سرمايه گذاري مشترك Joint Venture

سرمايه گذاري مشترك Joint Venture

سرمايه گذاري مشترك با علامت اختصاري VJ نشان داده مي شود عبارت است از:

موجوديت جديدي كه بين دو يا چند شريك شكل مي گيرد تا در كنار هم فعاليت اقتصادي را تقبل نمايد و شركا توافق مي كنند كه اين موجوديت جديد با رعايت سهام مشخص توسط طرفين ايجاد شود و سپس در درآمد، هزينه ها و اداره شركت سهيم باشند. كه اين سرمايه گذاري مشترك مي توان صرفاً براي يك پروژه خاص و يا يك رابطه تجاري طولاني مدت مانند سرمايه گذاري مشترك «سوني اريكسون» باشد.

علاوه بر شركتها، سازمان ها نيز، سرمايه گذاري مشترك را صورت مي دهند. براي نمونه سازمان بهزيستي كودكان در نواحي شمال مركزي آمريكا، يك سرمايه گذاري مشترك شروع نموده است. عبارت سرمايه گذاري مشترك به نوع موجوديت شكل گرفته اشاره ندارد بلكه به هدف موجوديت توجه دارد. از اين رو، يك سرمايه گذاري مشترك، بر حسب تعدادي از عوامل مانند ماليات، بدهي و زيان، ممكن است يك شركت سهامي، شركت با مسئوليت محدود، شراكت يا هر شكل و يا ساختار قانوني ديگري شكل بگيرد.

سرمايه گذاري مشترك در چه موقع مورد استفاده قرار مي گيرد؟

سرمايه گذاري هاي مشترك در صنعت نفت و گاز متداول مي باشند، و اغلب بين يك شركت داخلي و خارجي مي باشند (مانند عسلويه) (حدود ¾ آنها بين المللي هستند). سرمايه گذاري مشترك در بخش صنعت نفت و گاز به عنوان يك آلترناتيو تجاري بسيار كارآمد مورد استفاده قرار مي گيرد. ضمن اينكه شركت خارجي به بازارهاي جغرافيايي جديدي وارد مي شود، شركتها مي توانند مهارت هايشان را تكميل كنند.

تحقيقات به عمل آ,ده نشان مي دهد كه 30 تا 61% موفقيت در سرمايه گذاري مشترك حاصل شده و اينكه 60% از آنها موفق به انجام سرمايه گذاري نشده اند، يا اينكه در طي 5 سال از بين رفته اند (آسبورن، 2003) به علاوه مشخص شده كه سرمايه گذاري مشترك در كشورهاي كمتر توسعه يافته، بي ثباتي و ناپايداري بيشتري را نشان مي دهند، و سرمايه گذاريهاي مشتركي كه شركاي آنها دولتي بوده اند، بيشتر با شكست مواجه شده اند. به نظر مي رسد كه شركتهاي خصوصي به مهارتها، فن آوريها و شبكه هاي بازاريابي و غيره مجهزتر هستند و علاوه بر آن مشخص شد كه سرمايه گذاريهاي مشتركي كه با تغييرات سريع در فن آوري توليد، تقاضاي بسيار متغير و بي ثبات مواجه بوده اند به صورت فجيعي با شكست مواجه شده اند. برخي كشورها از قبيل جمهوري خلق چين با هدف ورود به بازارهاي خارجي، اقدام به سرمايه گذاري مشترك با شركتهاي خارجي مي كنند.

دلايل تشكيل سرمايه گذاري مشترك :

دلايل داخلي :

1ـ تكيه بر توانايي هاي شركت

2ـ سرشكن كردن هزينه ها و ريسك ها

3ـ دسترسي آسان تر به منابع مالي

4ـ كاهش قيمت با بيشتر كردن توليد

5ـ دستيابي به فن آوري و مشتريان جديد

6ـ موفقيت در خلاقيت مديريتي

7ـ اهداف رقابتي

8ـ تأثيرگذاري بر توسعه و پيشرفت ساختار صنعتي شركت

9ـ پيشتازي در رقابت يا در مسائل رقابتي پيشتر در ديگران شدن

10ـ تشكيل واحدهاي رقابتي نيرومندتر

11ـ سرعت در بازار

12ـ اهداف استراتژيكي

13ـ هم افزايي يا سينرژي

14ـ انتقال تكنولوژي و فن‌آوري يا مهارتها

15ـ تنوع بخشي

نمونه ها:

1ـ شركت فورد و مزدا                   2ـ تگزاكو و رويال داچ شِل    3ـ جنرال موتور و تويوتا و غيره كه متن انگليسي آن به پيوست مي باشد.

تاريخچه كشور آرژانتين

اقتصاد :

يك سري فعاليتهاي اقتصاد كه قبلاً تحت پوشش و حمايت دولت آژانتين بود از جمله سرمايه گذاري خارجي از سال 1990 به بخش خصوصي واگذار شد كه به عنوان يك فرآيند پايدار خصوصي سازي دنبال مي شود و هم اكنون اقتصاد آرژانتين بر مبناي اصول بازار آزاد اداره مي شود.

و به منظور كاهش هزينه هاي توليد و ايجاد رقابت در همه بخش هاي اقتصادي در آرژانتين دولت سياست اصلاحات اداري را در اين خصوص دنبال مي كند.

فرصت ها براي سرمايه گذاران بين المللي يا خارجي :

نگرش دولت آرژانتين نسبت به سرمايه گذاري خارجي در اين كشور :

براساس قانون سرمايه گذاري هاي خارجي، سرمايه گذاران خارجي از حقوق مساوي با سرمايه گذاران آرژانتيني برخوردار هستند و در شرايط يكسان فعاليت مي كنند. اساساً در آرژانتين نگرش بسيار مثبتي نسبت به سرمايه خارجي وجود دارد. در حال حاضر قيد و بندهاي سرمايه گذاري خارجي از ميان برداشته شده است.

از ديرباز، و گذشته آرژانتين براي خارجي ها مكان مناسب و مطمئني بوده است. و دولت آرژانتين در جهت جذب سرمايه هاي خارجي بسيار فعال عمل مي كند و سرمايه گذاريهاي خارجي نيز نقش قابل توجهي در فرآيند خصوصي سازي در آرژانتين ايفا كرده اند. به دليل اينكه منابع سرمايه داخلي در اين كشور براي توسعه اقتصادي كافي نيست، لذا دولت آرژانتين جذب سرمايه خارجي را تشويق و حمايت مي كند. در آرژانتين براي ورود كالا مجوز لازم نيست، واردات و تعرفه هاي آن بسيار كم، قوانين آن بسيار راحت است و صادرات هيچ گونه مالياتي ندارد. هرگونه محدوديت براي سرمايه گذاريهاي خارجي از ميان برداشته شده و سرمايه گذاري خارجي نيازي به مجوز از سوي مقامات آرژانتين ندارد، جزء در مواردي مانند ارتباطات مخابراتي، نفت، گاز و صنايع دفاعي، ضمن اينكه سود حاصل از سرمايه گذاري به راحتي و آزادانه قابل جابجائي به خارج از كشور آرژانتين مي باشد.

سيستم مالياتي آرژانتين :

قوه مقننه كه شامل مجلس نمايندگان و سنا مي باشد. قانون ماليات را وضع مي كند (كه به صورت فدرالي است) معمولاً اين قوانين از سوي رئيس جمهور پيشنهاد مي شود و معاملات آن توسط وزير اقتصاد اين كشور انجام مي شود.

مسئولان مالياتي كشور آرژانتين به طور مستمر قوانيني را به اجرا درمي آورند كه بيشتر جنبه و راهكار كاربرد عملي دارد و اطلاعات مربوط به آن به عموم ارائه مي دهند.

قوانين مالياتي (فدرالي) يا محل و استاني توسط قانون گذاران همان استان يا دولت فدرالي يا محلي وضع مي شود. بنابراين طبيعي است كه قوانين در نقاط مختلف كشور متفاوت است، لذا قوانين را صادر مي كنند كه راهكار عملي داشته باشد. قوانين مالياتي فدرالي يا محلي به گونه اي است كه ماليات دهندگان بايد درآمدهاي سالانه خود را ثبت كرده و آن درآمدي را كه شامل ماليات مي شود، گزارش داده و ارائه كنند تا هرگونه مالياتي كه قرار است پرداخت شود، پرداخت گردد و نيز بدهي هاي قبلي ماليات دهنده پرداخت گردد و در صورت لزوم بعضي ماليات جلوتر پرداخت شود.

شركتهاي سهامي بايد بدهي هاي مالياتي درآمد سالانه هر سال را يازده ماه زودتر پرداخت كنند كه اين پرداخت بر مبناي درصد ماليات تعهد شده سال قبل محاسبه و توسط دولت آرژانتين اخذ مي شود و براي تعيين مقدار ماليات برآورده شده سيستم هاي انتخابي وجود دارد كه ماليات دهنده حق دارد از بين آنها انتخاب و گزينش كند و ماليات كل سالانه در مدت پنج ماه بعد از پايان سال مالي شركت، بايد به دولت پرداخت شود.

سال مالي براي اشخاص حقيقي، براساس سال تقويم است. افراد حقيقي كه درآمد حاصل از فروش خود را به شكل حقوق و مزايايي به كارگران پرداخت مي كنند مشمول ماليات نمي شوند و لازم نيست دفاتر ثبتي داشته باشند تا براي سال آينده بايگاني كنند (كه توضيح آن در مورد شركت ها گفته شد) ولي كارگران به منظور دادن ماليات بر درآمد و يا ماليات بر حقوق اخذ شده خود بايد درآمد ماهيانه خود را ثبت و ارائه كنند كه همين ماليات به عنوان ماليات نهائي براي آنها محسوب مي گردد. همانطور كه مي دانيم افراد به مقدار قابل توجهي درآمد دارند كه از طريق حقوق آنها بدست نمي آيد مانند مشاغل آزاد كه براي خود كار مي كنند، يعني خودشان، كارفرماي خودشان هستند. ماليات اينگونه افراد، بصورت درصدي از درآمد سال قبل محاسبه شده و از ماه ژوئن تا فوريه به صورت اقصاط دو ماه، دو ماه ماليات خود را پرداخت مي كنند.

خارجي هايي كه بايد ماليات پرداخت كنند و در آرژانتين ساكن نيستند لزومي ندارد كه اظهارنامه مالياتي در اداره ماليات ثبت كنند، اين در صورتي است كه بدهي ماليات بر درآمد آنها توسط شركاي آنها در آرژانتين پرداخت شده باشد. اظهارنامه ساليانه براي ماليات به دولت بر مبناي سالي مالي شركت در صورتي كه ارزش افزوده در شركت ايجاد شده باشد ارائه مي گردد.

دايره ماليات اظهارنامه هاي مالياتي را به منظور تأييد صحت و يا رد آنها و نيز نقص و يا تكميل آن بررسي مي كند. مسئولان مالاتي دفاتر ثبتي و دارائيها ماليات دهندگان را بررسي مي كنند تا مشخص شود كه ماليات شامل حال آنها مي شود يا خير. و اين كار را بصورت حضور در محل كار افراد و يا شركتها انجام مي دهند. در صورتي كه درآمد ساليانه داراي ارزش افزوده باشد، مشخص و تحت كنترل قرار گيرد و مشمول ماليات مي شود.

شيوه ارزيابي كه به آن متوسل مي شوند در نتيجه /// مالياتي به دو فاز تقسيم مي شود: اجرائي و قانوني

فاز اجرائي زماني آغاز مي شود كه ماليات پرداخت كننده به اطلاعيه ارزيابي پاسخ دهد (Uista) اگر ماليات پرداخت كننده در مورد ارزيباي اعتراض كند اما مقامات مالياتي وضعيت او را با بيان تصميمات متحده حفظ كنند، پرونده به مأمور جمع آوري مالياتي صادركننده صورت حساب مالياتي ارجاع داده مي شود، مگر اينكه ماليات پرداخت كننده به مقامات مالياتي مشابه رجوع كرده يا قبل از دادگاه مالياتي خاص درخواست استيناف كند.

اگر وضعيت مقامات مالياتي زماني كه فاز اجرائي به پايان مي رسد مورد تأييد قرار گيرد، صورت حساب مالياتي قابل دريافت است و ماليات پرداخت كننده بايد مقدار ارزيابي شده را بپردازد.

اگر ماليات پرداخت كننده به تصميم مسئولان مالياتي اعتراض داشته باشد، ابتدا ماليات ارزيابي شده را پرداخت و سپس درخواست اعتراض خود را تنظيم و به دادگاه فدرال (محلي) يا دادگاه استيناف فدرال تقديم تا مراحل قانوني آن طي شود.

به طور كل محاسبه ماليات بر مبناي اظهارنامه اي كه اظهار شده و مطابق با دفاتر قانوني مي باشد محاسبه مي گردد. در صورتي كه اظهارنامه ارائه شده با دفاتر قانوني مغايرت داشته باشد. آنگاه مسئولان مالياتي موارد زير را مدنظر قرار مي دهند. براي دفاتر قانوني مخدوش جريمه اي معادل 50 تا 100 درصد ماليات اظهار نشده تعيين مي گردد و جريمه اي به عنوان كلاهبرداري بين 2 تا 10 برابر مقداري كه كمتر از مقدار واقعي اظهار شده در نظر مي گيرند و نيز مجازات زندان براي افرادي كه مرتكب اين كلاهبرداري شده اند كه اين مجازات شامل سرپرستان، مديران، سنديكاها، اعضاي كميته /// قانوني كه مسئولان دولتي هستند و مديران اجرائي، عوامل و نمايندگان نهادها، اعم از دولتي و يا خصوصي كه درگير انجام اين تقلب و كلاهبرداري شده اند، مي باشد.

براي تأخير پرداخت ماليات جريمه 3% در ماه وضع شده است. براي ارزيابي پرونده هاي مشروح فوق ممكن بررسي تا مدت 5 سال طول بكشد، چون ممكن است موارد و اسنادي وجود داشته باشد كه لازم باشد به طور ويژه و يا مورد خاص بررسي و رسيدگي گردد.

ماهيت حقوق تجاري و صنعتي :

بررسي در مورد پرونده هاي كه ماليات هاي آنها جنبه امنيت اجتماعي و يا به عبارتي سياسي باشد ممكن است تا 10 سال طول بكشد.

از سال 2000 داروها در آرژانتين مجوز بهره برداري انحصاري دريافت مي كنند در همين راستا آرژانتين اصلاحيه هاي GATT را كه شامل شروط دقيق مربوط به حقوق امتيازهاي انحصاري بود، تصويب كرد و لازم بود قانون قديمي امتيازهاي انحصاري اختراع با شرايط GATT تا حد امكان هماهنگ و منطبق گردد (GATT) (سازمان جهاني تعرفه و تجارت) در آرژانتين امتيازهاي انحصاري بايد در يك دفتر ثبت خصوصي به ثبت رسيده باشد. اگر ادارة امتياز انحصاري اين ثبت را بپذيرد در مورد زمان اعتبار امتياز تصميم مي گيرد كه معمولاً از حداقل 5 سال تا حداكثر 15 سال متفاوت است و اين تفاوت برحسب نقاط قوت اختراع و درخواست صاحب امتياز آن
مي باشد.

مخترعان خارجي اگر اختراع خود را در مدت 12 ماه بعد از ثبت اصلي در كشور خود، آنرا در آرژانتين ثبت كنند از حقوق مالكانه بهره مند مي شوند. حداكثر دوره حمايت در اين مورد 10 سال يا تا زماني است كه مدت آن در كشور مبدأ به پايان برسد.

علائم تجاري :

علائم تجاري استفاده شده براي تشخيص محصولات با خدمات تحت حفاظت مفاد قانون 22362 قرار دارند. اين علامتها ممكن است شامل كلمات، طرحها، نمادها، علامات اختصاري، مهرها، تصاوير ذخيره است.

علامت هاي تجاري ثبت شده در آرژانتين براي مدت 10 سال تحت حمايت قرار گرفته اند و تكرار ثبت آنها بلامانع است علامتهاي تجاري ثبت شده در آرژانتين در صورتي تحت حفاظت قرار مي گيرد كه بعد از 6 ماه از تاريخ ثبت مجدداً ثبت شوند.

نامها: نامهايي كه فعاليت تجاري تحت آن نام انجام مي شود. نيز در آرژانتين تحت حمايت همان قانون 22362 قرار دارند.

نظام مالياتي حقوق ثبت اختراع در آرژانتين :

درآمد حاصل از حقوق ثبت اختراع در آرژانتين نيز شامل ماليات بر درآمد مي شود. حق الاختراع مالكان خارجي محفوظ است و براي اينگونه مخترعان كه مقيم آرژانتين باشند تخفيف مالياتي در نظر گرفته شده است.

قانون انتقال فناوري (22426) :

قانون 22426 براي انتقال فناوري مثل مهندسي و خدمات مشاوره اي و فني مهندسي مي باشد. محاسباتي كه تحت مفاد قانون مذكور صورت گيرد جهت اطلاع مقامات ذيربط بايد به آنها تقديم شود. اما تأييديه اعتبار اين معاهدات لازم نيست كه قبلاً توسط مقامات دولتي انجام شده باشد.

با توجه به اينكه معاهده انتقال فناوري توسط مقامات دولت مركزي جذب شود و يا توسط مقامات فدرالي ميزان ماليات و يا كسر ماليات آن متفاوت است. اكثر مقامات فدرالي جذب كنند ماليات كمتري مي پردازند.

شرايط ويزا (پاسپورت، رواديد) :

اغلب اتباع كشورهاي توسعه يافته براي ورود به آرژانتين تا 90 روز نياز به ويزا ندارند. ولي براي سيتي زن شدن در اين كشور، مهاجران بايد دعوت نامه داشته باشند. در زمان مقيم شدن در آرژانتين هيچ اجباري براي آرژانتيني شدن نيست. لذا افراد زيادي هستند كه بعد از دهها سال زندگي در آرژانتين هنوز هم مليت كشور خودشان را حفظ كرده اند، به جزء فرزندان ديپلمات ها، هر فردي كه در آرژانتين متولد شود شهروند و سيتي زن آرژانتيني محسوب مي گردد.

مجوزهاي كار :

قوانين مهاجرت آرژانتين شرايط زير را براي افراد خارجي كه مي توانند به اين جمهوري رفت و آمد كنند وضع نموده است:

1ـ افرادي كه اقامت دارند مي توانند انواع فعاليتهاي اقتصادي را انجام دهند و يا استخدام شوند مثل كارگري يا تجارت.

2ـ افراد اقامت موقت نيز مي توانند چنين فعاليتهايي را در مدت مجاز اقامت خود در آرژانتين انجام دهند.

3ـ افرادي كه داراي ويزاي عبور موقت توريستي و دانشجويي مي باشند مجاز به انجام هيچ گونه فعاليت اقتصادي و يا استخدام نيستند. مگر اينكه توسط مقامات امور مهاجرت مجاز شناخته شده باشند.

نهادهاي تجاري :

انواع سازمانهاي تجاري :

سوسيداد انونيما : تاكنون اين سازمان متداول ترين سازمان قانوين بوده كه توسط سرمايه گذاران خارجي مورد استفاده قرار گرفته است. سوسيداد انونيما نيز سازماني است كه در آن تبادلات سهام صورت مي گيرد و سهام در اين سازمان، آزادانه مبادله و يا خريد و فروش مي شود. در واقع مي تواند كه سوسيداد انونيما، يك سازمان بورس است كه يك نهاد قانوني است و هيچ گونه وابستگي به سهامداران ندارد. مانند سازمان بورس ايران مديران به عنوان نمايندگان شركت يا سازمان براي مدت زمان معين مشغول به كار مي شوند، وظايف آنان ممكن است قابل تفويض نباشد، اما با اين وجود ممكن است در شرايط خاص هيأت مديره بخشي از قدرت و وظايفش را به مديران شركت، مانند مدير عامل، معاون مدير و يا حتي وكلا واگذار كند. افزايش و يا كاهش وظايف مديران بايد به تأييد سهامداران در مجمع عمومي برسد و رئيس هيأت مديره نماينده قانوني شركت است.

نمايندگان قانوني بايد حق الزحمه ثبت را بطور سالانه بپردازند كه مبلغ آن به مقدار سهام و سرمايه شركاء بستگي دارد كه هزينه اين مقدار از 800 دلار آمريكا در هر سال بيشتر نمي شود. حق الزحمه ثبت سالانه به نوع فعاليت تجاري بستگي ندارد در واقع در هر نوع فعاليت تجاري كه باشد حق الزحمه ثبت سالانه را بايد پرداخت كند. اگر شركت سهامي باشد اظهارنامه ماليات بر درآمد سالانه خود را بايد در پنج ماه بعد از سال مالي ارائه دهد.

گزارشهاي مالياتي ساليانه شركت هاي سهامي بايد توسط مميز محاسباتي مستقل كه از استاندارهاي مميزي (حسابرسي) مشابه با ايالات متحده استفاده مي كنند، مورد حسابرسي قرار گيرند.

جلسات سهامداران به صورت مجمع عمومي عادي يا فوق العاده انجام مي شود. جلسات عمومي بايد در عرض 4 ماه پس از پايان سال صورت گيرد. سهامداراني كه اكثريت سهام و آراء را در اختيار دارند بايد در جلسات بطور منظم شركت كنند. حدنصاب تشكيل جلسات فوق العاده مجمع 60 درصد سهام و آراء كل شركت مي باشد. تصميم گيريهاي جلسات عمومي و فوق العاده توسط اكثريت آراي حاضر (1 + %50) صورت مي گيرد. شركتهاي سهامي و شركتهاي با مسئوليت محدود، ممكن است بيش از 5 درصد سود ساليانه را براي اندوخته قانوني اختصاص دهند تا زمانيكه اندوخته به 20 درصد سهام ثبت شده برسد. اين اندوخته شركت ممكن است بين شركاء يا سهامداران تقسيم شود.

سهامداران از طريق حسابرس قانوني كه در جلسه مجمع توسط خود آنها منصوب شده است معاملات مديران را كنترل مي كنند. اگر دستمزد حسابرس در آيين نامه تعيين نشده باشد بايد در جلسه مجمع توسط سهامداران مشخص شود.

Sucursal de Empresa Entranjera (شعبه) :

نوع ديگري از نهادهاي قانوني كه گاهي اوقات توسط سرمايه گذاران خارجي استفاده مي شود شعبه است. در اين مورد، شعبه بخشي از يك شركت خارجي است و به هيئت مديره محلي، مميز (حسابرس) و غيره نياز ندارد.

شرايط حسابداري براي شعبه هاي شركتهاي خارجي مشابه شرايط شركتهاي سهامي است كه در آرژانتين شكل گرفته اند و ماليات آنها نيز شبيه Sociedad Aromina است.

شركت با مسئوليت محدود :

براي ايجاد شركتي با مسئوليت محدود، حداقل شرايط زير بايد رعايت شود:

شركت ممكن است به شكل سهامي خاص يا سهامي عام ايجاد شود. سهامي خاص (سرمايه خصوصي) سهامي عام (سرمايه عموم مردم). اعضاي خارجي بايد اساسنامه قانوني و ترجمه شده شركت را به اداره ثبت شركتها ارائه دهند.

ـ 25% از سرمايه بايد در زمان تأسيس شركت پرداخت شود، و حداقلي براي سرمايه شركت تعيين نشده، هر شركت با هر سرمايه اي كه 25% در آن رعايت شود مي تواند به ثبت برسد.

ـ مديران اينگونه شركتها حتماً بايد عضو شركت باشند.

ـ مدت زمان تأسيس شركت با مسئوليت محدود معمولاً بين يك تا دو ماه طول مي كشد.

ـ حداقل اعضا 2 نفر و حداكثر آن 50 نفر است.

ـ مسئوليت اعضا به ميزان سرمايه آنها بستگي دارد و پرداخت ماليات در اين شركتها مشابه شركت هاي سهامي است.

انواع سازمانهاي ديگر :

شركت تضامني عمومي :

قانون تجارت، مشاركتهاي عمومي را در نظر گرفته است كه در آن مسئوليتها به صورت اشتراكي و به عهده همة اعضاست. اسم اين شركت تضامني عمومي بايد شامل كلمات «Sociedad Colectiva» باشد. اين شركتهاي تضامني ممكن است سهامي نباشد.

شركتهاي تضامني عمومي كه فعاليتهاي تجاري ندارد (Sociedad Civil) مشمول قانون مدني مي باشند. اين شركت ها نوعي توافق بين افراد مي باشد كه معمولاً در بين افراد و گروههاي متخصص بيشتر رايج است.

شركت تضامني محدود :

شركت تضامني محدود (Sociedad en Comandita) كه مشمول قانون تجاري است كه دو نوع شريك در آن وجود دارد:

1ـ شريكي كه فقط سرمايه گذاري مي كند و فعاليتي در شركت و مسئوليت آن تهيه سرمايه براي فعاليتهاي شركت است.

2ـ شريكي كه فعاليت انجام مي دهد و مسئوليت آن در قبال فعاليتش مي باشد و در مقابل فعاليت هايش متعهد به شركت مي باشد و هيچ گونه سرمايه اي در شركت نمي آورد.

دو نوع شركت تضامني محدود وجود دارد : Sociedad en Comandita por acciones :

1ـ سرمايه آورده شده توسط شركاي سرمايه گذار بدون فعاليت در شركت به صورت سهامهاي با ارزش مساوي تقسمي مي شود.

2ـ سرمايه آورده شده توسط شركاي سرمايه گذار بدون فعاليت يكسان نيست و هر سرمايه گذار به اندازه سرمايه آورده خود، سود و يا زيان مي برد.

قوانين حاكم بر شركتهاي سهامي عام براي شركتهاي تضامني محدود نوع دوم اول اعمال مي شود و قوانين حاكم بر شركتهاي سهامي خاص براي شركتهاي تضامني محدود نوع دوم اعمال مي شود.

Joint Venture يا سرمايه گذاري مشترك :

دو نوع سرمايه گذاري مشترك پيماني در سال 1983 در قانون آرژانتين مشخص شده است:

1ـ سرمايه گذاري مشترك موقت

2ـ اتحاديه هاي سرمايه گذاري مشترك موقت

سرمايه گذاري مشترك موقت براي حداكثر 10 سال برنامه ريزي شده كه مراحل خاصي را براي فعاليت هاي تجاري خاص مدنظر قرار داده و سعي در توسعه، بهبود و گسترش روابط في مابين آنها را دراد. اما اتحاديه هاي سرمايه گذاري مشترك موقت، مجاز به ايجاد و گسترش شغل و يا خدمت در داخل و يا خارج كشور مي باشند و مدت زمان آنها بستگي به ايجاد و توسعه شغل و يا انجام خدمت دارد.

مؤسسه انفرادي (يا خصوصي) :

مهاجران خارجي مقيم آرژانتين براي فعاليتهاي تجاري خود مي توانند شركت خصوصي يا انفرادي تأسيس كنند، در غير اين صورت تجارت آنها بايد از طريق نمايندگيهاي مقيم آرژانتين صورت پذيرد. همه شركتها و شعبه هاي ايجاد شده در آرژانتين بايد داراي شماره ثبت تجاري بوده براي مجوزهاي 10 ساله را بايد اخذ و اسناد مربوطه به آنرا در پرونده خود نگهداري نمايند. شركتها و شعبه ها هر سال يك بار بايد طبق قوانين تجارت جهاني GAAT، گزارشهاي مالي و اظهارنامه مالياتي خود را به همراه نظر يك حسابرس به هيأت ناظر مالياتي، دولت آرژانتين تسليم كنند. شركتهاي سهامي بايد چهار ماه بعد از تاريخ ترازنامه مالياتي، جلسه مجمع عمومي سهامداران را برگزار و نسبت به تصويب و يا ردّ آن اقدام كنند و در مورد سرمايه گذاري مشترك در آرژانتين مطلب پاياني است كه:

آرژانتين به آژانس چند جانبه ضمانت سرمايه پيوسته است. اين آژانس عضوي از گروه بانك جهاني است، لازم به ذكر مي باشد به موجب اين توافق سرمايه گذاري در آرژانتين توسط آژانس مذكور در مقابل خطرات سياسي بيمه شده است. با توجه به اين توافق و برخورد خوب و مناسب دولت آرژانتين با سرمايه گذاران خارجي، چند توافق دوطرفه بين المللي بين اين كشور با كشورهاي صادركننده سرمايه از جمله آمريكا، ايتاليا، بريتانيا، آلمان و فرانسه به امضاء رسيده است.

شما در خصوص Joint Venture چه فكر مي كنيد؟

انواع بورس

انواع بورس

بطور كلي در حال حاضر تالارهاي بورس به سه دسته تقسيم مي شوند:

1-بورس كالا:

بازار منظمي است كه در  آن كالاهاي معيني مورد معامله قرار مي گيرد.مانندبورس طلاي نيويورك يا بورس پشم استراليا.

2-بورس اسعار:

در اين بازار پول كشورهاي مختلف (ارز)مورد معامله قرار مي گيرد. معاملات ارزي بر اساس نوسانات بهاي پولهاي مختلف در مقابل يكديگر صورت مي گيرد.

3-بورس اوراق بهادار:

در اين بازار اورق بهادار مورد معامله واقع مي شود.

روش برگزاري و تشكيل بورس اوراق بهادار

به سه طريق بورس هاي بهادارممكن است تشكيل شوند:

1-روش آزاد

از ويژگيهاي اين روش اين است كه افراد درتشكيل بورس آزادندخودشان مقررات مربوط به خريد وفروش را تنظيم نمايندودولت نيزدركارآنان مداخله نمي كند.اين روش درصورتي كه تشكيل دهندگان بورس از اخلاق قوي برخوردارنباشند ممكن است تقلب و خدعه و نيرنگ را در معاملات بورس رواج دهد. نظر باينكه اين روش در انگلستان پياده شده است،آنرا طريقه انگليسي تشكيل تالارهاي بورس نيز مي نامند. در بورس انگلستان كه پايگاه آن در لندن مي باشد، افرادي كه قصد عضويت دارند براحتي نمي توانند وارد تشكيلات بورس لندن شوندمگر اينكه مورد بررسي و تحقيق دقيق قرار گيرند. به همين دليل بورس لندن در رعايت امانت درمعاملات و پايداري در اصول خود مشهور است.

2-روش دولتي

از ويژگيهاي اين بورس اين است كه تحت اشراف دولت بواسطه نمايندگاني كه به منظور نظارت تعيين مي كند قرار مي گيرد (مانند بورس آلمان ).نمايندگان دولتي مراقب عمليات بورس بوده و در تعيين قيمت مداخله مي كنند.كما اينكه شروطي را براي انجام معاملات بورس تعيين مي كنند كه متعاملين موظف به رعايت آنها مي باشند.

با توجه به اينكه اين طريقه در قاره اروپا معمول است،به روش قاره اي معروف است.ايراد اين روش اين است كه بدليل مداخله دولت در وضع برخي قيود و شروط گاهي موجب اشكالاتي درامرمعاملات بورس مي گردد.

3-روش مختلط

از خصوصيات اين طريقه اين است كه كارگزاران بورس را دولت همانگونه كه در بورس اوراق بهاداردرفرانسه معمول است تعيين مي نمايد،لكن افراد در مبادرت به عمليات خريد وفروش مانند بورس انگلستان آزادند.در واقع دخالت دولت صرفا به منظور جلوگيري از تباني و تقلب و خدعه در امر بورس مي باشدو بگونه اي است كه در حركت معاملات بورس وقفه يا مانعي ايجاد نمي كند. بنظر مي رسد اين روش برتر ازدوروش ديگر است.

بورس اوراق بهادار تهران

بر طبق ماده 2قانون تاسيس بوري اوراق بهادار مصوب ارديبهشت ماه1345تشكيلات وارگان بورس عبارتند از:شوراي بورس،هيات پذيرش اوراق بهادار،سازمان كارگزان بورس و هيات داوري بورس.بكن با توجه به ماده 8قانون مذكور بورس بوسيله سازمان كارگزاران اداره مي شود.سازمان كارگزاران بورسي به وسيله هيات مديره بورس اداره مي شود كه مركب است از هفت نفر عضو كه براي مدت سه سال انتخاب مي شوند. براساس ماده 2اساسنامه سازمان كارگزاران بورس اوراق بهادار تهران موسسه اي است غير تجاري وغيرانتفاعي كه داراي شخصيت حقوقي بورده و براي مدت نامحدودي تاسيس مي گردد.

مركز اين سازمان نيز در تهران است. اهم وظايف سازمان كارگزاران بورس با توجه به ماده 10 قانون تاسيس بورس اوراق بهادار و ماده 4 اساسنامه سازمان مذكورعبارتند از:

-اداره امور بورس

-ايجاد تسهيلات جهت خريد و فروش انواع سهام،اوراق قرضه و ساير اوراق بهادار

-اعلام نرخهاي اوراق بهاداردر بورس تهران

مراقبت در حسن جريان اموروروابط بين كارگزاران و مشتريان

-تنظيم رواط كارگزاران با يكديگرو تسهيل مبادله اطلاعات بين آنان با توجه به لزوم حفظ اسرار مشتريان

-نظارت برميزان حق العمل دريافتي كارگزاران از مشتريان درازاي خدماتي كه براي آنان انجام مي دهندوتوصيه هاي لازم نسبت به روش هاي ارزيابي و محاسبه حق العمل مزبور و تجديد نظر در ميزان آن

محاسبه حق العمل مزبور و تجديد نظر در ميزان آن

-همانگونه كه ملاحظه مي شود كشور ايران روش دولتي بورس مورد پذيرش قرار گرفته است.

انواع اوراق بهادار:

الف)سهام شركتهاي سهامي،اوراق قابل معامله اي هستند كه هر يك از آنها نماينده تعدادي سهام است كه صاحب آن در شركت سهامي دارد(ماده 24لايحه اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب24/12/247).اوراق سهام بايد متحدالشكل و چاپي وداراي شماره ترتيب بوده وحاوي نكات ذيل باشد.

1-نام شركت و شماره ثبت آن در دفتر ثبت شركت ها

2-مبلغ سرمايه ثبت شده و مقدار پرداخت شده آن

3-تعيين نوع سهام

4-مبلغ اسمي مهم ومقدارپرداخت شده آن به حروف وبه اعداد

5-تعداد سهامي كه هرورقه نماينده آن است

ب)اوراق قرضه ،نيز اوراق قابل معامله اي هستند كه هر ورقه معرف مبلغ وام است با بهره معين كه تمامي آن يا اجزاءآن در موعد يا مواعد معيني بايد مستردگردد. البته براي اوراق قرضه ممكن است علاوه بر بهره حقوق ديگري نيز شناخته شود.

اوراق قرضه داراي انواع مختلفي همچون اوراق قرضه معمولي (debenture )يا اوراق قرضه رهني(mortgage )و يا اوراق قرضه درآمدي(income bonds )مي باشد.

ج)اسناد خزانه ،اوراق بهادار بي نام و كوتاه مدتي هستندكه براي تامين احتياجات مالي خزانه داري كل در جريان سال مالي انتشار مي يابند. اين اوراق در هنگام فروش به مبلغي پايين تر از مبلغ اسمي خود بفروش مي رسند كه دارنده در سر رسيد همان مبلغ اسمي را دريافت مي كند.

د)اوراق مشاركت،كه اوراق بهادار با نام و بي نام مي باشند بمنظور مشاركت عمومي مردم را دراجراي طرحهاي عمراني انتفاعي دولت وطرحهاي سودآورتوليدي وخدماتي دولت وشركتهاي دولتي وشهرداري وموسسات وشركتهاي وابسته به دستگاههاي مذكور وهمچنين شركتهاي سهامي عام وخاص وشركتهاي توليدي صادر مي شود.

پذيريش اوراق بهادار در بورس

بمنظور پذيرش اوراق بهادار در بورس و قيد آن در جدول قيمتهاي رسمي اين اوراق بايد حائز شرايط معيني كه سازمان كارگزاران بورس تعيين مي نمايند باشند. مثلا براي پذيرش سهام شركت ها در بورس تهران مي بايستي شركت صادر كننده سهم در ايران به ثبت رسيده و داراي تابعيت ايراني باشد و در زمره شركت هاي سهامي عام باشد كه سرمايه پرداخت شده آن از يكصد ميليون كمتر نباشد. و نيز تعداد سهامداران آن از يكصد شخص اعم از حقيقي و حقوقي كمتر نباشد (به استثناي شركتهايي كه بيش از 50 درصد سهام آنها متعلق به دولت شركتها و موسسات دولتي و بانكها ميباشد).

بورس
دلیل پیدایش بورس:

اولین سٶالی که مطرح می‌شود، دلیل پیدایش بورس در جهان امروز ا‏ست. می‌توان گفت مهم‌ترین دلیل پیدایش بازار بورس تقسیم ضرر در سرمایه‌گزاری است.
تجار و بازرگانان به دنبال راهي بودند تا در معاملات خود، با زیان كمتري مواجه شوند، بهترين راه حل تقسيم زيان بود!

تاریخ اولین بازار بورس :

تاريخ اولين بازار بورس بين المللي را تنها مي‌توان تا اوايل قرن هفدهم عقب برد، يعني زمان تاسيس سازمان بورس آمستردام . آنچه در سال 1553ميلادي رخ داد، ا
يجاد شركتهاي سهامي عام بود كه در سال 1602 با تاسيس شركت هند شرقي، شكل اصلي خود را پيدا نمود و بدين ترتيب اساس بازار سرمايه پايه‌گذاري شد.
بازار سرمايه، همزمان با انقلاب صنعتي در اروپا، مانند قارچ شروع به رشد نمود وبه مرور، كشورهايي نظير آلمان، انگليس و سوئیس را در برگرفت. هركدام از كشورهانيز،
به نوبه خود و به فراخور نياز خويش، قوانين و مقرراتي را وضع كردند تا ازتقلب و حق‌كشي و … جلوگيري كنند.

انواع بورس :

در جهان امروز سه بازار بورس وجود دارد،

1- بازار نفت (oil):

که من در مورد آن در حال حاضر چیزی نمی‌دانم جزء اینکه این بازار سیاسی‌ترین بازار محسوب می‌شود، و اخبار سیاسی در این بازار تاثیر بسیاری دارد.

2- بازار ارز (forex):

در این بازار، ارز خرید و فروش می‌شود و در آن اعداد جالب برای مشتریان نسبت دلار آمریکا (USD)به ارزهای دیگر است، این نسبت آنچنان نوشته می‌شود که همیشه
بزرگتر یا مساوی یک باشد. یعنی صورت کسر، ارزی است که ارزش بیشتری دارد.

3- بازار سهام (exchange):

دراین بازار، سهام کارخانجات تولیدی، شرکتهای خدماتی و … خرید و فروش می‌شود.

در ادامه مطلب در مورد بازار سهام در ایران توضیحاتی خواهم داد. قبل از آن بد نیست که توضیحی در مورد انگیزه شرکت مردم در این بازار بدهم.

جاذبه‌های بورس برای مردم :

مهمترین جاذبه این بازار برای مردم سود دهی بیش از اندازه آن است، البته باید به این نکته اشاره کرد که ریسک در این بازار بسیار زیاد است و به همین خاطر افرادی که وارد این بازار می‌شوند، اهل خطرند.

همچنین باید گفت اين نوعسرمايه‌گزاري، هم مستقيم و هم غير مستقيم براقتصاد کشور به صورت کلان تاثیرگذاراست، که در یک اقتصاد سالم و بازار بورس پویا می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

1- تجهيز منابع مالي از طريق فروش اوراق قرضه وسهام.

2- ايجاد احساس مشاركت عموم افراد جامعه در فعاليتهايتوليدي و تجاري.
3- عملكرد بازار بورس به عنوان يك بازار كامل:

اين بازار، داراي تمامي شرايط بازار كامل (رقابتي بودن،ورود وخروجآزاد، يكسان بودن كالاها و…) استو به عنوان بازار كامل، امكان تحرك آزادانهو سالم منابع مالي را به وجود
مي‌آورد.

4- امكان تنبيه و تشويق مديران، بر اساس كارآمدي آنها وبا استفاده از ساز و كار طبيعي تغيير قيمتها.

انواع بورس در ایران را می‌توان به چهار دسته تقسیم کرد.

1- بورس كالا:

بورس معاملات كالاها، بازار خريد و فروش دائمي و منظمي است كه در آن كالاهاي معيني مورد معامله قرار مي‌گيرند مانند گندم, سرب, شكر, برخيموادشيميايي و… .

2- انواع اوراق بهادار:

بورس اوراق بهادار يكبازار رسمي و دائمي است كه در يك محل معين تشكيل مي‌شود و در آن، اوراق بهادارمانند سهام شركتها و واحدهاي توليدي, تجاري و خدماتي، مورد

معامله قرار مي‌گيرند.

3- اوراق قرضه منتشره توسط دولت و موسسات خصوصي:

اين اوراق در طول دوران سررسيد خود، مي‌توانند توسط افراد دارنده آن ومتقاضيانش مورد معامله قرار گيرند و بدين ترتيب، عده‌اي، از سود علي‌الحساب يادائمي آنها و گروهي
نيز از سود حاصل از خريد و فروش آنها نفع می‌برند.

4- اسناد خزانه:

اين اسناد نيز توسط دولتمنتشر مي‌شود و مي‌تواند توسط مالكينشان، مورد داد و ستد قرار گيرند. تفاوت ايناوراق با اوراق قرضه دولتي، در نيتفروشنده (دولت) است.
كمبودهايمالي كوتاه مدت را معمولا با اين اوراق تامين مي‌كنند.

بورس ایران دارای چهار بخش اداری است که عبارتند از : شورای بورس، هیئت پذیرش بورس اوراق بهادار، سازمان کارگزاران بورس و هیئت داوری بورس.

در آخر توضیحی در مورد شرکتها و سهام آنها می‌دهم. شرکتها طبق ضوابط خاصی در بورس ایران پذیرفته می‌شوند، یکی از مسائلی که این شرکتها با آن درگیرند، تعداد
سهامی است که در بازار اعلام می‌کنند، ارزش شرکت تقسیم بر تعداد سهام آن قیمت هر سهام را مشخص می‌کند که باید به گونه‌ای باشد که مردم راغب به خرید آن باشند. بنابراین چیزی که اهمیت پیدا می‌کند ارزش شرکت است نه قیمت هر سهام آن. به طور مثال قیمت هر سهم شرکت ایران‌ خودرو 4029 ریال و قیمت هر سهم شرکت سیمان سپاهان 20260 ریال در تاریخ 14/11/83 بوده است، در صورتیکه ارزش ایران خودرو 5,032,779,033ریال و سیمان سپاهان 1,261,240است. البته هنوز اطلاعات دقیقی در مورد تعاریف دقیق ارزش، ارزش جاری، حجم، حجم مبنا، EPS، P / Eو … در دست نداریم، با آنکه می‌شود حدس زد که لغات بالا چه معانی دارند، ترجیح می‌دهیم تا مطمئن نشدیم حرفی به میان نیاوریم.
گروه در پی کشف تعاریف ریاضی موارد ذکر شده، مفهوم تغییر آنها در بازار و پیش بینی آنها در روزهای آتی بازار است، به امید آن روز تلاش خواهیم کرد.

منابع:

اينترنت :

1- www.parsportfolio.com

2- www.irbourse.com

تنها رقیب بورس تهران، بازار پول

گروه بورس – بهاره نوری: مقایسه بین بازارهای سرمایه‌گذاری فاکتورهایی را می‌طلبد که عموما این فاکتورها در اختیار تمام صاحبان سرمایه نیست یا اینکه سرمایه‌گذاران عموما قابلیت تحلیل درست این عوامل را ندارند. عموم سرمایه‌گذاران با توجه به جو سیاسی کشور و بر اساس ریسک‌پذیری خود به بازارهای سرمایه‌گذاری وارد می‌شوند و شاید در این بین بسیاری از فاکتورهای سرمایه‌گذاری را تحلیل نکنند اما قطعا نسبت ریسک به بازده خود را محاسبه می‌کنند و بر اساس آن برای ماندن یا رفتن از بازار مورد نظر تصمیم‌گیری می‌کنند.

طی سال‌های دور و پیش از تزریق عملیات سفته‌بازی به بازارهای کشور در دولت‌های نهم و به خصوص دهم، همواره توازنی بین بازارهای پولی و مالی برقرار بود، به این معنا که هر چه سرمایه‌گذار ریسک بیشتری را متحمل می‌شد در نهایت بازده بیشتری را نصیب خود می‌کرد، درحالی‌که به تدریج در دولت قبل این قاعده تا حد زیادی به هم خورده و همین عامل باعث شد فرهنگ سرمایه‌گذاری در بازارهای کشور تغییر کند که نتیجه آن حرکت به سمت بازارهایی با بیشترین سود و کمترین ریسک شد که این امر بازارهای ارز و سکه را به بازارهای مهمی تبدیل کرد. این فرهنگ هنوز در بازارهای کشور وجود دارد، به‌طوری‌که با کمترین اثر روانی بورس به بازاری تبدیل می‌شود که بازیگران آن را ترک می‌کنند. نمونه این امر را می‌توان در روند حرکت بورس در یک سال اخیر مشاهده کرد، به‌طوری‌که این بازار به‌عنوان پرریسک‌ترین بازار کشور در این مدت کمترین بازدهی را نصیب سهامداران خود کرده و چه بسا که بسیاری از فعالان این بازار به دلیل نداشتن رانت اطلاعاتی متحمل زیان‌های سنگین نیز شده‌اند.
در شرایط کنونی تمام بازار‌های سرمایه‌گذاری از رونق کمی برخوردار هستند و فعالان بیشتر بازار‌ها از جمله طلا و مسکن با افت قیمت روبه‌رو شده‌اند، اما مساله اینجا است که نسبت زیان یا خواب سرمایه این سرمایه‌گذاران در مقایسه با بورس چقدر است؟
در حال حاضر بورس اوراق بهادار تهران به شدت با مسائل سیاسی و کلان کشور گره خورده و کمتر فعالی است که این مساله را درک نکرده باشد، اما سوال اینجا است که چرا مسوولان برای آرامش بخشیدن به این بازار اقدام نمی‌کنند و با بی‌تفاوتی و عادی جلوه دادن مسائل از کنار آن رد می‌شوند؟ مگر غیر از این است که شرکت‌های فعال در بورس می‌توانند به راحتی از طریق بورس افزایش سرمایه دهند و برای دریافت تسهیلات کمتر به سیستم بانکی رجوع کنند یا اینکه دولت می‌تواند از طریق این بازار نقدینگی را به سمت تولید سوق دهد و در کنار رونق بخشیدن به صنایع از افزایش تورم جلوگیری کند؛ پس چرا متولیان امر نسبت به این بازار منفعل هستند و برای اطمینان خاطر بخشیدن به فعالان این حوزه گامی به جلو برنمی‌دارند تا هم امنیت به این بازار برگردد و هم راهی برای برون‌رفت از بسیاری از مشکلات اقتصادی باشد.
محمد‌جواد شیخ از کارشناسان اقتصادی کشور با بیان این جمله که در حال حاضر ریسک سیستماتیک در حوزه سیاسی بالاتر از گذشته شده، به «دنیای اقتصاد» گفت: عکس‌العملی که بازار به نتیجه مذاکرات از خود نشان داده است عکس‌العمل رفتاری و بیش از اندازه است، در حالی‌که چنین به نظر می‌رسد که شرایط بهتر از آن چیزی است که به چشم می‌آید. برای نمونه در بودجه تقدیمی دولت بهره مالکانه برای معادن افزایش پیدا نکرده؛ چرا که بازار تحمل فشار بیش از این را ندارد اما در نهایت بندهای مختلف بودجه از جمله هدفمندی یارانه، مالیات بر صادرات و کاهش معافیت مالیاتی باعث می‌شود که سهامداران نسبت به بودجه اعلامی حساس باشند؛ در نهایت باید بپذیریم که اقتصاد ما وابستگی زیادی به تصمیمات دولت دارد.
وی در ادامه افزود: در مقایسه بازار سرمایه با بازار پول می‌بینیم که طبق قانون بانک‌ها موظف شده‌اند نرخ سپرده‌های خود را کاهش دهند اما بانک‌ها به سیاست‌های پولی و مالی بانک مرکزی عمل نکردند و این مزیتی شد تا بخشی از سرمایه سرمایه‌گذاران از بورس خارج شود و به‌صورت سپرده در بانک‌ها جمع شود. از سوی دیگر اوراق مشارکت با درصد سودهای بالا نیز رقیب دیگری برای بازار سرمایه است. تنها بازار مسکن در حال حاضر در رکود به سر می‌برد و سودی کمتر از بورس را نصیب سهامداران خود می‌کند، با توجه به این مسائل باید بورس حداقل ۳۰ درصد سود داشته باشد تا بتواند با بازارهای موازی خود رقابت کند که در حال حاضر این سود به راحتی به‌دست نمی‌آید.
این کارشناس مسائل اقتصادی، درخصوص مقایسه بازار ارز و طلا با بورس اظهار کرد: بازار ارز در انحصار دولت است و دولت به‌عنوان تنها عرضه‌کننده این بازار کنترل آن را بر عهده دارد و در صورت لزوم برای به تعادل رساندن این بازار وارد عمل می‌شود و دلال‌های این بازار با سفته‌بازی نمی‌توانند سود قابل توجهی را نصیب خود کنند و می‌توان گفت که کنترل دلار در دست دولت است. بازار طلا و سکه نیز به دلیل وابستگی به نرخ‌های جهانی در شرایط کنونی حرکت رو به رشدی نخواهد داشت؛ چراکه دلار با طلا و کالاهای اولیه از جمله فلزات اساسی در دو مسیر مخالف حرکت می‌کند و امروز دلار از ارزش بالایی برخوردار است به همین دلیل بازارهای وابسته به آن رشد نخواهند کرد.
شیخ در پایان گفت: در حال حاضر بازارهای موازی بورس از سود بالایی برخوردار نیستند و دلیل عدم استقبال از بورس نیز بیش از هر چیز ریشه فرهنگی دارد و باید این نگاه پر از نگرانی و بدبینی از بورس برداشته شود. سهامداران باید از گره زدن تمام مسائل با یکدیگر خودداری کنند. به بیان دیگر امروز در کشور هیچ کدام از تصمیم‌های دولت وابسته به توافق هسته‌ای نیست که عدم توافق چنین پیامدی در بازار داشته باشد.
به نظر می‌رسد دیگر زمان آن رسیده است که دولتمردان فکری نیز به حال این دماسنج کنند. اگر بازار با خوش‌بینی به استقبال اخبار مذاکرات هسته‌ای رفت و شاخص بورس با بیرون آمدن از کانال ۷۱ هزار واحد به مرز ۷۶هزار واحد رسید و بازدهی ۶ درصدی را برای سهامدارانش به ارمغان آورد؛ به این معنا است که این بازار هنوز برای سرمایه‌گذارانش از اهمیت برخوردار است. اما این بازار در شرایط کنونی از ثبات نسبتا پایینی برخوردار است و با آمدن نتیجه مذاکرات ناگهان همه چیز به هم می‌ریزد و بازار هر آنچه را طی این مدت کوتاه به فعالانش داده، پس می‌گیرد و در کمتر از دو هفته دوباره به کانال قبلی خود باز می‌گردد و ضرر دیگری به سهامداران بازار تحمیل می‌شود و این در شرایطی است که همزمان فعالان حوزه سکه و ارز توانسته‌اند سود قابل قبولی کسب کنند.

بازارهای رقیب بورس و میزان جذب نقدینگی در آنها

بازارهای رقیب بورس و میزان جذب نقدینگی در آنها

 

 

اگر کل سیستم اقتصاد یک کشور را به دو بخش واقعی و مالی تقسیم کنیم، بخش مالی زیرمجموعه‌ای از نظام اقتصادی است که در آن جریان وجوه، اعتبارات و سرمایه با قوانین مشخص از طرف پس‌اندازکنندگان و صاحبان پول و سرمایه به سمت متقاضیان منتقل می‌شود.

بازار مالی علاوه بر تخصیص سرمایه پولی، خطرات اقتصادی را نیز توزیع می‌کند. در واقع بازارهای مالی در ابعاد وسیع، ریسک افرادی را که در فعالیت‌های اقتصادی بزرگ و پرمخاطره اشتغال دارند را به پس‌اندازکنندگان که حاضر به پذیرش ریسک یک بازده غیرمطمئن هستند، منتقل و بین آنها توزیع می‌کند. همچنین بازارهای مالی علاوه بر تفکیک ریسک اشتغال و سرمایه‌گذاری، افراد را قادر به ایجاد تنوع در سرمایه‌گذاری می‌کنند. تنوع در سبد دارایی منجر به کاهش ریسک می‌شود.

بورس اوراق بهادار به عنوان یک بازار متشکل و رسمی، مهمترین متولی فرآیند تأمین سرمایه لازم و سامان‌دادن صحیح منابع مالی سرگردان است.

در واقع بورس، از سویی مرکز جمع‌آوری پس‌اندازها و نقدینگی خصوصی به منظور تأمین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری درازمدت و از سوی دیگر، مرجع رسمی برای دارندگان پس‌اندازهای راکد است که می‌توانند از آن طریق وجود مازاد خود را برای سرمایه‌گذاری در اختیار شرکت‌ها قرار دهند. بنابراین تجهیز منابع پس‌انداز در امر سرمایه‌گذاری که از طریق بازار سرمایه (بورس) انجام می‌گیرد، رشد اقتصادی را تسریع و عملکرد اقتصاد را بهتر از حالتی می‌کند که در آن هر یک از افراد به تنهایی منابع پس‌انداز خود را در جریان سرمایه‌گذاری قرار می‌دهند، ضمن آنکه یک رشد بادوام در جامعه بوجود می‌آورد که آن را در برابر شوک‌های وارد شده داخلی و خارجی ضربه‌پذیر می‌کند.

بدین ترتیب لزوم سرمایه‌گذاری در بورس و آثار مثبت آن روی اقتصاد مبرهن است. روند صعودی سرمایه‌گذاری در بورس تهران در سال‌های اخیر نشان‌دهنده افزایش سطح آگاهی سرمایه‌گذاران جزء و عمده در این مقوله و افزایش اقبال عمومی برای سرمایه‌گذاری است. به طوری که ارزش بازار سهام در طی این سال‌ها از سه برابر نیز بیشتر شده است و شاخص کل قیمت هم به طور متوسط سالی حدود ۳۵ درصد رشد کرده است.

اما در کنار بازار بورس، بازارهای دیگری نیز وجود دارند که بخش دیگری از نقدینگی را به خود جذب کرده‌اند.

با توجه به روند نزولی بازار بورس در سال گذشته و خروج نقدینگی از این بازار به بررسی احتمال حرکت سرمایه‌ها در سال اخیر به سوی سایر بازارها می‌پردازیم.

بازار تلفن همراه، یکی از بازارهایی است که در جذب بالای نقدینگی نقش مهمی داشته است. البته کاهش قیمت سیم کارت و به تبع، پایین‌آمدن نرخ سود در این بازار در سال گذشته، تمایل به سرمایه‌گذاری برای کسب سود در این بازار را کاهش داده است. آمار نشان می‌دهد که حدود ۷ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر در بهمن ۸۴ در این بازار وارد شده‌اند که با کسر ۷۰۰ هزار نفر که تاکنون از ثبت‌نام منصرف شده‌اند، حدود ۲۵۲۰ میلیارد تومان نقدینگی جذب این بازار شده است. با توجه به استقبال عمومی از سیم‌کارت‌های اعتباری و ثبت نام حدود هفتصدهزار نفر در این بازار در سال گذشته، مبلغ ۵۰ میلیارد تومان دیگر نیز به این بازار تزریق شد که در مجموع جذب حدود ۲۶۰۰ میلیارد تومان را نشان می‌دهد. اما مقایسه این مبلغ با ۲۴۰۰ میلیارد تومان ثبت‌نامی دوره قبل رشد حدود ۸ درصد را نشان می‌دهد که با درنظرگرفتن افزایش سطح درآمد ملی، کاهش قیمت نسبی سیم کارت و شرایط تورمی موجود، رشد قابل توجهی نیست. پس می‌توان نتیجه گرفت که نقدینگی خارج شده از بورس، تأثیر قابل توجهی روی بازار تلفن همراه نداشته است.

برای پی‌بردن به میزان خروج نقدینگی از بازار بورس می‌توان رقم ارزش دادوستد سهام را مقایسه کرد. با رونق بورس در سال ۸۲، ارزش دادوستد در پایان این سال به رقم ۶۶۸۷ میلیارد تومان رسید و در پایان سال ۸۳ با وجود شروع دوره نزول بازار، ۱۰۳۲۰ میلیارد تومان شد. با ادامه رشد نزولی بازار در سال ۸۴، ارزش دادوستد در پایان سال به ۵۶۵۲ میلیارد تومان رسید که ۴۵ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

از دیگر بازارهای مهم رقیب بورس، بازار مسکن است که در طول سال‌های ۸۳-۷۸ با دامنه رشد ۱۱ تا ۳۶ درصد، به طور متوسط ۲۵ درصد رشد قیمت داشته است. با رونق بورس در سال‌های ۸۲ و ۸۳ و رکود بازار مسکن، بازدهی در این بازار پایین آمد. اما آیا سرمایه‌های خارج شده از بازار بورس در سال گذشته به سوی بازار مسکن حرکت کرده‌اند؟ از آنجایی که ارزش افزوده یک بخش نشان‌دهنده تفاوت ارزش فروش کالا و ارزش مواد اولیه بکار رفته در آن است، می‌توانیم ارزش افزوده بخش ساختمان را به عنوان متغیر جانشین برای افزایش قیمت آن در نظر بگیریم. مقایسه این ارقام برای سال‌های متفاوت حاکی از آن است که تغییر ۱۸ درصدی مثبت ارزش افزوده ساختمان در سال ۸۱ نسبت به سال ۸۰، به تغییر ۰ درصدی در سال ۸۲ منجر شده و در سال ۸۳ حتی به ۴- درصد هم رسیده است. البته در سال ۸۴، ارزش افزوده رشدی حدود ۴ درصد را نشان می‌دهد و این رشد، توجیه‌کننده احتمالی حرکت سرمایه به سمت این بازار نمی‌باشد.

سپرده‌گذاری در بانک‌ها، گزینه دیگری برای سرمایه‌گذای با ریسک کم می‌باشد که مهمترین گزینه مورد بررسی به نظر می‌رسد.

با توجه به جدول، سپرده‌های دیداری هر ساله در حال افزایش هستند و این رشد نیز به علت افزایش پایه پولی می‌باشد. اگر به ریز ارقام در ۹ ماهه ابتدای سال ۸۴ دقت کنیم، می‌بینیم که سپرده‌های دیداری هر سه ماه با آهنگ مثبتی در حال افزایش بوده‌اند و حتی مقایسه هر ماه سال ۸۴ با ماه مشابه سال قبل نشان می‌دهد که به طور متوسط سپرده‌های دیداری ۲۱ درصد نسبت به سال قبل افزایش پیدا کرده‌اند.

از آنجا که آمار رسمی برای دادوستد در بازار طلا و ارز وجود ندارد، (دادوستد در بازار ارز برای کسب سود عملاً از زمان اعمال سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز بسیار محدود شده است) با دقت به ارقام سپرده‌های دیداری می‌توانیم تخمینی از این نوع معاملات داشته باشیم. به این ترتیب که کاهش قابل توجه این نوع سپرده‌ها ناشی از بکار گرفته شدن این حجم پول در بازارهای دیگر می‌باشد. با توجه به اینکه مقدار سپرده‌ها هر ماه نه تنها افزایش داشته، بلکه این افزایش با روند صعودی هم انجام گرفته می‌توانیم استنباط کنیم که حجم پول در دست اشخاص به طور چشمگیر، وارد بازاردهای دیگر نشده است. نکته دیگر قابل توجه، حجم سپرده‌های غیردیداری است که در سال ۸۳، نسبت به ۸۲، ۴۰ درصد افزایش داشته است و این روند تا سال ۸۴ نیز ادامه پیدا کرده است. مقایسه درصد افزایش سپرده‌های غیردیداری در هر ماه و هر فصل با درصد افزایش سپرده‌های دیداری، نشان می‌دهد که افزایش حجم سپرده‌های غیردیداری (شبه پول) بسیار بیشتر از پول بوده است. به طوری که در سال ۸۴، هر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به طور متوسط، حجم شبه پول ۳۸ درصد افزایش پیدا کرده است.

همچنین اگر کل سپرده‌های بخش غیردولتی را نیز در نظر بگیریم، با همین ارقام صعودی بالا مواجه می‌شویم.

البته این روند صعودی افزایش حجم سپرده‌های دیداری و غیردیداری در سال‌های اخیر وجود داشته، اما به خصوص در دو سال ۸۳ و ۸۴، این روند با آهنگ افزایشی ادامه داشته که نشان از تمایل بیشتر مردم به سرمایه‌گذاری در بانک‌ها به جای سرمایه‌گذاری در بازارهای دیگر دارد.

منابع:

  • بازارهای مالی و کارکردهای آن؛ مرکز تحقیقات و توسعه بازار سرمایه ایران، ۱۳۸۴
  • نماگرهای اقتصادی شماره‌های ۳۵، ۳۹ و ۴۲؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
  • سایت اینترنتی شرکت مخابرات ایران
  • سایت اینترنتی خبرگزاری دانشجویان ایران

انواع بورس

انواع بورس

بطور کلی در حال حاضر تالارهای بورس به سه دسته تقسیم می شوند:

۱-بورس کالا:

بازار منظمی است که در آن کالاهای معینی مورد معامله قرار می گیرد.مانندبورس طلای نیویورک یا بورس پشم استرالیا.

۲-بورس اسعار:

در این بازار پول کشورهای مختلف (ارز)مورد معامله قرار می گیرد. معاملات ارزی بر اساس نوسانات بهای پولهای مختلف در مقابل یکدیگر صورت می گیرد.

۳-بورس اوراق بهادار:

در این بازار اورق بهادار مورد معامله واقع می شود.

روش برگزاری و تشکیل بورس اوراق بهادار

به سه طریق بورس های بهادارممکن است تشکیل شوند:

۱-روش آزاد

از ویژگیهای این روش این است که افراد درتشکیل بورس آزادندخودشان مقررات مربوط به خرید وفروش را تنظیم نمایندودولت نیزدرکارآنان مداخله نمی کند.این روش درصورتی که تشکیل دهندگان بورس از اخلاق قوی برخوردارنباشند ممکن است تقلب و خدعه و نیرنگ را در معاملات بورس رواج دهد. نظر باینکه این روش در انگلستان پیاده شده است،آنرا طریقه انگلیسی تشکیل تالارهای بورس نیز می نامند. در بورس انگلستان که پایگاه آن در لندن می باشد، افرادی که قصد عضویت دارند براحتی نمی توانند وارد تشکیلات بورس لندن شوندمگر اینکه مورد بررسی و تحقیق دقیق قرار گیرند. به همین دلیل بورس لندن در رعایت امانت درمعاملات و پایداری در اصول خود مشهور است.

۲-روش دولتی

از ویژگیهای این بورس این است که تحت اشراف دولت بواسطه نمایندگانی که به منظور نظارت تعیین می کند قرار می گیرد (مانند بورس آلمان ).نمایندگان دولتی مراقب عملیات بورس بوده و در تعیین قیمت مداخله می کنند.کما اینکه شروطی را برای انجام معاملات بورس تعیین می کنند که متعاملین موظف به رعایت آنها می باشند.

با توجه به اینکه این طریقه در قاره اروپا معمول است،به روش قاره ای معروف است.ایراد این روش این است که بدلیل مداخله دولت در وضع برخی قیود و شروط گاهی موجب اشکالاتی درامرمعاملات بورس می گردد.

۳-روش مختلط

از خصوصیات این طریقه این است که کارگزاران بورس را دولت همانگونه که در بورس اوراق بهاداردرفرانسه معمول است تعیین می نماید،لکن افراد در مبادرت به عملیات خرید وفروش مانند بورس انگلستان آزادند.در واقع دخالت دولت صرفا به منظور جلوگیری از تبانی و تقلب و خدعه در امر بورس می باشدو بگونه ای است که در حرکت معاملات بورس وقفه یا مانعی ایجاد نمی کند. بنظر می رسد این روش برتر ازدوروش دیگر است.

بورس اوراق بهادار تهران

بر طبق ماده ۲قانون تاسیس بوری اوراق بهادار مصوب اردیبهشت ماه۱۳۴۵تشکیلات وارگان بورس عبارتند از:شورای بورس،هیات پذیرش اوراق بهادار،سازمان کارگزان بورس و هیات داوری بورس.بکن با توجه به ماده ۸قانون مذکور بورس بوسیله سازمان کارگزاران اداره می شود.سازمان کارگزاران بورسی به وسیله هیات مدیره بورس اداره می شود که مرکب است از هفت نفر عضو که برای مدت سه سال انتخاب می شوند. براساس ماده ۲اساسنامه سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران موسسه ای است غیر تجاری وغیرانتفاعی که دارای شخصیت حقوقی بورده و برای مدت نامحدودی تاسیس می گردد.

مرکز این سازمان نیز در تهران است. اهم وظایف سازمان کارگزاران بورس با توجه به ماده ۱۰ قانون تاسیس بورس اوراق بهادار و ماده ۴ اساسنامه سازمان مذکورعبارتند از:

-اداره امور بورس

-ایجاد تسهیلات جهت خرید و فروش انواع سهام،اوراق قرضه و سایر اوراق بهادار

-اعلام نرخهای اوراق بهاداردر بورس تهران

مراقبت در حسن جریان اموروروابط بین کارگزاران و مشتریان

-تنظیم رواط کارگزاران با یکدیگرو تسهیل مبادله اطلاعات بین آنان با توجه به لزوم حفظ اسرار مشتریان

-نظارت برمیزان حق العمل دریافتی کارگزاران از مشتریان درازای خدماتی که برای آنان انجام می دهندوتوصیه های لازم نسبت به روش های ارزیابی و محاسبه حق العمل مزبور و تجدید نظر در میزان آن

محاسبه حق العمل مزبور و تجدید نظر در میزان آن

-همانگونه که ملاحظه می شود کشور ایران روش دولتی بورس مورد پذیرش قرار گرفته است.

انواع اوراق بهادار:

الف)سهام شرکتهای سهامی،اوراق قابل معامله ای هستند که هر یک از آنها نماینده تعدادی سهام است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد(ماده ۲۴لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب۲۴/۱۲/۲۴۷).اوراق سهام باید متحدالشکل و چاپی ودارای شماره ترتیب بوده وحاوی نکات ذیل باشد.

۱-نام شرکت و شماره ثبت آن در دفتر ثبت شرکت ها

۲-مبلغ سرمایه ثبت شده و مقدار پرداخت شده آن

۳-تعیین نوع سهام

۴-مبلغ اسمی مهم ومقدارپرداخت شده آن به حروف وبه اعداد

۵-تعداد سهامی که هرورقه نماینده آن است

ب)اوراق قرضه ،نیز اوراق قابل معامله ای هستند که هر ورقه معرف مبلغ وام است با بهره معین که تمامی آن یا اجزاءآن در موعد یا مواعد معینی باید مستردگردد. البته برای اوراق قرضه ممکن است علاوه بر بهره حقوق دیگری نیز شناخته شود.

اوراق قرضه دارای انواع مختلفی همچون اوراق قرضه معمولی (debenture )یا اوراق قرضه رهنی(mortgage )و یا اوراق قرضه درآمدی(income bonds )می باشد.

ج)اسناد خزانه ،اوراق بهادار بی نام و کوتاه مدتی هستندکه برای تامین احتیاجات مالی خزانه داری کل در جریان سال مالی انتشار می یابند. این اوراق در هنگام فروش به مبلغی پایین تر از مبلغ اسمی خود بفروش می رسند که دارنده در سر رسید همان مبلغ اسمی را دریافت می کند.

د)اوراق مشارکت،که اوراق بهادار با نام و بی نام می باشند بمنظور مشارکت عمومی مردم را دراجرای طرحهای عمرانی انتفاعی دولت وطرحهای سودآورتولیدی وخدماتی دولت وشرکتهای دولتی وشهرداری وموسسات وشرکتهای وابسته به دستگاههای مذکور وهمچنین شرکتهای سهامی عام وخاص وشرکتهای تولیدی صادر می شود.

پذیریش اوراق بهادار در بورس

بمنظور پذیرش اوراق بهادار در بورس و قید آن در جدول قیمتهای رسمی این اوراق باید حائز شرایط معینی که سازمان کارگزاران بورس تعیین می نمایند باشند. مثلا برای پذیرش سهام شرکت ها در بورس تهران می بایستی شرکت صادر کننده سهم در ایران به ثبت رسیده و دارای تابعیت ایرانی باشد و در زمره شرکت های سهامی عام باشد که سرمایه پرداخت شده آن از یکصد میلیون کمتر نباشد. و نیز تعداد سهامداران آن از یکصد شخص اعم از حقیقی و حقوقی کمتر نباشد (به استثنای شرکتهایی که بیش از ۵۰ درصد سهام آنها متعلق به دولت شرکتها و موسسات دولتی و بانکها میباشد).

بورس
دلیل پیدایش بورس:

اولین سٶالی که مطرح می‌شود، دلیل پیدایش بورس در جهان امروز ا‏ست. می‌توان گفت مهم‌ترین دلیل پیدایش بازار بورس تقسیم ضرر در سرمایه‌گزاری است.
تجار و بازرگانان به دنبال راهی بودند تا در معاملات خود، با زیان کمتری مواجه شوند، بهترین راه حل تقسیم زیان بود!

تاریخ اولین بازار بورس :

تاریخ اولین بازار بورس بین المللی را تنها می‌توان تا اوایل قرن هفدهم عقب برد، یعنی زمان تاسیس سازمان بورس آمستردام . آنچه در سال ۱۵۵۳میلادی رخ داد، ا
یجاد شرکتهای سهامی عام بود که در سال ۱۶۰۲ با تاسیس شرکت هند شرقی، شکل اصلی خود را پیدا نمود و بدین ترتیب اساس بازار سرمایه پایه‌گذاری شد.
بازار سرمایه، همزمان با انقلاب صنعتی در اروپا، مانند قارچ شروع به رشد نمود وبه مرور، کشورهایی نظیر آلمان، انگلیس و سوئیس را در برگرفت. هرکدام از کشورهانیز،
به نوبه خود و به فراخور نیاز خویش، قوانین و مقرراتی را وضع کردند تا ازتقلب و حق‌کشی و … جلوگیری کنند.

انواع بورس :

در جهان امروز سه بازار بورس وجود دارد،

۱- بازار نفت (oil):

که من در مورد آن در حال حاضر چیزی نمی‌دانم جزء اینکه این بازار سیاسی‌ترین بازار محسوب می‌شود، و اخبار سیاسی در این بازار تاثیر بسیاری دارد.

۲- بازار ارز (forex):

در این بازار، ارز خرید و فروش می‌شود و در آن اعداد جالب برای مشتریان نسبت دلار آمریکا (USD)به ارزهای دیگر است، این نسبت آنچنان نوشته می‌شود که همیشه
بزرگتر یا مساوی یک باشد. یعنی صورت کسر، ارزی است که ارزش بیشتری دارد.

۳- بازار سهام (exchange):

دراین بازار، سهام کارخانجات تولیدی، شرکتهای خدماتی و … خرید و فروش می‌شود.

در ادامه مطلب در مورد بازار سهام در ایران توضیحاتی خواهم داد. قبل از آن بد نیست که توضیحی در مورد انگیزه شرکت مردم در این بازار بدهم.

جاذبه‌های بورس برای مردم :

مهمترین جاذبه این بازار برای مردم سود دهی بیش از اندازه آن است، البته باید به این نکته اشاره کرد که ریسک در این بازار بسیار زیاد است و به همین خاطر افرادی که وارد این بازار می‌شوند، اهل خطرند.

همچنین باید گفت این نوعسرمایه‌گزاری، هم مستقیم و هم غیر مستقیم براقتصاد کشور به صورت کلان تاثیرگذاراست، که در یک اقتصاد سالم و بازار بورس پویا می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

۱- تجهیز منابع مالی از طریق فروش اوراق قرضه وسهام.

۲- ایجاد احساس مشارکت عموم افراد جامعه در فعالیتهایتولیدی و تجاری.
۳- عملکرد بازار بورس به عنوان یک بازار کامل:

این بازار، دارای تمامی شرایط بازار کامل (رقابتی بودن،ورود وخروجآزاد، یکسان بودن کالاها و…) استو به عنوان بازار کامل، امکان تحرک آزادانهو سالم منابع مالی را به وجود
می‌آورد.

۴- امکان تنبیه و تشویق مدیران، بر اساس کارآمدی آنها وبا استفاده از ساز و کار طبیعی تغییر قیمتها.

انواع بورس در ایران را می‌توان به چهار دسته تقسیم کرد.

۱- بورس کالا:

بورس معاملات کالاها، بازار خرید و فروش دائمی و منظمی است که در آن کالاهای معینی مورد معامله قرار می‌گیرند مانند گندم, سرب, شکر, برخیموادشیمیایی و… .

۲- انواع اوراق بهادار:

بورس اوراق بهادار یکبازار رسمی و دائمی است که در یک محل معین تشکیل می‌شود و در آن، اوراق بهادارمانند سهام شرکتها و واحدهای تولیدی, تجاری و خدماتی، مورد

معامله قرار می‌گیرند.

۳- اوراق قرضه منتشره توسط دولت و موسسات خصوصی:

این اوراق در طول دوران سررسید خود، می‌توانند توسط افراد دارنده آن ومتقاضیانش مورد معامله قرار گیرند و بدین ترتیب، عده‌ای، از سود علی‌الحساب یادائمی آنها و گروهی
نیز از سود حاصل از خرید و فروش آنها نفع می‌برند.

۴- اسناد خزانه:

این اسناد نیز توسط دولتمنتشر می‌شود و می‌تواند توسط مالکینشان، مورد داد و ستد قرار گیرند. تفاوت ایناوراق با اوراق قرضه دولتی، در نیتفروشنده (دولت) است.
کمبودهایمالی کوتاه مدت را معمولا با این اوراق تامین می‌کنند.

بورس ایران دارای چهار بخش اداری است که عبارتند از : شورای بورس، هیئت پذیرش بورس اوراق بهادار، سازمان کارگزاران بورس و هیئت داوری بورس.

در آخر توضیحی در مورد شرکتها و سهام آنها می‌دهم. شرکتها طبق ضوابط خاصی در بورس ایران پذیرفته می‌شوند، یکی از مسائلی که این شرکتها با آن درگیرند، تعداد
سهامی است که در بازار اعلام می‌کنند، ارزش شرکت تقسیم بر تعداد سهام آن قیمت هر سهام را مشخص می‌کند که باید به گونه‌ای باشد که مردم راغب به خرید آن باشند. بنابراین چیزی که اهمیت پیدا می‌کند ارزش شرکت است نه قیمت هر سهام آن. به طور مثال قیمت هر سهم شرکت ایران‌ خودرو ۴۰۲۹ ریال و قیمت هر سهم شرکت سیمان سپاهان ۲۰۲۶۰ ریال در تاریخ ۱۴/۱۱/۸۳ بوده است، در صورتیکه ارزش ایران خودرو ۵,۰۳۲,۷۷۹,۰۳۳ریال و سیمان سپاهان ۱,۲۶۱,۲۴۰است. البته هنوز اطلاعات دقیقی در مورد تعاریف دقیق ارزش، ارزش جاری، حجم، حجم مبنا، EPS، P / Eو … در دست نداریم، با آنکه می‌شود حدس زد که لغات بالا چه معانی دارند، ترجیح می‌دهیم تا مطمئن نشدیم حرفی به میان نیاوریم.
گروه در پی کشف تعاریف ریاضی موارد ذکر شده، مفهوم تغییر آنها در بازار و پیش بینی آنها در روزهای آتی بازار است، به امید آن روز تلاش خواهیم کرد.

منابع:

اینترنت :

۱- www.parsportfolio.com

۲- www.irbourse.com