نمونه سؤال علوم تجربی سوم راهنمایی بخش سوم

نمونه سؤال علوم تجربی سوم راهنمایی بخش سوم 

–                                                                                                    در جا های خالی کلمات مناسب بنویسید؟

جملات زیر را بااستفاده از کلمات داخل پرانتز کامل کنید.

1-به تخلیه ی الکتریکی بین ابر و زمین ……………………می گویند.(برقگیر-جرقه-ذرخش)

2- اگر الکتروسکوپی را که با میله ی شیشه ای باردار(مثبت) به روش القای بار الکتریکی باردار کنیم بار القا شده در الکتروسکوپ …………………..می شود.(مثبت- منفی)

3-حسن می گوید اگر چیزی حرکت نکند می توان گفت بر آن هیچ نیرویی وارد نشده است.آیا شما نظر او را قبول دارید؟چرا؟یک مثال بزنید؟ 

4-با توجه به این که در هنگام کار انرژی از صورتی به صورت دیگر تبدیل می شود توضیح دهید در هر کدام از موارد زیر چه تبدیلات انرژی صورت می گیرد؟

الف- قطره های باران بر زمین می بارد.

آزمایشی طراحی کنید و بنویسد که نشان دهد هوا بر اجسام فشار وارد می کند

5- دو قاعده ی اساسی را در مورد بارهای الکتریکی را بیان کنید؟

6- قانون اهم را بیان کنید؟

7- در دو بادکنک به یک اندازه هوا وارد کرده ایم بادکنک شماره (1) را درون یخچال و بادکنک شماره ی (2) را درون اتاق نزدیک بخاری گذاشته ایم .به نظر شما میزان فشار در کدام بادکنک بیشتر است؟ چرا؟

8- مجید همراه خانواده به بیرون از شهر رفته بود و آنها آتش بزرگی را فراهم نمودند. در این هنگام مجید کپسول پیک نیک را برداشت واز محل آتش دور کرد.به نظر شما چرا او این کار را انجام داد؟

9- آذرخش یا صاعقه را تعریف کنید؟و بنویسید چگونه می توان ساختمان های بلند را از خطر آن محفوظ نگه داشت؟ چرا؟

10- نوع بار الکتریکی یک جسم را با چه وسیله ای و چگونه مشخص می کنند؟

11- شدت جریان چیست؟با چه وسیله و واحدی اندازه گیری می شود؟

12- دو قاعده ی اساسی در باره ی بار های الکتریکی را بیان کنید؟

13- با طراحی یک آزمایش نشان دهید فشار مایعات به ارتفاع بستگی دارد؟

14- اختلاف پتانسیل الکتریکی را تعریف کنید؟وبنویسید با چه وسیله و چه واحدی اندازه گیری می شود؟

15- با چه وسیله ای و چگونه می توان نوع بار الکتریکی جسم بار دار را تشخیص داد؟

16- آهن ربا به روش مالش چگونه ساخته می شود و قطب های آهن ربای جدید با آهن ربای قبلی چه تفاوتی دارد؟

18-نوع بار الکتریکی یک جسم را با چه وسیله ای و چگونه تشخیص می دهند؟توضیح دهید؟

19-وقتی کار انجام می شود دو حالت برای انرژی پیش می آید؟آن دو حالت را با ذکر مثال بنویسید؟

20- مفاهیم زیر را تعریف کنید:

انرژی:

الف- فشار:

ب- مقاومت الکتریکی :

ج- الکترون آزاد:

نمونه سوال علوم تجربی سوم راهنمایی بخش سوم

( سری دوم )

1- یکای اندازه گیری کار ………….و یکای اندازه گیری انرژی …………… است .

2- توان به معنی …………. انجام کار است .

3- واحد اندازه گیری توان …………. است .

4- قرقره ی ثابت برای …………….. به کار می رود .

5- به وسایلی که انجام کارها را آسانتر می کنند …………………… می گویند

6- واحد اصلی فشار در فیزیک …………. می باشد که نام دیگر آن ………… است .

7- نیرویی که به طور عمود بر واحد سطح وارد می شود ………………نام دارد .

8- در اثر مالش پارچه ی پشمی بر بادکنک ، پارچه ی پشمی دارای بار ……….. و بادکنک نیز دارای بار ………. خواهد شد .

9- بارهای الکتریکی ………… همدیگر را جذب  و بارهای الکتریکی ………….. یکدیگر را دفع می کنند .

10- در یک اتم خنثی تعداد …………….. با ……………. همیشه برابر است .

11- باردار شدن اتم ها فقط از طریق انتقال ………….. (الکترون/پروتون/نوترون) انجام می شود .

12- به موادی که جریان برق را از خود عبور می دهند ……………. و به موادی که جریان برق را از خود عبور نمی دهند …………….. گفته می شود .

13- الکترولیت باتری اتومبیل محلول …………….. است .

14- یکای اختلاف پتانسیل الکتریکی ………….. و یکای شدت جریان الکتریکی …………… است .

15- …………… عامل ایجاد جریان الکتریکی در مدار است .

16- یکای مقاومت الکتریکی …………….. است و دستگاهی که مقاومت الکتریکی را اندازه گیری می کند …………. نام دارد .

17- انرژی جنبشی الکترون ها درهنگام عبور از سیم رسانا به انرژی ……… تبدیل می شود

18- اگر آهن ربایی را به دور از وسایل آهنی ، آزادانه بیاویزیم قطب ………….. به سمت شمال زمین وقطب ……………..به سمت جنوب زمین می ایستد .

19- درآهن ربا قطب های ناهمنام یکدیگر را ……………… می کنند .

20- نسبت نیروی مقاوم به نیروی محرك در ماشین ………………. نام دارد .

21- در یك اهرم اگر طول بازوی مقاوم بزگتراز طول بازوی محركباشد ، مزیت مكانیكی آن ……… است . ( بزرگتر از یك – كوچكترازیك )

22- چرخ و محوری كه مقدار نیرو را افزایش می دهد مزیت مكانیكی آن ………….. ازیك می باشد . ( بزرگتر – كوچكتر )

23- هر چه طول یك سطح شیبدار  نسبت به ارتفاع آن بیشتر باشد مزیت مكانیكی آن …….. است. ( بیشتر – كمتر)

24- ماشینی كه مزیت مكانیكی آن كمتر از یك است به طریق ………….. به ما كمك می كند .

25- قرقره …………….. ( ثابت – متحرك ) مقدار نیرو را افزایش می دهد .

26- اگر تعدادی الكترون به یك اتم افزوده شود آن اتم دارای بار الكتریكی ………. می شود

27- به وسیله ی ……………… می توان نوع بار الكتریكی یك جسم را تشخیص داد .

28- برای حفاظت ساختمان های بلند از خطر آذرخش از وسیله ای به نام …………… استفاده می كنند .

سوالات صحیح – غلط

1-وقتی وزنه برداری وزنه 200 كیلوگرمی را روی سر خود نگه می دارد ، بر روی وزنه كار انجام نمی شود .(      )     

2- سجاد با دانستن وزن خودش و مقدار مسافتی كه در یك ساعت راه می رود می تواند توان خودش را اندازه بگیرد . (      )

3- در اهرم نوع دوم نیروی محرك بین تكیه گاه و نیروی مقاوم قرار می گیرد. (      )

4- قرقره ثابت مانند اهرم نوعاول ، باعث تغییر جهت نیرو می شود .  (      )

5- در قرقره متحرك و چرخ و محور تكیه گاه در مركز قرار دارد.   (      )

6- هر چه تیغه چاقو تیزتر باشد فشار وارده بر تكه گوشت افزایش می یابد . (      )

7- هر چه سطحی كه نیرو بر آن وارد می شود بیشتر باشد فشار بیشتر می شود (      )

8- مایعات فشاررا به طور یكسان و در همه جهات منتقل می كنند . (      )

9- از عوامل مؤثر بر فشار مایعات ارتفاع آب و سطح قاعده ظرف می باشد (      )

10- اگر دمای گاز درون ظرف در بسته ای كمتر شود فشارش كمتر می شود   ر

11- وقتی میله شیشه ای را با كیسه نایلونی مالش دهیم ، میله دارای بار مثبت می شود . (      )

12- پروتون ذره ای است در هسته اتم كه بار الكتریكی ندارد . (      )

13- با تماس انگشت دست  به كلاهك برقنما می توان برقنما را خنثی كرد . (      )

14- اتمی را خنثی می گوییم كه آن اتم پروتون و الكترون نداشته باشد .(      )

15- به كمك مالش می توان اجسام غیر فلزی را باردار كرد . (      )

 16- عامل ایجاد جریان الكتریكی در مدار مقاومت الكتریكی است. (      )

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *