نمونه سؤال علوم تجربی سوم راهنمایی بخش سوم

نمونه سؤال علوم تجربی سوم راهنمایی بخش سوم 

–                                                                                                    در جا های خالی کلمات مناسب بنویسید؟

جملات زیر را بااستفاده از کلمات داخل پرانتز کامل کنید.

1-به تخلیه ی الکتریکی بین ابر و زمین ……………………می گویند.(برقگیر-جرقه-ذرخش)

2- اگر الکتروسکوپی را که با میله ی شیشه ای باردار(مثبت) به روش القای بار الکتریکی باردار کنیم بار القا شده در الکتروسکوپ …………………..می شود.(مثبت- منفی)

3-حسن می گوید اگر چیزی حرکت نکند می توان گفت بر آن هیچ نیرویی وارد نشده است.آیا شما نظر او را قبول دارید؟چرا؟یک مثال بزنید؟ 

4-با توجه به این که در هنگام کار انرژی از صورتی به صورت دیگر تبدیل می شود توضیح دهید در هر کدام از موارد زیر چه تبدیلات انرژی صورت می گیرد؟

الف- قطره های باران بر زمین می بارد.

آزمایشی طراحی کنید و بنویسد که نشان دهد هوا بر اجسام فشار وارد می کند

5- دو قاعده ی اساسی را در مورد بارهای الکتریکی را بیان کنید؟

6- قانون اهم را بیان کنید؟

7- در دو بادکنک به یک اندازه هوا وارد کرده ایم بادکنک شماره (1) را درون یخچال و بادکنک شماره ی (2) را درون اتاق نزدیک بخاری گذاشته ایم .به نظر شما میزان فشار در کدام بادکنک بیشتر است؟ چرا؟

8- مجید همراه خانواده به بیرون از شهر رفته بود و آنها آتش بزرگی را فراهم نمودند. در این هنگام مجید کپسول پیک نیک را برداشت واز محل آتش دور کرد.به نظر شما چرا او این کار را انجام داد؟

9- آذرخش یا صاعقه را تعریف کنید؟و بنویسید چگونه می توان ساختمان های بلند را از خطر آن محفوظ نگه داشت؟ چرا؟

10- نوع بار الکتریکی یک جسم را با چه وسیله ای و چگونه مشخص می کنند؟

11- شدت جریان چیست؟با چه وسیله و واحدی اندازه گیری می شود؟

12- دو قاعده ی اساسی در باره ی بار های الکتریکی را بیان کنید؟

13- با طراحی یک آزمایش نشان دهید فشار مایعات به ارتفاع بستگی دارد؟

14- اختلاف پتانسیل الکتریکی را تعریف کنید؟وبنویسید با چه وسیله و چه واحدی اندازه گیری می شود؟

15- با چه وسیله ای و چگونه می توان نوع بار الکتریکی جسم بار دار را تشخیص داد؟

16- آهن ربا به روش مالش چگونه ساخته می شود و قطب های آهن ربای جدید با آهن ربای قبلی چه تفاوتی دارد؟

18-نوع بار الکتریکی یک جسم را با چه وسیله ای و چگونه تشخیص می دهند؟توضیح دهید؟

19-وقتی کار انجام می شود دو حالت برای انرژی پیش می آید؟آن دو حالت را با ذکر مثال بنویسید؟

20- مفاهیم زیر را تعریف کنید:

انرژی:

الف- فشار:

ب- مقاومت الکتریکی :

ج- الکترون آزاد:

نمونه سوال علوم تجربی سوم راهنمایی بخش سوم

( سری دوم )

1- یکای اندازه گیری کار ………….و یکای اندازه گیری انرژی …………… است .

2- توان به معنی …………. انجام کار است .

3- واحد اندازه گیری توان …………. است .

4- قرقره ی ثابت برای …………….. به کار می رود .

5- به وسایلی که انجام کارها را آسانتر می کنند …………………… می گویند

6- واحد اصلی فشار در فیزیک …………. می باشد که نام دیگر آن ………… است .

7- نیرویی که به طور عمود بر واحد سطح وارد می شود ………………نام دارد .

8- در اثر مالش پارچه ی پشمی بر بادکنک ، پارچه ی پشمی دارای بار ……….. و بادکنک نیز دارای بار ………. خواهد شد .

9- بارهای الکتریکی ………… همدیگر را جذب  و بارهای الکتریکی ………….. یکدیگر را دفع می کنند .

10- در یک اتم خنثی تعداد …………….. با ……………. همیشه برابر است .

11- باردار شدن اتم ها فقط از طریق انتقال ………….. (الکترون/پروتون/نوترون) انجام می شود .

12- به موادی که جریان برق را از خود عبور می دهند ……………. و به موادی که جریان برق را از خود عبور نمی دهند …………….. گفته می شود .

13- الکترولیت باتری اتومبیل محلول …………….. است .

14- یکای اختلاف پتانسیل الکتریکی ………….. و یکای شدت جریان الکتریکی …………… است .

15- …………… عامل ایجاد جریان الکتریکی در مدار است .

16- یکای مقاومت الکتریکی …………….. است و دستگاهی که مقاومت الکتریکی را اندازه گیری می کند …………. نام دارد .

17- انرژی جنبشی الکترون ها درهنگام عبور از سیم رسانا به انرژی ……… تبدیل می شود

18- اگر آهن ربایی را به دور از وسایل آهنی ، آزادانه بیاویزیم قطب ………….. به سمت شمال زمین وقطب ……………..به سمت جنوب زمین می ایستد .

19- درآهن ربا قطب های ناهمنام یکدیگر را ……………… می کنند .

20- نسبت نیروی مقاوم به نیروی محرك در ماشین ………………. نام دارد .

21- در یك اهرم اگر طول بازوی مقاوم بزگتراز طول بازوی محركباشد ، مزیت مكانیكی آن ……… است . ( بزرگتر از یك – كوچكترازیك )

22- چرخ و محوری كه مقدار نیرو را افزایش می دهد مزیت مكانیكی آن ………….. ازیك می باشد . ( بزرگتر – كوچكتر )

23- هر چه طول یك سطح شیبدار  نسبت به ارتفاع آن بیشتر باشد مزیت مكانیكی آن …….. است. ( بیشتر – كمتر)

24- ماشینی كه مزیت مكانیكی آن كمتر از یك است به طریق ………….. به ما كمك می كند .

25- قرقره …………….. ( ثابت – متحرك ) مقدار نیرو را افزایش می دهد .

26- اگر تعدادی الكترون به یك اتم افزوده شود آن اتم دارای بار الكتریكی ………. می شود

27- به وسیله ی ……………… می توان نوع بار الكتریكی یك جسم را تشخیص داد .

28- برای حفاظت ساختمان های بلند از خطر آذرخش از وسیله ای به نام …………… استفاده می كنند .

سوالات صحیح – غلط

1-وقتی وزنه برداری وزنه 200 كیلوگرمی را روی سر خود نگه می دارد ، بر روی وزنه كار انجام نمی شود .(      )     

2- سجاد با دانستن وزن خودش و مقدار مسافتی كه در یك ساعت راه می رود می تواند توان خودش را اندازه بگیرد . (      )

3- در اهرم نوع دوم نیروی محرك بین تكیه گاه و نیروی مقاوم قرار می گیرد. (      )

4- قرقره ثابت مانند اهرم نوعاول ، باعث تغییر جهت نیرو می شود .  (      )

5- در قرقره متحرك و چرخ و محور تكیه گاه در مركز قرار دارد.   (      )

6- هر چه تیغه چاقو تیزتر باشد فشار وارده بر تكه گوشت افزایش می یابد . (      )

7- هر چه سطحی كه نیرو بر آن وارد می شود بیشتر باشد فشار بیشتر می شود (      )

8- مایعات فشاررا به طور یكسان و در همه جهات منتقل می كنند . (      )

9- از عوامل مؤثر بر فشار مایعات ارتفاع آب و سطح قاعده ظرف می باشد (      )

10- اگر دمای گاز درون ظرف در بسته ای كمتر شود فشارش كمتر می شود   ر

11- وقتی میله شیشه ای را با كیسه نایلونی مالش دهیم ، میله دارای بار مثبت می شود . (      )

12- پروتون ذره ای است در هسته اتم كه بار الكتریكی ندارد . (      )

13- با تماس انگشت دست  به كلاهك برقنما می توان برقنما را خنثی كرد . (      )

14- اتمی را خنثی می گوییم كه آن اتم پروتون و الكترون نداشته باشد .(      )

15- به كمك مالش می توان اجسام غیر فلزی را باردار كرد . (      )

 16- عامل ایجاد جریان الكتریكی در مدار مقاومت الكتریكی است. (      )

آمار و اطلاعات مربوط به کنکور تجربی

 

سوالات آزمون سراسری به شکل مفهومی است و این به منزله دشوار بودن سوالات نیست بلکه کسانی که کتاب های درسی را به دقت مطالعه کرده باشند می ‌توانند به سوالات پاسخ دهند. طراحان آزمون کنکور در تدوین سوالات طبق نمودار و دستورالعمل زیر عمل می کنند :

20 الی 30% سوالات ساده

40 الی 60 % سوالات متوسط

20 الی 30% سوالات مشکل

در سال 94 ،  498 هزار و 822 نفر ، و در سال 93  ، 522 هزار و 833 نفر در کنکور تجربی شرکت کردند.

کنکور سراسری برای داوطلبان تمامی رشته ها از جمله رشته تجربی در یک جلسه برگزار می‌شود که باید به سؤالات عمومی و اختصاصی به صورت تستی پاسخ دهند.

آمار و اطلاعات مربوط به کنکور تجربی را در تصاویر زیر مشاهده می کنید :

اطلاعات دفترچه های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی

 

تعاریف تعهد سازمانی

تعاریف تعهد سازمانی:

تعهد سازمانی نوعی نگرش شغلی است و عبارتست از حالتی كه عضو سازمان هدف های سازمان را معرف خود می د اند و آرزو می كند كه در عضویت آن سازمان بماند ، لذا در راستای تحقق اهداف سازمان تمام تلاش و سعی خود را می نماید(پارسیان)[1].

پورتر و همكارانش ( 1974 ) تعهد را به عنوان شدت تعیین هویت فرد با سازمان ویژه و میزان یادگیری و مشاركت با آن سازمان تعریف نموده اند . شاخص مورد استفاده آنها جهت سنجش این متغیر شامل ارزیابی انگیزش تمایل به باقی ماندن در سازمان و تعیین هویت فردبا ارزش های سازمان می باشد .

تعهد عبارتست از به گردن گرفتن كاری ، به عهده گرفتن ، نگاه داشتن ، عهدبستن ، پیمان بستن و نیز عبارتست از :

-1 عمل متعهد شدن به یك سو و یا یك باور

-2 عمل ارجاع یا اشاره به یك موضوع

-3 به عهده گرفتن كاری در آینده

-4 حالت یا وضعیت اجبار یا الزام عاطفی به انجام كاری

آلن ومه یر(1991)تعهدسازمانی را به ابعادسه گانه تعهدعاطفی(بیانگرهزینه های ناشی ازترک سازمان ولذااجباربه ماندن درسازمان)تعهدهنجاری(بیانگراحساس تکلیف ودین والزام به باقی ماندن درسازمان)تقسیم وتعریف نموده اند[2].

سامرز(1995)تعهدسازمانی راعبارت ازگرایش کارمندبه سازمان که برحسب وفاداری وی به سازمان،تعیین هویت باآن ومیزان چالش وتلاش وی درسازمان مشخص می شود،می داند(زکی).[3]

-رابینز-کتاب مبانی رفتارسازمانی-ترجمه پارسیان-علی-1378[1]

2- زکی-محمدعلی-بررسی ابعادرضایت شغلی برتعهد سازمانی درمدارس شیراز سال 1380ص1

3-زکی-محمدعلی-بررسی ابعادرضایت شغلی برتعهد سازمانی درمدارس شیراز سال 1380ص1

مقایسه زوجی طیف بوگاردوس، طیف تورستن، طیف لیکرت، طیف گوتمن

Mendeley یک نرم افزار مدیریت مراجع (Reference Manager) و شبکه اجتماعی علمی است که به شما در سازماندهی تحقیقات شما و مشارکت با سایر افراد آنلاین در شبکه و نیز پیدا کردن آخرین تحقیقات علمی کمک می کند. این نرم افزار امکانات قوی دارد که در ادامه به معرفی برخی از آن ها پرداخته مي شود.

مرجع دهی

reference-manager-compatible.png

Mendeley یک نرم افزار مدیریت مراجع است که قادر به یکپارچه شدن با نرم افزارهای آفیس در محیط های مختلف بوده و می توان با استفاده از آن به سهولت و سرعت اقدام به رفرنس دهی نمود. برای این منظور کافیست پلاگین  نرم افزار آفیس مورد نظر خود را از طریق منوی Tools در نرم افزار Mendeley نصب کنید تا امکان رفرنس دهی در آفیس برای شما فراهم گردد. همچنین امکان استفاده از بیش از 1000 سبک مرجع دهی نظیر APA، Harvard و IEEE از جمع ویژگی های این نرم افزار است.

مطالعه فایل های PDF و یادداشت نویسی در آن ها

در نرم افزار Mendeley این امکان فراهم گردیده که شما بتوانید فایل های PDF هر یک از مقالاتی که در بانک اطلاعاتی خود وارد می کنید را به آن پیوست کنید. بدین ترتیب می توانید فایل ها را در خود نرم افزار مشاهده و بر روی آن ها یاداشت بگذارید. همچنین می توانید این یادداشت ها را با سایر افرادی که از این نرم افزار استفاده می کنند به اشتراک بگذارید.

افزودن فایل های PDF و سازماندهی آن ها

شما می توانید فایل های PDF را از اینترنت، حافظه کامپیوتر و یا سایر نرم افزار های مدیریت مراجع نظیر Endnote وارد نرم افزار Mendeley کنید. Mendeley این قابلیت را دارد که فایل های شما را بازبینی نموده و اطلاعات کتابخانه ای مقالات شما، نظیر عنوان مقاله، نام نویسندگان، نام مجله، سال انتشار و … را به صورت اتوماتیک از آن استخراج نماید. همچنین به شما این قابلیت را می دهد که بتوانید واژه های کلیدی خود را در متن کلیه مقالات جستجو نمایید.

به اشتراک گذاری مقالات و یادداشت ها

شما در Mendeley یک حساب خواهید داشت که از طریق آن می توانید مقالات و یادداشت های خود را بین افرادی که می خواهید به اشتراک گذارید. ایجاد برنامه های تیمی، ساخت گروه های مخفی برای انجام پروژه های تحقیقاتی، اطلاع از مقالات اضافه شده توسط سایر اعضای تیم و امکانات کم نظیر دیگر، از جمله ویژگی های Mendeley می باشد.

جستجوی مقالات و گروه های عمومی

Mendeley این امکان را به شما می دهد تا گروه های علمی عمومی را جستجو و از اطلاعات آن ها استفاده کنید و یا همکاران علمی جدیدی در سراسر دنیا برای کارهای تحقیقاتی خود جستجو کنید. همچنین Mendeley قابلیت جستجوی تمام متن میلیون ها مقاله علمی را برای شما فراهم ساخته است. شما می توانید فهرست مقالاتی که می خواهید را را به حساب خود وارد کنید و در صورت نیاز آن را در تراپـیپر درخواست نمایید.

نمودار زیر ویژگی های نرم افزار Mendeley را در مقایسه با سایر نرم افزار های مشابه نشان می دهد. لازم به ذکر است، اگر چه این نرم افزار امکاناتی دارد که در سایر نرم افزار های مشابه دیده نمی شود، اما هر یک از این نرم افزار های امکانات منحصر به فردی دارند که آن ها را از سایرین متمایز می سازد.

روش‌هاي آماري مورد استفاده در پايان نامه

آمار استنباطي و آمار توصيفي

در يک پژوهش جهت بررسي و توصيف ويژگيهاي عمومي پاسخ دهندگان از روش هاي موجود در آمار توصيفي مانند جداول توزيع فراواني، در صد فراواني، درصد فراواني تجمعي و ميانگين استفاده ميگردد. بنابراين هدف آمار توصيفي يا descriptive محاسبه پارامترهاي جامعه با استفاده از سرشماري تمامي عناصر جامعه است.

در آمار استنباطي يا inferential پژوهشگر با استفاده مقادير نمونه آماره ها را محاسبه کرده و سپس با کمک تخمين و يا آزمون فرض آماري، آماره ها را به پارامترهاي جامعه تعميم مي دهد.براي تجزيه و تحليل داده ها و آزمون فرضيه هاي پژوهش از روش هاي آمار استنباطي استفاده مي شود.

پارامتر شاخص بدست آمده از جامعه آماري با استفاده از سرشماري است و شاخص بدست آمده از يک نمونه n تائي از جامعه آماره ناميده مي شود. براي مثال ميانگين جامعه يا µ يک پارامتر مهم جامعه است. چون ميانگين جامعه هميشه در دسترس نيست به همين خاطر از ميانگين نمونه که آماره برآورد کننده پارامتر µ است در بسياري موارد استفاده مي شود.

آزمون آماري و تخمين آماري

در يک مقاله پژوهشي يا يک پايان نامه بايد سوال پژوهش يا فرضيه پژوهش مطرح شود. اگر تحقيق از نوع سوالي و صرفا حاوي پرسش درباره پارامتر باشد، براي پاسخ به سوالات از تخمين آماري استفاده مي شود و اگر حاوي فرضيه ها بوده و از مرحله سوال گذر کرده باشد، آزمون فرضيه ها و فنون آماري آن به کار مي رود.

هر نوع تخمين يا آزمون فرض آماري با تعيين صحيح آماره پژوهش شروع مي شود. سپس بايد توزيع آماره مشخص شود. براساس توزيع آماره آزمون با استفاده از داده هاي بدست آمده از نمونه محاسبه شده آماره آزمون محاسبه مي شود. سپس مقدار بحراني با توجه به سطح خطا و نوع توزيع از جداول مندرج در پيوست هاي کتاب آماري محاسبه مي شود. در نهايت با مقايسه آماره محاسبه شده و مقدار بحراني سوال يا فرضيه تحقيق بررسي و نتايج تحليل مي شود. در ادامه اين بحث موشکافي مي شود.

آزمون هاي آماري پارامتريک و ناپارامتريک

آمار پارامتريک که در خلال جنگ جهاني دوم شکل گرفت در برابر آمار پارامتريک قرار مي گيرد. آمار پارامتريک مستلزم پيش فرضهائي در مورد جامعه اي که از آن نمونه گيري صورت گرفته مي باشد. به عنوان مهمترين پيش فرض در آمار پارامترک فرض مي شود که توزيع جامعه نرمال است اما آمار ناپارامتريک مستلزم هيچگونه فرضي در مورد توزيع نيست. به همين خاطر بسياري از تحقيقات علوم انساني که با مقياس هاي کيفي سنجيده شده و فاقد توزيع (Free of distribution) هستند از شاخصهاي آمارا ناپارامتريک استفاده مي کنند.

فنون آمار پارامتريک شديداً تحت تاثير مقياس سنجش متغيرها و توزيع آماري جامعه است. اگر متغيرها از نوع اسمي و ترتيبي بوده حتما از روشهاي ناپارامتريک استفاده مي شود. اگر متغيرها از نوع فاصله اي و نسبي باشند در صورتيکه فرض شود توزيع آماري جامعه نرمال يا بهنجار است از روشهاي پارامتريک استفاده مي شود در غيراينصورت از روشهاي ناپارامتريک استفاده مي شود.

خلاصه آزمونهاي پارامتريک

آزمون t تك نمونه : براي آزمون فرض پيرامون ميانگين يک جامعه استفاده مي شود. در بيشتر پژوهش هائي که با مقياس ليکرت انجام مي شوند جهت بررسي فرضيه هاي پژوهش و تحليل سوالات تخصصي مربوط به آنها از اين آزمون استفاده مي شود.

آزمون t وابسته : براي آزمون فرض پيرامون دو ميانگين از يک جامعه استفاده مي شود. براي مثال اختلاف ميانگين رضايت کارکنان يک سازمان قبل و بعد از تغيير مديريت يا زماني که نمرات يک کلاس با پيش آزمون و پس آزمون سنجش مي شود.

آزمون t دو نمونه مستقل: جهت مقايسه ميانگين دو جامعه استفاده مي شود. در آزمون t براي دو نمونه مستقل فرض مي شود واريانس دو جامعه برابر است. براي نمونه به منظور بررسي معني دار بودن تفاوت ميانگين نمره نظرات پاسخ دهندگان بر اساس جنسيت در خصوص هر يک از فرضيه هاي پژوهش استفاده ميشود.

آزمون t ولچ: اين آزمون نيز مانند آزمون t دو نمونه جهت مقايسه ميانگين دو جامعه استفاده مي شود. در آزمون t ولچ فرض مي شود واريانس دو جامعه برابر نيست. براي نمونه به منظور بررسي معني دار بودن تفاوت ميانگين نمره نظرات پاسخ دهندگان بر اساس جنسيت در خصوص هر يک از فرضيه هاي پژوهش استفاده ميشود.

آزمون t هتلينگ : براي مقايسه چند ميانگين از دو جامعه استفاده مي شود. يعني دو جامعه براساس ميانگين چندين صفت مقايسه شوند.

تحليل واريانس (ANOVA): از اين آزمون به منظور بررسي اختلاف ميانگين چند جامعه آماري استفاده مي شود. براي نمونه جهت بررسي معني دار بودن تفاوت ميانگين نمره نظرات پاسخ دهندگان بر اساس سن يا تحصيلات در خصوص هر يک از فرضيه هاي پژوهش استفاده مي شود.

تحليل واريانس چندعاملي (MANOVA): از اين آزمون به منظور بررسي اختلاف چند ميانگين از چند جامعه آماري استفاده مي شود.

تحليل کوواريانس چندعاملي (MANCOVA): چنانچه در MANOVA بخواهيم اثر يک يا چند متغير کمکي را حذف کنيم استفاده مي شود.

ضريب همبستگي گشتاوري پيرسون: براي محاسبه همبستگي دو مجموعه داده استفاده مي شود.

5خلاصه آزمونهاي ناپارامتريک

آزمون علامت تك نمونه : براي آزمون فرض پيرامون ميانگين يک جامعه استفاده مي شود.

آزمون علامت زوجي : براي آزمون فرض پيرامون دو ميانگين از يک جامعه استفاده مي شود.

ويلکاکسون : همان آزمون علامت زوجي است که در آن اختلاف نسبي تفاوت از ميانگين لحاظ مي شود.

مان-ويتني: به آزمون U نيز موسوم است و جهت مقايسه ميانگين دو جامعه استفاده مي شود.

کروسکال-واليس: از اين آزمون به منظور بررسي اختلاف ميانگين چند جامعه آماري استفاده مي شود. به آزمون H نيز موسوم است و تعميم آزمون U مان-ويتني مي باشد. آزمون کروسکال-واليس معادل روش پارامتريک آناليز واريانس تک عاملي است.

فريدمن: اين آزمون معادل روش پارامتريک آناليز واريانس دو عاملي است که در آن k تيمار به صورت تصادفي به n بلوک تخصيص داده شده اند.

نيکوئي برازش : براي مقايسه يک توزيع نظري با توزيع مشاهده شده استفاده مي شود و به آزمون خي-دو يا χ² نيز موسوم است. مدل معادلات ساختاري که در آن پژوهشگر يک مدل نظري را براساس روابط متغيرها ترسيم کرده است از همين ازمون بهره گرفته مي شود. اکنون به تبع افزايش توانمندي نرم افزارهايي مانند LISREL مي توان از آن به سهولت استفاده کرد.

کولموگروف-اسميرنف : نوعي آزمون نيکوئي برازش براي مقايسه يک توزيع نظري با توزيع مشاهده شده است.

آزمون تقارن توزيع : در اين آزمون شکل توزيع مورد سوال قرار مي گيرد. فرض بديل آن است که توزيع متقارن نيست.

آزمون ميانه : جهت مقايسه ميانه دو جامعه استفاده مي شود و براي k جامعه نيز قابل تعميم است.

مک نمار : براي بررسي مشاهدات زوجي درباره متغيرهاي دو ارزشي استفاده مي شود.

آزمون Q کوکران: تعميم آزمون مک نمار در k نمونه وابسته است.

ضريب همبستگي اسپيرمن: براي محاسبه همبستگي دو مجموعه داده که به صورت ترتيبي قرار دارند استفاده مي شود.

منابع

· آذر، عادل(1384) آمار و کاربرد آن در مديريت، جلد اول، انتشارات سمت، تهران، چاپ دوازدهم .

· آذر، عادل(1386) آمار و کاربرد آن در مديريت، جلد دوم، انتشارات سمت، تهران، چاپ يازدهم.

· حبيبي، آرش(1385) بکارگيري نرم افزار CRM در شرکت ذوب آهن، پايان نامه کارشناسي ارشد.

· سرمد، زهره و ديگران(1378) روش هاي تحقيق در علوم رفتاري، انتشارات آگاه، تهران، چاپ دوم.

· فرجي، نصرالله (1386) آمار علوم انساني براي آمادگي داوطلبان کنکور کارشناسي ارشد، انتشارات پوران پژوهش.

بیکارترین رشته دانشگاهی

یکی از مهم ترین معضلات و مسائل کشور در مورد بیکاری جوانان، عدم موفقیت افرادی است که پس از اتمام تحصیلات دانشگاهی امکان راهیابی به بازار کار را ندارند و در این بخش با مخاطرات و مشکلات فراوانی مواجه می شوند.

به عبارتی، درصدی از جمعیت فعال جامعه که به دلیل افزودن بر دانش و تخصص خود راهی دانشگاه ها می شوند و این مسئله باعث تاخیر چندساله آنها در ورود به بازار کار می شود، به جای اینکه بتوانند پس از فارغ التحصیلی ورود بهتری به بازار کار داشته باشند، به درب های بسته بنگاه ها و واحدهای اقتصادی کشور بر می خورند.

تاخیر دانشگاهیان در ورود به بازار کار

بر پایه این گزارش، اگر بخواهیم تاخیر چند ساله اغلب کارجویان فارغ التحصیل دانشگاهی در ورود به بازار کار از زمان آغاز تحصیلات عالیه تا تاخیرهای پس از فارغ التحصیلی و جستجوی شغل را در نظر بگیریم، به عنوان نمونه ممکن است فردی برای اتمام دوره کارشناسی در یک رشته 4 سال در دانشگاه و بین 2 تا 4 سال نیز در جستجوی کار باشد.

این مسئله باعث ایجاد نوعی انباشت تقاضا در بازار کار به ویژه در مورد فارغ التحصیلان دانشگاهی شده است؛ موضوعی که حداقل یک دهه گریبانگیر کارجویان دانشگاهی شده و به گفته مقامات دولتی نرخ بیکاری آنها را تا 10برابر سایر گروه های متقاضی شغل افزایش داده است!

علاوه بر موارد فوق، ناهمگونی و بی ارتباط بودن آموزش ها و آموخته های تئوریک دانشگاه ها با نیازهای واقعی بازار کار نیز خود به معضلی حیاتی در روند اشتغال به کار فارغ التحصلان دانشگاهی تبدیل شده است.

تفاوت آموزش در دانشگاه و نیاز کارفرما!

به عبارت دیگر، امروز افرادی که از مسیر دانشگاه به سمت بازار کار حرکت می کنند، با نوعی تفاوت اساسی در دانش تئوریک و نیاز بازار کار مواجه می شوند که این مسئله باعث سخت تر شدن پذیرش متقاضیان کار توسط کارفرمایان می شود.

در سال های اخیر تلاش هایی برای جبران خلاء آموزش های دانشگاهی و نیاز بازار کار از طریق ارائه آموزش های مهارتی و فنی و حرفه ای صورت پذیرفته و به گفته مقامات فعال در حوزه فنی و حرفه ای، این آموزش ها توانسته مشکلات ورود به بازار کار، کارجویان دانشگاهی را تا 90 درصد حل کند.

نگاهی نیز به تغییرات نرخ بیکاری 12.9 درصدی بهار امسال نشان می دهد که تعداد بیکاران در فاصله بهار 90 تا بهار امسال به میزان 6 دهم درصد افزایش یافته اما نسبت به 14.1 درصد زمستان سال گذشته، به میزان 1.2 درصد کاهش یافته است.

1 میلیون بیکار زن و 2.2 میلیون مرد

با تمام طرح ها و منابعی که از سوی دولت در سال های اخیر به منظور حل مشکل اشتغال کشور در نظر گرفته شد، اما هنوز هم بیش از 3 میلیون و 100هزار نفر در کشور بیکار هستند که از این تعداد 1 میلیون نفر زن و 2 میلیون و 200 هزار نفر نیز مرد هستند.

مسئله بالا بودن آمار بیکاران جوان کشور به نوعی دیگر در بررسی بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله نیز مشهود است چرا که بیشترین درصد فارغ التحصیلان دانشگاهی در سنین 20 تا 30 سال قرار می گیرند. این گروه سنی در بهار امسال نرخ بیکاری 28.6 درصدی را تجربه کردند.

به گزارش مهر مردان تا 24 سال در فصل اول سال 25.8 درصد و زنان 39.5 درصد بیکاری را تجربه کردند. البته 852 هزار زن در بهار امسال در بخش صنعت اشتغال داشتند، 1 میلیون و 48 هزار نفر در کشاورزی و 1 میلیون و 800 هزار نفر نیز در خدمات فعال بوده اند.

جدول آماری اشتغال و بیکاری 23 رشته اصلی دانشگاهی

 گروه تحصیلی  تعداد  شاغل بیکار  نرخ بیکاری
تربیت معلم و علوم تربیتی  330011  304688  25323  7.7
هنر  87802  64582  23220  26.4
علوم انسانی  582856  494038  88818  15.2
علوم رفتاری و اجتماعی  295421  235027  60394  20.4
روزنامه نگاری و اطلاع رسانی  36967  25766  11200  30.3
بازرگانی و علوم اداری  795693  634102  161590  20.3
حقوق  184650  137788 46862  25.4
علوم حیاتی  106283  77989  28294  26.6
علوم فیزیکی  177813  133328  44485  25
ریاضیات و آمار  124670  100936  23733  19
علوم کامپیوتر  11129  7740  3388  30.4
مهندسی و حرفه های مهندسی  894740  696949  198790  22.2
صنعت و فرآوری  39795  23223  16572  41.6
معماری و ساختمان سازی  354952  272995  81957  23.1
کشاورزی، جنگلداری و شیلات  153376  115335  38040  24.8
دامپزشکی  16763  13375  3388  20.2
بهداشت  297694  273851  23842  8
خدمات بهداشتی  19408  15574  3833  19.8
خدمات شخصی  51831  41487  10344  20
خدمات حمل و نقل  8068  7754  313  3.9
خدمات محیط زیست  6776  5458  1318  19.5
خدمات امنیتی  66483  60575  5908  8.9
 کل  4643618  3741999  901619  19.4

توضیح اینکه گروه علوم انسانی شامل زبان خارجی و منسوج، زبان و ادبیات مادری، فلسفه و علم اخلاق، دین، تاریخ و باستان شناسی می شود. همچنین گروه علوم رفتاری و اجتماعی شامل رشته های اقتصاد، روان شناسی، جامعه شناسی و علوم سیاسی است.

در گروه بازرگانی و علوم اداری رشته های امور مالی، بیمه، بانکداری، مدیریت و امور اداری قرار دارد و در گروه مهندسی و حرفه های مهندسی نیز رشته هایی مانند مهندسی های صنایع، مکانیک و فلزکاری، برق و انرژی، شیمی و الکترونیک قرار گرفته است.

اطلاعيه سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور درباره تاريخ‌ و نحوه‌ پرينت كارت‌ صد و پنجمین دوره آزمون زبان انگليسي پيشرفته (Tolimo:E-A2016)

اطلاعيه سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور درباره تاريخ‌ و نحوه‌ پرينت كارت‌ صد و پنجمین دوره آزمون زبان انگليسي پيشرفته (Tolimo:E-A2016)

1394/11/25

 بدين‌وسيله به اطلاع کليه داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون زبان انگلیسی پیشرفته مي‌رساند:

1- صد و پنجمین دوره آزمون زبان انگلیسی پیشرفته، صبح روز پنجشنبه مورخ 29/11/94 به طور همزمان در 13 شهرستان مختلف کشور شامل شهرستانهای: اصفهان، بابل، تبریز، تهران، رشت، زاهدان، زنجان، شیراز، كرمان، کرمانشاه، گرگان، مشهد و يزد برگزار خواهد شد. برگ راهنما و كارت شرکت در آزمون از روز سه‌‌شنبه مورخ 94/11/27 بر روي پايگاه اطلاع‌رساني سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس: www.sanjesh.org قرار ميگيرد تا داوطلبان بتوانند با وارد كردن اطلاعات خود شامل: نام و نام‌ خانوادگي، سال تولد و شماره کارت ملی نسبت به پرينت آن اقدام نمایند. بديهي است كه هر داوطلب براي شرکت در جلسه آزمون باید، علاوه بر پرينت کارت شرکت در جلسه آزمون، اصل کارت ملی يا اصل گذرنامه خود را ارائه نماید.

توضیح: چنانچه داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون هر گونه اشکالی در کارت ورودی خود مشاهده نمودند، مي‌توانند در روز چهارشنبه مورخ 94/11/28 صبح از ساعت 8:00 تا 12:00 و بعدازظهر از ساعت 14:00 تا 17:00 با در دست داشتن کارت شناسايي معتبر و دو قطعه عکس به نماینده این سازمان مستقر در باجه رفع نقص مراجعه نموده و نسبت به اصلاح و رفع اشكال احتمالي کارت خود اقدام نمایند.

2- آدرس باجه‌هاي رفع نقص كارت:

2-1- دانشگاه اصفهان: اصفهان، میدان آزادی، خیابان دانشگاه، درب شمالی دانشگاه، ساختمان اداره كل آموزش

2-2 – دانشگاه صنعتی نوشيرواني بابل: بابل، خیابان دکتر شریعتی

2-3- دانشگاه تبریز: تبریز، بلوار 29 بهمن، روبروی کتابخانه مركزي، مدیریت خدمات آموزشی دانشگاه

2-4- دانشکده زبانها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران: ‌تهران، خیابان کارگر شمالی (اميرآباد)، بعد از تقاطع جلالآلاحمد، بين خيابانهاي 15 و 16

2-5- دانشگاه سيستان و بلوچستان: زاهدان، خيابان دانشگاه، ورودي زيباشهر، سازمان مركزي دانشگاه، دفتر معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي

2-6- دانشگاه شیراز: شیراز، خیابان ساحلی، ساختمان امور فرهنگی دانشگاه شیراز

2-7- دانشگاه شهید باهنر كرمان: كرمان، انتهای بلوار 22 بهمن، دانشگاه شهید باهنر كرمان

2-8- دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه: کرمانشاه، شهرك ژاندارمري، دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه، معاونت پژوهشی

2-9- دانشگاه فردوسی مشهد: مشهد، بلوار وكيل آباد، بلوار شهید باهنر، درب غربی دانشگاه فردوسی مشهد، جنب دانشکده مهندسی، مدیریت آموزشی دانشگاه

2-10- دانشکده علوم پايه دانشگاه گیلان: رشت، خیابان نامجو، جنب ورزشگاه شهید عضدي

2-11- دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان: گرگان، خيابان شهيد بهشتي، دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

2-12- مؤسسه آموزش عالي و غيرانتفاعي امام جواد (ع): يزد، صفائيه، بلوار شهيدان اشرف، خيابان جواد الائمه(ع)، موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي امام جواد (ع)، حوزه رياست، اتاق فني پشتيباني

2-13- مؤسسه آموزش عالي و غيرانتفاعي روزبه: زنجان، ميدان بسيج، بزرگراه 22بهمن، شهرك پونك

ضمناً به اطلاع مي‌رساند كه واحد اطلاعات و پاسخگويي به سوالات در این باره از این تاریخ لغایت 94/11/28 همه روزهبغير از ايام تعطيل و در وقت اداري آماده پاسخگويي به سوالات داوطلبان است؛ لذا داوطلبان گرامی به منظور پاسخگويي به سوالات خود مي‌توانند به بخش پاسخگويي اینترنتی سايت سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني: www.sanjesh.org مراجعه و يا با شماره تلفن 42163 – 021 تماس حاصل نموده و از مراجعه حضوری خودداري نمايند.

جدول رشته ها و مناطق ممنوعه براي انتخاب محل تحصيل اتباع غيرايراني

جدول رشته ها و مناطق ممنوعه براي انتخاب محل تحصيل اتباع غيرايراني
1391/05/17
تاريخ ويرايش: 92/9/4
باسمه تعالي

رشته هاي ممنوعه براي داوطلبان اتباع غيرايراني

پذيرش اتباع غيرايراني در رشته هايي كه منجر به ايجاد تعهدات استخدامي براي جمهوري اسلامي ايران نمايد و همچنين رشته هاي تحصيلي: فيزيك اتمي، فيزيك (گرايش هسته اي)، مهندسي هسته اي، مهندسي تسليحات، مهندسي فناوري اطلاعات (گرايش امنيت اطلاعات، امنيت شبكه، مخابرات امن)، مهندسي هوافضا (كليه گرايش ها)، مهندسي شيمي (گرايش صنايع پالايش، پتروشيمي، شيميايي، معدني، گاز، عمليات پتروشيمي)، مهندسي نگهداري هواپيما (هوانوردي، خلباني، مراقبت پرواز، نمايش و نگهداري هواپيما)، الكترونيك هواپيمايي، مهندسي فرماندهي و كنترل هوايي، تكنيك حوزه هاي نظامي، علوم و فنون هوانوردي، خلباني هليكوپتر، مهندسي تعمير و نگهداري هليكوپتر، اطلاعات نظامي، اويونيك هواپيما، علوم نظامي، ناوبري و فرماندهي كشتي، مديريت و كميسر دريايي ممنوع مي باشد.

مناطق ممنوعه براي انتخاب محل تحصيل اتباع غيرايراني

هر يك از اتباع غيرايراني كه متقاضي شركت در آزمون هاي سراسري مي باشند، منحصراً مي بايست واجد شرايط و ضوابط اعلام شده در دفترچه هاي راهنماي هر يك از آزمون هاي ذيربط باشند و در زمان انتخاب رشته، محل تحصيل خود را با توجه به شرايط و ضوابط مربوط انتخاب نمايند. شايان ذكر است اتباع غيرايراني مقيم، مجاز به انتخاب رشته در مناطق ممنوعه نمي باشند؛ بديهي است در صورت پذيرش و اعلام قبولي داوطلبان غيرايراني در رشته ها و مناطق ممنوعه، پذيرش آنان در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي آن مناطق، «كان لم يكن» تلقي گرديده و امكان بررسي جهت رشته هاي مناطق مجاز به هيچ عنوان مقدور نمي باشد و از ثبت نام آنان ممانعت بعمل مي آيد.
جدول مناطق ممنوعه براي تردد و اقامت اتباع غيرايراني
نام استان مناطق ممنوعه استان
آذربايجان شرقي
اقامت اتباع افغاني در سطح استان ممنوع مي باشد.
آذربايجان غربي
اقامت اتباع افغاني در سطح استان و كليه اتباع غيرايراني در شهرهاي مرزي استان ممنوع مي باشد.
اردبيل
اقامت اتباع افغاني در سطح استان و اقامت اتباع عراقي در شهرستان هاي پارس آباد، بيله سوار، گرمي، مشكين شهر و نمين ممنوع مي باشد.
اصفهان
اقامت اتباع افغاني در شهرستان هاي نطنز، فريدن، فريدون شهر، سميرم، چادگان، خوانسار، بخش مركزي اصفهان، دهاقان، نائين، گلپايگان، خوروبيابانك، اردستان و بخش ابوزيد از شهرستان آران و بيدگل ممنوع مي باشد.
البرز
اقامت اتباع غيرايراني در كل استان بلامانع مي باشد.
ايلام
اقامت اتباع افغاني در سطح استان و اقامت كليه اتباع غيرايراني در شهرستان هاي مهران، دهلران و شهرهاي مرزي استان ممنوع مي باشد.
بوشهر
اقامت اتباع افغاني در شهرستان هاي ديلم و گناوه ممنوع مي باشد.
تهران
اقامت اتباع غيرايراني در كل استان (به استثناء منطقه خجير در منطقه 13 شهرداري تهران براي اتباع افغاني) بلامانع مي باشد.
چهارمحال و بختياري
اقامت اتباع افغاني در سطح استان ممنوع مي باشد.
خراسان جنوبي
اقامت كليه اتباع خارجي در شهرستان هاي مرزي نهبندان، سربيشه، درميان، قائن، زيركوه، فردوس، سرايان و طبس ممنوع مي باشد. اقامت اتباع افغاني صرفاً در شهرستان هاي خوسف و بيرجند مجاز است. اقامت اتباع عراقي در سطح استان ممنوع مي باشد.
خراسان رضوي
اقامت اتباع افغاني در شهرستان هاي مرزي تربت جام، قوچان، تايباد، خواف، سرخس، كلات نادري و درگز ممنوع مي باشد.
خراسان شمالي
اقامت اتباع افغاني و عراقي در سطح استان ممنوع مي باشد.
خوزستان
اقامت اتباع افغاني در سطح استان به استثناء شهرستان گتوند و اقامت و تردد ساير اتباع خارجي در شهرستان هاي آبادان، خرمشهر و دشت آزادگان ممنوع مي باشد.
تبصره: اقامت اتباع خارجي دارنده گذرنامه و اقامت معتبر در شهرستان هاي آبادان و خرمشهر بلامانع مي باشد.
زنجان
اقامت اتباع افغاني در سطح استان ممنوع مي باشد و صرفاً شهرستان هاي زنجان و خدابنده براي اقامت اتباع عراقي مجاز مي باشد.
سمنان
اقامت و تردد اتباع خارجي در منطقه گرمسار و ورودي قصر بهرام، مركز آزمايش معراج يك و منطقه دامغان از جاده جندق به طرف مركز آزمايش سراج و اقامت اتباع افغاني در شهرستان هاي شاهرود و دامغان ممنوع مي باشد.
سيستان و بلوچستان
اقامت اتباع افغاني و عراقي در كل استان و اقامت و تردد اتباع خارجي در شهرستان هاي زابل، هيرمند، زهك و نيز بخش هاي مرزي شهرستان هاي خاش، ايرانشهر، سراوان و چابهار ممنوع مي باشد.
فارس
اقامت اتباع افغاني در شهرستان هاي فيروزآباد، فراشبند، داراب، ارسنجان، فسا، مُهر، رستم، ني ريز و خنج ممنوع مي باشد.
قزوين
اقامت اتباع افغاني در كل استان به استثناء شهرستان قزوين، ممنوع مي باشد.
قم
اقامت اتباع غيرايراني در كل استان بلامانع مي باشد.
كردستان
اقامت اتباع افغاني در سطح استان و اقامت كليه اتباع خارجي در بخش مركزي شهرستان سقز و شهرستان هاي بانه و مريوان و همچنين شهرهاي مرزي استان (به استثناي مهمانشهرها) ممنوع مي باشد.
كرمان
اقامت اتباع افغاني در شهرستان هاي عنبرآباد، بافت، منوجان، قلعه گنج، بم، فهرج، رودبار، فارياب، نرماشير، كهنوج، جيرفت، انار و ريگان و همچنين اقامت اتباع عراقي در سطح استان ممنوع مي باشد.
كرمانشاه
اقامت اتباع افغاني در سطح استان و كليه اتباع خارجي در شهرهاي مرزي استان ممنوع مي باشد.
كهگيلويه و بويراحمد
اقامت اتباع افغاني در سطح استان ممنوع مي باشد.
گلستان
اقامت اتباع افغاني در كل استان، به غير از شهرستان هاي گرگان و گنبد ممنوع مي باشد.
گيلان
اقامت اتباع افغاني در سطح استان ممنوع مي باشد.
لرستان
اقامت اتباع افغاني در سطح استان ممنوع مي باشد.
مازندران
اقامت اتباع افغاني در سطح استان ممنوع مي باشد.
مركزي
اقامت اتباع افغاني در شهرستان هاي آشتيان، تفرش، فراهان، فرمهين، خمين، شازند، محلات، زرنديه، كميجان و بخش خنداب از توابع اراك ممنوع مي باشد.
هرمزگان
اقامت اتباع افغاني در كل استان و اقامت اتباع عراقي در شهرستان هاي كيش، حاجي آباد، قشم، ابوموسي و جاسك ممنوع مي باشد.
همدان
اقامت اتباع افغاني در سطح استان ممنوع مي باشد.
يزد
اقامت اتباع افغاني صرفاً در شهرستان هاي خاتم و بافق ممنوع مي باشد.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور