 آزمایشگاهی 32
3104033 310403371103 کشاورزی مهندسي فناوري باغباني – توليد و فرآوري چاي جبراني باغبانی 1 نظری 16
3104033 310403373104 کشاورزی مهندسي فناوري باغباني – توليد و فرآوري چاي جبراني عملیات باغبانی 1 کارگاهی 48
3104033 310403371105 کشاورزی مهندسي فناوري باغباني – توليد و فرآوري چاي جبراني چای کاری (1) 1 نظری 16
3104033 310403371106 کشاورزی مهندسي فناوري باغباني – توليد و فرآوري چاي جبراني عملیات چای کاری (1) 1 کارگاهی 48
3104033 310403371107 کشاورزی مهندسي فناوري باغباني – توليد و فرآوري چاي جبراني  فناوری پس از برداشت چای 1 کارگاهی 48
3104033 310403371108 کشاورزی مهندسي فناوري باغباني – توليد و فرآوري چاي جبراني کنترل آفات چای 1 نظری 16
3104034 310403473301 کشاورزی مهندسی فناوری دامپروری – تولید خوراک دام جبراني ماشین آلات و تاسیسات خط تولید خوراک دام 3 نظری کارگاهی 32 48
3104034 310403473202 کشاورزی مهندسی فناوری دامپروری – تولید خوراک دام جبراني اصول تغذیه دام 2 نظری 32
3104034 310403471303 کشاورزی مهندسی فناوری دامپروری – تولید خوراک دام جبراني بیوشیمی مواد غذایی 3 نظری کارگاهی 32 48
3103001 310300171201 کشاورزی كارشناسي حرفه‌اي بهداشت مواد غذائي با منشاء دامی جبراني ميكروب شناسي عمومي (باكتري، قارچ، ويروس) 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
3103001 310300171102 کشاورزی كارشناسي حرفه‌اي بهداشت مواد غذائي با منشاء دامی جبراني بيوشيمي عمومي 1 نظری 16
3103001 310300171103 کشاورزی كارشناسي حرفه‌اي بهداشت مواد غذائي با منشاء دامی جبراني مقدمات فيزيولوژي و تشريح 1 نظری 16
3103001 310300171204 کشاورزی كارشناسي حرفه‌اي بهداشت مواد غذائي با منشاء دامی جبراني انگل شناسي عمومي 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
3103001 310300171105 کشاورزی كارشناسي حرفه‌اي بهداشت مواد غذائي با منشاء دامی جبراني آشنايي با داروهاي دامپزشكي 1 نظری 16
3103001 310300173106 کشاورزی كارشناسي حرفه‌اي بهداشت مواد غذائي با منشاء دامی جبراني حفظ، نگهداري و كار با تجهيزات و مواد آزمايشگاهي 1 نظری 16
3103002 310300275101 کشاورزی كارشناسي حرفه‌اي علوم حیوانات آزمایشگاهی جبراني مقدمات تشریح و فیزیولوژی 1 نظری 16
3103002 310300275102 کشاورزی كارشناسي حرفه‌اي علوم حیوانات آزمایشگاهی جبراني بیوشیمی عمومی 1 نظری 16
3103002 310300271203 کشاورزی كارشناسي حرفه‌اي علوم حیوانات آزمایشگاهی جبراني انگل‌شناسی عمومی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
3103002 310300281204 کشاورزی كارشناسي حرفه‌اي علوم حیوانات آزمایشگاهی جبراني میکروب شناسی عمومی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
3103002 310300291105 کشاورزی كارشناسي حرفه‌اي علوم حیوانات آزمایشگاهی جبراني آشنایی با داروهای دامپزشکی 1 نظری 16
3103002 3103002101106 کشاورزی كارشناسي حرفه‌اي علوم حیوانات آزمایشگاهی جبراني حفظ و نگهداری و کار با تجهیزات آزمایشگاهی 1 نظری 16
3103003 310300371201 کشاورزی كارشناسي حرفه اي مديريت مخاطرات كشاورزي جبراني رياضي مقدماتي 2 نظری 32
3103003 310300371202 کشاورزی كارشناسي حرفه اي مديريت مخاطرات كشاورزي جبراني آمار مقدماتي 2 نظری 32
3103003 310300371203 کشاورزی كارشناسي حرفه اي مديريت مخاطرات كشاورزي جبراني مباني سازمان و مديريت 2 نظری 32
3104036 310403682201 کشاورزی  مهندسي فناوري منابع طبیعی- احیاء مناطق بیابانی جبراني  بيابان زايي وكنترل آن 2 نظری 32 ـ
3104036 310403691202 کشاورزی  مهندسي فناوري منابع طبیعی- احیاء مناطق بیابانی جبراني  زمين شناسي و  ژئومرفولوژي 2 نظری 32
3104036 3104036102103 کشاورزی  مهندسي فناوري منابع طبیعی- احیاء مناطق بیابانی جبراني  عمليات زمين شناسي وژئومرفولوژي 1 کارگاهی 48
3104036 3104036112104 کشاورزی  مهندسي فناوري منابع طبیعی- احیاء مناطق بیابانی جبراني حفاظت آب و خاك 1 نظری 16
3104036 3104036122105 کشاورزی  مهندسي فناوري منابع طبیعی- احیاء مناطق بیابانی جبراني عمليات حفاظت آب وخاك 1 کارگاهی 48
3104036 3104036131206 کشاورزی  مهندسي فناوري منابع طبیعی- احیاء مناطق بیابانی جبراني اكولوژي 2 نظری 32
3104037 310403772301 کشاورزی مهندسي فناوري صنايع بسته‌بندي ـ محصولات كشاورزي جبراني مباني بسته‌بندي 3 نظری 48
3104037 310403772302 کشاورزی مهندسي فناوري صنايع بسته‌بندي ـ محصولات كشاورزي جبراني تکنولوژی پس از برداشت محصولات کشاورزی 3 نظری کارگاهی 32 48
3104037 310403771303 کشاورزی مهندسي فناوري صنايع بسته‌بندي ـ محصولات كشاورزي جبراني اصول نگهداري مواد غذايي 3 نظری 48
4103001 410300172201 فرهنگ و هنر کارشناس حرفه ای آشپزی- آشپزی ایرانی جبراني اصول آشپزی 2 نظری 32
4103001 410300171202 فرهنگ و هنر کارشناس حرفه ای آشپزی- آشپزی ایرانی جبراني شناخت و آماده سازی مواد اولیه در آشپزی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103001 410300172103 فرهنگ و هنر کارشناس حرفه ای آشپزی- آشپزی ایرانی جبراني عملیات آشپزی کلاسیک ایران 1 آزمایشگاهی 32
4103001 410300172104 فرهنگ و هنر کارشناس حرفه ای آشپزی- آشپزی ایرانی جبراني عملیات آشپزی مدرن 1 آزمایشگاهی 32
4103001 410300172205 فرهنگ و هنر کارشناس حرفه ای آشپزی- آشپزی ایرانی جبراني جامعه و غذا 2 نظری 32
4103002 410300281201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي ارزيابي صنايع دستي و ميراث فرهنگي جبراني تاریخ هنر ایران 2 نظری 32
4103002 410300292202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي ارزيابي صنايع دستي و ميراث فرهنگي جبراني برآورد ارزش کار 2 نظری 32
4103002 4103002102203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي ارزيابي صنايع دستي و ميراث فرهنگي جبراني اصول و مبانی بازاریابی 2 نظری 32
4103002 410300271204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي ارزيابي صنايع دستي و ميراث فرهنگي جبراني آشنایی با هنرهای سنتی ایران 2 نظری 32
4103003 410300372201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي صنايع دستي – صنايع چوبي جبراني منبت و کنده کاری 2 نظری کارگاهی 16 48
4103003 410300372202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي صنايع دستي – صنايع چوبي جبراني برآورد ارزش کار 2 نظری 32
4103003 410300372203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي صنايع دستي – صنايع چوبي جبراني چوب و معماری  داخلی 2 نظری کارگاهی 16 48
4103003 410300371204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي صنايع دستي – صنايع چوبي جبراني عملیات پرداخت و رنگ کاری 2 نظری کارگاهی 16 48
4103004 410300473201 فرهنگ و هنر  كارشناسي حرفه اي صنايع دستي – صنایع آبگينه جبراني شیشه گری 2 نظری کارگاهی 16 48
4103004 410300472202 فرهنگ و هنر  كارشناسي حرفه اي صنايع دستي – صنایع آبگينه جبراني برآورد ارزش کار 2 نظری 32
4103004 410300471203 فرهنگ و هنر  كارشناسي حرفه اي صنايع دستي – صنایع آبگينه جبراني صنایع آبگینه و معماری  داخلی 2 نظری کارگاهی 16 48
4103004 410300471204 فرهنگ و هنر  كارشناسي حرفه اي صنايع دستي – صنایع آبگينه جبراني عملیات پرداخت و رنگ کاری 2 نظری کارگاهی 16 48
4103005 410300571201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي انيميشن- كارگرداني جبراني تاریخچه انیمیشن در ایران و جهان 2 نظری 32
4103005 410300572202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي انيميشن- كارگرداني جبراني طراحی پایه 2 آزمایشگاهی 64
4103005 410300573203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي انيميشن- كارگرداني جبراني داستان نویسی 2 نظری 32
4103005 410300573204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي انيميشن- كارگرداني جبراني تکنیک های انیمیشن 2 نظری کارگاهی 16 48
4103006 410300675201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي تربيت مبلغ قرآن کریم جبراني تجوید قرآن کریم 2 نظری کارگاهی 16 48
4103006 410300672202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي تربيت مبلغ قرآن کریم جبراني روخوانی و روان خوانی قرآن کریم 2 نظری کارگاهی 16 48
4103006 410300673203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي تربيت مبلغ قرآن کریم جبراني عربی(صرف – نحو) 2 نظری 32
4103006 410300673204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي تربيت مبلغ قرآن کریم جبراني آشنایی با ترجمه و مفاهیم قرآن کریم 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103007 410300773201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي تكنولوژي آموزش هاي فرهنگي و هنري جبراني مقدمات تکنولوژی آموزشی 2 نظری کارگاهی 16 48
4103007 410300772202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي تكنولوژي آموزش هاي فرهنگي و هنري جبراني مقدمات برنامه ریزی آموزشی ودرسی 2 نظری 32
4103007 410300773203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي تكنولوژي آموزش هاي فرهنگي و هنري جبراني روان شناسی عمومی 2 نظری 32
4103007 410300771204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي تكنولوژي آموزش هاي فرهنگي و هنري جبراني جامعه شناسی فرهنگی 2 نظری 32
4103008 410300875201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي چاپ ـ طراحي و آماده‌سازي جبراني مبانی چاپ و نشر 2 نظری کارگاهی 16 48
4103008 410300873202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي چاپ ـ طراحي و آماده‌سازي جبراني رنگ شناسی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103008 410300873203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي چاپ ـ طراحي و آماده‌سازي جبراني مواد شناسی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103008 410300873204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي چاپ ـ طراحي و آماده‌سازي جبراني طراحی پایه 2 آزمایشگاهی 64
4103009 410300972201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي مديريت امور چاپ جبراني مبانی چاپ و نشر 2 نظری کارگاهی 16 48
4103009 410300972302 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي مديريت امور چاپ جبراني فنون چاپ 3 نظری آزمایشگاهی 32 32
4103009 410300973203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي مديريت امور چاپ جبراني فنون صحافی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103009 410300973204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي مديريت امور چاپ جبراني رنگ شناسی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103010 410301072201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي مديريت امور نشر جبراني مبانی چاپ و نشر 2 نظری کارگاهی 16 48
4103010 410301072202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي مديريت امور نشر جبراني مواد شناسی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103010 410301073203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي مديريت امور نشر جبراني اصول کتابداری 2 نظری 32
4103010 410301072204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي مديريت امور نشر جبراني فرم بندی و صفحه آرایی 2 آزمایشگاهی 64
4103010 410301073205 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي مديريت امور نشر جبراني رنگ شناسی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103011 410301173201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي خبرنگاري -اجتماعي و فرهنگي جبراني کاربرد مصاحبه در خبر 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103011 410301173202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي خبرنگاري -اجتماعي و فرهنگي جبراني  اصول خبر نویسی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103011 410301172203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي خبرنگاري -اجتماعي و فرهنگي جبراني تهیه گزارش 2 نظری کارگاهی 16 48
4103011 410301173204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي خبرنگاري -اجتماعي و فرهنگي جبراني افکار عمومی 2 نظری کارگاهی 16 48
4103012 410301273201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي خبرنگاري – سياسي و اقتصادي جبراني کاربرد مصاحبه در خبر 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103012 410301273202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي خبرنگاري – سياسي و اقتصادي جبراني  اصول خبر نویسی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103012 410301272203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي خبرنگاري – سياسي و اقتصادي جبراني تهیه گزارش 2 نظری کارگاهی 16 48
4103012 410301273204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي خبرنگاري – سياسي و اقتصادي جبراني افکار عمومی 2 نظری کارگاهی 16 48
4103013 410301373201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي روابط عمومي – امور رسانه جبراني اصول روابط عمومی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103013 410301373202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي روابط عمومي – امور رسانه جبراني افکار عمومی 2 نظری کارگاهی 16 48
4103013 410301373203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي روابط عمومي – امور رسانه جبراني مبانی ارتباط جمعی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103013 410301373204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي روابط عمومي – امور رسانه جبراني اصول خبر نویسی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103014 410301473201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي روابط عمومي – الكترونيك جبراني اصول روابط عمومی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103014 410301472202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي روابط عمومي – الكترونيك جبراني افکار عمومی 2 نظری کارگاهی 16 48
4103014 410301472203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي روابط عمومي – الكترونيك جبراني مبانی ارتباط جمعی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103014 410301472204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي روابط عمومي – الكترونيك جبراني اصول خبر نویسی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103015 410301572201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي روابط عمومي – رفتار اجتماعي و افكار سنجي جبراني اصول روابط عمومی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103015 410301572202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي روابط عمومي – رفتار اجتماعي و افكار سنجي جبراني افکار عمومی 2 نظری کارگاهی 16 48
4103015 410301572203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي روابط عمومي – رفتار اجتماعي و افكار سنجي جبراني مبانی ارتباط جمعی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103015 410301572204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي روابط عمومي – رفتار اجتماعي و افكار سنجي جبراني اصول خبر نویسی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103016 410301672201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي سينما- تدوين فيلم جبراني زیبایی شناسی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103016 410301672202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي سينما- تدوين فيلم جبراني ادبیات نمایشی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103016 410301672203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي سينما- تدوين فيلم جبراني تجهیزات فنی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103016 410301672204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي سينما- تدوين فيلم جبراني اصول ارتباط جمعی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103017 410301772201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي طراحي و الگو سازی پوشاك – لباس اجتماعي و مشاغل جبراني الگوسازی 2 نظری کارگاهی 16 48
4103017 410301772202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي طراحي و الگو سازی پوشاك – لباس اجتماعي و مشاغل جبراني تکنیک های دوخت 2 نظری کارگاهی 16 48
4103017 410301772203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي طراحي و الگو سازی پوشاك – لباس اجتماعي و مشاغل جبراني طراحی لباس 2 نظری کارگاهی 16 48
4103017 410301772204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي طراحي و الگو سازی پوشاك – لباس اجتماعي و مشاغل جبراني طراحی آناتومی 2 نظری کارگاهی 16 48
4103018 410301872201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي طراحي و الگوسازی پوشاك – لباس اقوام جبراني الگوسازی 2 نظری کارگاهی 16 48
4103018 410301871202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي طراحي و الگوسازی پوشاك – لباس اقوام جبراني تکنیک های دوخت 2 نظری کارگاهی 16 48
4103018 410301871203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي طراحي و الگوسازی پوشاك – لباس اقوام جبراني طراحی لباس 2 نظری کارگاهی 16 48
4103018 410301873204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي طراحي و الگوسازی پوشاك – لباس اقوام جبراني طراحی آناتومی 2 نظری کارگاهی 16 48
4103019 410301972201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي  طراحي و الگوسازی پوشاك – لباس كودك و نوجوان جبراني الگوسازی 2 نظری کارگاهی 16 48
4103019 410301972202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي  طراحي و الگوسازی پوشاك – لباس كودك و نوجوان جبراني تکنیک های دوخت 2 نظری کارگاهی 16 48
4103019 410301973203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي  طراحي و الگوسازی پوشاك – لباس كودك و نوجوان جبراني طراحی لباس 2 نظری کارگاهی 16 48
4103019 410301973204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي  طراحي و الگوسازی پوشاك – لباس كودك و نوجوان جبراني طراحی آناتومی 2 نظری کارگاهی 16 48
4103020 410302073201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي طراحي و الگوسازی پوشاك –  لباس مجلسي و خانگي جبراني الگوسازی 2 نظری کارگاهی 16 48
4103020 410302072202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي طراحي و الگوسازی پوشاك –  لباس مجلسي و خانگي جبراني تکنیک های دوخت 2 نظری کارگاهی 16 48
4103020 410302072203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي طراحي و الگوسازی پوشاك –  لباس مجلسي و خانگي جبراني طراحی لباس 2 نظری کارگاهی 16 48
4103020 410302072204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي طراحي و الگوسازی پوشاك –  لباس مجلسي و خانگي جبراني طراحی آناتومی 2 نظری کارگاهی 16 48
4103021 410302172201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي طراحي مبلمان جبراني تاریخ هنر ایران و جهان 2 نظری 32
4103021 410302171202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي طراحي مبلمان جبراني سبک های ملی و بین المللی مبلمان 2 نظری 32
4103021 410302173203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي طراحي مبلمان جبراني مبانی هنر های تجسمی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103021 410302171204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي طراحي مبلمان جبراني هندسه فضایی و پرسپکتیو 2 نظری کارگاهی 16 48
4103022 410302273201 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه ای عکاسی خبری جبراني مبانی هنرهای تجسمی 2 نظری کارگاهی 16 48
4103022 410302272202 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه ای عکاسی خبری جبراني عکاسی دیجیتال پایه 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103022 410302275203 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه ای عکاسی خبری جبراني کادربندی در عکاسی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103022 410302273204 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه ای عکاسی خبری جبراني مبانی رنگ و تعادل سفیدی نور 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103023 410302375201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي علوم كتابداري و اطلاع رساني جبراني مجموعه سازی منابع(انتخاب – تهیه و سفارش) 2 نظری کارگاهی 16 48
4103023 410302373202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي علوم كتابداري و اطلاع رساني جبراني سازماندهی اطلاعات (فهرست نویسی و آماده سازی) 2 نظری کارگاهی 16 48
4103023 410302375203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي علوم كتابداري و اطلاع رساني جبراني سازمان دهی اطلاعات (رده بندی دیویی) 2 نظری کارگاهی 16 48
4103023 410302373204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي علوم كتابداري و اطلاع رساني جبراني مرجع شناسی عمومی (عربی – فارسی) 2 نظری کارگاهی 16 48
4103024 410302475201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي فرش- طراحي جبراني آشنایی با هنرهای سنتی ایران 2 نظری 32
4103024 410302472202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي فرش- طراحي جبراني رنگ شناسی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103024 410302475203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي فرش- طراحي جبراني شناخت سبک های فرش 2 نظری 32
4103024 410302473204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي فرش- طراحي جبراني ارزیابی کیفی فرش 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103025 410302575201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي گرافيك – پوستر و نشانه جبراني مبانی هنرهای تجسمی 2 نظری کارگاهی 16 48
4103025 410302572202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي گرافيك – پوستر و نشانه جبراني طراحی پایه 2 آزمایشگاهی 64
4103025 410302575203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي گرافيك – پوستر و نشانه جبراني پرسپکتیو 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103025 410302573204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي گرافيك – پوستر و نشانه جبراني نرم افزار های گرافیکی 2 آزمایشگاهی 64
4103026 410302675201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي گرافيك – گرافیک تزئيني و محيطي جبراني مبانی هنرهای تجسمی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103026 410302672202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي گرافيك – گرافیک تزئيني و محيطي جبراني طراحی پایه 2 آزمایشگاهی 64
4103026 410302672203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي گرافيك – گرافیک تزئيني و محيطي جبراني پرسپکتیو 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103026 410302672204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي گرافيك – گرافیک تزئيني و محيطي جبراني نرم افزار های گرافیکی 2 آزمایشگاهی 64
4103027 410302773201 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه ای گرافیک – تصویر سازی جبراني مبانی هنرهای تجسمی 2 نظری کارگاهی 16 48
4103027 410302771202 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه ای گرافیک – تصویر سازی جبراني طراحی پایه 2 آزمایشگاهی 64
4103027 410302771203 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه ای گرافیک – تصویر سازی جبراني پرسپکتیو 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103027 410302775204 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه ای گرافیک – تصویر سازی جبراني نرم افزار های گرافیکی 2 آزمایشگاهی 64
4103028 410302871201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي گرافيك – چاپ و بسته بندي جبراني مبانی هنرهای تجسمی 2 نظری کارگاهی 16 48
4103028 410302871202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي گرافيك – چاپ و بسته بندي جبراني طراحی پایه 2 آزمایشگاهی 64
4103028 410302871203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي گرافيك – چاپ و بسته بندي جبراني پرسپکتیو 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103028 410302875204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي گرافيك – چاپ و بسته بندي جبراني نرم افزار های گرافیکی 2 آزمایشگاهی 64
4103029 410302971201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي گريم- چهره پردازي جبراني مبانی گریم 2 نظری کارگاهی 16 48
4103029 410302973202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي گريم- چهره پردازي جبراني طراحی گریم 2 نظری کارگاهی 16 48
4103029 410302971203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي گريم- چهره پردازي جبراني پیرایش و بافت مو 2 نظری کارگاهی 16 48
4103029 410302973204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي گريم- چهره پردازي جبراني مبانی هنرهای تجسمی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103030 410303073201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي مترجمي – خبر انگليسي جبراني خواندن و درک مفاهیم 2 نظری 32
4103030 410303073202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي مترجمي – خبر انگليسي جبراني دستور زبان مقدماتی 2 نظری 32
4103030 410303071203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي مترجمي – خبر انگليسي جبراني گفت و شنود مقدماتی 2 آزمایشگاهی 64
4103030 410303073104 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي مترجمي – خبر انگليسي جبراني اصول و روش های ترجمه 1 نظری 16
4103031 410303173201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي مترجمي همزمان انگليسي جبراني خواندن و درک مفاهیم 2 نظری 32
4103031 410303173202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي مترجمي همزمان انگليسي جبراني دستور زبان مقدماتی 2 نظری 32
4103031 410303171203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي مترجمي همزمان انگليسي جبراني گفت و شنود مقدماتی 2 آزمایشگاهی 64
4103031 410303173204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي مترجمي همزمان انگليسي جبراني اصول و روش های ترجمه 2 نظری 16
4103032 410303273201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي مدیریت امور فرهنگی – ارزیابی فرهنگی جبراني جامعه شناسی فرهنگی ایران 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103032 410303273202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي مدیریت امور فرهنگی – ارزیابی فرهنگی جبراني سرپرستی مراکز فرهنگی 2 نظری 32
4103032 410303271203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي مدیریت امور فرهنگی – ارزیابی فرهنگی جبراني رسانه شناسی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103032 410303273204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي مدیریت امور فرهنگی – ارزیابی فرهنگی جبراني سازمان ها و مراکز فرهنگی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103033 410303373201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي مدیریت امور فرهنگی- امور همایشها و جشنواره ها جبراني جامعه شناسی فرهنگی ایران 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103033 410303373202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي مدیریت امور فرهنگی- امور همایشها و جشنواره ها جبراني سرپرستی مراکز فرهنگی 2 نظری 32
4103033 410303373203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي مدیریت امور فرهنگی- امور همایشها و جشنواره ها جبراني رسانه شناسی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103033 410303373204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي مدیریت امور فرهنگی- امور همایشها و جشنواره ها جبراني سازمان ها و مراکز فرهنگی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103034 410303473201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي مدیریت امور فرهنگی- برنامه ریزی فرهنگی جبراني جامعه شناسی فرهنگی ایران 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103034 410303473202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي مدیریت امور فرهنگی- برنامه ریزی فرهنگی جبراني سرپرستی مراکز فرهنگی 2 نظری 32
4103034 410303471203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي مدیریت امور فرهنگی- برنامه ریزی فرهنگی جبراني رسانه شناسی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103034 410303473204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي مدیریت امور فرهنگی- برنامه ریزی فرهنگی جبراني سازمان ها و مراکز فرهنگی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103035 410303571201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي مدیریت امور فرهنگی- برنامه ریزی فعالیتهای قرآنی و مذهبی جبراني جامعه شناسی فرهنگی ایران 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103035 410303572202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي مدیریت امور فرهنگی- برنامه ریزی فعالیتهای قرآنی و مذهبی جبراني سرپرستی مراکز فرهنگی 2 نظری 32
4103035 410303571203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي مدیریت امور فرهنگی- برنامه ریزی فعالیتهای قرآنی و مذهبی جبراني رسانه شناسی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103035 410303571204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي مدیریت امور فرهنگی- برنامه ریزی فعالیتهای قرآنی و مذهبی جبراني سازمان ها و مراکز فرهنگی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103036 410303671201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي كارشناسي حرفه‌اي مديريت تبليغات  تجاري جبراني اصول و فنون تبلیغات 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103036 410303671202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي كارشناسي حرفه‌اي مديريت تبليغات  تجاري جبراني روابط عمومی و تبلیغات 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103036 410303671203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي كارشناسي حرفه‌اي مديريت تبليغات  تجاري جبراني ارتباط تصویری 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103036 410303671204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي كارشناسي حرفه‌اي مديريت تبليغات  تجاري جبراني ارتباط با رسانه 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103036 410303671205 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي كارشناسي حرفه‌اي مديريت تبليغات  تجاري جبراني مخاطب شناسی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103037 410303781201 فرهنگ و هنر کارشناس حرفه ای مدیریت گردشگری جبراني شناخت خدمات صنعت گردشگری 2 نظری 32
4103037 410303791202 فرهنگ و هنر کارشناس حرفه ای مدیریت گردشگری جبراني مکالمات زبان تخصصی انگلیسی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103037 4103037101203 فرهنگ و هنر کارشناس حرفه ای مدیریت گردشگری جبراني مدیریت دفاتر خدمات مسافرتی 2 نظری 32
4103037 4103037113204 فرهنگ و هنر کارشناس حرفه ای مدیریت گردشگری جبراني محاسبه نرخ و صدور بلیط 2 نظری کارگاهی 16 48
4103038 4103038121201 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه ای مدیریت هتلداری جبراني شناخت خدمات صنعت گردشگری 2 نظری 32
4103038 4103038131202 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه ای مدیریت هتلداری جبراني مکالمات زبان تخصصی انگلیسی 2 نظری 16
4103038 4103038143203 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه ای مدیریت هتلداری جبراني اصول فرانت آفیس 2 نظری 16
4103038 4103038151204 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه ای مدیریت هتلداری جبراني اصول خانه داری 2 نظری 16
4103038 4103038161205 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه ای مدیریت هتلداری جبراني اصول پذیرایی 2 نظری 16
4103038 4103038173206 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه ای مدیریت هتلداری جبراني اصول آشپزی 2 نظری 16
4103038 4103038183207 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه ای مدیریت هتلداری جبراني اصول حسابداری 2 نظری 32
4103039 4103039191201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي مربي هنر كودك جبراني مبانی هنرهای تجسمی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103039 410303971202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي مربي هنر كودك جبراني روان شناسی عمومی 2 نظری 32
4103039 410303972203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي مربي هنر كودك جبراني تاریخ هنر 2 نظری 32
4103039 410303972204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي مربي هنر كودك جبراني زیبایی شناسی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103040 410304073201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي مرمت و احياء بناهاي تاريخي جبراني تنظیم شرایط محیطی ( نور و صدا ) 2 نظری 32
4103040 410304073202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي مرمت و احياء بناهاي تاريخي جبراني تنظیم شرایط اقلیمی (تأسیسات مکانیکی ) 2 نظری 32
4103040 410304073203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي مرمت و احياء بناهاي تاريخي جبراني انسان ، طبیعت ، معماری داخلی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103040 410304071204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي مرمت و احياء بناهاي تاريخي جبراني متره و برآورد 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103041 410304173201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي معماري- طراحي محيط بيروني جبراني تنظیم شرایط محیطی 2 نظری 32
4103041 410304173202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي معماري- طراحي محيط بيروني جبراني طراحی معماری 2 نظری کارگاهی 16 48
4103041 410304172203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي معماري- طراحي محيط بيروني جبراني تمرین های معماری 2 نظری کارگاهی 16 48
4103041 410304172204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي معماري- طراحي محيط بيروني جبراني متره و برآورد 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103042 410304271201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي معماري – طراحي محيط داخلي جبراني تنظیم شرایط محیطی 2 نظری 32
4103042 410304273202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي معماري – طراحي محيط داخلي جبراني طراحی معماری 2 نظری کارگاهی 16 48
4103042 410304273203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي معماري – طراحي محيط داخلي جبراني تمرین های معماری 2 نظری کارگاهی 16 48
4103042 410304271204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي معماري – طراحي محيط داخلي جبراني متره و برآورد 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103043 410304373201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي موسيقي – آهنگ سازي ايراني جبراني هماهنگی عمومی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103043 410304373202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي موسيقي – آهنگ سازي ايراني جبراني پیانو عمومی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103043 410304373203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي موسيقي – آهنگ سازي ايراني جبراني تئوری موسیقی 2 نظری 32
4103043 410304371204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي موسيقي – آهنگ سازي ايراني جبراني سرایش و ترتیب شنوایی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103044 410304473201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي موسيقي – رهبري اركستر جبراني سرایش و تربیت شنوایی 4 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103044 410304473202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي موسيقي – رهبري اركستر جبراني پیانوی عمومی 4 2 نظری کارگاهی 16 48
4103044 410304473203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي موسيقي – رهبري اركستر جبراني هارمونی 2 2 نظری کارگاهی 16 48
4103044 410304471204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي موسيقي – رهبري اركستر جبراني آشنایی با تاریخ موسیقی ایران 2 نظری 32
4103045 410304573201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي موسيقي-  موسيقي آييني جبراني هماهنگی عمومی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103045 410304572202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي موسيقي-  موسيقي آييني جبراني پیانو عمومی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103045 410304575203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي موسيقي-  موسيقي آييني جبراني تئوری موسیقی 2 نظری 32
4103045 410304573204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي موسيقي-  موسيقي آييني جبراني سرایش و ترتیب شنوایی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103046 410304673201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي موسيقي – موسيقي كودك جبراني هماهنگی عمومی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103046 410304672201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي موسيقي – موسيقي كودك جبراني پیانو عمومی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103046 410304675202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي موسيقي – موسيقي كودك جبراني تئوری موسیقی 2 نظری 32
4103046 410304673203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي موسيقي – موسيقي كودك جبراني سرایش و ترتیب شنوایی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103047 410304773201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي موسيقي – نوازندگي ساز ايراني جبراني هماهنگی عمومی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103047 410304772202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي موسيقي – نوازندگي ساز ايراني جبراني پیانو عمومی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103047 410304775203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي موسيقي – نوازندگي ساز ايراني جبراني تئوری موسیقی 2 نظری 32
4103047 410304773204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي موسيقي – نوازندگي ساز ايراني جبراني سرایش و ترتیب شنوایی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103048 410304873201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي نقاشي – نقاشي جبراني مبانی هنرهای تجسمی 2 نظری کارگاهی 16 48
4103048 410304873202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي نقاشي – نقاشي جبراني طراحی پایه 2 آزمایشگاهی 64
4103048 410304871203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي نقاشي – نقاشي جبراني نقاشی از طبیعت بی جان 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103048 410304871204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي نقاشي – نقاشي جبراني پرسپکتیو حجم و رنگ 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103049 410304973201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي نقاشي – نقاشي ايراني جبراني مبانی هنرهای تجسمی 2 نظری کارگاهی 16 48
4103049 410304973202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي نقاشي – نقاشي ايراني جبراني طراحی پایه 2 آزمایشگاهی 64
4103049 410304973203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي نقاشي – نقاشي ايراني جبراني نقاشی از طبیعت بی جان 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103049 410304973204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي نقاشي – نقاشي ايراني جبراني پرسپکتیو 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103050 410305073201 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه اي نقاشي ـ نقاشی رایانه ای جبراني مباني هنرهاي تجسمي 2 نظری کارگاهی 16 48
4103050 410305073202 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه اي نقاشي ـ نقاشی رایانه ای جبراني طراحي پایه 2 آزمایشگاهی 64
4103050 410305073203 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه اي نقاشي ـ نقاشی رایانه ای جبراني نقاشي از طبيعت بي جان 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103050 410305073204 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه اي نقاشي ـ نقاشی رایانه ای جبراني پرسپکتیو حجم رنگ 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103051 410305173201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي هنرهاي نمايشي ـ تئاتر كاربردي جبراني ادبیات نمایشی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103051 410305173202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي هنرهاي نمايشي ـ تئاتر كاربردي جبراني تاریخ هنر 2 نظری 32
4103051 410305173203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي هنرهاي نمايشي ـ تئاتر كاربردي جبراني جامعه شناسی عمومی 2 نظری 32
4103051 410305171204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي هنرهاي نمايشي ـ تئاتر كاربردي جبراني زیبایی شناسی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103052 410305271201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي كارشناسي حرفه‌اي مديريت تبليغات سیاسی جبراني اصول و فنون تبلیغات 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103052 410305275202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي كارشناسي حرفه‌اي مديريت تبليغات سیاسی جبراني روابط عمومی و تبلیغات 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103052 410305275203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي كارشناسي حرفه‌اي مديريت تبليغات سیاسی جبراني ارتباط تصویری 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103052 410305272204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي كارشناسي حرفه‌اي مديريت تبليغات سیاسی جبراني ارتباط با رسانه 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103052 410305272205 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي كارشناسي حرفه‌اي مديريت تبليغات سیاسی جبراني مخاطب شناسی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103053 410305372201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي كارشناسي حرفه‌اي مديريت تبليغات  فرهنگی جبراني اصول و فنون تبلیغات 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103053 410305372202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي كارشناسي حرفه‌اي مديريت تبليغات  فرهنگی جبراني روابط عمومی و تبلیغات 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103053 410305371203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي كارشناسي حرفه‌اي مديريت تبليغات  فرهنگی جبراني ارتباط تصویری 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103053 410305372204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي كارشناسي حرفه‌اي مديريت تبليغات  فرهنگی جبراني ارتباط با رسانه 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103053 410305373205 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي كارشناسي حرفه‌اي مديريت تبليغات  فرهنگی جبراني مخاطب شناسی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103054 410305473201 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه ای طراحی زیور آلات جبراني آشنایی با صنعت زیورآلات 2 نظری 32
4103054 410305471202 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه ای طراحی زیور آلات جبراني مبانی هنرهای تجسمی 2 نظری 32
4103054 410305472203 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه ای طراحی زیور آلات جبراني کارگاه طراحی پایه 2 آزمایشگاهی 64
4103054 410305473204 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه ای طراحی زیور آلات جبراني نرم افزارهای کاربردی رایانه 2 آزمایشگاهی 64
4103055 410305573201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي مدیریت اسناد ومدارک جبراني مجموعه سازي منابع : (انتخاب ، تهيه و سفارش) 2 نظری کارگاهی 16 48
4103055 410305573202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي مدیریت اسناد ومدارک جبراني مرجع شناسي عمومي: (عربي – فارسي) 2 نظری کارگاهی 16 48
4103055 410305571203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي مدیریت اسناد ومدارک جبراني سازماندهي اطلاعات- (رده بندي ديويي) 2 نظری کارگاهی 16 48
4103055 410305573204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي مدیریت اسناد ومدارک جبراني سازماندهي اطلاعات( فهرست نويسي و آماده سازي) 2 نظری کارگاهی 16 48
4103056 410305673201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه ای گویندگی و دوبله جبراني اصول آراستگی 2 نظری 32
4103056 410305672202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه ای گویندگی و دوبله جبراني فن بیان 2 نظری کارگاهی 16 48
4103056 410305675203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه ای گویندگی و دوبله جبراني ارتباطات غیر کلامی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103056 410305673204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه ای گویندگی و دوبله جبراني مبانی ارتباط جمعی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103057 410305773201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه ای مجری گری جبراني اصول آراستگی 2 نظری 32
4103057 410305772202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه ای مجری گری جبراني فن بیان 2 نظری کارگاهی 16 48
4103057 410305772203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه ای مجری گری جبراني ارتباطات غیر کلامی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103057 410305772204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه ای مجری گری جبراني مبانی ارتباط جمعی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103058 410305872201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي مدیریت امور فرهنگی – دیپلماسی و ارتباطات فرهنگی جبراني جامعه شناسی فرهنگی ایران 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103058 410305872202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي مدیریت امور فرهنگی – دیپلماسی و ارتباطات فرهنگی جبراني سرپرستی مراکز فرهنگی 2 نظری 32
4103058 410305873203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي مدیریت امور فرهنگی – دیپلماسی و ارتباطات فرهنگی جبراني رسانه شناسی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103058 410305873204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي مدیریت امور فرهنگی – دیپلماسی و ارتباطات فرهنگی جبراني سازمان ها و مراکز فرهنگی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103059 410305973201 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه ای نقاشی – نگارگری و زرنگاره جبراني مبانی هنرهای تجسمی 2 نظری کارگاهی 16 48
4103059 410305972202 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه ای نقاشی – نگارگری و زرنگاره جبراني طراحی پایه 2 آزمایشگاهی 64
4103059 410305973203 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه ای نقاشی – نگارگری و زرنگاره جبراني نقاشی از طبیعت بی جان 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103059 410305973204 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه ای نقاشی – نگارگری و زرنگاره جبراني پرسپکتیو 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103060 410306073201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي هنرهای نمایشی – طراحي صحنه جبراني مبانی هنرهای تجسمی 2 نظری کارگاهی 16 48
4103060 410306073202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي هنرهای نمایشی – طراحي صحنه جبراني مبانی هنرهای نمایشی 2 نظری کارگاهی 16 48
4103060 410306072203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي هنرهای نمایشی – طراحي صحنه جبراني دکور و صحنه آرایی 2 نظری کارگاهی 16 48
4103060 410306073204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي هنرهای نمایشی – طراحي صحنه جبراني زیبایی شناسی 2 نظری کارگاهی 16 48
4103061 410306172201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي عكاسي – مد و پوشاك جبراني مبانی هنرهای تجسمی 2 نظری کارگاهی 16 48
4103061 410306173202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي عكاسي – مد و پوشاك جبراني عکاسی دیجیتال  پایه 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103061 410306173203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي عكاسي – مد و پوشاك جبراني کاربرد کامپیوتر در عکاسی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103061 410306173204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي عكاسي – مد و پوشاك جبراني مبانی رنگ و تعادل سفیدی نور 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103062 410306273201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي عكاسي – تبليغات جبراني مبانی هنرهای تجسمی 2 نظری کارگاهی 16 48
4103062 410306272202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي عكاسي – تبليغات جبراني عکاسی  پایه 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103062 410306272203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي عكاسي – تبليغات جبراني کاربرد کامپیوتر در عکاسی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103062 410306272204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي عكاسي – تبليغات جبراني شناخت رنگ 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103063 410306373201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي خبرنگاري – ورزشی جبراني اصول خبرنویسی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103063 410306372202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي خبرنگاري – ورزشی جبراني افکار عمومی 2 نظری کارگاهی 16 48
4103063 410306372203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي خبرنگاري – ورزشی جبراني کاربرد مصاحبه در خبر 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103063 410306372204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي خبرنگاري – ورزشی جبراني تهیه گزارش 2 نظری کارگاهی 16 48
4103064 410306473201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي سینما – كارگرداني جبراني مبانی ارتباط جمعی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103064 410306471202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي سینما – كارگرداني جبراني برنامه ریزی و مدیریت تولید 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103064 410306473203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي سینما – كارگرداني جبراني تجهیزات فنی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103064 410306471204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي سینما – كارگرداني جبراني زیبایی شناسی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103065 410306572201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي گريم – ماسك جبراني مبانی گریم 2 نظری کارگاهی 16 48
4103065 410306572202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي گريم – ماسك جبراني طراحی گریم 2 نظری کارگاهی 16 48
4103065 410306575203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي گريم – ماسك جبراني پیرایش و بافت مو 2 نظری کارگاهی 16 48
4103065 410306573204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي گريم – ماسك جبراني مبانی هنرهای تجسمی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103066 410306673201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي گريم – آرايش و پيرايش مو جبراني مبانی گریم 2 نظری کارگاهی 16 48
4103066 410306673202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي گريم – آرايش و پيرايش مو جبراني طراحی گریم 2 نظری کارگاهی 16 48
4103066 410306671203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي گريم – آرايش و پيرايش مو جبراني پیرایش و بافت مو 2 نظری کارگاهی 16 48
4103066 410306673204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي گريم – آرايش و پيرايش مو جبراني مبانی هنرهای تجسمی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103067 410306773201 فرهنگ و هنر کارشناس حرفه ای آشپزی- آشپزی ملل جبراني اصول آشپزی 2 نظری 32
4103067 410306771202 فرهنگ و هنر کارشناس حرفه ای آشپزی- آشپزی ملل جبراني شناخت و آماده سازی مواد اولیه در آشپزی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103067 410306772203 فرهنگ و هنر کارشناس حرفه ای آشپزی- آشپزی ملل جبراني عملیات آشپزی کلاسیک ایران 1 آزمایشگاهی 32
4103067 410306773204 فرهنگ و هنر کارشناس حرفه ای آشپزی- آشپزی ملل جبراني عملیات آشپزی مدرن 1 آزمایشگاهی 32
4103067 410306783205 فرهنگ و هنر کارشناس حرفه ای آشپزی- آشپزی ملل جبراني جامعه و غذا 2 نظری 32
4103068 410306873201 فرهنگ و هنر کارشناس حرفه ای نقاشی-کاریکاتور جبراني مباني هنرهاي تجسمي 2 نظری کارگاهی 16 48
4103068 410306871202 فرهنگ و هنر کارشناس حرفه ای نقاشی-کاریکاتور جبراني طراحي پایه 2 آزمایشگاهی 64
4103068 410306871203 فرهنگ و هنر کارشناس حرفه ای نقاشی-کاریکاتور جبراني نقاشي از طبيعت بي جان 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103068 410306873204 فرهنگ و هنر کارشناس حرفه ای نقاشی-کاریکاتور جبراني پرسپکتیو حجم و رنگ 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103069 410306972201 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه ای فیلم نامه نویسی جبراني ادبیات نمایشی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103069 410306973202 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه ای فیلم نامه نویسی جبراني جامعه شناسی عمومی 2 نظری 32
4103069 410306972203 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه ای فیلم نامه نویسی جبراني زیبایی شناسی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103069 410306971204 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه ای فیلم نامه نویسی جبراني برنامه ریزی و مدیریت تولید 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103070 410307071201 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه ای گویندگی ومجری گری ورزشی جبراني اصول آراستگی 2 نظری 32
4103070 410307075202 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه ای گویندگی ومجری گری ورزشی جبراني فن بیان 2 نظری کارگاهی 16 48
4103070 410307073203 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه ای گویندگی ومجری گری ورزشی جبراني ارتباطات غیر کلامی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103070 410307072204 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه ای گویندگی ومجری گری ورزشی جبراني مبانی ارتباط جمعی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103070 410307071205 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه ای گویندگی ومجری گری ورزشی جبراني آناتومی عمومی 2 نظری 32
4103070 410307072206 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه ای گویندگی ومجری گری ورزشی جبراني حرکات اصلاحی ورزشی 2 نظری 32
4103071 410307172201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي خبرنگاري – قرآنی و مذهبی جبراني اصول خبرنویسی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103071 410307172202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي خبرنگاري – قرآنی و مذهبی جبراني افکار عمومی 2 نظری کارگاهی 16 48
4103071 410307171203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي خبرنگاري – قرآنی و مذهبی جبراني کاربرد مصاحبه در خبر 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103071 410307172204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي خبرنگاري – قرآنی و مذهبی جبراني تهیه گزارش 2 نظری کارگاهی 16 48
4103072 410307272201 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه­ای تربیت مبلغ علوم اسلامی (به زبان انگلیسی) جبراني خواندن و درک مفاهیم 2 نظری 32
4103072 410307272202 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه­ای تربیت مبلغ علوم اسلامی (به زبان انگلیسی) جبراني دستور زبان مقدماتی 2 نظری 32
4103072 410307271203 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه­ای تربیت مبلغ علوم اسلامی (به زبان انگلیسی) جبراني گفت و شنود مقدماتی 2 آزمایشگاهی 64
4103072 410307272204 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه­ای تربیت مبلغ علوم اسلامی (به زبان انگلیسی) جبراني اصول و روش های ترجمه 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103072 410307272205 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه­ای تربیت مبلغ علوم اسلامی (به زبان انگلیسی) جبراني افکار عمومی 2 نظری کارگاهی 16 48
4103072 410307271206 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه­ای تربیت مبلغ علوم اسلامی (به زبان انگلیسی) جبراني اصول و فنون تبلیغ 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103072 410307273207 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه­ای تربیت مبلغ علوم اسلامی (به زبان انگلیسی) جبراني تجوید قرآن کریم 2 نظری کارگاهی 16 48
4103072 410307271208 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه­ای تربیت مبلغ علوم اسلامی (به زبان انگلیسی) جبراني روخوانی و روان خوانی قرآن کریم 2 نظری کارگاهی 16 48
4103072 410307273209 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه­ای تربیت مبلغ علوم اسلامی (به زبان انگلیسی) جبراني عربی (صرف و نحو) 2 نظری 32
4103072 410307271210 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه­ای تربیت مبلغ علوم اسلامی (به زبان انگلیسی) جبراني آشنایی با ترجمه و مفاهیم قرآن کریم 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103072 410307271211 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه­ای تربیت مبلغ علوم اسلامی (به زبان انگلیسی) جبراني روان شناسی عمومی 2 نظری 32
4103073 410307372201 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه ای صنایع دستی – صنایع سنگی جبراني ساخت سردیس 2 نظری کارگاهی 16 48
4103073 410307371202 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه ای صنایع دستی – صنایع سنگی جبراني برآورد ارزش کار 2 نظری 32
4103073 410307373203 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه ای صنایع دستی – صنایع سنگی جبراني صنایع سنگی و معماری  داخلی 2 نظری کارگاهی 16 48
4103073 410307371204 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه ای صنایع دستی – صنایع سنگی جبراني عملیات پرداخت و رنگ کاری 2 نظری کارگاهی 16 48
4103074 4103074731601 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه ای صنایع دستی – صنایع فلزی جبراني قلم زنی 2 نظری کارگاهی 16 48
4103074 4103074713202 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه ای صنایع دستی – صنایع فلزی جبراني برآورد ارزش کار 2 نظری 32
4103074 4103074711603 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه ای صنایع دستی – صنایع فلزی جبراني صنایع فلزی و معماری  داخلی 2 نظری کارگاهی 16 48
4103074 4103074711604 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه ای صنایع دستی – صنایع فلزی جبراني عملیات پرداخت و رنگ کاری 2 نظری کارگاهی 16 48
4103075 410307571201 فرهنگ و هنر کارشناس حرفه ای میراث فرهنگی – امور موزه جبراني متره و برآورد 2 نظری کارگاهی 16 48
4103075 410307571202 فرهنگ و هنر کارشناس حرفه ای میراث فرهنگی – امور موزه جبراني اصول فنی ساختمان پیشرفته 2 نظری 32
4103075 410307573203 فرهنگ و هنر کارشناس حرفه ای میراث فرهنگی – امور موزه جبراني تعمیر و نگه داری ساختمان 2 نظری کارگاهی 16 48
4103075 410307571204 فرهنگ و هنر کارشناس حرفه ای میراث فرهنگی – امور موزه جبراني ساختار معماری سنتی ایران 2 نظری کارگاهی 16 48
4103076 410307673201 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه­ای فرش- ارزیابی و بازاریابی جبراني تاریخ هنر ایران 2 نظری 32
4103076 410307673202 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه­ای فرش- ارزیابی و بازاریابی جبراني براورد ارزش کار 2 نظری آزمایشگاهی 32 32
4103076 410307673203 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه­ای فرش- ارزیابی و بازاریابی جبراني شناخت سبک های فرش 2 نظری 32
4103076 410307673204 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه­ای فرش- ارزیابی و بازاریابی جبراني ارزیابی کیفی فرش 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103077 410307773201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه ای ارزیابی صنایع دستی و میراث فرهنگی جبراني تاریخ هنر ایران 2 نظری 32
4103077 410307773202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه ای ارزیابی صنایع دستی و میراث فرهنگی جبراني برآورد ارزش کار 2 نظری 32
4103077 410307773203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه ای ارزیابی صنایع دستی و میراث فرهنگی جبراني اصول و مبانی بازاریابی 2 نظری 32
4103077 410307773204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه ای ارزیابی صنایع دستی و میراث فرهنگی جبراني آشنایی با هنرهای سنتی ایران 2 نظری 32
4103078 410307873201 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه­ای فرش – بافت و رفوگری جبراني آشنایی با هنرهای سنتی ایران 2 نظری 32
4103078 410307873202 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه­ای فرش – بافت و رفوگری جبراني رنگ شناسی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103078 410307871203 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه­ای فرش – بافت و رفوگری جبراني شناخت سبک های فرش 2 نظری 32
4103078 410307873204 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه­ای فرش – بافت و رفوگری جبراني ارزیابی کیفی فرش 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103079 410307971201 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه­ای سینما – فیلم سازی جبراني مبانی ارتباط جمعی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103079 410307971202 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه­ای سینما – فیلم سازی جبراني زیبایی شناسی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103079 410307971203 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه­ای سینما – فیلم سازی جبراني برنامه ریزی و مدیریت تولید 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103079 410307971204 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه­ای سینما – فیلم سازی جبراني تجهیزات فنی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103080 410308071201 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه­ای سینما – تصویر برداری جبراني نورپردازی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103080 410308073202 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه­ای سینما – تصویر برداری جبراني زیبایی شناسی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103080 410308073203 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه­ای سینما – تصویر برداری جبراني فیلم برداری 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103080 410308073204 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه­ای سینما – تصویر برداری جبراني تجهیزات فنی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103082 410308271201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي خوشنويسي جبراني اصول و مبانی خوشنویسی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103082 410308271202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي خوشنويسي جبراني مبانی طرح و نقش 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103082 410308271203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي خوشنويسي جبراني خوشنویسی در هنر 2 نظری 32
4103082 410308271204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي خوشنويسي جبراني طراحی پایه 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
1103001 110300171201 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي آسيب شناسي اجتماي- پيشگيري از اعتياد جبراني مردم شناسی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
1103001 110300171202 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي آسيب شناسي اجتماي- پيشگيري از اعتياد جبراني جامعه شناسی فرهنگی 2 نظری 32
1103001 110300171203 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي آسيب شناسي اجتماي- پيشگيري از اعتياد جبراني روان شناسی اجتماعی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
1103002 110300271201 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي آموزش بزرگسالان جبراني روان شناسی عمومی 2 نظری 32
1103002 110300271202 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي آموزش بزرگسالان جبراني طراحی آموزشی 2 نظری 32
1103002 110300271203 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي آموزش بزرگسالان جبراني مبانی جامعه شناسی 2 نظری 32
1103002 110300271204 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي آموزش بزرگسالان جبراني روان شناسی یادگیری 2 نظری 32
1103003 110300371201 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي اصلاح و تربيت جبراني  روان شناسي عمومي 2 نظری 32
1103003 110300371202 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي اصلاح و تربيت جبراني کاربرد مددکاري اجتماعي در زندان 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
1103003 110300373203 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي اصلاح و تربيت جبراني کیفر شناسی و حقوق زندانیان 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
1103003 110300371204 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي اصلاح و تربيت جبراني آسیب شناسی روانی 1 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
1103003 110300373205 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي اصلاح و تربيت جبراني آمار کاربردی 2 نظری 32
1103004 110300471201 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي مددكاري قضايي جبراني آسیب شناسی اجتماعی 2 نظری 32
1103004 110300471202 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي مددكاري قضايي جبراني مددکاری اجتماعی کار بافرد(1) 2 نظری 32
1103004 110300471203 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي مددكاري قضايي جبراني مددکاری اجتماعی کار بافرد(2) 2 نظری 32
1103004 110300473204 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي مددكاري قضايي جبراني مددکاری اجتماعی کار با گروه 2 نظری 32
1103005 110300573201 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي پدافند غير عامل جبراني شناخت سازمان های امنیتی جهان و ساختار جامعه اطلاعاتی کشور 2 نظری 32
1103005 110300571302 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي پدافند غير عامل جبراني حفاظت اسناد و گفتار با رویکرد پدافند غیر عامل 3 نظری 48
1103005 110300573303 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي پدافند غير عامل جبراني امنیت ارتباطات با رویکرد پدافند غیر عامل 3 نظری 48
1103006 110300673201 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي تربيت بدني- مربيگري تكواندو جبراني فيزيولوژي ورزشي 2 نظری 32
1103006 110300673202 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي تربيت بدني- مربيگري تكواندو جبراني اصول مربيگري و علم تمرين 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
1103006 110300673203 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي تربيت بدني- مربيگري تكواندو جبراني آناتومي انساني 2 نظری 32
1103006 110300673204 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي تربيت بدني- مربيگري تكواندو جبراني شناخت و اصول حركات تكواندو 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
1103006 110300673105 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي تربيت بدني- مربيگري تكواندو جبراني اصول پالچاگي و كاربرد آن در مبارزه 1 نظری 16
1103006 110300673106 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي تربيت بدني- مربيگري تكواندو جبراني قوانين و مقررات و نحوه برگزاري مسابقات 1 نظری 16
1103006 110300673207 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي تربيت بدني- مربيگري تكواندو جبراني مديريت و سازمان هاي ورزشي 2 نظری 32
1103007 110300773201 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي تربيت مربي پيش دبستاني جبراني ادبیات کودک، قصه گویی و نمایش خلاق 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
1103007 110300773202 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي تربيت مربي پيش دبستاني جبراني مبانی و اصول آموزش و پرورش پیش از دبستان 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
1103007 110300773203 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي تربيت مربي پيش دبستاني جبراني روانشناسی رشد کودک 2 نظری 32
1103008 110300873301 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي حسابداري- حسابداري بانكي جبراني حسابداری موسسات خدماتی و بازرگانی 3 نظری آزمایشگاهی 32 32
1103008 110300873302 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي حسابداري- حسابداري بانكي جبراني حسابداری شرکت های غیر دولتی 3 نظری آزمایشگاهی 32 32
1103008 110300873203 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي حسابداري- حسابداري بانكي جبراني حسابداری مالی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
1103009 110300973301 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه اي حسابداري –  حسابداري پروژه‌ها جبراني حسابداری موسسات خدماتی و بازرگانی 3 نظری آزمایشگاهی 32 32
1103009 110300973302 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه اي حسابداري –  حسابداري پروژه‌ها جبراني حسابداری شرکت های غیر سهامی 3 نظری آزمایشگاهی 32 32
1103009 110300973203 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه اي حسابداري –  حسابداري پروژه‌ها جبراني حسابداری بهای تمام شده 1 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
1103010 110301073301 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه اي حسابداري -حسابداري خدمات و آثار فرهنگي و هنري جبراني حسابداری موسسات خدماتی و بازرگانی 3 نظری آزمایشگاهی 32 32
1103010 110301073302 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه اي حسابداري -حسابداري خدمات و آثار فرهنگي و هنري جبراني حسابداری شرکت های غیر سهامی 3 نظری آزمایشگاهی 32 32
1103010 110301073203 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه اي حسابداري -حسابداري خدمات و آثار فرهنگي و هنري جبراني حسابداری بهای تمام شده 1 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
1103011 110301173301 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه اي حسابداری- حسابداري خدمات و توليدات صنعتي جبراني حسابداری موسسات خدماتی و بازرگانی 3 نظری آزمایشگاهی 32 32
1103011 110301173302 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه اي حسابداری- حسابداري خدمات و توليدات صنعتي جبراني حسابداری شرکت های غیر سهامی 3 نظری آزمایشگاهی 32 32
1103011 110301173203 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه اي حسابداری- حسابداري خدمات و توليدات صنعتي جبراني حسابداری بهای تمام شده 1 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
1103012 110301273301 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه اي حسابداری- حسابداري خدمات و توليدات كشاورزي جبراني حسابداری موسسات خدماتی و بازرگانی 3 نظری آزمایشگاهی 32 32
1103012 110301273302 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه اي حسابداری- حسابداري خدمات و توليدات كشاورزي جبراني حسابداری شرکت های غیر سهامی 3 نظری آزمایشگاهی 32 32
1103012 110301273203 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه اي حسابداری- حسابداري خدمات و توليدات كشاورزي جبراني حسابداری بهای تمام شده 1 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
1103013 110301373301 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه اي حسابداری –  حسابداري دولتي جبراني حسابداری موسسات خدماتی و بازرگانی 3 نظری آزمایشگاهی 32 32
1103013 110301371302 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه اي حسابداری –  حسابداري دولتي جبراني حسابداری شرکت های غیر دولتی 3 نظری آزمایشگاهی 32 32
1103013 110301373203 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه اي حسابداری –  حسابداري دولتي جبراني حسابداری دولتی 1 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
1103014 110301471301 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه اي حسابداری- حسابداري مالي جبراني حسابداری موسسات خدماتی و بازرگانی 3 نظری آزمایشگاهی 32 32
1103014 110301471302 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه اي حسابداری- حسابداري مالي جبراني حسابداری شرکت های غیر دولتی 3 نظری آزمایشگاهی 32 32
1103014 110301471203 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه اي حسابداری- حسابداري مالي جبراني حسابداری مالی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
1103015 110301571301 مدیریت و خدمات اجتماعی  كارشناسي حرفه اي حسابداری – حسابداري مالياتي جبراني حسابداری موسسات خدماتی و بازرگانی 3 نظری آزمایشگاهی 32 32
1103015 110301571302 مدیریت و خدمات اجتماعی  كارشناسي حرفه اي حسابداری – حسابداري مالياتي جبراني حسابداری شرکت های غیر سهامی 3 نظری آزمایشگاهی 32 32
1103015 110301573203 مدیریت و خدمات اجتماعی  كارشناسي حرفه اي حسابداری – حسابداري مالياتي جبراني حسابداری مالیاتی 1 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
1103016 110301671301 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه اي حسابداری_ حسابرسي جبراني حسابداری موسسات خدماتی و بازرگانی 3 نظری آزمایشگاهی 32 32
1103016 110301671302 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه اي حسابداری_ حسابرسي جبراني حسابداری شرکت های غیر سهامی 3 نظری آزمایشگاهی 32 32
1103016 110301672203 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه اي حسابداری_ حسابرسي جبراني حسابداری مالی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
1103017 110301772201 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي حفاظت و پيشگيري از حريق و حوادث جبراني زبان تخصصي 1 2 نظری 32
1103017 110301771202 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي حفاظت و پيشگيري از حريق و حوادث جبراني مقاومت مواد و مصالح در برابر حريق و حادثه 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
1103017 110301771203 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي حفاظت و پيشگيري از حريق و حوادث جبراني سيستمهاي اعلام واطفاء حريق 2 نظری 32
1103017 110301772204 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي حفاظت و پيشگيري از حريق و حوادث جبراني ايمني و بهداشت حرفه اي 1 2 نظری 32
1103017 110301771205 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي حفاظت و پيشگيري از حريق و حوادث جبراني رياضيات عمومی 2 نظری 32
1103017 110301771106 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي حفاظت و پيشگيري از حريق و حوادث جبراني اصول آمار 1 نظری 16
1103017 110301771207 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي حفاظت و پيشگيري از حريق و حوادث جبراني اصول پيشگيري از حريق و  حوادث 2 نظری 32
1103017 110301771208 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي حفاظت و پيشگيري از حريق و حوادث جبراني نقشه خوانی و نقشه کشی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
1103018 110301871201 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي حقوق- ارشاد در امور كيفري جبراني مقدمه علم حقوق 2 نظری 32
1103018 110301871202 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي حقوق- ارشاد در امور كيفري جبراني اصول فقه 2 نظری 32
1103018 110301873203 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي حقوق- ارشاد در امور كيفري جبراني حقوق جزای عمومی (بزه و بزهکار) 2 نظری کارگاهی 16 48
1103018 110301871304 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي حقوق- ارشاد در امور كيفري جبراني حقوق جزای اختصاصی(جرایم علیه اشخاص) 3 نظری کارگاهی 32 48
1103019 110301971201 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي حقوق- ارشاد در امور مدني جبراني مقدمه علم حقوق 2 نظری 32
1103019 110301971202 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي حقوق- ارشاد در امور مدني جبراني حقوق اساسی 2 نظری 32
1103019 110301971203 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي حقوق- ارشاد در امور مدني جبراني حقوق جزای عمومی 1 2 نظری کارگاهی 16 48
1103019 110301972204 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي حقوق- ارشاد در امور مدني جبراني اصول فقه 2 نظری 32
1103020 110302072201 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه اي حقوق – دستياري قضايي در امور مدني جبراني مقدمه علم حقوق 2 نظری 32
1103020 110302072302 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه اي حقوق – دستياري قضايي در امور مدني جبراني حقوق مدنی 3(کلیات قراردادها) 3 نظری کارگاهی 32 48
1103020 110302071203 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه اي حقوق – دستياري قضايي در امور مدني جبراني حقوق تجارت 2 (شرکت های تجاری) 2 نظری کارگاهی 16 48
1103020 110302071204 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه اي حقوق – دستياري قضايي در امور مدني جبراني حقوق جزای عمومی 3 2 نظری کارگاهی 16 48
1103021 110302171201 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي حقوق- حقوق ثبتي جبراني حقوق مدنی 2 نظری 32
1103021 110302171102 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي حقوق- حقوق ثبتي جبراني کلیات حقوق ثبت 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
1103021 110302171203 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي حقوق- حقوق ثبتي جبراني کلیات حقوق تجارت 2 نظری 32
1103021 110302171204 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي حقوق- حقوق ثبتي جبراني کلیات حقوق جزا 2 نظری 32
1103021 110302171205 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي حقوق- حقوق ثبتي جبراني مباحث فقهی 2 نظری 32
1103022 110302271201 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه اي حقوق ـ دستياري قضايي در امور كيفري جبراني مقدمه علم حقوق 2 نظری 32
1103022 110302271302 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه اي حقوق ـ دستياري قضايي در امور كيفري جبراني حقوق مدنی 3(کلیات قراردادها) 3 نظری کارگاهی 32 48
1103022 110302271203 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه اي حقوق ـ دستياري قضايي در امور كيفري جبراني حقوق تجارت 2 (شرکت های تجاری) 2 نظری کارگاهی 16 48
1103022 110302271204 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه اي حقوق ـ دستياري قضايي در امور كيفري جبراني حقوق جزای عمومی 3 2 نظری کارگاهی 16 48
1103023 110302371201 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه اي مددكاري اجتماعي -خانواده جبراني مبانی جامعه شناسی 2 نظری 32
1103023 110302372202 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه اي مددكاري اجتماعي -خانواده جبراني روان شناسی عمومی 2 نظری 32
1103023 110302372203 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه اي مددكاري اجتماعي -خانواده جبراني جامعه شناسی خانواده 2 نظری 32
1103023 110302373204 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه اي مددكاري اجتماعي -خانواده جبراني روان شناسی شخصیتی 2 نظری 32
1103024 110302472201 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه اي مددكاري اجتماعي – كودك جبراني روان شناسی عمومی 2 نظری 32
1103024 110302472202 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه اي مددكاري اجتماعي – كودك جبراني مبانی جامعه شناسی 2 نظری 32
1103024 110302472203 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه اي مددكاري اجتماعي – كودك جبراني جامعه شناسی خانواده 2 نظری 32
1103024 110302473204 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه اي مددكاري اجتماعي – كودك جبراني آسیب شناسی اجتماعی 2 نظری 32
1103025 110302572201 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی- مراکز اورژانس اجتماعی جبراني مبانی جامعه شناسی 2 نظری 32
1103025 110302572202 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی- مراکز اورژانس اجتماعی جبراني روان شناسی عمومی 2 نظری 32
1103025 110302572203 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی- مراکز اورژانس اجتماعی جبراني آسیب شناسی اجتماعی 2 نظری 32
1103025 110302572204 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی- مراکز اورژانس اجتماعی جبراني روان شناسی شخصیت 2 نظری 32
1103026 110302672201 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي مديريت امداد سوانح طبيعي جبراني كمك­هاي اوليه 2 نظری کارگاهی 16 48
1103026 110302671202 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي مديريت امداد سوانح طبيعي جبراني مديريت بحران 2 نظری کارگاهی 16 48
1103026 110302671203 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي مديريت امداد سوانح طبيعي جبراني آمار مقدماتی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
1103026 110302672204 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي مديريت امداد سوانح طبيعي جبراني مبانی جغرافیای طبیعی 2 نظری کارگاهی 16 48
1103027 110302771201 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي مديريت امداد سوانح غير طبيعي جبراني كمك­هاي اوليه 2 نظری کارگاهی 16 48
1103027 110302771202 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي مديريت امداد سوانح غير طبيعي جبراني مديريت بحران 2 نظری کارگاهی 16 48
1103027 110302771203 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي مديريت امداد سوانح غير طبيعي جبراني آمار مقدماتی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
1103027 110302772204 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي مديريت امداد سوانح غير طبيعي جبراني مبانی جغرافیای طبیعی 2 نظری کارگاهی 16 48
1103028 110302871201 مدیریت و خدمات اجتماعی  كارشناسي حرفه‌اي مديريت عمليات امداد و نجات جبراني كمك­هاي اوليه 2 نظری کارگاهی 16 48
1103028 110302871202 مدیریت و خدمات اجتماعی  كارشناسي حرفه‌اي مديريت عمليات امداد و نجات جبراني مديريت بحران 2 نظری کارگاهی 16 48
1103028 110302871203 مدیریت و خدمات اجتماعی  كارشناسي حرفه‌اي مديريت عمليات امداد و نجات جبراني شناخت انواع سوانح 2 نظری کارگاهی 16 48
1103028 110302872204 مدیریت و خدمات اجتماعی  كارشناسي حرفه‌اي مديريت عمليات امداد و نجات جبراني مبانی جغرافیای طبیعی 2 نظری کارگاهی 16 48
1103029 110302971201 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي مديريت بيمه – بيمه اشخاص جبراني كليات  بيمه 2 نظری 32
1103029 110302971202 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي مديريت بيمه – بيمه اشخاص جبراني قوانين ومقررات بيمه ای 2 نظری 32
1103029 110302971203 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي مديريت بيمه – بيمه اشخاص جبراني ارزيابي و برآورد خسارت انواع بيمه 2 نظری کارگاهی 16 48
1103029 110302971204 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي مديريت بيمه – بيمه اشخاص جبراني آشنایی با پوشش هاي بيمه ای 2 نظری 32
1103030 110303071201 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي مديريت بيمه- بيمه اموال جبراني كليات  بيمه 2 نظری 32
1103030 110303071202 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي مديريت بيمه- بيمه اموال جبراني قوانين ومقررات بيمه ای 2 نظری 32
1103030 110303071203 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي مديريت بيمه- بيمه اموال جبراني ارزيابي و برآورد خسارت انواع بيمه 2 نظری کارگاهی 16 48
1103030 110303071204 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي مديريت بيمه- بيمه اموال جبراني پوشش هاي بيمه ای 2 نظری 32
1103031 110303171201 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي مديريت بيمه – بيمه مسئوليت جبراني كليات  بيمه 2 نظری 32
1103031 110303171202 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي مديريت بيمه – بيمه مسئوليت جبراني قوانين ومقررات بيمه 2 نظری 32
1103031 110303171203 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي مديريت بيمه – بيمه مسئوليت جبراني ارزيابي و برآورد خسارت انواع بيمه 2 نظری کارگاهی 16 48
1103031 110303171204 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي مديريت بيمه – بيمه مسئوليت جبراني آشنايي با پوشش هاي بيمه 2 نظری 32
1103032 110303272201 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي مديريت تعاون جبراني روان شناسی عمومی 2 نظری 32
1103032 110303271202 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي مديريت تعاون جبراني حقوق تعاون 2 نظری 32
1103032 110303271203 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي مديريت تعاون جبراني روش های راه اندازی و توسعه تعاونی ها 2 نظری 32
1103032 110303271204 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي مديريت تعاون جبراني حسابداری تعاونی 2 نظری 32
1103032 110303271205 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي مديريت تعاون جبراني بهره برداری در تعاونی 2 نظری 32
1103033 110303371201 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي مديريت حفاظت اطلاعات جبراني حفاظت پرسنلی 2 نظری 32
1103033 110303371202 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي مديريت حفاظت اطلاعات جبراني حفاظت گفتار 2 نظری 32
1103033 110303371203 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي مديريت حفاظت اطلاعات جبراني مبانی ضدجاسوسی 2 نظری 32
1103033 110303371204 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي مديريت حفاظت اطلاعات جبراني حفاظت اسناد و تاسیسات 2 نظری 32
1103034 110303473001 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي سامانه‌هاي اطلاعاتي جبراني نظری
1103035 110303571201 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه اي مديريت شعب بانك جبراني اصول حسابداري 2 نظری 32
1103035 110303571202 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه اي مديريت شعب بانك جبراني حقوق بانكي 2 نظری کارگاهی 16 48
1103035 110303571203 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه اي مديريت شعب بانك جبراني بانکداری داخلی (1) 2 نظری 32
1103035 110303571204 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه اي مديريت شعب بانك جبراني اصول بازاریابی 2 نظری 32
1103035 110303571205 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه اي مديريت شعب بانك جبراني بانكداري بين المللي (1) 2 نظری 32
1103035 110303581206 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه اي مديريت شعب بانك جبراني كشاورزي عمومي 2 نظری 32
1103036 110303671201 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه اي مديريت لجستيك بنادر جبراني قوانین و مقررات حمل و نقل داخلی و بارگیری 2 نظری 32
1103036 110303671202 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه اي مديريت لجستيك بنادر جبراني سیستم های بسته بندی و تخلیه و بارگیری کالا 2 نظری 32
1103036 110303671203 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه اي مديريت لجستيك بنادر جبراني برنامه ریزی حمل ونقل داخلی و بین المللی 2 نظری 32
1103036 110303671204 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه اي مديريت لجستيك بنادر جبراني حمل و نقل چند وجهی و کانتینری 2 نظری 32
1103037 110303771201 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه اي مديريت و فرماندهي عمليات در حريق و حوادث جبراني زبان تخصصي 1 2 نظری 32
1103037 110303773202 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه اي مديريت و فرماندهي عمليات در حريق و حوادث جبراني مقاومت مواد و مصالح در برابر حريق و حادثه 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
1103037 110303773203 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه اي مديريت و فرماندهي عمليات در حريق و حوادث جبراني سيستمهاي اعلام واطفاء حريق 2 نظری 32
1103037 110303773204 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه اي مديريت و فرماندهي عمليات در حريق و حوادث جبراني ايمني و بهداشت حرفه اي 1 2 نظری 32
1103037 110303771205 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه اي مديريت و فرماندهي عمليات در حريق و حوادث جبراني رياضيات عمومی 2 نظری 32
1103037 110303773106 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه اي مديريت و فرماندهي عمليات در حريق و حوادث جبراني اصول آمار 1 نظری 16
1103037 110303773207 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه اي مديريت و فرماندهي عمليات در حريق و حوادث جبراني اصول پيشگيري و علل بروز و گسترش حريق 2 نظری 32
1103038 110303873201 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه اي مشاوره ژنتيك جبراني فیزیولوژی 2 نظری 32
1103038 110303873202 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه اي مشاوره ژنتيك جبراني آناتومی 2 نظری 32
1103038 110303873203 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه اي مشاوره ژنتيك جبراني بیوشیمی 2 نظری 32
1103039 110303973201 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای مدیریت سرمایه انسانی جبراني مباني سازمان و مديريت 2 نظری 32
1103039 110303971202 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای مدیریت سرمایه انسانی جبراني رياضي عمومي 2 نظری 32
1103041 110304173301 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي اطلاعات نظامی جبراني مبانی جمع آوری ، برآورد و پیوست اطلاعات 3 نظری آزمایشگاهی 32 32
1103041 110304173202 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي اطلاعات نظامی جبراني مدار طرحریزی و هدایت جمع آوری اخبار 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
1103041 110304171203 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي اطلاعات نظامی جبراني مدار پرورش اخبار و انتشار اطلاعات 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
1103041 110304171204 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي اطلاعات نظامی جبراني ترتیب نیروی دشمن و باز پرسی از زندانیان جنگی 2 نظری 32
1103041 110304171205 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي اطلاعات نظامی جبراني حفاظت اسناد و تامین فیزیکی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
1103041 110304171206 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي اطلاعات نظامی جبراني بررسی منطقه عملیات و شناسایی محور 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
1103041 110304171207 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي اطلاعات نظامی جبراني مراقبت و دیده بانی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
1103041 110304171208 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي اطلاعات نظامی جبراني شناسایی و مراقبت و هواشناسی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
1103041 110304171209 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي اطلاعات نظامی جبراني تفسیر عکس های هوایی و سنجش از دور 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
1103041 110304171210 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي اطلاعات نظامی جبراني اصول و قواعد اساسی در رزم 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
1103041 110304171211 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي اطلاعات نظامی جبراني ارکان ستاد 2 نظری 32
1103041 110304171212 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي اطلاعات نظامی جبراني پدافند غیر عامل 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
1103042 110304274201 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای تغذیه ورزشی جبراني آناتومی عمومی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
1103042 110304271202 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای تغذیه ورزشی جبراني جامعه شناسی عمومی 2 نظری 32
1103042 110304271303 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای تغذیه ورزشی جبراني فیزیولوژی انسانی 3 نظری 48
1103042 110304271204 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای تغذیه ورزشی جبراني بیوشیمی عمومی 2 نظری 32
1103042 110304271205 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای تغذیه ورزشی جبراني روش های مشاوره تغذیه 2 نظری 32
1103042 110304273206 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای تغذیه ورزشی جبراني شیمی عمومی 2 نظری 32
1103042 110304271207 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای تغذیه ورزشی جبراني زبان عمومی 2 نظری 32
1103042 110304271308 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای تغذیه ورزشی جبراني فارماکولوژی 3 نظری 48
1103043 110304371301 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای پزشک یار ورزشی جبراني آناتومی عمومی 3 نظری 48
1103043 110304371202 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای پزشک یار ورزشی جبراني فیزیولوژی عمومی 2 نظری 32
1103043 110304371203 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای پزشک یار ورزشی جبراني میکروب شناسی عمومی 2 نظری 32
1103043 110304371204 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای پزشک یار ورزشی جبراني بهداشت عمومی 2 نظری 32
1103043 110304371105 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای پزشک یار ورزشی جبراني کمک های اولیه 1 کارگاهی 48
1103043 110304371306 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای پزشک یار ورزشی جبراني فارماکولوژی 3 نظری 48
1103044 110304471201 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای حقوق ورزشی جبراني کلیات حقوق اداری 2 نظری 32 ـــ
1103044 110304471202 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای حقوق ورزشی جبراني کلیات حقوق تجارت 2 نظری 32 ـــ
1103044 110304474203 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای حقوق ورزشی جبراني کلیات حقوق مدنی 2 نظری 32 ـــ
1103044 110304472204 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای حقوق ورزشی جبراني کلیات حقوق جزای عمومی 2 نظری 32 ـــ
1103044 110304472205 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای حقوق ورزشی جبراني ادله اثبات دعوی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
1103044 110304472206 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای حقوق ورزشی جبراني متون فقه 2 نظری 32 ـــ
1103045 110304572201 مدیریت و خدمات اجتماعی  کارشناسی حرفه ای روانشناسی ورزشی جبراني روانشناسی عمومی 2 نظری 32
1103045 110304571202 مدیریت و خدمات اجتماعی  کارشناسی حرفه ای روانشناسی ورزشی جبراني جامعه شناسی عمومی 2 نظری 32
1103045 110304573203 مدیریت و خدمات اجتماعی  کارشناسی حرفه ای روانشناسی ورزشی جبراني فیزیولوژی عمومی 2 نظری 32
1103045 110304571304 مدیریت و خدمات اجتماعی  کارشناسی حرفه ای روانشناسی ورزشی جبراني آناتومی عمومی 3 نظری 48
1103046 110304671201 مدیریت و خدمات اجتماعی  کارشناسی حرفه ای ماساژورزشی و کاریوپراکتیک جبراني آناتومی عمومی 3 نظری آزمایشگاهی 32 32
1103046 110304675202 مدیریت و خدمات اجتماعی  کارشناسی حرفه ای ماساژورزشی و کاریوپراکتیک جبراني فیزیولوژی انسانی 2 نظری 32
1103046 110304675303 مدیریت و خدمات اجتماعی  کارشناسی حرفه ای ماساژورزشی و کاریوپراکتیک جبراني روان شناسی ورزشی 2 نظری 32
1103046 110304673204 مدیریت و خدمات اجتماعی  کارشناسی حرفه ای ماساژورزشی و کاریوپراکتیک جبراني کمک های اولیه 1 کارگاهی 48
1103046 110304675105 مدیریت و خدمات اجتماعی  کارشناسی حرفه ای ماساژورزشی و کاریوپراکتیک جبراني مقدمات حرکت شناسی 2 نظری 32
1103046 110304675306 مدیریت و خدمات اجتماعی  کارشناسی حرفه ای ماساژورزشی و کاریوپراکتیک جبراني فارماکولوژی 3 نظری 48
1103047 110304775301 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای مدیریت امور نمایشگاهی جبراني اصول و  فنون حضور موثر در نمايشگاه ها 3 نظری کارگاهی 32 48
1103047 110304773302 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای مدیریت امور نمایشگاهی جبراني اصول و فنون برگزاري نمايشگاه ها 3 نظری کارگاهی 32 48
1103047 110304773303 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای مدیریت امور نمایشگاهی جبراني اصول و فنون مديريت مراكز نمايشگاهي 3 نظری کارگاهی 32 48
1103047 110304775304 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای مدیریت امور نمایشگاهی جبراني طراحي سالن نمايشگاه و غرفه 3 نظری کارگاهی 32 48
1103048 110304875201 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه­ای مدیریت امور حج و زیارت جبراني قوانین ومقررات کشورهای مقصد 2 نظری 32
1103048 110304875202 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه­ای مدیریت امور حج و زیارت جبراني جغرافیا وآداب اماکن زیارتی 1 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
1103048 110304871203 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه­ای مدیریت امور حج و زیارت جبراني مبانی مدیریت 2 نظری 32
1103048 110304871104 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه­ای مدیریت امور حج و زیارت جبراني آزمایشگاه زبان عربی 3 1 آزمایشگاهی 48
1103048 110304871105 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه­ای مدیریت امور حج و زیارت جبراني آزمایشگاه زبان عربی 4 1 آزمایشگاهی 48
1103049 110304971201 مدیریت و خدمات اجتماعی مدیریت ایمنی و حفاظت سازمانی جبراني افسر نگهبان 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
1103049 110304974202 مدیریت و خدمات اجتماعی مدیریت ایمنی و حفاظت سازمانی جبراني آمادگی دفاعی (1) 2 آزمایشگاهی 64
1103049 110304971203 مدیریت و خدمات اجتماعی مدیریت ایمنی و حفاظت سازمانی جبراني آمادگی جسمانی(1) 2 آزمایشگاهی 64
1103049 110304971204 مدیریت و خدمات اجتماعی مدیریت ایمنی و حفاظت سازمانی جبراني جمع آوری اطلاعات 1 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
1103049 110304971205 مدیریت و خدمات اجتماعی مدیریت ایمنی و حفاظت سازمانی جبراني جمع آوری اطلاعات 2 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
1103049 110304971206 مدیریت و خدمات اجتماعی مدیریت ایمنی و حفاظت سازمانی جبراني آمادگی دفاعی 2 2 آزمایشگاهی 64
1103049 110304971207 مدیریت و خدمات اجتماعی مدیریت ایمنی و حفاظت سازمانی جبراني آمادگی جسمانی (2) 2 آزمایشگاهی 64
1103049 110304971208 مدیریت و خدمات اجتماعی مدیریت ایمنی و حفاظت سازمانی جبراني رانندگی حرفه ای 2 آزمایشگاهی 64
1103049 110304971201 مدیریت و خدمات اجتماعی مدیریت حفاظت اطلاعات سازمانی جبراني جاسوسی و ضد جاسوسی 2 نظری 32
1103049 110304971202 مدیریت و خدمات اجتماعی مدیریت حفاظت اطلاعات سازمانی جبراني پلیس علمی 2 نظری 32
1103049 110304971203 مدیریت و خدمات اجتماعی مدیریت حفاظت اطلاعات سازمانی جبراني جرم شناسی 2 نظری 32
1103049 110304971204 مدیریت و خدمات اجتماعی مدیریت حفاظت اطلاعات سازمانی جبراني حفاظت اماکن و تاسیسات 2 نظری 32
1103050 110305071101 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي هدایتگران سیاسی جبراني روش تجزیه و تحلیل سیاسی 1 کارگاهی 48
1103050 110305071102 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي هدایتگران سیاسی جبراني جریان شناسی سیاسی 1 نظری 16
1103050 110305071103 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي هدایتگران سیاسی جبراني آشنایی با نظام بین الملل 1 نظری 16
1103050 110305071104 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي هدایتگران سیاسی جبراني تاریخ تحولات سیلسی اجتماعی ایران 1 نظری 16
1103050 110305071105 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي هدایتگران سیاسی جبراني آشنایی با قانون اساسی ج.ا.ا 1 نظری 16
1103050 110305071206 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي هدایتگران سیاسی جبراني مفاهیم و اصطلاحات علم سیاست 2 نظری 32
1103050 110305071107 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي هدایتگران سیاسی جبراني تاریخ اندیشه سیاسی غرب 1 نظری 16
1103051 110305171201 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای پست جبراني اصول و مبانی پست 2 نظری 32
1103051 110305171202 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای پست جبراني قوانین و مقررات و فرآیند آماده سازی مراسلات پستی 2 نظری 32
1103051 110305171203 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای پست جبراني قوانین و مقررات و فرآیند ارسال مراسولات 2 نظری 32
1103051 110305171204 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای پست جبراني قوانین و مقررات و فرآیند توزیع مراسلات پستی 2 نظری 32
1103052 110305271201 مدیریت و خدمات اجتماعی مدیریت حفاظت اطلاعات سازمانی جبراني جاسوسی و ضد جاسوسی 2 نظری 32
1103052 110305271202 مدیریت و خدمات اجتماعی مدیریت حفاظت اطلاعات سازمانی جبراني پلیس علمی 2 نظری 32
1103052 110305271203 مدیریت و خدمات اجتماعی مدیریت حفاظت اطلاعات سازمانی جبراني جرم شناسی 2 نظری 32
1103052 110305271204 مدیریت و خدمات اجتماعی مدیریت حفاظت اطلاعات سازمانی جبراني حفاظت اماکن و تاسیسات 2 نظری 32
1103053 110305371201 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي مدیریت محله جبراني جامعه شناسی شهری 2 نظری 32
1103053 110305371202 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي مدیریت محله جبراني اداره شهر 2 نظری 32
1103053 110305372203 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي مدیریت محله جبراني ساختار و تشکیلات شورای شهر 2 نظری 32
1103053 110305372204 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي مدیریت محله جبراني فرهنگ محله 2 نظری 32
1103053 110305371205 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي مدیریت محله جبراني حقوق شهروندی 2 نظری 32
1103054 110305471201 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای حقوق اداری جبراني مقدمه علم حقوق 2 نظری 32
1103054 110305471202 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای حقوق اداری جبراني حقوق جزای عمومی 2 نظری 32
1103054 11030547303 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای حقوق اداری جبراني کلیات حقوق جزای اختصاصی 3 نظری 48
1103054 11030547204 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای حقوق اداری جبراني حقوق اساسی 2 نظری 32
1103054 11030547305 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای حقوق اداری جبراني حقوق مدنی 3 نظری 48
1103055 11030557301 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه­ای مدیریت بورس جبراني قوانین و مقررات بازار سرمایه (1) 3 نظری 48
1103055 11030557202 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه­ای مدیریت بورس جبراني مفاهیم بازار سرمایه 2 نظری 32
1103055 11030557303 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه­ای مدیریت بورس جبراني قوانین و مقررات بازار سرمایه (2) 3 نظری 48
1103055 11030557304 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه­ای مدیریت بورس جبراني آشنایی با ابزارهای مالی 3 نظری کارگاهی 32 48
1103055 11030557205 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه­ای مدیریت بورس جبراني آشنایی با بازارها و نهاد های مالی 2 نظری کارگاهی 16 48
1103055 11030557206 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه­ای مدیریت بورس جبراني سرمایه گذاری در اوراق بهادار 2 نظری 32
1103055 11030557207 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه­ای مدیریت بورس جبراني اصول حسابداری 2 نظری 32
1103055 11030557208 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه­ای مدیریت بورس جبراني کلیات علم اقتصاد 2 نظری 32
1103056 11030567201 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای پیر ایش زنانه جبراني مبانی آرایش و پیرایش(جبرانی) 2 نظری 32
1103056 11030567202 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای پیر ایش زنانه جبراني فیزیولوژی پوست و مو(جبرانی) 2 نظری 32
1103056 11030567203 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای پیر ایش زنانه جبراني آناتومی چهره و سر(جبرانی) 2 16 48
1103056 11030567204 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای پیر ایش زنانه جبراني بهداشت فردی و محیط کار(جبرانی) 2 نظری 32
1103056 11030567205 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای پیر ایش زنانه جبراني روان شناسی رنگ(جبرانی) 2 نظری 32
1103057 11030577201 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای پیرایش مردانه جبراني پیرایش مو1(جبرانی) 2 نظری 32
1103057 11030577202 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای پیرایش مردانه جبراني فیزیولوژی پوست و مو(جبرانی) 2 نظری 32
1103057 11030577203 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای پیرایش مردانه جبراني آناتومی چهره و سر(جبرانی) 2 نظری کارگاهی 16 48
1103057 11030577204 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای پیرایش مردانه جبراني بهداشت فردی و محیط کار(جبرانی) 2 نظری 32
1103057 11030577205 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای پیرایش مردانه جبراني کار با مواد شیمیایی(جبرانی) 2 نظری کارگاهی 16 48
1103059 110305971201 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي مدیریت سلامت- خانواده و مراقبت زنان جبراني جامعه شناسی 2 نظری 32
1103059 11030597302 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي مدیریت سلامت- خانواده و مراقبت زنان جبراني ایمنی شناسی 3 نظری آزمایشگاهی 32 32
1103059 11030597203 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي مدیریت سلامت- خانواده و مراقبت زنان جبراني تغذیه کاربردی 2 نظری 32
1103059 11030597204 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي مدیریت سلامت- خانواده و مراقبت زنان جبراني اپیدمیولوژی 2 نظری 32
1103060 11030607201 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي مدیریت سلامت – خا نواده و مشاوره تغذیه مادر و کودک جبراني جامعه شناسی 2 نظری 32
1103060 11030607302 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي مدیریت سلامت – خا نواده و مشاوره تغذیه مادر و کودک جبراني ایمنی شناسی 3 نظری آزمایشگاهی 32 32
1103060 11030607203 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي مدیریت سلامت – خا نواده و مشاوره تغذیه مادر و کودک جبراني شیمی عمومی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
1103060 11030607204 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي مدیریت سلامت – خا نواده و مشاوره تغذیه مادر و کودک جبراني اپیدمیولوژی 2 نظری 32
1103061 11030617201 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي مدیریت سلامت – خانواده و مراقبت سالمندان جبراني جامعه شناسی 2 نظری 32
1103061 11030617302 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي مدیریت سلامت – خانواده و مراقبت سالمندان جبراني ایمنی شناسی 3 نظری آزمایشگاهی 32 32
1103061 11030617203 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي مدیریت سلامت – خانواده و مراقبت سالمندان جبراني تغذیه کاربردی 2 نظری 32
1103061 11030617204 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي مدیریت سلامت – خانواده و مراقبت سالمندان جبراني اپیدمیولوژی 2 نظری 32
1103062 110306271301 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای مدیریت اماکن ورزشی جبراني کلیات علم اقتصاد 3 نظری 48
1103062 110306271202 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای مدیریت اماکن ورزشی جبراني اصول حسابداری 2 نظری 32
1103062 110306271203 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای مدیریت اماکن ورزشی جبراني مبانی جامعه شناسی 2 نظری 32
1103062 110306271204 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای مدیریت اماکن ورزشی جبراني روانشناسی عمومی 2 نظری 32
1103062 110306271205 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای مدیریت اماکن ورزشی جبراني کلیات حقوق 2 نظری 32
1103062 110306271206 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای مدیریت اماکن ورزشی جبراني آناتومی انسانی 2 نظری 32
1103062 110306271207 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای مدیریت اماکن ورزشی جبراني آمارمقدماتی 2 نظری 32
1103062 11030627208 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای مدیریت اماکن ورزشی جبراني حرکات اصلاحی 2 نظری 32
1103063 11030637301 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی – ورزشی جبراني کلیات علم اقتصاد 3 نظری 48
1103063 11030637202 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی – ورزشی جبراني مبانی جامعه شناسی 2 نظری 32
1103063 11030637203 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی – ورزشی جبراني روان شناسی عمومی 2 نظری 32
1103063 11030637204 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی – ورزشی جبراني آناتومی انسانی 2 نظری 32
1103063 11030637205 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی – ورزشی جبراني کلیات حقوق 2 نظری 32
1103063 11030637206 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی – ورزشی جبراني اصول حسابداری 2 نظری 32
1103063 11030637207 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی – ورزشی جبراني آمارمقدماتی 2 نظری 32
1103063 11030637208 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی – ورزشی جبراني حرکات اصلاحی 2 نظری 32
1103064 11030647201 مدیریت و خدمات اجتماعی دوره کارشناسی حرفه ای داوری فوتبال جبراني کلیات حقوق 2 نظری 32
1103064 11030647202 مدیریت و خدمات اجتماعی دوره کارشناسی حرفه ای داوری فوتبال جبراني آناتومی انسانی 2 نظری 32
1103064 11030647203 مدیریت و خدمات اجتماعی دوره کارشناسی حرفه ای داوری فوتبال جبراني روان شناسی عمومی 2 نظری 32
1103064 11030647204 مدیریت و خدمات اجتماعی دوره کارشناسی حرفه ای داوری فوتبال جبراني مبانی جامعه شناسی 2 نظری 32
1103065 110306572301 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای حقوق- ارشاد در امور مدنی( اجرای دوره از پذیرش مهر 93) جبراني حقوق مدنی 3 3 نظری کارگاهی 32 48
1103065 110306571202 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای حقوق- ارشاد در امور مدنی( اجرای دوره از پذیرش مهر 93) جبراني حقوق جزای عمومی 2 2 نظری کارگاهی 16 48
1103065 110306571203 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای حقوق- ارشاد در امور مدنی( اجرای دوره از پذیرش مهر 93) جبراني آیین دادرسی مدنی 1 2 نظری 32
1103066 110306671301 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای حقوق- ارشاد در امور کیفری( اجرای دوره از پذیرش مهر 93) جبراني حقوق مدنی 3 3 نظری کارگاهی 32 48
1103066 110306671202 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای حقوق- ارشاد در امور کیفری( اجرای دوره از پذیرش مهر 93) جبراني حقوق جزای عمومی 2 2 نظری کارگاهی 16 48
1103066 110306671203 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای حقوق- ارشاد در امور کیفری( اجرای دوره از پذیرش مهر 93) جبراني آیین دادرسی مدنی 1 2 نظری 32
1103067 110306771301 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای حقوق- حقوق ثبتی( اجرای دوره از پذیرش مهر 93) جبراني حقوق مدنی 3 3 نظری کارگاهی 32 48
1103067 110306773202 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای حقوق- حقوق ثبتی( اجرای دوره از پذیرش مهر 93) جبراني حقوق جزای عمومی 2 2 نظری کارگاهی 16 48
1103067 110306771203 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای حقوق- حقوق ثبتی( اجرای دوره از پذیرش مهر 93) جبراني آیین دادرسی مدنی 1 2 نظری 32
1103068 110306871301 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای حقوق- دستیارقضایی در امور مدنی( اجرای دوره از پذیرش مهر 93) جبراني حقوق مدنی 3 3 نظری کارگاهی 32 48
1103068 110306873202 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای حقوق- دستیارقضایی در امور مدنی( اجرای دوره از پذیرش مهر 93) جبراني حقوق جزای عمومی 2 2 نظری کارگاهی 16 48
1103068 11030687203 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای حقوق- دستیارقضایی در امور مدنی( اجرای دوره از پذیرش مهر 93) جبراني آیین دادرسی مدنی 1 2 نظری 32
1103069 11030697301 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای حقوق- دستیار قضایی در امور کیفری( اجرای دوره از پذیرش مهر 93) جبراني حقوق مدنی 3 3 نظری کارگاهی 32 48
1103069 11030697202 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای حقوق- دستیار قضایی در امور کیفری( اجرای دوره از پذیرش مهر 93) جبراني حقوق جزای عمومی 2 2 نظری کارگاهی 16 48
1103069 11030697203 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی حرفه ای حقوق- دستیار قضایی در امور کیفری( اجرای دوره از پذیرش مهر 93) جبراني آیین دادرسی مدنی 1 2 نظری 32
1103070 11030707201 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه اي مدیریت وصول مطالبات جبراني اصول حسابداری 2 نظری 32
1103070 11030707202 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه اي مدیریت وصول مطالبات جبراني ریاضی عمومی 2 نظری 32
1103070 11030707203 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه اي مدیریت وصول مطالبات جبراني حقوق بانکی 2 نظری 32
1103070 11030707204 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه اي مدیریت وصول مطالبات جبراني بازاریابی بانکی 2 نظری 32
1103070 11030707205 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه اي مدیریت وصول مطالبات جبراني  آمار کاربردی 2 نظری 32
1103072 11030727201 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي امورگمرکی جبراني سازمان ووظایف گمرک 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
1103072 11030727302 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي امورگمرکی جبراني قانون امور گمرکی 3 نظری 48
1103072 11030727203 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي امورگمرکی جبراني اصول طبقه بندی کالا 2 نظری 32
1103072 11030727204 مدیریت و خدمات اجتماعی كارشناسي حرفه‌اي امورگمرکی جبراني قاجاق وتخلفات گمرکی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
1103073 11030737201 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی ناپیوسته رشته حقوق قضایی – علوم ثبتی جبراني حقوق اساسی 1 2 نظری 32
1103073 11030737202 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی ناپیوسته رشته حقوق قضایی – علوم ثبتی جبراني حقوق بین الملل خصوصی 1 2 نظری 32
1103073 11030737203 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی ناپیوسته رشته حقوق قضایی – علوم ثبتی جبراني حقوق املاک 1 2 نظری 32
1103073 11030737204 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی ناپیوسته رشته حقوق قضایی – علوم ثبتی جبراني حقوق ثبت اسناد 2 نظری 32
1103073 11030737205 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی ناپیوسته رشته حقوق قضایی – علوم ثبتی جبراني مقدمه علم حقوق 2 نظری 32
1103073 11030737106 مدیریت و خدمات اجتماعی کارشناسی ناپیوسته رشته حقوق قضایی – علوم ثبتی جبراني حقوق مدنی 1 1 نظری 16

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *