دروس پيشنياز کارشناسی ناپيوسته دانشگاه علمی کاربردی(گروه کشاورزی)

ردیف کد رشته كد درس بخش(گروه) نام رشته نوع درس نام درس تعداد واحد شیوه اجرای درس ساعت نظری ساعت عملی
3104001 310400174101 کشاورزی مهندسي فناوري آبياري باگرايش توزيع و مصرف آب كشاورزي جبراني سازه‌های کنترل، حفاظت و اندازه‌گیری آب 1 نظری 16
3104001 310400171102 کشاورزی مهندسي فناوري آبياري باگرايش توزيع و مصرف آب كشاورزي جبراني عملیات سازه‌های کنترل، حفاظت و اندازه‌گیری آب 1 کارگاهی 48
3104001 310400174203 کشاورزی مهندسي فناوري آبياري باگرايش توزيع و مصرف آب كشاورزي جبراني مساحی و نقشه برداری 2 نظری 32
3104001 310400171104 کشاورزی مهندسي فناوري آبياري باگرايش توزيع و مصرف آب كشاورزي جبراني عملیات مساحی و نقشه برداری 1 کارگاهی 48
3104002 310400274201 کشاورزی مهندسي فناوري آبياري با گرايش زهكشي و بهسازي خاك جبراني قوانین و مقررات منابع طبیعی و محیط زیست 2 نظری کارگاهی 32 48
3104002 310400271202 کشاورزی مهندسي فناوري آبياري با گرايش زهكشي و بهسازي خاك جبراني مرتع و مرتع داری 2 نظری کارگاهی 16 48
3104002 310400274303 کشاورزی مهندسي فناوري آبياري با گرايش زهكشي و بهسازي خاك جبراني درختان و درختچه های ایران 3 نظری کارگاهی 32 48
3104002 310400271304 کشاورزی مهندسي فناوري آبياري با گرايش زهكشي و بهسازي خاك جبراني نقشه برداری، نقشه خوانی و موقعیت یابی 3 نظری کارگاهی 32 48
3104002 310400274205 کشاورزی مهندسي فناوري آبياري با گرايش زهكشي و بهسازي خاك جبراني بهره برداری از منابع طبیعی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
3104003 310400371201 کشاورزی مهندسي فناوري آبياري با گرايش شبكه هاي آبياري و زهكشي جبراني استاتیک 2 نظری 32
3104003 310400374302 کشاورزی مهندسي فناوري آبياري با گرايش شبكه هاي آبياري و زهكشي جبراني مکانیک سیالات و هیدرولیک 3 نظری 48
3104003 310400371103 کشاورزی مهندسي فناوري آبياري با گرايش شبكه هاي آبياري و زهكشي جبراني آزمایشگاه مکانیک سیالات و هیدرولیک 1 کارگاهی 48
3104003 310400371104 کشاورزی مهندسي فناوري آبياري با گرايش شبكه هاي آبياري و زهكشي جبراني سازه‌های انتقال و توزیع آب 1 نظری 16
3104003 310400372105 کشاورزی مهندسي فناوري آبياري با گرايش شبكه هاي آبياري و زهكشي جبراني عملیات سازه‌های انتقال و توزیع آب 1 کارگاهی 48
3104003 310400372106 کشاورزی مهندسي فناوري آبياري با گرايش شبكه هاي آبياري و زهكشي جبراني سازه‌های کنترل، حفاظت و اندازه‌گیری آب 1 نظری 16
3104003 310400373107 کشاورزی مهندسي فناوري آبياري با گرايش شبكه هاي آبياري و زهكشي جبراني عملیات سازه‌های کنترل، حفاظت و اندازه‌گیری آب 1 کارگاهی 48
3104004 310400472201 کشاورزی مهندسي فناوري باغباني ـ توليدات گلخانه‌اي جبراني تولید نهال و نشا در گلخانه 2 نظری 32
3104004 310400472102 کشاورزی مهندسي فناوري باغباني ـ توليدات گلخانه‌اي جبراني عملیات تولید نهال و نشا در گلخانه 1 کارگاهی 48
3104004 310400472203 کشاورزی مهندسي فناوري باغباني ـ توليدات گلخانه‌اي جبراني پرورش انواع سبزی و میوه در گلخانه 2 نظری 32
3104004 310400473104 کشاورزی مهندسي فناوري باغباني ـ توليدات گلخانه‌اي جبراني عملیات پرورش انواع سبزی و میوه در گلخانه 1 کارگاهی 48
3104004 310400471205 کشاورزی مهندسي فناوري باغباني ـ توليدات گلخانه‌اي جبراني پرورش گياهان زينتي در گلخانه 2 نظری 32
3104004 310400471106 کشاورزی مهندسي فناوري باغباني ـ توليدات گلخانه‌اي جبراني عملیات پرورش گياهان زينتي در گلخانه 1 کارگاهی 48
3104005 310400574201 کشاورزی مهندسي فناوري باغباني ـ توليد و فراوري پسته جبراني خاکشناسی 2 نظری 32
3104005 310400571202 کشاورزی مهندسي فناوري باغباني ـ توليد و فراوري پسته جبراني آبیاری 2 نظری 32
3104005 310400574203 کشاورزی مهندسي فناوري باغباني ـ توليد و فراوري پسته جبراني باغبانی 2 نظری کارگاهی 16 48
3104005 310400571204 کشاورزی مهندسي فناوري باغباني ـ توليد و فراوري پسته جبراني هوا و اقلیم شناسی 2 نظری کارگاهی 16 48
3104006 310400674301 کشاورزی مهندسي فناوري باغباني ـ گل و گياهان زينتي جبراني گیاه شناسی 3 نظری آزمایشگاهی 32 32
3104006 310400671202 کشاورزی مهندسي فناوري باغباني ـ گل و گياهان زينتي جبراني اصول باغبانی 2 نظری کارگاهی 16 48
3104006 310400674303 کشاورزی مهندسي فناوري باغباني ـ گل و گياهان زينتي جبراني گلکاری 3 نظری کارگاهی 32 48
3104006 310400671204 کشاورزی مهندسي فناوري باغباني ـ گل و گياهان زينتي جبراني ازدیاد گیاهان زینتی 2 نظری کارگاهی 16 48
3104006 310400674205 کشاورزی مهندسي فناوري باغباني ـ گل و گياهان زينتي جبراني اصول تغذیه گیاهان زینتی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
3104007 310400771201 کشاورزی مهندسي فناوري دامپروري ـ پرورش اسب جبراني تغذیه اسب 2 نظری 32
3104007 310400774202 کشاورزی مهندسي فناوري دامپروري ـ پرورش اسب جبراني پرورش و نگهداری اسب و سایر تک سمیان 2 نظری 32
3104007 310400771103 کشاورزی مهندسي فناوري دامپروري ـ پرورش اسب جبراني تکنیک های کاربردی در پرورش اسب 1 کارگاهی 64
3104007 310400771204 کشاورزی مهندسي فناوري دامپروري ـ پرورش اسب جبراني اصول بهداشت و پیشگیری از بیماری های تک سمیان 2 نظری 32
3104007 310400771105 کشاورزی مهندسي فناوري دامپروري ـ پرورش اسب جبراني کارگاه بهداشت و پیشگیری از بیماری های تک سمیان 1 کارگاهی 48
3104008 310400871201 کشاورزی مهندسي فناوري دامپروري ـ پرورش صنعتي طيور جبراني تغذيه طيور 2 نظری 32
3104008 310400871102 کشاورزی مهندسي فناوري دامپروري ـ پرورش صنعتي طيور جبراني عمليات تغذيه طيور 1 کارگاهی 64
3104008 310400871203 کشاورزی مهندسي فناوري دامپروري ـ پرورش صنعتي طيور جبراني اصول بهداشت و پيشگيري از بيماري هاي طيور 2 نظری 32
3104008 310400871104 کشاورزی مهندسي فناوري دامپروري ـ پرورش صنعتي طيور جبراني كارگاه بهداشت و پيشگيري از بيماري هاي طيور 1 کارگاهی 48
3104008 310400873105 کشاورزی مهندسي فناوري دامپروري ـ پرورش صنعتي طيور جبراني پرورش جوجه گوشتي 1 نظری 16
3104008 310400872106 کشاورزی مهندسي فناوري دامپروري ـ پرورش صنعتي طيور جبراني عمليات پرورش جوجه گوشتي 1 کارگاهی 64
3104008 310400872107 کشاورزی مهندسي فناوري دامپروري ـ پرورش صنعتي طيور جبراني پرورش مرغ تخمگذار 1 نظری 16
3104008 310400871108 کشاورزی مهندسي فناوري دامپروري ـ پرورش صنعتي طيور جبراني عمليات پرورش مرغ تخمگذار 1 کارگاهی 64
3104009 310400975201 کشاورزی مهندسي فناوري صنايع غذايي ـ گوشت و فراورده‌هاي گوشتي جبراني میکروبیولوژی گوشت و فرآورده های گوشتی 2 نظری 32
3104009 310400971102 کشاورزی مهندسي فناوري صنايع غذايي ـ گوشت و فراورده‌هاي گوشتي جبراني آزمایشگاه میکروبیولوژی گوشت و فرآورده های گوشتی 1 نظری
3104009 310400974203 کشاورزی مهندسي فناوري صنايع غذايي ـ گوشت و فراورده‌هاي گوشتي جبراني شیمی گوشت و فرآورده های گوشتی 2 نظری 32
3104009 310400971204 کشاورزی مهندسي فناوري صنايع غذايي ـ گوشت و فراورده‌هاي گوشتي جبراني تکنولوژی تولیدگوشت 2 نظری 32
3104009 310400974105 کشاورزی مهندسي فناوري صنايع غذايي ـ گوشت و فراورده‌هاي گوشتي جبراني کارگاه تکنولوژی تولیدگوشت 1 نظری
3104009 310400971206 کشاورزی مهندسي فناوري صنايع غذايي ـ گوشت و فراورده‌هاي گوشتي جبراني تکنولوژیزتولید فرآورده های گوشتی 2 نظری 32
3104009 310400974107 کشاورزی مهندسي فناوري صنايع غذايي ـ گوشت و فراورده‌هاي گوشتي جبراني کارگاه تکنولوژی تولید فرآورده های گوشتی 1 نظری
3104010 310401071201 کشاورزی مهندسي فناوري گياه‌پزشكي ـ مديريت تلفيقي آفات جبراني خاك‌شناسي عمومی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
3104010 310401074302 کشاورزی مهندسي فناوري گياه‌پزشكي ـ مديريت تلفيقي آفات جبراني اصول زراعت و باغبانی 3 نظری کارگاهی 32 48
3104010 310401071203 کشاورزی مهندسي فناوري گياه‌پزشكي ـ مديريت تلفيقي آفات جبراني تجهيزات در گياه پزشكي 2 نظری کارگاهی 16 48
3104011 310401174101 کشاورزی مهندسي فناوري ماشين‌آلات كشاورزي ـ ماشين ها و ادوات آبياري جبراني رابطه آب، خاك و گياه 1 نظری 16
3104011 310401171102 کشاورزی مهندسي فناوري ماشين‌آلات كشاورزي ـ ماشين ها و ادوات آبياري جبراني آزمایشگاه رابطه آب، خاك و گياه 1 آزمایشگاهی 32
3104011 310401172103 کشاورزی مهندسي فناوري ماشين‌آلات كشاورزي ـ ماشين ها و ادوات آبياري جبراني روش­ها و ماشين‌هاي آبياري تحت فشار 1 نظری 16
3104011 310401172104 کشاورزی مهندسي فناوري ماشين‌آلات كشاورزي ـ ماشين ها و ادوات آبياري جبراني کارگاه ماشين‌هاي آبياري تحت فشار 1 کارگاهی 48
3104012 310401272101 کشاورزی مهندسي فناوري ماشين‌آلات كشاورزي ـ ماشين ها و ادوات زراعي و باغي جبراني شناخت و کاربرد تراکتور و تریلر 1 نظری 16
3104012 310401272202 کشاورزی مهندسي فناوري ماشين‌آلات كشاورزي ـ ماشين ها و ادوات زراعي و باغي جبراني کارگاه شناخت و کاربرد تراکتور و تریلر 2 کارگاهی 96
3104012 310401272203 کشاورزی مهندسي فناوري ماشين‌آلات كشاورزي ـ ماشين ها و ادوات زراعي و باغي جبراني شناخت و کاربرد ماشین های زراعی و باغی 2 نظری 32
3104012 310401272104 کشاورزی مهندسي فناوري ماشين‌آلات كشاورزي ـ ماشين ها و ادوات زراعي و باغي جبراني کارگاه شناخت و کاربرد ماشین های زراعی و باغی 1 کارگاهی 48
3104013 310401372101 کشاورزی مهندسي فناوري ماشين‌آلات كشاورزي ـ مكانيزاسيون زراعي و باغي جبراني شناخت و کاربرد تراکتور و تریلر 1 نظری 16
3104013 310401371202 کشاورزی مهندسي فناوري ماشين‌آلات كشاورزي ـ مكانيزاسيون زراعي و باغي جبراني کارگاه شناخت و کاربرد تراکتور و تریلر 2 کارگاهی 96
3104013 310401372203 کشاورزی مهندسي فناوري ماشين‌آلات كشاورزي ـ مكانيزاسيون زراعي و باغي جبراني شناخت و کاربرد ماشین های زراعی و باغی 2 نظری 32
3104013 310401372104 کشاورزی مهندسي فناوري ماشين‌آلات كشاورزي ـ مكانيزاسيون زراعي و باغي جبراني کارگاه شناخت و کاربرد ماشین های زراعی و باغی 1 کارگاهی 48
3104013 310401373205 کشاورزی مهندسي فناوري ماشين‌آلات كشاورزي ـ مكانيزاسيون زراعي و باغي جبراني کاربرد و مکانیزاسیون کشاورزی 2 نظری 32
3104014 310401471201 کشاورزی مهندسي فناوري منابع طبيعي ـ آبخيزداري جبراني حفاظت آب و خاک 2 نظری کارگاهی 16 48
3104014 310401473202 کشاورزی مهندسي فناوري منابع طبيعي ـ آبخيزداري جبراني هیدرولوژی عمومی 2 نظری کارگاهی 16 48
3104014 310401472303 کشاورزی مهندسي فناوري منابع طبيعي ـ آبخيزداري جبراني زمین شناسی و ژئومرفولوژی 3 نظری کارگاهی 32 48
3104014 310401472304 کشاورزی مهندسي فناوري منابع طبيعي ـ آبخيزداري جبراني احیای بیولوژیک و مکانیک حوزه آبخیزی 3 نظری کارگاهی 32 48
3104014 310401472205 کشاورزی مهندسي فناوري منابع طبيعي ـ آبخيزداري جبراني کاتوگرافی و تفسیر عکسهای هوایی 2 نظری کارگاهی 16 48
3104015 310401572201 کشاورزی مهندسي فناوري منابع طبيعي ـ جنگلداري تلفيقي جبراني اصول زراعت در مناطق خشك و نيمه خشك 2 نظری کارگاهی 16 48
3104015 310401572202 کشاورزی مهندسي فناوري منابع طبيعي ـ جنگلداري تلفيقي جبراني اصول باغباني 2 نظری کارگاهی 16 48
3104015 310401572203 کشاورزی مهندسي فناوري منابع طبيعي ـ جنگلداري تلفيقي جبراني اصول دامپروري 2 نظری 32
3104015 310401572204 کشاورزی مهندسي فناوري منابع طبيعي ـ جنگلداري تلفيقي جبراني اصول مرتعداري 2 نظری کارگاهی 16 48
3104015 310401573205 کشاورزی مهندسي فناوري منابع طبيعي ـ جنگلداري تلفيقي جبراني اصول آبياري 2 نظری کارگاهی 16 48
3104015 310401571206 کشاورزی مهندسي فناوري منابع طبيعي ـ جنگلداري تلفيقي جبراني كليات هوا و اقليم شناسي 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
3104016 310401674201 کشاورزی  مهندسي فناوري منابع طبيعي ـ جنگلداري و پارك‌هاي جنگلي جبراني مباني و اکولوژي 2 نظری 32
3104016 310401671202 کشاورزی  مهندسي فناوري منابع طبيعي ـ جنگلداري و پارك‌هاي جنگلي جبراني خاکشناسي عمومي 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
3104016 310401674303 کشاورزی  مهندسي فناوري منابع طبيعي ـ جنگلداري و پارك‌هاي جنگلي جبراني توليد بذر و نهال درختان جنگلي 3 نظری کارگاهی 32 48
3104016 310401671304 کشاورزی  مهندسي فناوري منابع طبيعي ـ جنگلداري و پارك‌هاي جنگلي جبراني اصول جنگل کاري و کاربرد ماشين آلات جنگل کاري 3 نظری کارگاهی 32 48
3104016 310401674205 کشاورزی  مهندسي فناوري منابع طبيعي ـ جنگلداري و پارك‌هاي جنگلي جبراني احداث و نگهداري پارک هاي جنگلي 2 نظری کارگاهی 16 48
3104017 310401771201 کشاورزی مهندسي فناوري منابع طبيعي- حفاظت و حمايت منابع طبيعي جبراني قوانین و مقررات منابع طبیعی و محیط زیست 2 نظری کارگاهی 16 48
3104017 310401771202 کشاورزی مهندسي فناوري منابع طبيعي- حفاظت و حمايت منابع طبيعي جبراني مرتع و مرتع داری 2 نظری کارگاهی 16 48
3104017 310401774303 کشاورزی مهندسي فناوري منابع طبيعي- حفاظت و حمايت منابع طبيعي جبراني درختان و درختچه های ایران 3 نظری کارگاهی 32 48
3104017 310401771304 کشاورزی مهندسي فناوري منابع طبيعي- حفاظت و حمايت منابع طبيعي جبراني نقشه برداری، نقشه خوانی و موقعیت یابی 3 نظری کارگاهی 32 48
3104017 310401774205 کشاورزی مهندسي فناوري منابع طبيعي- حفاظت و حمايت منابع طبيعي جبراني بهره برداری از منابع طبیعی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
3104018 310401871101 کشاورزی مهندسي فناوري منابع طبيعي ـ مرتعداري جبراني شناسايي گياهان مرتعي 1 نظری 16
3104018 310401874102 کشاورزی مهندسي فناوري منابع طبيعي ـ مرتعداري جبراني آزمایشگاه شناسايي گياهان مرتعي 1 کارگاهی 48
3104018 310401871103 کشاورزی مهندسي فناوري منابع طبيعي ـ مرتعداري جبراني مرتعداري 1 نظری 16
3104018 310401874104 کشاورزی مهندسي فناوري منابع طبيعي ـ مرتعداري جبراني عملیات مرتعداري 1 کارگاهی 48
3104018 310401871205 کشاورزی مهندسي فناوري منابع طبيعي ـ مرتعداري جبراني اصلاح و توسعه مراتع 2 نظری 32
3104018 310401875106 کشاورزی مهندسي فناوري منابع طبيعي ـ مرتعداري جبراني عملیات اصلاح و توسعه مراتع 1 کارگاهی 48
3104019 310401971201 کشاورزی مهندسی فناوری دامپروری-پرورش صنعتی گاو جبراني تغذیه دام 2 نظری 32
3104019 310401974202 کشاورزی مهندسی فناوری دامپروری-پرورش صنعتی گاو جبراني اصول بهداشت و پیشگیری از بیماری های گاو 2 نظری 32
3104019 310401971103 کشاورزی مهندسی فناوری دامپروری-پرورش صنعتی گاو جبراني عملیات بهداشت و پیشگیری از بیماری های گاو 1 کارگاهی 48
3104019 310401974204 کشاورزی مهندسی فناوری دامپروری-پرورش صنعتی گاو جبراني پرورش گاوشیری 2 نظری 32
3104019 310401973105 کشاورزی مهندسی فناوری دامپروری-پرورش صنعتی گاو جبراني عملیات پرورش گاوشیری 1 کارگاهی 64
3104019 310401972106 کشاورزی مهندسی فناوری دامپروری-پرورش صنعتی گاو جبراني پرواربندی 1 نظری 16
3104019 310401972107 کشاورزی مهندسی فناوری دامپروری-پرورش صنعتی گاو جبراني عملیات پرواربندی گاو 1 کارگاهی 48
3104020 310402071201 کشاورزی مهندسی فناوری دامپروری-تولید و فراوری محصولات زنبور عسل جبراني اصول پرورش زنبور عسل 2 نظری 32
3104020 310402074102 کشاورزی مهندسی فناوری دامپروری-تولید و فراوری محصولات زنبور عسل جبراني عملیات پرورش زنبور عسل 1 کارگاهی 64
3104020 310402071103 کشاورزی مهندسی فناوری دامپروری-تولید و فراوری محصولات زنبور عسل جبراني بهداشت،بیماری ها و آفات زنبور عسل 1 نظری 16
3104020 310402074104 کشاورزی مهندسی فناوری دامپروری-تولید و فراوری محصولات زنبور عسل جبراني آزمایشگاه بهداشت،بیماری ها و آفات زنبور عسل 1 آزمایشگاهی 48
3104020 310402071105 کشاورزی مهندسی فناوری دامپروری-تولید و فراوری محصولات زنبور عسل جبراني کاربرد تجهیزات تولید و فراوری محصولات زنبور عسل 1 نظری 16
3104020 310402074106 کشاورزی مهندسی فناوری دامپروری-تولید و فراوری محصولات زنبور عسل جبراني کارگاه تجهیزات تولید و فراوری محصولات زنبور عسل 1 کارگاهی 64
3104020 310402073207 کشاورزی مهندسی فناوری دامپروری-تولید و فراوری محصولات زنبور عسل جبراني فراوری و کنترل کیفیت محصولات زنبور عسل 2 نظری 32
3104020 310402072108 کشاورزی مهندسی فناوری دامپروری-تولید و فراوری محصولات زنبور عسل جبراني کارگاه فراوری و کنترل کیفیت محصولات زنبور عسل 1 کارگاهی 64
3104021 310402172301 کشاورزی مهندسی فناوری زراعت – تولید برنج جبراني خاک شناسی عمومی 3 نظری آزمایشگاهی 32 32
3104021 310402173302 کشاورزی مهندسی فناوری زراعت – تولید برنج جبراني زراعت عمومی 3 نظری کارگاهی 32 48
3104021 310402172203 کشاورزی مهندسی فناوری زراعت – تولید برنج جبراني شناخت و کاربرد تراکتور 2 نظری کارگاهی 16 48
3104022 310402272201 کشاورزی مهندسی فناوری زراعت با گرایش تولید پنبه جبراني گياه‌شناسي عمومی (مرفولوژی- فیزیولوژی- رده بندی) 2 نظری 32
3104022 310402271102 کشاورزی مهندسی فناوری زراعت با گرایش تولید پنبه جبراني عملیات گياه‌شناسي عمومی (مرفولوژی- فیزیولوژی- رده بندی) 1 کارگاهی 48
3104022 310402274203 کشاورزی مهندسی فناوری زراعت با گرایش تولید پنبه جبراني زراعت عمومی 2 نظری 32
3104022 310402271104 کشاورزی مهندسی فناوری زراعت با گرایش تولید پنبه جبراني عملیات زراعت عمومی 1 کارگاهی 48
3104022 310402274105 کشاورزی مهندسی فناوری زراعت با گرایش تولید پنبه جبراني شناخت وکاربرد ماشین های زراعی 1 نظری 16
3104022 310402271106 کشاورزی مهندسی فناوری زراعت با گرایش تولید پنبه جبراني کارگاه شناخت وکاربرد ماشین های زراعی 1 کارگاهی 48
3104023 310402374201 کشاورزی مهندسی فناوری زراعت با گرایش تولید ذرت جبراني گیاهشناسی عمومی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
3104023 310402372302 کشاورزی مهندسی فناوری زراعت با گرایش تولید ذرت جبراني زراعت عمومی 3 نظری کارگاهی 32 48
3104023 310402371203 کشاورزی مهندسی فناوری زراعت با گرایش تولید ذرت جبراني ماشین­های کشاورزی (تراکتور و كاربرد آن) 2 نظری کارگاهی 16 48
3104024 310402471301 کشاورزی مهندسی فناوری زراعت – تولید دانه های روغنی جبراني خاك‌شناسي عمومی 3 نظری آزمایشگاهی 32 32
3104024 310402472302 کشاورزی مهندسی فناوری زراعت – تولید دانه های روغنی جبراني زراعت عمومی 3 نظری کارگاهی 32 48
3104024 310402473203 کشاورزی مهندسی فناوری زراعت – تولید دانه های روغنی جبراني شناخت و کاربرد تراکتور 2 نظری کارگاهی 16 48
3104025 310402573201 کشاورزی مهندسی فناوری زراعت – گیاهان دارویی و معطر جبراني شناخت گیاهان دارویی (1) 2 نظری 32
3104025 310402572102 کشاورزی مهندسی فناوری زراعت – گیاهان دارویی و معطر جبراني عملیات شناخت گیاهان دارویی (1) 1 کارگاهی 48
3104025 310402573203 کشاورزی مهندسی فناوری زراعت – گیاهان دارویی و معطر جبراني زراعت خصوصي گياهان دارويي (1) 2 نظری 32
3104025 310402573104 کشاورزی مهندسی فناوری زراعت – گیاهان دارویی و معطر جبراني عمليات زراعت خصوصي گياهان دارويي (1) 1 کارگاهی 48
3104025 310402572205 کشاورزی مهندسی فناوری زراعت – گیاهان دارویی و معطر جبراني بهره‌برداري از گیاهان دارویی (1) 2 نظری 32
3104025 310402573106 کشاورزی مهندسی فناوری زراعت – گیاهان دارویی و معطر جبراني عملیات بهره‌برداري از گیاهان دارویی (1) 1 کارگاهی 48
3104026 310402671301 کشاورزی مهندسی فناوری زیستی مواد غذایی جبراني میکروبیولوژی عمومی 3 نظری کارگاهی 32 48
3104026 310402675202 کشاورزی مهندسی فناوری زیستی مواد غذایی جبراني شیمی مواد غذایی 2 نظری 32
3104026 310402671203 کشاورزی مهندسی فناوری زیستی مواد غذایی جبراني اصول مهندسی صنایع غذایی 2 نظری 32
3104026 310402671304 کشاورزی مهندسی فناوری زیستی مواد غذایی جبراني اصول تبدیل و نگهداری مواد غذایی 3 نظری کارگاهی 32 48
3104027 310402774301 کشاورزی مهندسی فناوری شیلات – تکثیر و پرورش آبزیان جبراني اصول تكثير و پرورش ماهي 3 نظری آزمایشگاهی 32 32
3104027 310402771202 کشاورزی مهندسی فناوری شیلات – تکثیر و پرورش آبزیان جبراني بيولوژي آبزيان 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
3104028 310402875301 کشاورزی مهندسی فناوری شیلات – صید و بهره برداری آبزیان جبراني روش‌هاي صيد آبزيان 3 نظری کارگاهی 32 48
3104028 310402871302 کشاورزی مهندسی فناوری شیلات – صید و بهره برداری آبزیان جبراني شناخت مواد و ابزار صيادي 3 نظری آزمایشگاهی 32 32
3104028 310402875203 کشاورزی مهندسی فناوری شیلات – صید و بهره برداری آبزیان جبراني بيولوژي آبزيان 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
3104029 310402971301 کشاورزی مهندسی فناوری شیلات – فراوری محصولات شیلاتی جبراني عمل آوري فرآورده‌هاي شيلاتي 3 نظری کارگاهی 32 48
3104029 310402975202 کشاورزی مهندسی فناوری شیلات – فراوری محصولات شیلاتی جبراني بيولوژي آبزيان 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
3104030 310403071201 کشاورزی مهندسی فناوری صنایع غذایی – شیر و فراورده های لبنی جبراني ميكروبيولوژي شير و فرآورده‌هاي لبني 2 نظری 32
3104030 310403074102 کشاورزی مهندسی فناوری صنایع غذایی – شیر و فراورده های لبنی جبراني آزمايشگاه ميكروبيولوژي شير و فرآورده‌هاي لبني 1 آزمایشگاهی 48
3104030 310403071203 کشاورزی مهندسی فناوری صنایع غذایی – شیر و فراورده های لبنی جبراني شيمي شير و خصوصيات فيزيكوشيميايي فرآورده‌هاي لبني 2 نظری 32
3104030 310403075204 کشاورزی مهندسی فناوری صنایع غذایی – شیر و فراورده های لبنی جبراني تكنولوژی تولیدشير 2 نظری 32
3104030 310403071105 کشاورزی مهندسی فناوری صنایع غذایی – شیر و فراورده های لبنی جبراني كارگاه تكنولوژی تولیدشير 1 کارگاهی 64
3104030 310403071106 کشاورزی مهندسی فناوری صنایع غذایی – شیر و فراورده های لبنی جبراني اصول كنترل كيفيت شير و محصولات لبني 1 نظری 16
3104030 310403075107 کشاورزی مهندسی فناوری صنایع غذایی – شیر و فراورده های لبنی جبراني آزمايشگاه اصول كنترل كيفيت شير و محصولات لبني 1 آزمایشگاهی 48
3104031 310403171101 کشاورزی مهندسي فناوري سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي در كشاورزي و منابع طبيعي جبراني کارتوگرافی 1 نظری 16
3104031 310403174102 کشاورزی مهندسي فناوري سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي در كشاورزي و منابع طبيعي جبراني عملیات کارتوگرافی 1 آزمایشگاهی 32
3104031 310403171103 کشاورزی مهندسي فناوري سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي در كشاورزي و منابع طبيعي جبراني خاكشناسي 1 نظری 16
3104031 310403174104 کشاورزی مهندسي فناوري سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي در كشاورزي و منابع طبيعي جبراني عملیات خاگ شناسی 1 آزمایشگاهی 32
3104031 310403171105 کشاورزی مهندسي فناوري سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي در كشاورزي و منابع طبيعي جبراني زمين شناسي و ژئومورفولوژی 1 نظری 16
3104031 310403175106 کشاورزی مهندسي فناوري سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي در كشاورزي و منابع طبيعي جبراني عملیات زمين شناسي و ژئومورفولوژی 1 کارگاهی 48
3104031 310403171107 کشاورزی مهندسي فناوري سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي در كشاورزي و منابع طبيعي جبراني هوا و اقلیم شناسی 1 نظری 16
3104031 310403174108 کشاورزی مهندسي فناوري سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي در كشاورزي و منابع طبيعي جبراني عملیات هوا و اقلیم شناسی 1 آزمایشگاهی 32
3104031 310403171309 کشاورزی مهندسي فناوري سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي در كشاورزي و منابع طبيعي جبراني ریاضی و آمار 3 نظری 48
3104032 310403274201 کشاورزی مهندسي فناوري باغباني – توليد ميوه هاي مناطق معتدله جبراني گياه‌شناسي 2 نظری 32
3104032 310403274102 کشاورزی مهندسي فناوري باغباني – توليد ميوه هاي مناطق معتدله جبراني آزمايشگاه گياه‌شناسي 1 آزمایشگاهی 32
3104032 310403271103 کشاورزی مهندسي فناوري باغباني – توليد ميوه هاي مناطق معتدله جبراني باغباني 1 نظری 16
3104032 310403272104 کشاورزی مهندسي فناوري باغباني – توليد ميوه هاي مناطق معتدله جبراني عمليات باغباني 1 کارگاهی 48
3104032 310403271205 کشاورزی مهندسي فناوري باغباني – توليد ميوه هاي مناطق معتدله جبراني ميوه‌كاري 2 نظری 32
3104032 310403272106 کشاورزی مهندسي فناوري باغباني – توليد ميوه هاي مناطق معتدله جبراني عملیات ميوه‌كاري 1 کارگاهی 48
3104033 310403373101 کشاورزی مهندسي فناوري باغباني – توليد و فرآوري چاي جبراني خاک شناسی 1 نظری 16
3104033 310403371102 کشاورزی مهندسي فناوري باغباني – توليد و فرآوري چاي جبراني آزمایشگاه خاک شناسی 1 آزمایشگاهی 32
3104033 310403371103 کشاورزی مهندسي فناوري باغباني – توليد و فرآوري چاي جبراني باغبانی 1 نظری 16
3104033 310403373104 کشاورزی مهندسي فناوري باغباني – توليد و فرآوري چاي جبراني عملیات باغبانی 1 کارگاهی 48
3104033 310403371105 کشاورزی مهندسي فناوري باغباني – توليد و فرآوري چاي جبراني چای کاری (1) 1 نظری 16
3104033 310403371106 کشاورزی مهندسي فناوري باغباني – توليد و فرآوري چاي جبراني عملیات چای کاری (1) 1 کارگاهی 48
3104033 310403371107 کشاورزی مهندسي فناوري باغباني – توليد و فرآوري چاي جبراني  فناوری پس از برداشت چای 1 کارگاهی 48
3104033 310403371108 کشاورزی مهندسي فناوري باغباني – توليد و فرآوري چاي جبراني کنترل آفات چای 1 نظری 16
3104034 310403473301 کشاورزی مهندسی فناوری دامپروری – تولید خوراک دام جبراني ماشین آلات و تاسیسات خط تولید خوراک دام 3 نظری کارگاهی 32 48
3104034 310403473202 کشاورزی مهندسی فناوری دامپروری – تولید خوراک دام جبراني اصول تغذیه دام 2 نظری 32
3104034 310403471303 کشاورزی مهندسی فناوری دامپروری – تولید خوراک دام جبراني بیوشیمی مواد غذایی 3 نظری کارگاهی 32 48
3103001 310300171201 کشاورزی كارشناسي حرفه‌اي بهداشت مواد غذائي با منشاء دامی جبراني ميكروب شناسي عمومي (باكتري، قارچ، ويروس) 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
3103001 310300171102 کشاورزی كارشناسي حرفه‌اي بهداشت مواد غذائي با منشاء دامی جبراني بيوشيمي عمومي 1 نظری 16
3103001 310300171103 کشاورزی كارشناسي حرفه‌اي بهداشت مواد غذائي با منشاء دامی جبراني مقدمات فيزيولوژي و تشريح 1 نظری 16
3103001 310300171204 کشاورزی كارشناسي حرفه‌اي بهداشت مواد غذائي با منشاء دامی جبراني انگل شناسي عمومي 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
3103001 310300171105 کشاورزی كارشناسي حرفه‌اي بهداشت مواد غذائي با منشاء دامی جبراني آشنايي با داروهاي دامپزشكي 1 نظری 16
3103001 310300173106 کشاورزی كارشناسي حرفه‌اي بهداشت مواد غذائي با منشاء دامی جبراني حفظ، نگهداري و كار با تجهيزات و مواد آزمايشگاهي 1 نظری 16
3103002 310300275101 کشاورزی كارشناسي حرفه‌اي علوم حیوانات آزمایشگاهی جبراني مقدمات تشریح و فیزیولوژی 1 نظری 16
3103002 310300275102 کشاورزی كارشناسي حرفه‌اي علوم حیوانات آزمایشگاهی جبراني بیوشیمی عمومی 1 نظری 16
3103002 310300271203 کشاورزی كارشناسي حرفه‌اي علوم حیوانات آزمایشگاهی جبراني انگل‌شناسی عمومی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
3103002 310300281204 کشاورزی كارشناسي حرفه‌اي علوم حیوانات آزمایشگاهی جبراني میکروب شناسی عمومی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
3103002 310300291105 کشاورزی كارشناسي حرفه‌اي علوم حیوانات آزمایشگاهی جبراني آشنایی با داروهای دامپزشکی 1 نظری 16
3103002 3103002101106 کشاورزی كارشناسي حرفه‌اي علوم حیوانات آزمایشگاهی جبراني حفظ و نگهداری و کار با تجهیزات آزمایشگاهی 1 نظری 16
3103003 310300371201 کشاورزی كارشناسي حرفه اي مديريت مخاطرات كشاورزي جبراني رياضي مقدماتي 2 نظری 32
3103003 310300371202 کشاورزی كارشناسي حرفه اي مديريت مخاطرات كشاورزي جبراني آمار مقدماتي 2 نظری 32
3103003 310300371203 کشاورزی كارشناسي حرفه اي مديريت مخاطرات كشاورزي جبراني مباني سازمان و مديريت 2 نظری 32
3104036 310403682201 کشاورزی  مهندسي فناوري منابع طبیعی- احیاء مناطق بیابانی جبراني  بيابان زايي وكنترل آن 2 نظری 32 ـ
3104036 310403691202 کشاورزی  مهندسي فناوري منابع طبیعی- احیاء مناطق بیابانی جبراني  زمين شناسي و  ژئومرفولوژي 2 نظری 32
3104036 3104036102103 کشاورزی  مهندسي فناوري منابع طبیعی- احیاء مناطق بیابانی جبراني  عمليات زمين شناسي وژئومرفولوژي 1 کارگاهی 48
3104036 3104036112104 کشاورزی  مهندسي فناوري منابع طبیعی- احیاء مناطق بیابانی جبراني حفاظت آب و خاك 1 نظری 16
3104036 3104036122105 کشاورزی  مهندسي فناوري منابع طبیعی- احیاء مناطق بیابانی جبراني عمليات حفاظت آب وخاك 1 کارگاهی 48
3104036 3104036131206 کشاورزی  مهندسي فناوري منابع طبیعی- احیاء مناطق بیابانی جبراني اكولوژي 2 نظری 32
3104037 310403772301 کشاورزی مهندسي فناوري صنايع بسته‌بندي ـ محصولات كشاورزي جبراني مباني بسته‌بندي 3 نظری 48
3104037 310403772302 کشاورزی مهندسي فناوري صنايع بسته‌بندي ـ محصولات كشاورزي جبراني تکنولوژی پس از برداشت محصولات کشاورزی 3 نظری کارگاهی 32 48
3104037 310403771303 کشاورزی مهندسي فناوري صنايع بسته‌بندي ـ محصولات كشاورزي جبراني اصول نگهداري مواد غذايي 3 نظری 48

دروس پيشنياز کارشناسی ناپيوسته دانشگاه علمی کاربردی(گروه فرهنگ و هنر)

ردیف کد رشته كد درس بخش(گروه) نام رشته نوع درس نام درس تعداد واحد شیوه اجرای درس ساعت نظری ساعت عملی
4103001 410300172201 فرهنگ و هنر کارشناس حرفه ای آشپزی ایرانی جبراني اصول آشپزی 2 نظری 32
4103001 410300171202 فرهنگ و هنر کارشناس حرفه ای آشپزی ایرانی جبراني شناخت و آماده سازی مواد اولیه در آشپزی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103001 410300172103 فرهنگ و هنر کارشناس حرفه ای آشپزی ایرانی جبراني عملیات آشپزی کلاسیک ایران 1 آزمایشگاهی 32
4103001 410300172104 فرهنگ و هنر کارشناس حرفه ای آشپزی ایرانی جبراني عملیات آشپزی مدرن 1 آزمایشگاهی 32
4103001 410300172205 فرهنگ و هنر کارشناس حرفه ای آشپزی ایرانی جبراني جامعه و غذا 2 نظری 32
4103002 410300281201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي ارزيابي صنايع دستي و ميراث فرهنگي جبراني تاریخ هنر ایران 2 نظری 32
4103002 410300292202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي ارزيابي صنايع دستي و ميراث فرهنگي جبراني برآورد ارزش کار 2 نظری 32
4103002 4103002102203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي ارزيابي صنايع دستي و ميراث فرهنگي جبراني اصول و مبانی بازاریابی 2 نظری 32
4103002 410300271204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي ارزيابي صنايع دستي و ميراث فرهنگي جبراني آشنایی با هنرهای سنتی ایران 2 نظری 32
4103003 410300372201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي صنايع دستي – صنايع چوبي جبراني منبت و کنده کاری 2 نظری کارگاهی 16 48
4103003 410300372202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي صنايع دستي – صنايع چوبي جبراني برآورد ارزش کار 2 نظری 32
4103003 410300372203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي صنايع دستي – صنايع چوبي جبراني چوب و معماری  داخلی 2 نظری کارگاهی 16 48
4103003 410300371204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي صنايع دستي – صنايع چوبي جبراني عملیات پرداخت و رنگ کاری 2 نظری کارگاهی 16 48
4103004 410300473201 فرهنگ و هنر  كارشناسي حرفه اي صنايع دستي با گرايش آبگينه جبراني شیشه گری 2 نظری کارگاهی 16 48
4103004 410300472202 فرهنگ و هنر  كارشناسي حرفه اي صنايع دستي با گرايش آبگينه جبراني برآورد ارزش کار 2 نظری 32
4103004 410300471203 فرهنگ و هنر  كارشناسي حرفه اي صنايع دستي با گرايش آبگينه جبراني صنایع آبگینه و معماری  داخلی 2 نظری کارگاهی 16 48
4103004 410300471204 فرهنگ و هنر  كارشناسي حرفه اي صنايع دستي با گرايش آبگينه جبراني عملیات پرداخت و رنگ کاری 2 نظری کارگاهی 16 48
4103005 410300571201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي انيميشن- كارگرداني جبراني تاریخچه انیمیشن در ایران و جهان 2 نظری 32
4103005 410300572202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي انيميشن- كارگرداني جبراني طراحی پایه 2 آزمایشگاهی 64
4103005 410300573203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي انيميشن- كارگرداني جبراني داستان نویسی 2 نظری 32
4103005 410300573204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي انيميشن- كارگرداني جبراني تکنیک های انیمیشن 2 نظری کارگاهی 16 48
4103006 410300675201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي تربيت مبلغ قرآن جبراني تجوید قرآن کریم 2 نظری کارگاهی 16 48
4103006 410300672202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي تربيت مبلغ قرآن جبراني روخوانی و روان خوانی قرآن کریم 2 نظری کارگاهی 16 48
4103006 410300673203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي تربيت مبلغ قرآن جبراني عربی(صرف – نحو) 2 نظری 32
4103006 410300673204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي تربيت مبلغ قرآن جبراني آشنایی با ترجمه و مفاهیم قرآن کریم 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103007 410300773201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي تكنولوژي آموزش هاي فرهنگي و هنري جبراني مقدمات تکنولوژی آموزشی 2 نظری کارگاهی 16 48
4103007 410300772202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي تكنولوژي آموزش هاي فرهنگي و هنري جبراني مقدمات برنامه ریزی آموزشی ودرسی 2 نظری 32
4103007 410300773203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي تكنولوژي آموزش هاي فرهنگي و هنري جبراني روان شناسی عمومی 2 نظری 32
4103007 410300771204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي تكنولوژي آموزش هاي فرهنگي و هنري جبراني جامعه شناسی فرهنگی 2 نظری 32
4103008 410300875201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي چاپ ـ طراحي و آماده‌سازي جبراني مبانی چاپ و نشر 2 نظری کارگاهی 16 48
4103008 410300873202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي چاپ ـ طراحي و آماده‌سازي جبراني رنگ شناسی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103008 410300873203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي چاپ ـ طراحي و آماده‌سازي جبراني مواد شناسی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103008 410300873204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي چاپ ـ طراحي و آماده‌سازي جبراني طراحی پایه 2 آزمایشگاهی 64
4103009 410300972201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي مديريت امور چاپ جبراني مبانی چاپ و نشر 2 نظری کارگاهی 16 48
4103009 410300972302 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي مديريت امور چاپ جبراني فنون چاپ 3 نظری آزمایشگاهی 32 32
4103009 410300973203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي مديريت امور چاپ جبراني فنون صحافی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103009 410300973204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي مديريت امور چاپ جبراني رنگ شناسی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103010 410301072201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي مديريت امور نشر جبراني مبانی چاپ و نشر 2 نظری کارگاهی 16 48
4103010 410301072202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي مديريت امور نشر جبراني مواد شناسی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103010 410301073203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي مديريت امور نشر جبراني اصول کتابداری 2 نظری 32
4103010 410301072204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي مديريت امور نشر جبراني فرم بندی و صفحه آرایی 2 آزمایشگاهی 64
4103010 410301073205 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي مديريت امور نشر جبراني رنگ شناسی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103011 410301173201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي خبرنگاري با گرايش اجتماعي و فرهنگي جبراني کاربرد مصاحبه در خبر 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103011 410301173202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي خبرنگاري با گرايش اجتماعي و فرهنگي جبراني  اصول خبر نویسی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103011 410301172203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي خبرنگاري با گرايش اجتماعي و فرهنگي جبراني تهیه گزارش 2 نظری کارگاهی 16 48
4103011 410301173204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي خبرنگاري با گرايش اجتماعي و فرهنگي جبراني افکار عمومی 2 نظری کارگاهی 16 48
4103012 410301273201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي خبرنگاري با گرايش سياسي و اقتصادي جبراني کاربرد مصاحبه در خبر 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103012 410301273202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي خبرنگاري با گرايش سياسي و اقتصادي جبراني  اصول خبر نویسی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103012 410301272203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي خبرنگاري با گرايش سياسي و اقتصادي جبراني تهیه گزارش 2 نظری کارگاهی 16 48
4103012 410301273204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي خبرنگاري با گرايش سياسي و اقتصادي جبراني افکار عمومی 2 نظری کارگاهی 16 48
4103013 410301373201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي روابط عمومي با  گرايش امور رسانه جبراني اصول روابط عمومی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103013 410301373202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي روابط عمومي با  گرايش امور رسانه جبراني افکار عمومی 2 نظری کارگاهی 16 48
4103013 410301373203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي روابط عمومي با  گرايش امور رسانه جبراني مبانی ارتباط جمعی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103013 410301373204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي روابط عمومي با  گرايش امور رسانه جبراني اصول خبر نویسی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103014 410301473201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي روابط عمومي با گرايش الكترونيك جبراني اصول روابط عمومی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103014 410301472202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي روابط عمومي با گرايش الكترونيك جبراني افکار عمومی 2 نظری کارگاهی 16 48
4103014 410301472203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي روابط عمومي با گرايش الكترونيك جبراني مبانی ارتباط جمعی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103014 410301472204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي روابط عمومي با گرايش الكترونيك جبراني اصول خبر نویسی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103015 410301572201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي روابط عمومي با گرايش رفتار اجتماعي و افكار سنجي جبراني اصول روابط عمومی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103015 410301572202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي روابط عمومي با گرايش رفتار اجتماعي و افكار سنجي جبراني افکار عمومی 2 نظری کارگاهی 16 48
4103015 410301572203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي روابط عمومي با گرايش رفتار اجتماعي و افكار سنجي جبراني مبانی ارتباط جمعی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103015 410301572204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي روابط عمومي با گرايش رفتار اجتماعي و افكار سنجي جبراني اصول خبر نویسی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103016 410301672201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي سينما- تدوين فيلم جبراني زیبایی شناسی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103016 410301672202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي سينما- تدوين فيلم جبراني ادبیات نمایشی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103016 410301672203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي سينما- تدوين فيلم جبراني تجهیزات فنی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103016 410301672204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي سينما- تدوين فيلم جبراني اصول ارتباط جمعی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103017 410301772201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي طراحي پوشاك باگرايش لباس اجتماعي و مشاغل جبراني الگوسازی 2 نظری کارگاهی 16 48
4103017 410301772202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي طراحي پوشاك باگرايش لباس اجتماعي و مشاغل جبراني تکنیک های دوخت 2 نظری کارگاهی 16 48
4103017 410301772203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي طراحي پوشاك باگرايش لباس اجتماعي و مشاغل جبراني طراحی لباس 2 نظری کارگاهی 16 48
4103017 410301772204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي طراحي پوشاك باگرايش لباس اجتماعي و مشاغل جبراني طراحی آناتومی 2 نظری کارگاهی 16 48
4103018 410301872201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي طراحي پوشاك با گرايش لباس اقوام جبراني الگوسازی 2 نظری کارگاهی 16 48
4103018 410301871202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي طراحي پوشاك با گرايش لباس اقوام جبراني تکنیک های دوخت 2 نظری کارگاهی 16 48
4103018 410301871203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي طراحي پوشاك با گرايش لباس اقوام جبراني طراحی لباس 2 نظری کارگاهی 16 48
4103018 410301873204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي طراحي پوشاك با گرايش لباس اقوام جبراني طراحی آناتومی 2 نظری کارگاهی 16 48
4103019 410301972201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي لباس كودك و نوجوان جبراني الگوسازی 2 نظری کارگاهی 16 48
4103019 410301972202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي لباس كودك و نوجوان جبراني تکنیک های دوخت 2 نظری کارگاهی 16 48
4103019 410301973203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي لباس كودك و نوجوان جبراني طراحی لباس 2 نظری کارگاهی 16 48
4103019 410301973204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي لباس كودك و نوجوان جبراني طراحی آناتومی 2 نظری کارگاهی 16 48
4103020 410302073201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي  لباس مجلسي و خانگي جبراني الگوسازی 2 نظری کارگاهی 16 48
4103020 410302072202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي  لباس مجلسي و خانگي جبراني تکنیک های دوخت 2 نظری کارگاهی 16 48
4103020 410302072203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي  لباس مجلسي و خانگي جبراني طراحی لباس 2 نظری کارگاهی 16 48
4103020 410302072204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي  لباس مجلسي و خانگي جبراني طراحی آناتومی 2 نظری کارگاهی 16 48
4103021 410302172201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي طراحي مبلمان جبراني تاریخ هنر ایران و جهان 2 نظری 32
4103021 410302171202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي طراحي مبلمان جبراني سبک های ملی و بین المللی مبلمان 2 نظری 32
4103021 410302173203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي طراحي مبلمان جبراني مبانی هنر های تجسمی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103021 410302171204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي طراحي مبلمان جبراني هندسه فضایی و پرسپکتیو 2 نظری کارگاهی 16 48
4103022 410302273201 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه ای عکاسی – خبر جبراني مبانی هنرهای تجسمی 2 نظری کارگاهی 16 48
4103022 410302272202 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه ای عکاسی – خبر جبراني عکاسی دیجیتال پایه 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103022 410302275203 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه ای عکاسی – خبر جبراني کادربندی در عکاسی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103022 410302273204 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه ای عکاسی – خبر جبراني مبانی رنگ و تعادل سفیدی نور 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103023 410302375201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي علوم كتابداري و اطلاع رساني جبراني مجموعه سازی منابع(انتخاب – تهیه و سفارش) 2 نظری کارگاهی 16 48
4103023 410302373202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي علوم كتابداري و اطلاع رساني جبراني سازماندهی اطلاعات (فهرست نویسی و آماده سازی) 2 نظری کارگاهی 16 48
4103023 410302375203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي علوم كتابداري و اطلاع رساني جبراني سازمان دهی اطلاعات (رده بندی دیویی) 2 نظری کارگاهی 16 48
4103023 410302373204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي علوم كتابداري و اطلاع رساني جبراني مرجع شناسی عمومی (عربی – فارسی) 2 نظری کارگاهی 16 48
4103024 410302475201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي فرش- طراحي جبراني آشنایی با هنرهای سنتی ایران 2 نظری 32
4103024 410302472202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي فرش- طراحي جبراني رنگ شناسی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103024 410302475203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي فرش- طراحي جبراني شناخت سبک های فرش 2 نظری 32
4103024 410302473204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي فرش- طراحي جبراني ارزیابی کیفی فرش 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103025 410302575201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي گرافيك با گرايش پوستر و نشانه جبراني مبانی هنرهای تجسمی 2 نظری کارگاهی 16 48
4103025 410302572202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي گرافيك با گرايش پوستر و نشانه جبراني طراحی پایه 2 آزمایشگاهی 64
4103025 410302575203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي گرافيك با گرايش پوستر و نشانه جبراني پرسپکتیو 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103025 410302573204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي گرافيك با گرايش پوستر و نشانه جبراني نرم افزار های گرافیکی 2 آزمایشگاهی 64
4103026 410302675201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي گرافيك با گرايش تزئيني و محيطي جبراني مبانی هنرهای تجسمی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103026 410302672202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي گرافيك با گرايش تزئيني و محيطي جبراني طراحی پایه 2 آزمایشگاهی 64
4103026 410302672203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي گرافيك با گرايش تزئيني و محيطي جبراني پرسپکتیو 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103026 410302672204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي گرافيك با گرايش تزئيني و محيطي جبراني نرم افزار های گرافیکی 2 آزمایشگاهی 64
4103027 410302773201 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه ای گرافیک – تصویر سازی جبراني مبانی هنرهای تجسمی 2 نظری کارگاهی 16 48
4103027 410302771202 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه ای گرافیک – تصویر سازی جبراني طراحی پایه 2 آزمایشگاهی 64
4103027 410302771203 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه ای گرافیک – تصویر سازی جبراني پرسپکتیو 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103027 410302775204 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه ای گرافیک – تصویر سازی جبراني نرم افزار های گرافیکی 2 آزمایشگاهی 64
4103028 410302871201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي گرافيك با گرايش چاپ و بسته بندي جبراني مبانی هنرهای تجسمی 2 نظری کارگاهی 16 48
4103028 410302871202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي گرافيك با گرايش چاپ و بسته بندي جبراني طراحی پایه 2 آزمایشگاهی 64
4103028 410302871203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي گرافيك با گرايش چاپ و بسته بندي جبراني پرسپکتیو 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103028 410302875204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي گرافيك با گرايش چاپ و بسته بندي جبراني نرم افزار های گرافیکی 2 آزمایشگاهی 64
4103029 410302971201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي گريم- چهره پردازي جبراني مبانی گریم 2 نظری کارگاهی 16 48
4103029 410302973202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي گريم- چهره پردازي جبراني طراحی گریم 2 نظری کارگاهی 16 48
4103029 410302971203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي گريم- چهره پردازي جبراني پیرایش و بافت مو 2 نظری کارگاهی 16 48
4103029 410302973204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي گريم- چهره پردازي جبراني مبانی هنرهای تجسمی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103030 410303073201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي مترجمي – خبر انگليسي جبراني خواندن و درک مفاهیم 2 نظری 32
4103030 410303073202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي مترجمي – خبر انگليسي جبراني دستور زبان مقدماتی 2 نظری 32
4103030 410303071203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي مترجمي – خبر انگليسي جبراني گفت و شنود مقدماتی 2 آزمایشگاهی 64
4103030 410303073104 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي مترجمي – خبر انگليسي جبراني اصول و روش های ترجمه 1 نظری 16
4103031 410303173201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي مترجمي همزمان انگليسي جبراني خواندن و درک مفاهیم 2 نظری 32
4103031 410303173202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي مترجمي همزمان انگليسي جبراني دستور زبان مقدماتی 2 نظری 32
4103031 410303171203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي مترجمي همزمان انگليسي جبراني گفت و شنود مقدماتی 2 آزمایشگاهی 64
4103031 410303173204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي مترجمي همزمان انگليسي جبراني اصول و روش های ترجمه 2 نظری 16
4103032 410303273201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي مديريت امور فرهنگي با گرايش ارزيابي فرهنگي جبراني جامعه شناسی فرهنگی ایران 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103032 410303273202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي مديريت امور فرهنگي با گرايش ارزيابي فرهنگي جبراني سرپرستی مراکز فرهنگی 2 نظری 32
4103032 410303271203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي مديريت امور فرهنگي با گرايش ارزيابي فرهنگي جبراني رسانه شناسی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103032 410303273204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي مديريت امور فرهنگي با گرايش ارزيابي فرهنگي جبراني سازمان ها و مراکز فرهنگی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103033 410303373201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي مديريت امور فرهنگي با گرايش  امور همايش‌ها و جشنواره‌ها جبراني جامعه شناسی فرهنگی ایران 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103033 410303373202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي مديريت امور فرهنگي با گرايش  امور همايش‌ها و جشنواره‌ها جبراني سرپرستی مراکز فرهنگی 2 نظری 32
4103033 410303373203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي مديريت امور فرهنگي با گرايش  امور همايش‌ها و جشنواره‌ها جبراني رسانه شناسی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103033 410303373204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي مديريت امور فرهنگي با گرايش  امور همايش‌ها و جشنواره‌ها جبراني سازمان ها و مراکز فرهنگی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103034 410303473201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي مديريت امور فرهنگي با گرايش برنامه‌ريزي فرهنگي جبراني جامعه شناسی فرهنگی ایران 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103034 410303473202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي مديريت امور فرهنگي با گرايش برنامه‌ريزي فرهنگي جبراني سرپرستی مراکز فرهنگی 2 نظری 32
4103034 410303471203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي مديريت امور فرهنگي با گرايش برنامه‌ريزي فرهنگي جبراني رسانه شناسی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103034 410303473204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي مديريت امور فرهنگي با گرايش برنامه‌ريزي فرهنگي جبراني سازمان ها و مراکز فرهنگی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103035 410303571201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي مديريت امور فرهنگي با گرايش برنامه‌ريزي فعاليت‌هاي قرآني و مذهبي جبراني جامعه شناسی فرهنگی ایران 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103035 410303572202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي مديريت امور فرهنگي با گرايش برنامه‌ريزي فعاليت‌هاي قرآني و مذهبي جبراني سرپرستی مراکز فرهنگی 2 نظری 32
4103035 410303571203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي مديريت امور فرهنگي با گرايش برنامه‌ريزي فعاليت‌هاي قرآني و مذهبي جبراني رسانه شناسی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103035 410303571204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي مديريت امور فرهنگي با گرايش برنامه‌ريزي فعاليت‌هاي قرآني و مذهبي جبراني سازمان ها و مراکز فرهنگی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103036 410303671201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي كارشناسي حرفه‌اي مديريت تبليغات با گرايش تجاري جبراني اصول و فنون تبلیغات 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103036 410303671202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي كارشناسي حرفه‌اي مديريت تبليغات با گرايش تجاري جبراني روابط عمومی و تبلیغات 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103036 410303671203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي كارشناسي حرفه‌اي مديريت تبليغات با گرايش تجاري جبراني ارتباط تصویری 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103036 410303671204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي كارشناسي حرفه‌اي مديريت تبليغات با گرايش تجاري جبراني ارتباط با رسانه 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103036 410303671205 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي كارشناسي حرفه‌اي مديريت تبليغات با گرايش تجاري جبراني مخاطب شناسی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103037 410303781201 فرهنگ و هنر کارشناس حرفه ای مدیریت گردشگری جبراني شناخت خدمات صنعت گردشگری 2 نظری 32
4103037 410303791202 فرهنگ و هنر کارشناس حرفه ای مدیریت گردشگری جبراني مکالمات زبان تخصصی انگلیسی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103037 4103037101203 فرهنگ و هنر کارشناس حرفه ای مدیریت گردشگری جبراني مدیریت دفاتر خدمات مسافرتی 2 نظری 32
4103037 4103037113204 فرهنگ و هنر کارشناس حرفه ای مدیریت گردشگری جبراني محاسبه نرخ و صدور بلیط 2 نظری کارگاهی 16 48
4103038 4103038121201 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه ای مدیریت هتلداری جبراني شناخت خدمات صنعت گردشگری 2 نظری 32
4103038 4103038131202 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه ای مدیریت هتلداری جبراني مکالمات زبان تخصصی انگلیسی 2 نظری 16
4103038 4103038143203 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه ای مدیریت هتلداری جبراني اصول فرانت آفیس 2 نظری 16
4103038 4103038151204 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه ای مدیریت هتلداری جبراني اصول خانه داری 2 نظری 16
4103038 4103038161205 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه ای مدیریت هتلداری جبراني اصول پذیرایی 2 نظری 16
4103038 4103038173206 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه ای مدیریت هتلداری جبراني اصول آشپزی 2 نظری 16
4103038 4103038183207 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه ای مدیریت هتلداری جبراني اصول حسابداری 2 نظری 32
4103039 4103039191201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي مربي هنر كودك جبراني مبانی هنرهای تجسمی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103039 410303971202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي مربي هنر كودك جبراني روان شناسی عمومی 2 نظری 32
4103039 410303972203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي مربي هنر كودك جبراني تاریخ هنر 2 نظری 32
4103039 410303972204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي مربي هنر كودك جبراني زیبایی شناسی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103040 410304073201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي مرمت و احياء بناهاي تاريخي جبراني تنظیم شرایط محیطی ( نور و صدا ) 2 نظری 32
4103040 410304073202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي مرمت و احياء بناهاي تاريخي جبراني تنظیم شرایط اقلیمی (تأسیسات مکانیکی ) 2 نظری 32
4103040 410304073203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي مرمت و احياء بناهاي تاريخي جبراني انسان ، طبیعت ، معماری داخلی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103040 410304071204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي مرمت و احياء بناهاي تاريخي جبراني متره و برآورد 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103041 410304173201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي معماري با  گرايش طراحي محيط بيروني جبراني تنظیم شرایط محیطی 2 نظری 32
4103041 410304173202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي معماري با  گرايش طراحي محيط بيروني جبراني طراحی معماری 2 نظری کارگاهی 16 48
4103041 410304172203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي معماري با  گرايش طراحي محيط بيروني جبراني تمرین های معماری 2 نظری کارگاهی 16 48
4103041 410304172204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي معماري با  گرايش طراحي محيط بيروني جبراني متره و برآورد 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103042 410304271201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي معماري با گرايش طراحي محيط داخلي جبراني تنظیم شرایط محیطی 2 نظری 32
4103042 410304273202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي معماري با گرايش طراحي محيط داخلي جبراني طراحی معماری 2 نظری کارگاهی 16 48
4103042 410304273203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي معماري با گرايش طراحي محيط داخلي جبراني تمرین های معماری 2 نظری کارگاهی 16 48
4103042 410304271204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي معماري با گرايش طراحي محيط داخلي جبراني متره و برآورد 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103043 410304373201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي موسيقي با گرايش آهنگ سازي ايراني جبراني هماهنگی عمومی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103043 410304373202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي موسيقي با گرايش آهنگ سازي ايراني جبراني پیانو عمومی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103043 410304373203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي موسيقي با گرايش آهنگ سازي ايراني جبراني تئوری موسیقی 2 نظری 32
4103043 410304371204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي موسيقي با گرايش آهنگ سازي ايراني جبراني سرایش و ترتیب شنوایی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103044 410304473201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي موسيقي با گرايش رهبري اركستر جبراني سرایش و تربیت شنوایی 4 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103044 410304473202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي موسيقي با گرايش رهبري اركستر جبراني پیانوی عمومی 4 2 نظری کارگاهی 16 48
4103044 410304473203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي موسيقي با گرايش رهبري اركستر جبراني هارمونی 2 2 نظری کارگاهی 16 48
4103044 410304471204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي موسيقي با گرايش رهبري اركستر جبراني آشنایی با تاریخ موسیقی ایران 2 نظری 32
4103045 410304573201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي موسيقي با گرايش  موسيقي آييني جبراني هماهنگی عمومی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103045 410304572202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي موسيقي با گرايش  موسيقي آييني جبراني پیانو عمومی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103045 410304575203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي موسيقي با گرايش  موسيقي آييني جبراني تئوری موسیقی 2 نظری 32
4103045 410304573204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي موسيقي با گرايش  موسيقي آييني جبراني سرایش و ترتیب شنوایی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103046 410304673201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي موسيقي – موسيقي كودك جبراني هماهنگی عمومی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103046 410304672201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي موسيقي با گرايش موسيقي كودك جبراني پیانو عمومی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103046 410304675202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي موسيقي با گرايش موسيقي كودك جبراني تئوری موسیقی 2 نظری 32
4103046 410304673203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي موسيقي با گرايش موسيقي كودك جبراني سرایش و ترتیب شنوایی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103047 410304773201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي موسيقي – نوازندگي ساز ايراني جبراني هماهنگی عمومی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103047 410304772202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي موسيقي – نوازندگي ساز ايراني جبراني پیانو عمومی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103047 410304775203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي موسيقي – نوازندگي ساز ايراني جبراني تئوری موسیقی 2 نظری 32
4103047 410304773204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي موسيقي – نوازندگي ساز ايراني جبراني سرایش و ترتیب شنوایی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103048 410304873201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي نقاشي با گرايش نقاشي جبراني مبانی هنرهای تجسمی 2 نظری کارگاهی 16 48
4103048 410304873202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي نقاشي با گرايش نقاشي جبراني طراحی پایه 2 آزمایشگاهی 64
4103048 410304871203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي نقاشي با گرايش نقاشي جبراني نقاشی از طبیعت بی جان 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103048 410304871204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي نقاشي با گرايش نقاشي جبراني پرسپکتیو حجم و رنگ 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103049 410304973201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي نقاشي با گرايش نقاشي ايراني جبراني مبانی هنرهای تجسمی 2 نظری کارگاهی 16 48
4103049 410304973202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي نقاشي با گرايش نقاشي ايراني جبراني طراحی پایه 2 آزمایشگاهی 64
4103049 410304973203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي نقاشي با گرايش نقاشي ايراني جبراني نقاشی از طبیعت بی جان 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103049 410304973204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي نقاشي با گرايش نقاشي ايراني جبراني پرسپکتیو 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103050 410305073201 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه ای نقاشی با گرایش نقاشی رایانه ای جبراني مباني هنرهاي تجسمي 2 نظری کارگاهی 16 48
4103050 410305073202 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه ای نقاشی با گرایش نقاشی رایانه ای جبراني طراحي پایه 2 آزمایشگاهی 64
4103050 410305073203 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه ای نقاشی با گرایش نقاشی رایانه ای جبراني نقاشي از طبيعت بي جان 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103050 410305073204 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه ای نقاشی با گرایش نقاشی رایانه ای جبراني پرسپکتیو حجم رنگ 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103051 410305173201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي هنرهاي نمايشي ـ تئاتر كاربردي جبراني ادبیات نمایشی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103051 410305173202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي هنرهاي نمايشي ـ تئاتر كاربردي جبراني تاریخ هنر 2 نظری 32
4103051 410305173203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي هنرهاي نمايشي ـ تئاتر كاربردي جبراني جامعه شناسی عمومی 2 نظری 32
4103051 410305171204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي هنرهاي نمايشي ـ تئاتر كاربردي جبراني زیبایی شناسی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103052 410305271201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي كارشناسي حرفه‌اي مديريت تبليغات با گرايش سیاسی جبراني اصول و فنون تبلیغات 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103052 410305275202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي كارشناسي حرفه‌اي مديريت تبليغات با گرايش سیاسی جبراني روابط عمومی و تبلیغات 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103052 410305275203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي كارشناسي حرفه‌اي مديريت تبليغات با گرايش سیاسی جبراني ارتباط تصویری 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103052 410305272204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي كارشناسي حرفه‌اي مديريت تبليغات با گرايش سیاسی جبراني ارتباط با رسانه 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103052 410305272205 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي كارشناسي حرفه‌اي مديريت تبليغات با گرايش سیاسی جبراني مخاطب شناسی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103053 410305372201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي كارشناسي حرفه‌اي مديريت تبليغات با گرايش فرهنگی جبراني اصول و فنون تبلیغات 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103053 410305372202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي كارشناسي حرفه‌اي مديريت تبليغات با گرايش فرهنگی جبراني روابط عمومی و تبلیغات 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103053 410305371203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي كارشناسي حرفه‌اي مديريت تبليغات با گرايش فرهنگی جبراني ارتباط تصویری 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103053 410305372204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي كارشناسي حرفه‌اي مديريت تبليغات با گرايش فرهنگی جبراني ارتباط با رسانه 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103053 410305373205 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي كارشناسي حرفه‌اي مديريت تبليغات با گرايش فرهنگی جبراني مخاطب شناسی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103054 410305473201 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه ای طراحی زیور آلات جبراني آشنایی با صنعت زیورآلات 2 نظری 32
4103054 410305471202 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه ای طراحی زیور آلات جبراني مبانی هنرهای تجسمی 2 نظری 32
4103054 410305472203 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه ای طراحی زیور آلات جبراني کارگاه طراحی پایه 2 آزمایشگاهی 64
4103054 410305473204 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه ای طراحی زیور آلات جبراني نرم افزارهای کاربردی رایانه 2 آزمایشگاهی 64
4103055 410305573201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي مدیریت اسناد ومدارک جبراني مجموعه سازي منابع : (انتخاب ، تهيه و سفارش) 2 نظری کارگاهی 16 48
4103055 410305573202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي مدیریت اسناد ومدارک جبراني مرجع شناسي عمومي: (عربي – فارسي) 2 نظری کارگاهی 16 48
4103055 410305571203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي مدیریت اسناد ومدارک جبراني سازماندهي اطلاعات- (رده بندي ديويي) 2 نظری کارگاهی 16 48
4103055 410305573204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي مدیریت اسناد ومدارک جبراني سازماندهي اطلاعات( فهرست نويسي و آماده سازي) 2 نظری کارگاهی 16 48
4103056 410305673201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه ای گویندگی و دوبله جبراني اصول آراستگی 2 نظری 32
4103056 410305672202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه ای گویندگی و دوبله جبراني فن بیان 2 نظری کارگاهی 16 48
4103056 410305675203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه ای گویندگی و دوبله جبراني ارتباطات غیر کلامی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103056 410305673204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه ای گویندگی و دوبله جبراني مبانی ارتباط جمعی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103057 410305773201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه ای مجری گری جبراني اصول آراستگی 2 نظری 32
4103057 410305772202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه ای مجری گری جبراني فن بیان 2 نظری کارگاهی 16 48
4103057 410305772203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه ای مجری گری جبراني ارتباطات غیر کلامی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103057 410305772204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه ای مجری گری جبراني مبانی ارتباط جمعی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103058 410305872201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي مدیریت فرهنگی با گرایش دیپلماسی و ارتباطات فرهنگی جبراني جامعه شناسی فرهنگی ایران 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103058 410305872202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي مدیریت فرهنگی با گرایش دیپلماسی و ارتباطات فرهنگی جبراني سرپرستی مراکز فرهنگی 2 نظری 32
4103058 410305873203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي مدیریت فرهنگی با گرایش دیپلماسی و ارتباطات فرهنگی جبراني رسانه شناسی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103058 410305873204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي مدیریت فرهنگی با گرایش دیپلماسی و ارتباطات فرهنگی جبراني سازمان ها و مراکز فرهنگی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103059 410305973201 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه ای نگارگری و زرنگاره جبراني مبانی هنرهای تجسمی 2 نظری کارگاهی 16 48
4103059 410305972202 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه ای نگارگری و زرنگاره جبراني طراحی پایه 2 آزمایشگاهی 64
4103059 410305973203 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه ای نگارگری و زرنگاره جبراني نقاشی از طبیعت بی جان 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103059 410305973204 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه ای نگارگری و زرنگاره جبراني پرسپکتیو 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103060 410306073201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي طراحي صحنه جبراني مبانی هنرهای تجسمی 2 نظری کارگاهی 16 48
4103060 410306073202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي طراحي صحنه جبراني مبانی هنرهای نمایشی 2 نظری کارگاهی 16 48
4103060 410306072203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي طراحي صحنه جبراني دکور و صحنه آرایی 2 نظری کارگاهی 16 48
4103060 410306073204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي طراحي صحنه جبراني زیبایی شناسی 2 نظری کارگاهی 16 48
4103061 410306172201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي عكاسي – مد و پوشاك جبراني مبانی هنرهای تجسمی 2 نظری کارگاهی 16 48
4103061 410306173202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي عكاسي – مد و پوشاك جبراني عکاسی دیجیتال  پایه 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103061 410306173203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي عكاسي – مد و پوشاك جبراني کاربرد کامپیوتر در عکاسی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103061 410306173204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي عكاسي – مد و پوشاك جبراني مبانی رنگ و تعادل سفیدی نور 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103062 410306273201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي عكاسي – تبليغات جبراني مبانی هنرهای تجسمی 2 نظری کارگاهی 16 48
4103062 410306272202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي عكاسي – تبليغات جبراني عکاسی  پایه 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103062 410306272203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي عكاسي – تبليغات جبراني کاربرد کامپیوتر در عکاسی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103062 410306272204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي عكاسي – تبليغات جبراني شناخت رنگ 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103063 410306373201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي خبرنگاري با گرايش ورزشی جبراني اصول خبرنویسی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103063 410306372202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي خبرنگاري با گرايش ورزشی جبراني افکار عمومی 2 نظری کارگاهی 16 48
4103063 410306372203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي خبرنگاري با گرايش ورزشی جبراني کاربرد مصاحبه در خبر 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103063 410306372204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي خبرنگاري با گرايش ورزشی جبراني تهیه گزارش 2 نظری کارگاهی 16 48
4103064 410306473201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي كارگرداني جبراني مبانی ارتباط جمعی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103064 410306471202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي كارگرداني جبراني برنامه ریزی و مدیریت تولید 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103064 410306473203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي كارگرداني جبراني تجهیزات فنی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103064 410306471204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي كارگرداني جبراني زیبایی شناسی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103065 410306572201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي گريم ماسك جبراني مبانی گریم 2 نظری کارگاهی 16 48
4103065 410306572202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي گريم ماسك جبراني طراحی گریم 2 نظری کارگاهی 16 48
4103065 410306575203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي گريم ماسك جبراني پیرایش و بافت مو 2 نظری کارگاهی 16 48
4103065 410306573204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي گريم ماسك جبراني مبانی هنرهای تجسمی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103066 410306673201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي گريم – آرايش و پيرايش جبراني مبانی گریم 2 نظری کارگاهی 16 48
4103066 410306673202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي گريم – آرايش و پيرايش جبراني طراحی گریم 2 نظری کارگاهی 16 48
4103066 410306671203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي گريم – آرايش و پيرايش جبراني پیرایش و بافت مو 2 نظری کارگاهی 16 48
4103066 410306673204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي گريم – آرايش و پيرايش جبراني مبانی هنرهای تجسمی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103067 410306773201 فرهنگ و هنر کارشناس حرفه ای آشپزی ملل جبراني اصول آشپزی 2 نظری 32
4103067 410306771202 فرهنگ و هنر کارشناس حرفه ای آشپزی ملل جبراني شناخت و آماده سازی مواد اولیه در آشپزی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103067 410306772203 فرهنگ و هنر کارشناس حرفه ای آشپزی ملل جبراني عملیات آشپزی کلاسیک ایران 1 آزمایشگاهی 32
4103067 410306773204 فرهنگ و هنر کارشناس حرفه ای آشپزی ملل جبراني عملیات آشپزی مدرن 1 آزمایشگاهی 32
4103067 410306783205 فرهنگ و هنر کارشناس حرفه ای آشپزی ملل جبراني جامعه و غذا 2 نظری 32
4103068 410306873201 فرهنگ و هنر کارشناس حرفه ای نقاشی-کاریکاتور جبراني مباني هنرهاي تجسمي 2 نظری کارگاهی 16 48
4103068 410306871202 فرهنگ و هنر کارشناس حرفه ای نقاشی-کاریکاتور جبراني طراحي پایه 2 آزمایشگاهی 64
4103068 410306871203 فرهنگ و هنر کارشناس حرفه ای نقاشی-کاریکاتور جبراني نقاشي از طبيعت بي جان 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103068 410306873204 فرهنگ و هنر کارشناس حرفه ای نقاشی-کاریکاتور جبراني پرسپکتیو حجم و رنگ 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103069 410306972201 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه ای فیلم نامه نویسی جبراني ادبیات نمایشی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103069 410306973202 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه ای فیلم نامه نویسی جبراني جامعه شناسی عمومی 2 نظری 32
4103069 410306972203 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه ای فیلم نامه نویسی جبراني زیبایی شناسی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103069 410306971204 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه ای فیلم نامه نویسی جبراني برنامه ریزی و مدیریت تولید 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103070 410307071201 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه ای گویندگی ومجری گری ورزشی جبراني اصول آراستگی 2 نظری 32
4103070 410307075202 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه ای گویندگی ومجری گری ورزشی جبراني فن بیان 2 نظری کارگاهی 16 48
4103070 410307073203 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه ای گویندگی ومجری گری ورزشی جبراني ارتباطات غیر کلامی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103070 410307072204 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه ای گویندگی ومجری گری ورزشی جبراني مبانی ارتباط جمعی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103070 410307071205 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه ای گویندگی ومجری گری ورزشی جبراني آناتومی عمومی 2 نظری 32
4103070 410307072206 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه ای گویندگی ومجری گری ورزشی جبراني حرکات اصلاحی ورزشی 2 نظری 32
4103071 410307172201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي خبرنگاري با گرايش مذهبی و قرآنی جبراني اصول خبرنویسی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103071 410307172202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي خبرنگاري با گرايش مذهبی و قرآنی جبراني افکار عمومی 2 نظری کارگاهی 16 48
4103071 410307171203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي خبرنگاري با گرايش مذهبی و قرآنی جبراني کاربرد مصاحبه در خبر 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103071 410307172204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه اي خبرنگاري با گرايش مذهبی و قرآنی جبراني تهیه گزارش 2 نظری کارگاهی 16 48
4103072 410307272201 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه­ای تربیت مبلغ علوم اسلامی (به زبان انگلیسی) جبراني خواندن و درک مفاهیم 2 نظری 32
4103072 410307272202 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه­ای تربیت مبلغ علوم اسلامی (به زبان انگلیسی) جبراني دستور زبان مقدماتی 2 نظری 32
4103072 410307271203 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه­ای تربیت مبلغ علوم اسلامی (به زبان انگلیسی) جبراني گفت و شنود مقدماتی 2 آزمایشگاهی 64
4103072 410307272204 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه­ای تربیت مبلغ علوم اسلامی (به زبان انگلیسی) جبراني اصول و روش های ترجمه 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
410307272205 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه­ای تربیت مبلغ علوم اسلامی (به زبان انگلیسی) جبراني افکار عمومی 2 نظری کارگاهی 16 48
410307271206 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه­ای تربیت مبلغ علوم اسلامی (به زبان انگلیسی) جبراني اصول و فنون تبلیغ 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
410307273207 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه­ای تربیت مبلغ علوم اسلامی (به زبان انگلیسی) جبراني تجوید قرآن کریم 2 نظری کارگاهی 16 48
410307271208 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه­ای تربیت مبلغ علوم اسلامی (به زبان انگلیسی) جبراني روخوانی و روان خوانی قرآن کریم 2 نظری کارگاهی 16 48
410307273209 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه­ای تربیت مبلغ علوم اسلامی (به زبان انگلیسی) جبراني عربی (صرف و نحو) 2 نظری 32
410307271210 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه­ای تربیت مبلغ علوم اسلامی (به زبان انگلیسی) جبراني آشنایی با ترجمه و مفاهیم قرآن کریم 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
410307271211 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه­ای تربیت مبلغ علوم اسلامی (به زبان انگلیسی) جبراني روان شناسی عمومی 2 نظری 32
4103073 410307372201 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه ای صنایع دستی – صنایع سنگی جبراني ساخت سردیس 2 نظری کارگاهی 16 48
4103073 410307371202 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه ای صنایع دستی – صنایع سنگی جبراني برآورد ارزش کار 2 نظری 32
4103073 410307373203 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه ای صنایع دستی – صنایع سنگی جبراني صنایع سنگی و معماری  داخلی 2 نظری کارگاهی 16 48
4103073 410307371204 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه ای صنایع دستی – صنایع سنگی جبراني عملیات پرداخت و رنگ کاری 2 نظری کارگاهی 16 48
4103074 4103074731601 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه ای صنایع دستی – صنایع فلزی جبراني قلم زنی 2 نظری کارگاهی 16 48
4103074 4103074713202 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه ای صنایع دستی – صنایع فلزی جبراني برآورد ارزش کار 2 نظری 32
4103074 4103074711603 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه ای صنایع دستی – صنایع فلزی جبراني صنایع فلزی و معماری  داخلی 2 نظری کارگاهی 16 48
4103074 4103074711604 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه ای صنایع دستی – صنایع فلزی جبراني عملیات پرداخت و رنگ کاری 2 نظری کارگاهی 16 48
4103075 410307571201 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه ای امور موزه داری جبراني متره و برآورد 2 نظری کارگاهی 16 48
4103075 410307571202 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه ای امور موزه داری جبراني اصول فنی ساختمان پیشرفته 2 نظری 32
4103075 410307573203 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه ای امور موزه داری جبراني تعمیر و نگه داری ساختمان 2 نظری کارگاهی 16 48
4103075 410307571204 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه ای امور موزه داری جبراني ساختار معماری سنتی ایران 2 نظری کارگاهی 16 48
4103076 410307673201 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه­ای فرش- ارزیابی و بازاریابی جبراني تاریخ هنر ایران 2 نظری 32
4103076 410307673202 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه­ای فرش- ارزیابی و بازاریابی جبراني براورد ارزش کار 2 نظری آزمایشگاهی 32 32
4103076 410307673203 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه­ای فرش- ارزیابی و بازاریابی جبراني شناخت سبک های فرش 2 نظری 32
4103076 410307673204 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه­ای فرش- ارزیابی و بازاریابی جبراني ارزیابی کیفی فرش 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103077 410307773201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه ای صنايع دستي –  ارزیابی و بازاریابی جبراني تاریخ هنر ایران 2 نظری 32
4103077 410307773202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه ای صنايع دستي –  ارزیابی و بازاریابی جبراني برآورد ارزش کار 2 نظری 32
4103077 410307773203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه ای صنايع دستي –  ارزیابی و بازاریابی جبراني اصول و مبانی بازاریابی 2 نظری 32
4103077 410307773204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه ای صنايع دستي –  ارزیابی و بازاریابی جبراني آشنایی با هنرهای سنتی ایران 2 نظری 32
4103078 410307873201 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه­ای فرش – بافت و رفوگری جبراني آشنایی با هنرهای سنتی ایران 2 نظری 32
4103078 410307873202 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه­ای فرش – بافت و رفوگری جبراني رنگ شناسی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103078 410307871203 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه­ای فرش – بافت و رفوگری جبراني شناخت سبک های فرش 2 نظری 32
4103078 410307873204 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه­ای فرش – بافت و رفوگری جبراني ارزیابی کیفی فرش 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103079 410307971201 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه­ای سینما – فیلم سازی جبراني مبانی ارتباط جمعی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103079 410307971202 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه­ای سینما – فیلم سازی جبراني زیبایی شناسی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103079 410307971203 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه­ای سینما – فیلم سازی جبراني برنامه ریزی و مدیریت تولید 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103079 410307971204 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه­ای سینما – فیلم سازی جبراني تجهیزات فنی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103080 410308071201 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه­ای سینما – تصویر برداری جبراني نورپردازی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103080 410308073202 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه­ای سینما – تصویر برداری جبراني زیبایی شناسی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103080 410308073203 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه­ای سینما – تصویر برداری جبراني فیلم برداری 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4103080 410308073204 فرهنگ و هنر کارشناسی حرفه­ای سینما – تصویر برداری جبراني تجهیزات فنی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4E+06 410308271201 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي خوشنويسي جبراني اصول و مبانی خوشنویسی 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4E+06 410308271202 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي خوشنويسي جبراني مبانی طرح و نقش 2 نظری آزمایشگاهی 16 32
4E+06 410308271203 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي خوشنويسي جبراني خوشنویسی در هنر 2 نظری 32
4E+06 410308271204 فرهنگ و هنر كارشناسي حرفه‌اي خوشنويسي جبراني طراحی پایه 2 نظری آزمایشگاهی 16 32

دروس پيشنياز كارداني پيوسته دانشگاه علمی کاربردی

دروس پيشنياز كارداني پيوسته دانشگاه علمی کاربردی(گروه صنعت)

گروه صنعت

لازم به توضيح است كه دروس رديف شماره 1 الي 5 به عنوان دروس مشترك پيشنياز در گروه صنعت مي‌باشند و ساير دروس تخصصي پيشنياز رشته‌هاي كارداني پيوسته گروه صنعت مي‌باشند.

  • گذراندن دروس مشترك پيشنياز براي ديپلم‌هاي مرتبط اجباري مي‌باشد.
  • ديپلم‌هاي غير مرتبط ملزم به گذراندن كليه دروس پيشنياز مي‌باشند.
  • ديپلم‌هاي رياضي و فيزيك و علوم تجربي علاوه بر گذراندن دروس تخصصي پيشنياز دروس رديف‌هاي 4 و 5 را نيز بگذرانند.

دروس پيشنياز رشته الكتروتكنيك برق صنعتي

رديف نام درس تعداد واحد ساعت نظري ساعت عملي جمع
1 شيمي پيش دانشگاهي 2 32 32
2 رياضي پيش دانشگاهي 2 32 32
3 فيزيك پيش‌دانشگاهي 2 32 32
4 رسم فني 2 16 48 64
5 كارگاه عمومي 1 64 64
6 الكترونيك عمومي 3 48 48
7 اصول اندازه‌گيري الكتريكي 2 32 32
8 ماشين‌هاي الكتريكي 3 48 48
جمع 17  

 

دروس پيشنياز رشته الكتروتكنيك تاسيسات الكتريكي

رديف نام درس تعداد واحد ساعت نظري ساعت عملي جمع
1 شيمي پيش دانشگاهي 2 32 32
2 رياضي پيش دانشگاهي 2 32 32
3 فيزيك پيش‌دانشگاهي 2 32 32
4 رسم فني 2 16 48 64
5 كارگاه عمومي 1 64 64
6 الكترونيك عمومي 3 48 48
7 اصول اندازه‌گيري الكتريكي 2 32 32
8 ماشين‌هاي الكتريكي 3 48 48
جمع 17  

 

 

 

دروس پيشنياز رشته الكترونيك الكترونيك عمومي

رديف نام درس تعداد واحد ساعت نظري ساعت عملي جمع
1 شيمي پيش دانشگاهي 2 32 32
2 رياضي پيش دانشگاهي 2 32 32
3 فيزيك پيش‌دانشگاهي 2 32 32
4 رسم فني 2 16 48 64
5 كارگاه عمومي 1 64 64
6 الكترونيك عمومي 3 48 48
7 آزمايشگاه الكترونيك عمومي 1 32 32
8 دستگاه‌هاي اندازه‌گيري 3 48 48
9 آزمايشگاه دستگاه‌هاي اندازه‌گيري 1 32 32
جمع 17  

 

دروس پيشنياز رشته الكترونيك راديو تلويزيون

رديف نام درس تعداد واحد ساعت نظري ساعت عملي جمع
1 شيمي پيش دانشگاهي 2 32 32
2 رياضي پيش دانشگاهي 2 32 32
3 فيزيك پيش‌دانشگاهي 2 32 32
4 رسم فني 2 16 48 64
5 كارگاه عمومي 1 64 64
6 الكترونيك عمومي 3 48 48
7 آزمايشگاه الكترونيك عمومي 1 32 32
8 دستگاه‌هاي اندازه‌گيري 3 48 48
9 آزمايشگاه دستگاه‌هاي اندازه‌گيري 1 32 32
جمع 17  

 

دروس پيشنياز رشته الكترونيك مخابرات دريايي

رديف نام درس تعداد واحد ساعت نظري ساعت عملي جمع
1 شيمي پيش دانشگاهي 2 32 32
2 رياضي پيش دانشگاهي 2 32 32
3 فيزيك پيش‌دانشگاهي 2 32 32
4 رسم فني 2 16 48 64
5 كارگاه عمومي 1 64 64
6 ملواني 2 32 32
7 الكترونيك عمومي 3 48 48
8 روش مخابرات بين‌المللي دريايي 2 32 32
9 آشنايي با دستگاه‌هاي كمك ناوبري 2 32 32
جمع 17  

دروس پيشنياز رشته تاسيسات- تبريد

رديف نام درس تعداد واحد ساعت نظري ساعت عملي جمع
1 شيمي پيش دانشگاهي 2 32 32
2 رياضي پيش دانشگاهي 2 32 32
3 فيزيك پيش‌دانشگاهي 2 32 32
4 رسم فني 2 16 48 64
5 كارگاه عمومي 1 64 64
6 تاسيسات بهداشتي 2 32 32
7 كارگاه تاسيسات بهداشتي 1 48 48
8 گازرساني ساختمان 2 32 32
9 تكنولوژي تاسيسات بهداشتي 2 32 32
10 كارگاه تكنولوژي تاسيسات بهداشتي 1 48 48
جمع 17  

دروس پيشنياز رشته تاسيسات- تهويه مطبوع

رديف نام درس تعداد واحد ساعت نظري ساعت عملي جمع
1 شيمي پيش دانشگاهي 2 32 32
2 رياضي پيش دانشگاهي 2 32 32
3 فيزيك پيش‌دانشگاهي 2 32 32
4 رسم فني 2 16 48 64
5 كارگاه عمومي 1 64 64
6 تاسيسات بهداشتي 2 32 32
7 كارگاه تاسيسات بهداشتي 1 48 48
8 گازرساني ساختمان 2 32 32
9 تكنولوژي تاسيسات بهداشتي 2 32 32
10 كارگاه تكنولوژي تاسيسات بهداشتي 1 48 48
جمع 17  

 

دروس پيشنياز رشته ساخت و توليد-ماشين افزار

رديف نام درس تعداد واحد ساعت نظري ساعت عملي جمع
1 شيمي پيش دانشگاهي 2 32 32
2 رياضي پيش دانشگاهي 2 32 32
3 فيزيك پيش‌دانشگاهي 2 32 32
4 رسم فني 2 16 48 64
5 كارگاه عمومي 1 64 64
6 اندازه گيري دقيق و آزمايشگاه 3 32 32 64
7 اجزا ماشين 2 32 32
8 تراشكاري 3 32 48 80
جمع 17  

 

دروس پيشنياز رشته ساخت و توليد- قالبسازي

رديف نام درس تعداد واحد ساعت نظري ساعت عملي جمع
1 شيمي پيش دانشگاهي 2 32 32
2 رياضي پيش دانشگاهي 2 32 32
3 فيزيك پيش‌دانشگاهي 2 32 32
4 رسم فني 2 16 48 64
5 كارگاه عمومي 1 64 64
6 اندازه گيري دقيق و آزمايشگاه 3 32 32 64
7 اجزا ماشين 2 32 32
8 تراشكاري 3 32 48 80
جمع 17  

 

دروس پيشنياز رشته متالوژي ريخته گري

رديف نام درس تعداد واحد ساعت نظري ساعت عملي جمع
1 شيمي پيش دانشگاهي 2 32 32
2 رياضي پيش دانشگاهي 2 32 32
3 فيزيك پيش‌دانشگاهي 2 32 32
4 رسم فني 2 16 48 64
5 كارگاه عمومي 1 64 64
6 اصول متالوژيكي ريخته‌گري 2 32 32
7 اصوا تكنولوژيكي ريخته‌گري 2 32 32
8 تكنولوژي مدلسازي 2 32 32
9 كارگاه ريخته‌گري 1 48 48
جمع 16  

 

دروس پيشنياز رشته ساختمان-كارهاي عمومي ساختمان

رديف نام درس تعداد واحد ساعت نظري ساعت عملي جمع
1 شيمي پيش دانشگاهي 2 32 32
2 رياضي پيش دانشگاهي 2 32 32
3 فيزيك پيش‌دانشگاهي 2 32 32
4 رسم فني 2 16 48 64
5 كارگاه عمومي 1 64 64
6 نقشه كشي ساختمان 3 32 48 80
7 تكنولوژي بتن و ساختمان‌هاي بتني 2 32 32
8 تكنولوژي ساختمان‌هاي اسكلت فلزي 2 32 32
9 استاتيك مقدماتي 2 32 32
جمع 18  

 

دروس پيشنياز رشته صنايع چوب و كاغذ-سازه‌هاي چوبي

رديف نام درس تعداد واحد ساعت نظري ساعت عملي جمع
1 شيمي پيش دانشگاهي 2 32 32
2 رياضي پيش دانشگاهي 2 32 32
3 فيزيك پيش‌دانشگاهي 2 32 32
4 رسم فني 2 16 48 64
5 كارگاه عمومي 1 64 64
6 خواص فيزيكي و مكانيكي چوب 2 32 32
7 تكنولوژي سازه‌هاي چوبي 2 32 32
8 تكنولوژي و كارگاه عمومي صنايع چوب 2 16 48 48
9 ابزارهاي ماشين‌آلات عمومي صنايع چوب 2 32 32
جمع 17  

دروس پيشنياز رشته صنايع شيميايي-صنايع شيميايي

رديف نام درس تعداد واحد ساعت نظري ساعت عملي جمع
1 شيمي پيش دانشگاهي 2 32 32
2 رياضي پيش دانشگاهي 2 32 32
3 فيزيك پيش‌دانشگاهي 2 32 32
4 رسم فني 2 16 48 64
5 كارگاه عمومي 1 64 64
6 شناخت مواد 2 32 32
7 مباني صنايع شيميايي 2 32 32
8 كارگاه صنايع شيميايي 1 48 48
9 شيمي آلي 2 32 32
10 شيمي تجزيه 2 32 32
جمع 18  

 

دروس پيشنياز رشته صنايع فلزي- جوشكاري

رديف نام درس تعداد واحد ساعت نظري ساعت عملي جمع
1 شيمي پيش دانشگاهي 2 32 32
2 رياضي پيش دانشگاهي 2 32 32
3 فيزيك پيش‌دانشگاهي 2 32 32
4 رسم فني 2 16 48 64
5 كارگاه عمومي 1 64 64
6 اجزا ماشين 2 32 32
7 تكنولوژي جوشكاري برق 3 32 48 80
8 تكنولوژي جوشكاري با شعله گاز 3 32 48 80
9 تكنولوژي برش و تغيير شكل نيم ساخته‌هاي فلز 3 32 48 80
جمع 20  

دروس پيشنياز رشته صنايع فلزي-صنايع فلزي

رديف نام درس تعداد واحد ساعت نظري ساعت عملي جمع
1 شيمي پيش دانشگاهي 2 32 32
2 رياضي پيش دانشگاهي 2 32 32
3 فيزيك پيش‌دانشگاهي 2 32 32
4 رسم فني 2 16 48 64
5 كارگاه عمومي 1 64 64
6 اجزا ماشين 2 32 32
7 تكنولوژي جوشكاري برق 3 32 48 80
8 تكنولوژي جوشكاري با شعله گاز 3 32 48 80
9 تكنولوژي برش و تغيير شكل نيم ساخته‌هاي فلزي 3 32 48 80
جمع 20  

 

دروس پيشنياز رشته معدن- استخراج معدن

رديف نام درس تعداد واحد ساعت نظري ساعت عملي جمع
1 شيمي پيش دانشگاهي 2 32 32
2 رياضي پيش دانشگاهي 2 32 32
3 فيزيك پيش‌دانشگاهي 2 32 32
4 رسم فني 2 16 48 64
5 كارگاه عمومي 1 64 64
6 نقشه برداري معدن 3 32 48 80
7 اكتشاف معدن 2 32 32
8 اصول استخراج معدن 2 32 32
جمع 16 پ

 

دروس پيشنياز رشته صنايع نساجي-صنايع نساجي

رديف نام درس تعداد واحد ساعت نظري ساعت عملي جمع
1 شيمي پيش دانشگاهي 2 32 32
2 رياضي پيش دانشگاهي 2 32 32
3 فيزيك پيش‌دانشگاهي 2 32 32
4 رسم فني 2 16 48 64
5 كارگاه عمومي 1 64 64
6 الياف نساجي 2 32 32
7 ريسندگي سيستم‌ پنبه‌اي 2 32 32
8 كارگاه ريسندگي سيستم‌ پنبه‌اي 1 48 48
9 رنگرزي 2 32 32
جمع 16  

 

دروس پيشنياز رشته مكانيك خودرو-مكانيك خودرو

رديف نام درس تعداد واحد ساعت نظري ساعت عملي جمع
1 شيمي پيش دانشگاهي 2 32 32
2 رياضي پيش دانشگاهي 2 32 32
3 فيزيك پيش‌دانشگاهي 2 32 32
4 رسم فني 2 16 48 64
5 كارگاه عمومي 1 64 64
6 اجزا ماشين 2 32 32
7 تكنولوژي انتقال قدرت معمولي 3 32 48 80
8 تكنولوژي سوخت رساني 3 32 48 80
9 تكنولوژي مولد قدرت 3 32 48 80
جمع 20  

 

 

دروس پيشنياز رشته مكانيك موتورهاي دريايي

رديف نام درس تعداد واحد ساعت نظري ساعت عملي جمع
1 شيمي پيش دانشگاهي 2 32 32
2 رياضي پيش دانشگاهي 2 32 32
3 فيزيك پيش‌دانشگاهي 2 32 32
4 رسم فني 2 16 48 64
5 كارگاه عمومي 1 64 64
6 شناخت شناورها 2 16 48 64
7 اصول مكانيك دريايي 3 32 48 80
8 مباني هيدروليك صنعتي 3 32 48 80
جمع 17  

 

دروس پيشنياز رشته ناوبري- ناوبري

رديف نام درس تعداد واحد ساعت نظري ساعت عملي جمع
1 شيمي پيش دانشگاهي 2 32 32
2 رياضي پيش دانشگاهي 2 32 32
3 فيزيك پيش‌دانشگاهي 2 32 32
4 رسم فني 2 16 48 64
5 كارگاه عمومي 1 64 64
6 ملواني 3 32 48 80
7 اصول و مباني دريانوردي تخميني و ساحلي 2 32 32
8 ساختمان و تعادل كشتي 2 32 32
9 قوانين راه و وظايف افسر نگهبان در دريا 2 32 32
جمع 18  

 

دروس پيشنياز رشته نقشه برداري

رديف نام درس تعداد واحد ساعت نظري ساعت عملي جمع
1 شيمي پيش دانشگاهي 2 32 32
2 رياضي پيش دانشگاهي 2 32 32
3 فيزيك پيش‌دانشگاهي 2 32 32
4 رسم فني 2 16 48 64
5 كارگاه عمومي 1 64 64
6 نقشه برداري عمومي 2 32 32
7 عمليات نقشه‌برداري عمومي 1 48 48
8 فوتوگرامتري مقدماتي 3 32 48 80
9 كاربرد رايانه در نقشه برداري 3 32 48 80
جمع 18  

 

دروس پيشنياز رشته نقشه‌كشي عمومي- نقشه‌كشي و طراحي صنعتي

رديف نام درس تعداد واحد ساعت نظري ساعت عملي جمع
1 شيمي پيش دانشگاهي 2 32 32
2 رياضي پيش دانشگاهي 2 32 32
3 فيزيك پيش‌دانشگاهي 2 32 32
4 رسم فني 2 16 48 64
5 كارگاه عمومي 1 64 64
6 نقشه‌كشي عمومي 3 32 48 80
7 هندسه ترسيمي 2 32 32
8 اجزا و ماشين 2 32 32
جمع 16  

 

 

دروس پيشنياز كارداني پيوسته گروه كشاورزي

 

لازم به توضيح است كه دروس رديف شماره 1 الي 3 به عنوان دروس مشترك پيشنياز در گروه كشاورزي مي‌باشند و ساير دروس، دروس تخصصي پيشنياز رشته‌هاي كارداني پيوسته گروه كشاورزي مي‌باشند.

  • گذراندن دروس مشترك پيشنياز براي ديپلم‌هاي مرتبط اجباري مي‌باشد.
  • ديپلم‌هاي غير مرتبط ملزم به گذراندن كليه دروس پيشنياز مي‌باشند.
  • ديپلم‌هاي علوم تجربي فقط دروس تخصصي پيشنياز را مي‌گذرانند.
  • ديپلم‌هاي رياضي و فيزيك علاوه بر گذراندن دروس تخصصي پيشنياز، بايد زيست شناسي پيش‌دانشگاهي را نيز بگذرانند.

جدول دروس پيشنياز رشته: امور زراعي باغي(تكنولوژي توليدات باغي)

رديف نام درس تعداد واحد ساعت نظري ساعت عملي جمع
1 شيمي پيش‌دانشگاهي 2 32 32
2 زيست شناسي پيش‌دانشگاهي 2 32 32
3 رياضي پيش دانشگاهي 2 32 32
4 گياه شناسي 3 48 48
5 خاك شناسي 3 48 48

 

جدول دروس پيشنياز رشته: امور زراعي باغي(تكنولوژي توليدات زراعي)

رديف نام درس تعداد واحد ساعت نظري ساعت عملي جمع
1 شيمي پيش‌دانشگاهي 2 32 32
2 زيست شناسي پيش‌دانشگاهي 2 32 32
3 رياضي پيش دانشگاهي 2 32 32
4 زراعت عمومي 3 48 48
5 شناخت و كاربرد تراكتور 2 32 32
6 خاكشناسي عمومي 3 48 48
7 آبياري عمومي 3 48 48

 

جدول دروس پيشنياز رشته: امور دامي (تكنولوژي پرورش دام)

رديف نام درس تعداد واحد ساعت نظري ساعت عملي جمع
1 شيمي پيش‌دانشگاهي 2 32 32
2 زيست شناسي پيش‌دانشگاهي 2 32 32
3 رياضي پيش دانشگاهي 2 32 32
4 اصول تغذيه 1 16 16
5 اصول پرورش دام 1 16 16
6 ميكروبيولوژي عمومي 1 16 16
7 فيزيولوژي و تشريح گاو 2 32 32

 

 

دروس پيشنياز كارداني پيوسته گروه فرهنگ و هنر

 

لازم به توضيح است كه دروس رديف شماره 1 الي 3 به عنوان دروس مشترك پيشنياز در گروه فرهنگ و هنر مي‌باشند و ساير دروس ، دروس تخصصي پيشنياز هستند.

  • گذراندن دروس پيشنياز براي كليه دانشجويي كه هريك از دروس مشترك و تخصصي پيشنياز را در مقطع قبلي نگذرانده‌اند الزامي مي‌باشد.

جدول دروس پيشنياز رشته: طراحي نقش پارچه-بافت

رديف نام درس تعداد واحد ساعت نظري ساعت عملي جمع
1 تاريخ هنر ايران و جهان 2 32 32
2 مباني طراحي 2 16 48 64
3 مباني هنرهاي تجسمي 2 16 48 64
4 تكنيك‌ چاپ و بافت 3 32 48 64
5 مباني رنگ شناسي 2 16 48 64
6 طراحي تحليلي 2 16 32 48

 

 

جدول دروس پيشنياز رشته: طراحي لباس- لباس بانوان

رديف نام درس تعداد واحد ساعت نظري ساعت عملي جمع
1 تاريخ هنر ايران و جهان 2 32 32
2 مباني طراحي 2 16 48 64
3 مباني هنرهاي تجسمي 2 16 48 64
4 طراحي لباس 3 32 48 80
5 طراحي الگو 3 32 48 80
6 مباني رنگ‌شناسي 2 16 48 64

 

جدول دروس پيشنياز رشته: طراحي لباس- لباس كودكان

رديف نام درس تعداد واحد ساعت نظري ساعت عملي جمع
1 تاريخ هنر ايران و جهان 2 32 32
2 مباني طراحي 2 16 48 64
3 مباني هنرهاي تجسمي 2 16 48 64
4 طراحي لباس 3 32 48 80
5 طراحي الگو 3 32 48 80
6 مباني رنگ‌شناسي 2 16 48 64

 

 

 

جدول دروس پيشنياز رشته: بافت و رودوزي‌هاي ايراني

رديف نام درس تعداد واحد ساعت نظري ساعت عملي جمع
1 تاريخ هنر ايران و جهان 2 32 32
2 مباني طراحي 2 16 48 64
3 مباني هنرهاي تجسمي 2 16 48 64
4 طراحي نقوش سنتي 2 16 32 48
5 شناخت و كاربرد مواد و مصالح 2 16 32 48
6 آشنايي با صنايع دستي ايران 2 32 32

 

جدول دروس پيشنياز رشته: طراحي و دوخت

رديف نام درس تعداد واحد ساعت نظري ساعت عملي جمع
1 تاريخ هنر ايران و جهان 2 32 32
2 مباني طراحي 2 16 48 64
3 مباني هنرهاي تجسمي 2 16 48 64
4 الگو 3 16 64 80
5 دوخت 3 16 64 80
6 اصول طراحي لباس 2 16 32 48

 

دروس پيشنياز رشته گرافيك – گرافيك

رديف نام درس تعداد واحد ساعت نظري ساعت عملي جمع
1 تاريخ هنر ايران و جهان 2 32 32
2 مباني طراحي 2 16 48 64
3 مباني هنرهاي تجسمي 2 16 48 64
4 مباني رنگ شناسي 2 16 48 64
5 عكاسي 2 16 48 64
6 مباني پرسپكتيو 2 16 48 64

 

دروس پيشنياز رشته نقاشي ايراني

رديف نام درس تعداد واحد ساعت نظري ساعت عملي جمع
1 تاريخ هنر ايران و جهان 2 32 32
2 مباني طراحي 2 16 48 64
3 مباني هنرهاي تجسمي 2 16 48 64
4 مباني رنگ‌شناسي 2 16 48 64
5 شناخت و كاربرد مواد و مصالح 2 16 32 48
6 طراحي نقوش سنتي 2 16 48 64

 

 

دروس پيشنياز رشته هنرهاي تجسمي- چاپ دستي

رديف نام درس تعداد واحد ساعت نظري ساعت عملي جمع
1 تاريخ هنر ايران و جهان 2 32 32
2 مباني طراحي 2 16 48 64
3 مباني هنرهاي تجسمي 2 16 48 64
4 مباني پرسپكتيو 2 16 48 64
5 تاريخ نقاشي غرب 2 32 32
6 مواد و وسائل چاپ دستي 2 16 48 64

 

 

دروس پيشنياز رشته هنرهاي تجسمي- نقاشي

رديف نام درس تعداد واحد ساعت نظري ساعت عملي جمع
1 تاريخ هنر ايران و جهان 2 32 32
2 مباني طراحي 2 16 48 64
3 مباني هنرهاي تجسمي 2 16 48 64
4 مباني پرسپكتيو 2 16 48 64
5 تاريخ نقاشي غرب 2 32 32
6 مواد و وسائل نقاشي 2 16 48 64

 

 

دروس پيشنياز رشته سازايراني

رديف نام درس تعداد واحد ساعت نظري ساعت عملي جمع
1 تاريخ هنر ايران و جهان 2 32 32
2 مباني طراحي 2 16 48 64
3 مباني هنرهاي تجسمي 2 16 48 64
4 سازايراني 2 96 96
5 گروه نوازي ايراني 2 96 96
6 هم‌نوازي 2 96 96

 

دروس پيشنياز رشته هنرهاي مرمت آثار فرهنگي- فرش، گليم و جاجيم

رديف نام درس تعداد واحد ساعت نظري ساعت عملي جمع
1 تاريخ هنر ايران و جهان 2 32 32
2 مباني طراحي 2 16 48 64
3 مباني هنرهاي تجسمي 2 16 48 64
4 مواد و مصالح 2 16 48 64
5 فرسايش و پوسيدگي مواد معدني و آلي 3 48 48
6 سيري در صنايع و هنرهاي دستي ايران 2 32 32

دروس پيشنياز رشته هنرهاي مرمت آثار فرهنگي- تزئينات وابسته به بنا

رديف نام درس تعداد واحد ساعت نظري ساعت عملي جمع
1 تاريخ هنر ايران و جهان 2 32 32
2 مباني طراحي 2 16 48 64
3 مباني هنرهاي تجسمي 2 16 48 64
4 مواد و مصالح 2 16 48 64
5 فرسايش و پوسيدگي مواد معدني و آلي 3 48 48
6 سيري در صنايع و هنرهاي دستي ايران 2 32 32

 

دروس پيشنياز رشته هنرهاي مرمت آثار فرهنگي- سفال، شيشه و چيني

رديف نام درس تعداد واحد ساعت نظري ساعت عملي جمع
1 تاريخ هنر ايران و جهان 2 32 32
2 مباني طراحي 2 16 48 64
3 مباني هنرهاي تجسمي 2 16 48 64
4 مواد و مصالح 2 16 48 64
5 فرسايش و پوسيدگي مواد معدني و آلي 3 48 48
6 سيري در صنايع و هنرهاي دستي ايران 2 32 32

 

دروس پيشنياز رشته معماري

رديف نام درس تعداد واحد ساعت عملي ساعت نظري جمع
1 تاريخ هنر ايران و جهان 2 32 32
2 مباني طراحي 2 16 48 64
3 مباني هنرهاي تجسمي 2 16 48 64
4 مباني پرسپكتيو 2 16 48 64
5 طراحي معماري 3 16 96 112
6 نقشه‌برداري 2 16 48 64

 

دروس پيشنياز رشته معماري-مرمت ابنيه

رديف نام درس تعداد واحد ساعت عملي ساعت نظري جمع
1 تاريخ هنر ايران و جهان 2 32 32
2 مباني طراحي 2 16 48 64
3 مباني هنرهاي تجسمي 2 16 48 64
4 شناخت مواد و مصالح ساختمان 2 16 32 48
5 تركيب 3 32 48 80
6 نقشه كشي 3 32 48 80

مهارتهای مشترک کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

کد رشته کد درس نام رشته نوع درس نام درس تعداد واحد ساعت نظری ساعت عملی
4103001 4103001421 کارشناس حرفه ای آشپزی ایرانی مهارت مشترک مدیریت منابع انسانی 2 32
4103001 4103001422 کارشناس حرفه ای آشپزی ایرانی مهارت مشترک اصول و فنون مذاکره 2 32
4103001 4103001423 کارشناس حرفه ای آشپزی ایرانی مهارت مشترک مدیریت مراکز و سازمانهای فرهنگی 2 32
4103003 4103003421 كارشناسي حرفه ای صنايع دستي – مصنوعات چوبی مهارت مشترک مدیریت کسب و کار و بهره وری 2 32
4103003 4103003422 كارشناسي حرفه ای صنايع دستي – مصنوعات چوبی مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
4103003 4103003423 كارشناسي حرفه ای صنايع دستي – مصنوعات چوبی مهارت مشترک مدیریت مراکز و سازمان های هنری 2 32
4103004 4103004421  كارشناسي حرفه اي صنايع دستي با گرايش آبگينه مهارت مشترک مدیریت کسب و کار و بهره وری 2 32
4103004 4103004422  كارشناسي حرفه اي صنايع دستي با گرايش آبگينه مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
4103004 4103004423  كارشناسي حرفه اي صنايع دستي با گرايش آبگينه مهارت مشترک مدیریت مراکز و سازمان های هنری 2 32
4103005 4103005421 كارشناسي حرفه‌اي انيميشن- كارگرداني مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
4103005 4103005422 كارشناسي حرفه‌اي انيميشن- كارگرداني مهارت مشترک اصول و فنون مذاکره 2 32
4103005 4103005423 كارشناسي حرفه‌اي انيميشن- كارگرداني مهارت مشترک مدیریت مراکز و سازمان های هنری 2 32
4103006 4103006421 كارشناسي حرفه‌اي تربيت مبلغ قرآن مهارت مشترک مدیریت مراکز و سازمانهای فرهنگی 2 32
4103006 4103006422 كارشناسي حرفه‌اي تربيت مبلغ قرآن مهارت مشترک مدیریت منابع انسانی 2 32
4103006 4103006423 كارشناسي حرفه‌اي تربيت مبلغ قرآن مهارت مشترک اصول و فنون مذاکره 2 32
4103007 4103007421 کارشناسی حرفه ای تکنولوژی آموزش های فرهنگی و هنری مهارت مشترک اصول و فنون مذاکره 2 32
4103007 4103007422 کارشناسی حرفه ای تکنولوژی آموزش های فرهنگی و هنری مهارت مشترک مدیریت کسب و کار و بهره وری 2 32
4103007 4103007423 کارشناسی حرفه ای تکنولوژی آموزش های فرهنگی و هنری مهارت مشترک مدیریت مراکز و سازمانهای فرهنگی 2 32
4103008 4103008421 كارشناسي حرفه‌اي چاپ ـ طراحي و آماده‌سازي مهارت مشترک مدیریت کسب و کار و بهره وری 2 32
4103008 4103008422 كارشناسي حرفه‌اي چاپ ـ طراحي و آماده‌سازي مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
4103008 4103008423 كارشناسي حرفه‌اي چاپ ـ طراحي و آماده‌سازي مهارت مشترک مدیریت مراکز و سازمانهای فرهنگی 2 32
4103009 4103009421 كارشناسي حرفه‌اي مديريت امور چاپ مهارت مشترک مدیریت کسب و کار و بهره وری 2 32
4103009 4103009422 كارشناسي حرفه‌اي مديريت امور چاپ مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
4103009 4103009423 كارشناسي حرفه‌اي مديريت امور چاپ مهارت مشترک مدیریت مراکز و سازمانهای فرهنگی 2 32
4103010 4103010421 كارشناسي حرفه‌اي مديريت امور نشر مهارت مشترک مدیریت کسب و کار و بهره وری 2 32
4103010 4103010422 كارشناسي حرفه‌اي مديريت امور نشر مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
4103010 4103010423 كارشناسي حرفه‌اي مديريت امور نشر مهارت مشترک مدیریت مراکز و سازمانهای فرهنگی 2 32
4103011 4103011421 كارشناسي حرفه‌اي خبرنگاري با گرايش اجتماعي و فرهنگي مهارت مشترک مدیریت مراکز و سازمانهای فرهنگی 2 32
4103011 4103011422 كارشناسي حرفه‌اي خبرنگاري با گرايش اجتماعي و فرهنگي مهارت مشترک مدیریت منابع انسانی 2 32
4103011 4103011423 كارشناسي حرفه‌اي خبرنگاري با گرايش اجتماعي و فرهنگي مهارت مشترک اصول و فنون مذاکره 2 32
4103012 4103012421 كارشناسي حرفه اي خبرنگاري با گرايش سياسي و اقتصادي مهارت مشترک مدیریت مراکز و سازمانهای فرهنگی 2 32
4103012 4103012422 كارشناسي حرفه اي خبرنگاري با گرايش سياسي و اقتصادي مهارت مشترک مدیریت منابع انسانی 2 32
4103012 4103012423 كارشناسي حرفه اي خبرنگاري با گرايش سياسي و اقتصادي مهارت مشترک اصول و فنون مذاکره 2 32
4103013 4103013421 كارشناسي حرفه‌اي روابط عمومي با  گرايش امور رسانه مهارت مشترک اصول و فنون مذاکره 2 32
4103013 4103013422 كارشناسي حرفه‌اي روابط عمومي با  گرايش امور رسانه مهارت مشترک مدیریت کسب و کار و بهره وری 2 32
4103013 4103013423 كارشناسي حرفه‌اي روابط عمومي با  گرايش امور رسانه مهارت مشترک مدیریت مراکز و سازمانهای فرهنگی 2 32
4103014 4103014421 كارشناسي حرفه اي روابط عمومي با گرايش الكترونيك مهارت مشترک اصول و فنون مذاکره 2 32
4103014 4103014422 كارشناسي حرفه اي روابط عمومي با گرايش الكترونيك مهارت مشترک مدیریت کسب و کار و بهره وری 2 32
4103014 4103014423 كارشناسي حرفه اي روابط عمومي با گرايش الكترونيك مهارت مشترک مدیریت مراکز و سازمانهای فرهنگی 2 32
4103015 4103015421 كارشناسي حرفه اي روابط عمومي با گرايش رفتار اجتماعي و افكار سنجي مهارت مشترک اصول و فنون مذاکره 2 32
4103015 4103015422 كارشناسي حرفه اي روابط عمومي با گرايش رفتار اجتماعي و افكار سنجي مهارت مشترک مدیریت کسب و کار و بهره وری 2 32
4103015 4103015423 كارشناسي حرفه اي روابط عمومي با گرايش رفتار اجتماعي و افكار سنجي مهارت مشترک مدیریت مراکز و سازمانهای فرهنگی 2 32
4103016 4103016421 كارشناسي حرفه‌اي سينما- تدوين فيلم مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
4103016 4103016422 كارشناسي حرفه‌اي سينما- تدوين فيلم مهارت مشترک اصول و فنون مذاکره 2 32
4103016 4103016423 كارشناسي حرفه‌اي سينما- تدوين فيلم مهارت مشترک مدیریت مراکز و سازمان های هنری 2 32
4103017 4103017421 كارشناسي حرفه‌اي طراحي پوشاك باگرايش لباس اجتماعي و مشاغل مهارت مشترک مدیریت کسب و کار و بهره وری 2 32
4103017 4103017422 كارشناسي حرفه‌اي طراحي پوشاك باگرايش لباس اجتماعي و مشاغل مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
4103017 4103017423 كارشناسي حرفه‌اي طراحي پوشاك باگرايش لباس اجتماعي و مشاغل مهارت مشترک مدریت مراکز و سازمانهای هنری 2 32
4103018 4103018421 كارشناسي حرفه اي طراحي پوشاك با گرايش لباس اقوام مهارت مشترک مدیریت کسب و کار و بهره وری 2 32
4103018 4103018422 كارشناسي حرفه اي طراحي پوشاك با گرايش لباس اقوام مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
4103018 4103018423 كارشناسي حرفه اي طراحي پوشاك با گرايش لباس اقوام مهارت مشترک مدریت مراکز و سازمانهای هنری 2 32
4103019 4103019421 كارشناسي حرفه اي لباس كودك و نوجوان مهارت مشترک اصول و فنون مذاکره 2 32
4103019 4103019422 كارشناسي حرفه اي لباس كودك و نوجوان مهارت مشترک مدیریت کسب و کار و بهره وری 2 32
4103019 4103019423 كارشناسي حرفه اي لباس كودك و نوجوان مهارت مشترک مدیریت مراکز و سازمانهای فرهنگی 2 32
4103020 4103020421 كارشناسي حرفه اي  لباس مجلسي و خانگي مهارت مشترک مدیریت کسب و کار و بهره وری 2 32
4103020 4103020422 كارشناسي حرفه اي  لباس مجلسي و خانگي مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
4103020 4103020423 كارشناسي حرفه اي  لباس مجلسي و خانگي مهارت مشترک مدریت مراکز و سازمانهای هنری 2 32
4103021 4103021421 كارشناسي حرفه‌اي طراحي مبلمان مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
4103021 4103021422 كارشناسي حرفه‌اي طراحي مبلمان مهارت مشترک اصول و فنون مذاکره 2 32
4103021 4103021423 كارشناسي حرفه‌اي طراحي مبلمان مهارت مشترک مدیریت مراکز و سازمان های هنری 2 32
4103022 4103022421 کارشناسی حرفه ای عکاسی – خبر مهارت مشترک مدیریت کسب و کار و بهره وری 2 32
4103022 4103022422 کارشناسی حرفه ای عکاسی – خبر مهارت مشترک اصول و فنون مذاکره 2 32
4103022 4103022423 کارشناسی حرفه ای عکاسی – خبر مهارت مشترک مدریت مراکز و سازمانهای هنری 2 32
4103023 4103023421 كارشناسي حرفه‌اي علوم كتابداري و اطلاع رساني مهارت مشترک مديريت كسب و كار و بهره وري 2 32
4103023 4103023422 كارشناسي حرفه‌اي علوم كتابداري و اطلاع رساني مهارت مشترک اصول و فنون مذاکره 2 32
4103023 4103023423 كارشناسي حرفه‌اي علوم كتابداري و اطلاع رساني مهارت مشترک مدیریت مراکز و سازمانهای فرهنگی 2 32
4103024 4103024421 كارشناسي حرفه‌اي فرش- طراحي مهارت مشترک اصول و فنون مذاکره 2 32
4103024 4103024422 كارشناسي حرفه‌اي فرش- طراحي مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
4103024 4103024423 كارشناسي حرفه‌اي فرش- طراحي مهارت مشترک مدیریت مراکز و سازمان های هنری 2 32
4103025 4103025421 كارشناسي حرفه‌اي گرافيك با گرايش پوستر و نشانه مهارت مشترک مدیریت مراکز و سازمان های هنری 2 32
4103025 4103025422 كارشناسي حرفه‌اي گرافيك با گرايش پوستر و نشانه مهارت مشترک مدیریت کسب و کار و بهره وری 2 32
4103025 4103025423 كارشناسي حرفه‌اي گرافيك با گرايش پوستر و نشانه مهارت مشترک اصول و فنون مذاکره 2 32
4103026 4103026421 كارشناسي حرفه اي گرافيك با گرايش تزئيني و محيطي مهارت مشترک مدیریت مراکز و سازمان های هنری 2 32
4103026 4103026422 كارشناسي حرفه اي گرافيك با گرايش تزئيني و محيطي مهارت مشترک مدیریت کسب و کار و بهره وری 2 32
4103026 4103026423 كارشناسي حرفه اي گرافيك با گرايش تزئيني و محيطي مهارت مشترک اصول و فنون مذاکره 2 32
4103027 4103027421 کارشناسی حرفه ای گرافیک – تصویر سازی مهارت مشترک مدیریت مراکز و سازمان های هنری 2 32
4103027 4103027422 کارشناسی حرفه ای گرافیک – تصویر سازی مهارت مشترک مدیریت کسب و کار و بهره وری 2 32
4103027 4103027423 کارشناسی حرفه ای گرافیک – تصویر سازی مهارت مشترک اصول و فنون مذاکره 2 32
4103028 4103028421 كارشناسي حرفه اي گرافيك با گرايش چاپ و بسته بندي مهارت مشترک مدیریت مراکز و سازمان های هنری 2 32
4103028 4103028422 كارشناسي حرفه اي گرافيك با گرايش چاپ و بسته بندي مهارت مشترک مدیریت کسب و کار و بهره وری 2 32
4103028 4103028423 كارشناسي حرفه اي گرافيك با گرايش چاپ و بسته بندي مهارت مشترک اصول و فنون مذاکره 2 32
4103029 4103029421 كارشناسي حرفه‌اي گريم- چهره پردازي مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
4103029 4103029422 كارشناسي حرفه‌اي گريم- چهره پردازي مهارت مشترک اصول و فنون مذاکره 2 32
4103029 4103029423 كارشناسي حرفه‌اي گريم- چهره پردازي مهارت مشترک مدیریت مراکز و سازمان های هنری 2 32
4103030 4103030421 كارشناسي حرفه‌اي مترجمي – خبر انگليسي مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
4103030 4103030422 كارشناسي حرفه‌اي مترجمي – خبر انگليسي مهارت مشترک اصول و فنون مذاکره 2 32
4103030 4103030423 كارشناسي حرفه‌اي مترجمي – خبر انگليسي مهارت مشترک مدیریت مراکز و سازمان های فرهنگی 2 32
4103031 4103031421 كارشناسي حرفه‌اي مترجمي همزمان انگليسي مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
4103031 4103031422 كارشناسي حرفه‌اي مترجمي همزمان انگليسي مهارت مشترک اصول و فنون مذاکره 2 32
4103031 4103031423 كارشناسي حرفه‌اي مترجمي همزمان انگليسي مهارت مشترک مدیریت مراکز و سازمان های فرهنگی 2 32
4103032 4103032421 كارشناسي حرفه‌اي مدیریت فرهنگی با گرایش ارزیابی فرهنگی مهارت مشترک اصول و فنون مذاکره 2 32
4103032 4103032422 كارشناسي حرفه‌اي مدیریت فرهنگی با گرایش ارزیابی فرهنگی مهارت مشترک مدیریت کسب و کار و بهره وری 2 32
4103032 4103032423 كارشناسي حرفه‌اي مدیریت فرهنگی با گرایش ارزیابی فرهنگی مهارت مشترک مدیریت مراکز و سازمانهای فرهنگی 2 32
4103033 4103033421 كارشناسي حرفه‌اي مدیریت فرهنگی با گرایش امور همایشها و جشنواره ها مهارت مشترک اصول و فنون مذاکره 2 32
4103033 4103033422 كارشناسي حرفه‌اي مدیریت فرهنگی با گرایش امور همایشها و جشنواره ها مهارت مشترک مدیریت کسب و کار و بهره وری 2 32
4103033 4103033423 كارشناسي حرفه‌اي مدیریت فرهنگی با گرایش امور همایشها و جشنواره ها مهارت مشترک مدیریت مراکز و سازمانهای فرهنگی 2 32
4103034 4103034421 كارشناسي حرفه‌اي مدیریت فرهنگی با گرایش برنامه ریزی فرهنگی مهارت مشترک اصول و فنون مذاکره 2 32
4103034 4103034422 كارشناسي حرفه‌اي مدیریت فرهنگی با گرایش برنامه ریزی فرهنگی مهارت مشترک مدیریت کسب و کار و بهره وری 2 32
4103034 4103034423 كارشناسي حرفه‌اي مدیریت فرهنگی با گرایش برنامه ریزی فرهنگی مهارت مشترک مدیریت مراکز و سازمانهای فرهنگی 2 32
4103035 4103035421 كارشناسي حرفه‌اي مدیریت فرهنگی با گرایش برنامه ریزی فعالیتهای قرآنی و مذهبی مهارت مشترک اصول و فنون مذاکره 2 32
4103035 4103035422 كارشناسي حرفه‌اي مدیریت فرهنگی با گرایش برنامه ریزی فعالیتهای قرآنی و مذهبی مهارت مشترک مدیریت کسب و کار و بهره وری 2 32
4103035 4103035423 كارشناسي حرفه‌اي مدیریت فرهنگی با گرایش برنامه ریزی فعالیتهای قرآنی و مذهبی مهارت مشترک مدیریت مراکز و سازمانهای فرهنگی 2 32
4103036 4103036421 كارشناسي حرفه اي كارشناسي حرفه‌اي مديريت تبليغات با گرايش تجاري مهارت مشترک اصول و فنون مذاکره 2 32
4103036 4103036422 كارشناسي حرفه اي كارشناسي حرفه‌اي مديريت تبليغات با گرايش تجاري مهارت مشترک مدیریت کسب و کار و بهره وری 2 32
4103036 4103036423 كارشناسي حرفه اي كارشناسي حرفه‌اي مديريت تبليغات با گرايش تجاري مهارت مشترک مدیریت مراکز و سازمانهای فرهنگی 2 32
4103037 4103037421 کارشناس حرفه ای مدیریت گردشگری مهارت مشترک مدیریت منابع انسانی 2 32
4103037 4103037422 کارشناس حرفه ای مدیریت گردشگری مهارت مشترک اصول و فنون مذاکره 2 32
4103037 4103037423 کارشناس حرفه ای مدیریت گردشگری مهارت مشترک مدیریت مراکز و سازمانهای فرهنگی 2 32
4103038 4103038421 کارشناسی حرفه ای مدیریت هتلداری مهارت مشترک مدیریت منابع انسانی 2 32
4103038 4103038422 کارشناسی حرفه ای مدیریت هتلداری مهارت مشترک اصول و فنون مذاکره 2 32
4103038 4103038423 کارشناسی حرفه ای مدیریت هتلداری مهارت مشترک مدیریت مراکز و سازمانهای فرهنگی 2 32
4103039 4103039421 كارشناسي حرفه‌اي مربي هنر كودك مهارت مشترک مدیریت کسب و کار و بهره وری 2 32
4103039 4103039422 كارشناسي حرفه‌اي مربي هنر كودك مهارت مشترک اصول و فنون مذاکره 2 32
4103039 4103039423 كارشناسي حرفه‌اي مربي هنر كودك مهارت مشترک مدیریت مراکز و سازمان های هنری 2 32
4103040 4103040421 كارشناسي حرفه‌اي مرمت و احياء بناهاي تاريخي مهارت مشترک مدیریت منابع انسانی 2 32
4103040 4103040422 كارشناسي حرفه‌اي مرمت و احياء بناهاي تاريخي مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
4103040 4103040423 كارشناسي حرفه‌اي مرمت و احياء بناهاي تاريخي مهارت مشترک مدیریت مراکز و سازمان های هنری 2 32
4103041 4103041421 كارشناسي حرفه‌اي معماري با  گرايش طراحي محيط بيروني مهارت مشترک اصول و فنون مذاکره 2 32
4103041 4103041422 كارشناسي حرفه‌اي معماري با  گرايش طراحي محيط بيروني مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
4103041 4103041423 كارشناسي حرفه‌اي معماري با  گرايش طراحي محيط بيروني مهارت مشترک مدیریت مراکز و سازمان های هنری 2 32
4103042 4103042421 كارشناسي حرفه اي معماري با گرايش طراحي محيط داخلي مهارت مشترک اصول و فنون مذاکره 2 32
4103042 4103042422 كارشناسي حرفه اي معماري با گرايش طراحي محيط داخلي مهارت مشترک مدیریت کسب و کار و بهره وری 2 32
4103042 4103042423 كارشناسي حرفه اي معماري با گرايش طراحي محيط داخلي مهارت مشترک مدیریت مراکز و سازمان های هنری 2 32
4103043 4103043421 كارشناسي حرفه‌اي موسيقي با گرايش آهنگ سازي ايراني مهارت مشترک مدیریت کسب و کار و بهره وری 2 32
4103043 4103043422 كارشناسي حرفه‌اي موسيقي با گرايش آهنگ سازي ايراني مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
4103043 4103043423 كارشناسي حرفه‌اي موسيقي با گرايش آهنگ سازي ايراني مهارت مشترک مدیریت مراکز و سازمان های هنری 2 32
4103044 4103044421 كارشناسي حرفه اي موسيقي با گرايش رهبري اركستر مهارت مشترک مدیریت کسب و کار و بهره وری 2 32
4103044 4103044422 كارشناسي حرفه اي موسيقي با گرايش رهبري اركستر مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
4103044 4103044423 كارشناسي حرفه اي موسيقي با گرايش رهبري اركستر مهارت مشترک مدیریت مراکز و سازمان های هنری 2 32
4103045 4103045421 كارشناسي حرفه اي موسيقي با گرايش  موسيقي آييني مهارت مشترک مدیریت کسب و کار و بهره وری 2 32
4103045 4103045422 كارشناسي حرفه اي موسيقي با گرايش  موسيقي آييني مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
4103045 4103045423 كارشناسي حرفه اي موسيقي با گرايش  موسيقي آييني مهارت مشترک مدیریت مراکز و سازمان های هنری 2 32
4103046 4103046421 كارشناسي حرفه اي موسيقي با گرايش موسيقي كودك مهارت مشترک مدیریت کسب و کار و بهره وری 2 32
4103046 4103046422 كارشناسي حرفه اي موسيقي با گرايش موسيقي كودك مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
4103046 4103046423 كارشناسي حرفه اي موسيقي با گرايش موسيقي كودك مهارت مشترک مدیریت مراکز و سازمان های هنری 2 32
4103047 4103047421 كارشناسي حرفه اي موسيقي با گرايش نوازندگي ساز ايراني مهارت مشترک مدیریت کسب و کار و بهره وری 2 32
4103047 4103047422 كارشناسي حرفه اي موسيقي با گرايش نوازندگي ساز ايراني مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
4103047 4103047423 كارشناسي حرفه اي موسيقي با گرايش نوازندگي ساز ايراني مهارت مشترک مدیریت مراکز و سازمان های هنری 2 32
4103048 4103048421 كارشناسي حرفه‌اي نقاشي با گرايش نقاشي مهارت مشترک مدیریت کسب و کار و بهره وری 2 32
4103048 4103048422 كارشناسي حرفه‌اي نقاشي با گرايش نقاشي مهارت مشترک اصول و فنون مذاکره 2 32
4103048 4103048423 كارشناسي حرفه‌اي نقاشي با گرايش نقاشي مهارت مشترک مدیریت مراکز و سازمان های هنری 2 32
4103049 4103049421 كارشناسي حرفه اي نقاشي با گرايش نقاشي ايراني مهارت مشترک مدیریت کسب و کار و بهره وری 2 32
4103049 4103049422 كارشناسي حرفه اي نقاشي با گرايش نقاشي ايراني مهارت مشترک اصول و فنون مذاکره 2 32
4103049 4103049423 كارشناسي حرفه اي نقاشي با گرايش نقاشي ايراني مهارت مشترک مدیریت مراکز و سازمان های هنری 2 32
4103050 4103050421 کارشناسی حرفه اي نقاشي ـ نقاشی رایانه ای مهارت مشترک مدیریت کسب و کار و بهره وری 2 32
4103050 4103050422 کارشناسی حرفه اي نقاشي ـ نقاشی رایانه ای مهارت مشترک اصول و فنون مذاکره 2 32
4103050 4103050423 کارشناسی حرفه اي نقاشي ـ نقاشی رایانه ای مهارت مشترک مدیریت مراکز و سازمان های هنری 2 32
4103051 4103051421 كارشناسي حرفه اي هنرهاي نمايشي ـ تئاتر كاربردي مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
4103051 4103051422 كارشناسي حرفه اي هنرهاي نمايشي ـ تئاتر كاربردي مهارت مشترک اصول و فنون مذاکره 2 32
4103051 4103051423 كارشناسي حرفه اي هنرهاي نمايشي ـ تئاتر كاربردي مهارت مشترک مدیریت مراکز و سازمان های هنری 2 32
4103052 4103052421 كارشناسي حرفه اي كارشناسي حرفه‌اي مديريت تبليغات با گرايش سیاسی مهارت مشترک اصول و فنون مذاکره 2 32
4103052 4103052422 كارشناسي حرفه اي كارشناسي حرفه‌اي مديريت تبليغات با گرايش سیاسی مهارت مشترک مدیریت کسب و کار و بهره وری 2 32
4103052 4103052423 كارشناسي حرفه اي كارشناسي حرفه‌اي مديريت تبليغات با گرايش سیاسی مهارت مشترک مدیریت مراکز و سازمانهای فرهنگی 2 32
4103053 4103053421 كارشناسي حرفه اي كارشناسي حرفه‌اي مديريت تبليغات با گرايش فرهنگی مهارت مشترک اصول و فنون مذاکره 2 32
4103053 4103053422 كارشناسي حرفه اي كارشناسي حرفه‌اي مديريت تبليغات با گرايش فرهنگی مهارت مشترک مدیریت کسب و کار و بهره وری 2 32
4103053 4103053423 كارشناسي حرفه اي كارشناسي حرفه‌اي مديريت تبليغات با گرايش فرهنگی مهارت مشترک مدیریت مراکز و سازمانهای فرهنگی 2 32
4103054 4103054421 کارشناسی حرفه ای طراحی زیور آلات مهارت مشترک اصول و فنون مذاکره 2 32
4103054 4103054422 کارشناسی حرفه ای طراحی زیور آلات مهارت مشترک مدیریت کسب و کار و بهره وری 2 32
4103054 4103054423 کارشناسی حرفه ای طراحی زیور آلات مهارت مشترک مدیریت مراکز و سازمان های هنری 2 32
4103055 4103055421 كارشناسي حرفه‌اي مدیریت اسناد ومدارک مهارت مشترک مديريت كسب و كار و بهره وري 2 32
4103055 4103055422 كارشناسي حرفه‌اي مدیریت اسناد ومدارک مهارت مشترک اصول و فنون مذاکره 2 32
4103055 4103055423 كارشناسي حرفه‌اي مدیریت اسناد ومدارک مهارت مشترک مدیریت مراکز و سازمانهای فرهنگی 2 32
4103056 4103056421 كارشناسي حرفه ای گویندگی و دوبله مهارت مشترک اصول و فنون مذاکره 2 32
4103056 4103056422 كارشناسي حرفه ای گویندگی و دوبله مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
4103056 4103056423 كارشناسي حرفه ای گویندگی و دوبله مهارت مشترک مدیریت مراکز و سازمان های هنری 2 32
4103057 4103057421 كارشناسي حرفه ای مجری گری مهارت مشترک اصول و فنون مذاکره 2 32
4103057 4103057422 كارشناسي حرفه ای مجری گری مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
4103057 4103057423 كارشناسي حرفه ای مجری گری مهارت مشترک مدیریت مراکز و سازمان های هنری 2 32
4103058 4103058421 كارشناسي حرفه‌اي مدیریت فرهنگی با گرایش دیپلماسی و ارتباطات فرهنگی مهارت مشترک اصول و فنون مذاکره 2 32
4103058 4103058422 كارشناسي حرفه‌اي مدیریت فرهنگی با گرایش دیپلماسی و ارتباطات فرهنگی مهارت مشترک مدیریت کسب و کار و بهره وری 2 32
4103058 4103058423 كارشناسي حرفه‌اي مدیریت فرهنگی با گرایش دیپلماسی و ارتباطات فرهنگی مهارت مشترک مدیریت مراکز و سازمانهای فرهنگی 2 32
4103059 4103059421 کارشناسی حرفه ای نگارگری و زرنگاره مهارت مشترک مدیریت مراکز و سازمان های هنری 2 32
4103059 4103059422 کارشناسی حرفه ای نگارگری و زرنگاره مهارت مشترک مدیریت کسب و کار و بهره وری 2 32
4103059 4103059423 کارشناسی حرفه ای نگارگری و زرنگاره مهارت مشترک اصول و فنون مذاکره 2 32
4103060 4103060421 كارشناسي حرفه اي طراحي صحنه مهارت مشترک مدیریت مراکز و سازمان های هنری 2 32
4103060 4103060422 كارشناسي حرفه اي طراحي صحنه مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
4103060 4103060423 كارشناسي حرفه اي طراحي صحنه مهارت مشترک اصول و فنون مذاکره 2 32
4103061 4103061421 كارشناسي حرفه اي عكاسي – مد و پوشاك مهارت مشترک مدیریت کسب و کار و بهره وری 2 32
4103061 4103061422 كارشناسي حرفه اي عكاسي – مد و پوشاك مهارت مشترک اصول و فنون مذاکره 2 32
4103061 4103061423 كارشناسي حرفه اي عكاسي – مد و پوشاك مهارت مشترک مدریت مراکز و سازمانهای هنری 2 32
4103062 4103062421 كارشناسي حرفه اي عكاسي – تبليغات مهارت مشترک مدیریت کسب و کار و بهره وری 2 32
4103062 4103062422 كارشناسي حرفه اي عكاسي – تبليغات مهارت مشترک اصول و فنون مذاکره 2 32
4103062 4103062423 كارشناسي حرفه اي عكاسي – تبليغات مهارت مشترک مدریت مراکز و سازمانهای هنری 2 32
4103063 4103063421 كارشناسي حرفه اي خبرنگاري با گرايش ورزشی مهارت مشترک مدیریت مراکز و سازمانهای فرهنگی 2 32
4103063 4103063422 كارشناسي حرفه اي خبرنگاري با گرايش ورزشی مهارت مشترک مدیریت منابع انسانی 2 32
4103063 4103063423 كارشناسي حرفه اي خبرنگاري با گرايش ورزشی مهارت مشترک اصول و فنون مذاکره 2 32
4103064 4103064421 كارشناسي حرفه اي كارگرداني مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
4103064 4103064422 كارشناسي حرفه اي كارگرداني مهارت مشترک اصول و فنون مذاکره 2 32
4103064 4103064423 كارشناسي حرفه اي كارگرداني مهارت مشترک مدیریت مراکز و سازمان های هنری 2 32
4103065 4103065421 كارشناسي حرفه اي گريم ماسك مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
4103065 4103065422 كارشناسي حرفه اي گريم ماسك مهارت مشترک اصول و فنون مذاکره 2 32
4103065 4103065423 كارشناسي حرفه اي گريم ماسك مهارت مشترک مدیریت مراکز و سازمان های هنری 2 32
4103066 4103066421 كارشناسي حرفه اي گريم – آرايش و پيرايش مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
4103066 4103066422 كارشناسي حرفه اي گريم – آرايش و پيرايش مهارت مشترک اصول و فنون مذاکره 2 32
4103066 4103066423 كارشناسي حرفه اي گريم – آرايش و پيرايش مهارت مشترک مدیریت مراکز و سازمان های هنری 2 32
4103067 4103067421 کارشناس حرفه ای آشپزی ملل مهارت مشترک مدیریت منابع انسانی 2 32
4103067 4103067422 کارشناس حرفه ای آشپزی ملل مهارت مشترک اصول و فنون مذاکره 2 32
4103067 4103067423 کارشناس حرفه ای آشپزی ملل مهارت مشترک مدیریت مراکز و سازمانهای فرهنگی 2 32
4103068 4103068421 کارشناس حرفه ای نقاشی-کاریکاتور مهارت مشترک مدیریت کسب و کار و بهره وری 2 32
4103068 4103068422 کارشناس حرفه ای نقاشی-کاریکاتور مهارت مشترک اصول و فنون مذاکره 2 32
4103068 4103068423 کارشناس حرفه ای نقاشی-کاریکاتور مهارت مشترک مدیریت مراکز و سازمان های هنری 2 32
4103069 4103069421 کارشناسی حرفه ای فیلم نامه نویسی مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
4103069 4103069422 کارشناسی حرفه ای فیلم نامه نویسی مهارت مشترک اصول و فنون مذاکره 2 32
4103069 4103069423 کارشناسی حرفه ای فیلم نامه نویسی مهارت مشترک مدیریت مراکز و سازمان های هنری 2 32
4103070 4103070421 کارشناسی حرفه ای گویندگی ومجری گری ورزشی مهارت مشترک اصول و فنون مذاکره 2 32
4103070 4103070422 کارشناسی حرفه ای گویندگی ومجری گری ورزشی مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
4103070 4103070423 کارشناسی حرفه ای گویندگی ومجری گری ورزشی مهارت مشترک مدیریت مراکز و سازمان های هنری 2 32
4103071 4103071421 كارشناسي حرفه اي خبرنگاري با گرايش مذهبی و قرآنی مهارت مشترک مدیریت مراکز و سازمانهای فرهنگی 2 32
4103071 4103071422 كارشناسي حرفه اي خبرنگاري با گرايش مذهبی و قرآنی مهارت مشترک مدیریت منابع انسانی 2 32
4103071 4103071423 كارشناسي حرفه اي خبرنگاري با گرايش مذهبی و قرآنی مهارت مشترک اصول و فنون مذاکره 2 32
4103072 4103072421 کارشناسی حرفه ای تربیت مبلغ اسلامی به زبان انگلیسی مهارت مشترک مدیریت مراکز و سازمانهای فرهنگی 2 32
4103072 4103072422 کارشناسی حرفه ای تربیت مبلغ اسلامی به زبان انگلیسی مهارت مشترک مدیریت منابع انسانی 2 32
4103072 4103072423 کارشناسی حرفه ای تربیت مبلغ اسلامی به زبان انگلیسی مهارت مشترک اصول و فنون مذاکره 2 32
4103073 4103073421 كارشناسي حرفه ای صنايع دستي – صنایع سنگی مهارت مشترک مدیریت کسب و کار و بهره وری 2 32
4103073 4103073422 كارشناسي حرفه ای صنايع دستي – صنایع سنگی مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
4103073 4103073423 كارشناسي حرفه ای صنايع دستي – صنایع سنگی مهارت مشترک مدیریت مراکز و سازمان های هنری 2 32
4103074 4103074421 كارشناسي حرفه ای صنايع دستي – صنایع فلزی مهارت مشترک مدیریت کسب و کار و بهره وری 2 32
4103074 4103074422 كارشناسي حرفه ای صنايع دستي – صنایع فلزی مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
4103074 4103074423 كارشناسي حرفه ای صنايع دستي – صنایع فلزی مهارت مشترک مدیریت مراکز و سازمان های هنری 2 32
4103075 4103075421 کارشناس حرفه ای امور موزه داری مهارت مشترک مدیریت منابع انسانی 2 32
4103075 4103075422 کارشناس حرفه ای امور موزه داری مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
4103075 4103075423 کارشناس حرفه ای امور موزه داری مهارت مشترک مدیریت مراکز و سازمان های هنری 2 32
4103076 4103076421 كارشناسي حرفه ای فرش- ارزیابی و بازاریابی مهارت مشترک اصول و فنون مذاکره 2 32
4103076 4103076422 كارشناسي حرفه ای فرش- ارزیابی و بازاریابی مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
4103076 4103076423 كارشناسي حرفه ای فرش- ارزیابی و بازاریابی مهارت مشترک مدیریت مراکز و سازمان های هنری 2 32
4103077 4103077421 كارشناسي حرفه ای صنايع دستي – ارزیابی و بازاریابی مهارت مشترک مدیریت کسب و کار و بهره وری 2 32
4103077 4103077422 كارشناسي حرفه ای صنايع دستي – ارزیابی و بازاریابی مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
4103077 4103077423 كارشناسي حرفه ای صنايع دستي – ارزیابی و بازاریابی مهارت مشترک مدیریت مراکز و سازمان های هنری 2 32
4103078 4103078421 كارشناسي حرفه ای فرش- بافت و رفوگری مهارت مشترک اصول و فنون مذاکره 2 32
4103078 4103078422 كارشناسي حرفه ای فرش- بافت و رفوگری مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
4103078 4103078423 كارشناسي حرفه ای فرش- بافت و رفوگری مهارت مشترک مدیریت مراکز و سازمان های هنری 2 32
4103079 4103079421 کارشناسی حرفه ای  سينما- فیلم سازی مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
4103079 4103079422 کارشناسی حرفه ای  سينما- فیلم سازی مهارت مشترک اصول و فنون مذاکره 2 32
4103079 4103079423 کارشناسی حرفه ای  سينما- فیلم سازی مهارت مشترک مدیریت مراکز و سازمان های هنری 2 32
4103080 4103080421 کارشناسی حرفه ای  سينما-  تصویربرداری مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
4103080 4103080422 کارشناسی حرفه ای  سينما-  تصویربرداری مهارت مشترک اصول و فنون مذاکره 2 32
4103080 4103080423 کارشناسی حرفه ای  سينما-  تصویربرداری مهارت مشترک مدیریت مراکز و سازمان های هنری 2 32
4103081 4103081421 کارشناسی حرفه ای هنرهای نمایشی سنتی و آیینی مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
4103081 4103081422 کارشناسی حرفه ای هنرهای نمایشی سنتی و آیینی مهارت مشترک اصول و فنون مذاکره 2 32
4103081 4103081423 کارشناسی حرفه ای هنرهای نمایشی سنتی و آیینی مهارت مشترک مدیریت مراکز و سازمان های هنری 2 32
3104001 3104001421 مهندسي فناوري آبياري باگرايش توزيع و مصرف آب كشاورزي مهارت مشترک مدیریت کسب و کار و بهره وری 2 32
3104001 3104001422 مهندسي فناوري آبياري باگرايش توزيع و مصرف آب كشاورزي مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
3104001 3104001423 مهندسي فناوري آبياري باگرايش توزيع و مصرف آب كشاورزي مهارت مشترک توسعه پایدار کشاورزی 2 32
3104002 3104002421 مهندسي فناوري آبياري – شبكه هاي آبياري و زهكشي مهارت مشترک مديريت كسب و كار و بهره وري 2 32
3104002 3104002422 مهندسي فناوري آبياري – شبكه هاي آبياري و زهكشي مهارت مشترک مهارت هاي مسئله يابي و تصميم گيري 2 32
3104002 3104002423 مهندسي فناوري آبياري – شبكه هاي آبياري و زهكشي مهارت مشترک توسعه پايدار كشاورزي 2 32
3104004 3104004421 مهندسي فناوري باغباني ـ توليدات گلخانه‌اي مهارت مشترک مدیریت منابع انسانی 2 32
3104004 3104004422 مهندسي فناوري باغباني ـ توليدات گلخانه‌اي مهارت مشترک مدیریت کسب و کار و بهره وری 2 32
3104004 3104004423 مهندسي فناوري باغباني ـ توليدات گلخانه‌اي مهارت مشترک کاربرد تکنولوژی نوین در کشاورزی 2 32
3104005 3104005421 مهندسي فناوري باغباني ـ توليد و فراوري پسته مهارت مشترک مدیریت منابع انسانی 2 32
3104005 3104005422 مهندسي فناوري باغباني ـ توليد و فراوري پسته مهارت مشترک مدیریت کسب و کار و بهره وری 2 32
3104005 3104005423 مهندسي فناوري باغباني ـ توليد و فراوري پسته مهارت مشترک کاربرد تکنولوژی نوین در کشاورزی 2 32
3104006 3104006421 مهندسي فناوري باغباني ـ گل و گياهان زينتي مهارت مشترک مدیریت منابع انسانی 2 32
3104006 3104006422 مهندسي فناوري باغباني ـ گل و گياهان زينتي مهارت مشترک مدیریت کسب و کار و بهره وری 2 32
3104006 3104006423 مهندسي فناوري باغباني ـ گل و گياهان زينتي مهارت مشترک کاربرد تکنولوژی نوین در کشاورزی 2 32
3104007 3104007421 مهندسي فناوري دامپروري ـ پرورش اسب مهارت مشترک مديريت كسب و كار و بهره وري 2 32
3104007 3104007422 مهندسي فناوري دامپروري ـ پرورش اسب مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
3104007 3104007423 مهندسي فناوري دامپروري ـ پرورش اسب مهارت مشترک توسعه پایدار کشاورزی 2 32
3104008 3104008421 مهندسي فناوري دامپروري ـ پرورش صنعتي طيور مهارت مشترک مديريت كسب و كار و بهره وري 2 32
3104008 3104008422 مهندسي فناوري دامپروري ـ پرورش صنعتي طيور مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
3104008 3104008423 مهندسي فناوري دامپروري ـ پرورش صنعتي طيور مهارت مشترک توسعه پایدار کشاورزی 2 32
3104009 3104009421 مهندسي فناوري صنايع غذايي ـ گوشت و فراورده‌هاي گوشتي مهارت مشترک مدیریت کسب و کار و بهره وری 2 32
3104009 3104009422 مهندسي فناوري صنايع غذايي ـ گوشت و فراورده‌هاي گوشتي مهارت مشترک مدیریت منابع انسانی 2 32
3104009 3104009423 مهندسي فناوري صنايع غذايي ـ گوشت و فراورده‌هاي گوشتي مهارت مشترک کاربرد تکنولوژی نوین در کشاورزی 2 32
3104010 3104010421 مهندسي فناوري گياه‌پزشكي ـ مديريت تلفيقي آفات مهارت مشترک مدیریت کسب و کار و بهره وری 2 32
3104010 3104010422 مهندسي فناوري گياه‌پزشكي ـ مديريت تلفيقي آفات مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
3104010 3104010423 مهندسي فناوري گياه‌پزشكي ـ مديريت تلفيقي آفات مهارت مشترک توسعه پایدار کشاورزی 2 32
3104011 3104011421 مهندسي فناوري ماشين‌آلات كشاورزي ـ ماشين ها و ادوات آبياري مهارت مشترک مدیریت کسب و کار و بهره وری 2 32
3104011 3104011422 مهندسي فناوري ماشين‌آلات كشاورزي ـ ماشين ها و ادوات آبياري مهارت مشترک اصول و فنون مذاکره 2 32
3104011 3104011423 مهندسي فناوري ماشين‌آلات كشاورزي ـ ماشين ها و ادوات آبياري مهارت مشترک کاربرد تکنولوژی نوین در کشاورزی 2 32
3104012 3104012421 مهندسي فناوري ماشين‌ های كشاورزي ـ ساخت و تولید ماشين های زراعي و باغي مهارت مشترک مدیریت کسب و کار و بهره وری 2 32
3104012 3104012422 مهندسي فناوري ماشين‌ های كشاورزي ـ ساخت و تولید ماشين های زراعي و باغي مهارت مشترک اصول و فنون مذاکره 2 32
3104012 3104012423 مهندسي فناوري ماشين‌ های كشاورزي ـ ساخت و تولید ماشين های زراعي و باغي مهارت مشترک کاربرد تکنولوژی نوین در کشاورزی 2 32
3104013 3104013421 مهندسي فناوري ماشين‌آلات كشاورزي ـ مكانيزاسيون زراعي و باغي مهارت مشترک مدیریت کسب و کار و بهره وری 2 32
3104013 3104013422 مهندسي فناوري ماشين‌آلات كشاورزي ـ مكانيزاسيون زراعي و باغي مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
3104013 3104013423 مهندسي فناوري ماشين‌آلات كشاورزي ـ مكانيزاسيون زراعي و باغي مهارت مشترک توسعه پایدار کشاورزی 2 32
3104014 3104014421 مهندسي فناوري منابع طبيعي ـ آبخيزداري مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
3104014 3104014422 مهندسي فناوري منابع طبيعي ـ آبخيزداري مهارت مشترک مدیریت کسب و کار و بهره وری 2 32
3104014 3104014423 مهندسي فناوري منابع طبيعي ـ آبخيزداري مهارت مشترک توسعه پایدار کشاورزی 2 32
3104015 3104015421 مهندسي فناوري منابع طبيعي ـ جنگلداري تلفيقي مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
3104015 3104015422 مهندسي فناوري منابع طبيعي ـ جنگلداري تلفيقي مهارت مشترک مدیریت کسب و کار و بهره وری 2 32
3104015 3104015423 مهندسي فناوري منابع طبيعي ـ جنگلداري تلفيقي مهارت مشترک توسعه پایدار کشاورزی 2 32
3104016 3104016421 مهندسی فناوری جنگلداری و پارک های جنگلی مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
3104016 3104016422 مهندسی فناوری جنگلداری و پارک های جنگلی مهارت مشترک مدیریت کسب و کار و بهره وری 2 32
3104016 3104016423 مهندسی فناوری جنگلداری و پارک های جنگلی مهارت مشترک توسعه پایدار کشاورزی 2 32
3104017 3104017421 مهندسی فناوری منابع طبیعی ـ حفاظت و حمایت منابع طبیعی مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
3104017 3104017422 مهندسی فناوری منابع طبیعی ـ حفاظت و حمایت منابع طبیعی مهارت مشترک مدیریت کسب و کار و بهره وری 2 32
3104017 3104017423 مهندسی فناوری منابع طبیعی ـ حفاظت و حمایت منابع طبیعی مهارت مشترک توسعه پایدار کشاورزی 2 32
3104018 3104018421 مهندسي فناوري منابع طبيعي ـ مرتعداري مهارت مشترک مدیریت منابع انسانی 2 32
3104018 3104018422 مهندسي فناوري منابع طبيعي ـ مرتعداري مهارت مشترک مدیریت کسب و کار و بهره وری 2 32
3104018 3104018423 مهندسي فناوري منابع طبيعي ـ مرتعداري مهارت مشترک توسعه پایدار کشاورزی 2 32
3104019 3104019421 مهندسی فناوری دامپروری-پرورش صنعتی گاو مهارت مشترک مديريت كسب و كار و بهره وري 2 32
3104019 3104019422 مهندسی فناوری دامپروری-پرورش صنعتی گاو مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
3104019 3104019423 مهندسی فناوری دامپروری-پرورش صنعتی گاو مهارت مشترک توسعه پایدار کشاورزی 2 32
3104020 3104020421 مهندسی فناوری دامپروری-تولید و فراوری محصولات زنبور عسل مهارت مشترک مديريت كسب و كار و بهره وري 2 32
3104020 3104020422 مهندسی فناوری دامپروری-تولید و فراوری محصولات زنبور عسل مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
3104020 3104020423 مهندسی فناوری دامپروری-تولید و فراوری محصولات زنبور عسل مهارت مشترک توسعه پایدار کشاورزی 2 32
3104021 3104021421 مهندسی فناوری زراعت – تولید برنج مهارت مشترک مدیریت کسب و کار و بهره وری 2 32
3104021 3104021422 مهندسی فناوری زراعت – تولید برنج مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
3104021 3104021423 مهندسی فناوری زراعت – تولید برنج مهارت مشترک توسعه پایدار کشاورزی 2 32
3104022 3104022421 مهندسی فناوری زراعت با گرایش تولید پنبه مهارت مشترک مدیریت کسب و کار و بهره وری 2 32
3104022 3104022422 مهندسی فناوری زراعت با گرایش تولید پنبه مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
3104022 3104022423 مهندسی فناوری زراعت با گرایش تولید پنبه مهارت مشترک توسعه پایدار کشاورزی 2 32
3104023 3104023421 مهندسی فناوری زراعت با گرایش تولید ذرت مهارت مشترک مدیریت کسب و کار و بهره وری 2 32
3104023 3104023422 مهندسی فناوری زراعت با گرایش تولید ذرت مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
3104023 3104023423 مهندسی فناوری زراعت با گرایش تولید ذرت مهارت مشترک توسعه پایدار کشاورزی 2 32
3104024 3104024421 مهندسی فناوری زراعت – تولید دانه های روغنی مهارت مشترک مدیریت کسب و کار و بهره وری 2 32
3104024 3104024422 مهندسی فناوری زراعت – تولید دانه های روغنی مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
3104024 3104024423 مهندسی فناوری زراعت – تولید دانه های روغنی مهارت مشترک توسعه پایدار کشاورزی 2 32
3104025 3104025421 مهندسی فناوری زراعت – گیاهان دارویی و معطر مهارت مشترک مدیریت منابع انسانی 2 32
3104025 3104025422 مهندسی فناوری زراعت – گیاهان دارویی و معطر مهارت مشترک مدیریت کسب و کار و بهره وری 2 32
3104025 3104025423 مهندسی فناوری زراعت – گیاهان دارویی و معطر مهارت مشترک کاربرد تکنولوژی نوین در کشاورزی 2 32
3104026 3104026421 مهندسی فناوری زیستی مواد غذایی مهارت مشترک مدیریت کسب و کار و بهره وری 2 32
3104026 3104026422 مهندسی فناوری زیستی مواد غذایی مهارت مشترک مدیریت منابع انسانی 2 32
3104026 3104026423 مهندسی فناوری زیستی مواد غذایی مهارت مشترک توسعه پایدار کشاورزی 2 32
3104027 3104027421 مهندسی فناوری شیلات – تکثیر و پرورش آبزیان مهارت مشترک مدیریت کسب و کار و بهره وری 2 32
3104027 3104027422 مهندسی فناوری شیلات – تکثیر و پرورش آبزیان مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
3104027 3104027423 مهندسی فناوری شیلات – تکثیر و پرورش آبزیان مهارت مشترک توسعه پایدار کشاورزی 2 32
3104028 3104028421 مهندسی فناوری شیلات – صید و بهره برداری آبزیان مهارت مشترک مدیریت کسب و کار و بهره وری 2 32
3104028 3104028422 مهندسی فناوری شیلات – صید و بهره برداری آبزیان مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
3104028 3104028423 مهندسی فناوری شیلات – صید و بهره برداری آبزیان مهارت مشترک توسعه پایدار کشاورزی 2 32
3104029 3104029421 مهندسی فناوری شیلات – فراوری محصولات شیلاتی مهارت مشترک مدیریت کسب و کار و بهره وری 2 32
3104029 3104029422 مهندسی فناوری شیلات – فراوری محصولات شیلاتی مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
3104029 3104029423 مهندسی فناوری شیلات – فراوری محصولات شیلاتی مهارت مشترک توسعه پایدار کشاورزی 2 32
3104030 3104030421 مهندسی فناوری صنایع غذایی – شیر و فراورده های لبنی مهارت مشترک مديريت كسب و كار و بهره وري 2 32
3104030 3104030422 مهندسی فناوری صنایع غذایی – شیر و فراورده های لبنی مهارت مشترک مديريت منابع انساني 2 32
3104030 3104030423 مهندسی فناوری صنایع غذایی – شیر و فراورده های لبنی مهارت مشترک کاربرد تکنولوژی نوین در کشاورزی 2 32
3104031 3104031421 مهندسي فناوري سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي در كشاورزي و منابع طبيعي مهارت مشترک مدیریت منابع انسانی 2 32
3104031 3104031422 مهندسي فناوري سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي در كشاورزي و منابع طبيعي مهارت مشترک مدیریت کسب و کار و بهره وری 2 32
3104031 3104031423 مهندسي فناوري سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي در كشاورزي و منابع طبيعي مهارت مشترک کاربرد تکنولوژی نوین در کشاورزی 2 32
3104032 3104032421 مهندسي فناوري باغباني – توليد ميوه هاي مناطق معتدله مهارت مشترک مدیریت منابع انسانی 2 32
3104032 3104032422 مهندسي فناوري باغباني – توليد ميوه هاي مناطق معتدله مهارت مشترک مدیریت کسب و کار و بهره وری 2 32
3104032 3104032423 مهندسي فناوري باغباني – توليد ميوه هاي مناطق معتدله مهارت مشترک کاربرد تکنولوژی نوین در کشاورزی 2 32
3104033 3104033421 مهندسي فناوري باغباني – توليد و فرآوري چاي مهارت مشترک مدیریت منابع انسانی 2 32
3104033 3104033422 مهندسي فناوري باغباني – توليد و فرآوري چاي مهارت مشترک مدیریت کسب و کار و بهره وری 2 32
3104033 3104033423 مهندسي فناوري باغباني – توليد و فرآوري چاي مهارت مشترک کاربرد تکنولوژی نوین در کشاورزی 2 32
3104034 3104034421 مهندسی فناوری دامپروری – تولید خوراک دام مهارت مشترک مديريت كسب و كار و بهره وري 2 32
3104034 3104034422 مهندسی فناوری دامپروری – تولید خوراک دام مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
3104034 3104034423 مهندسی فناوری دامپروری – تولید خوراک دام مهارت مشترک توسعه پایدار کشاورزی 2 32
3104037 3104037421 مهندسي فناوري صنايع بسته‌بندي ـ محصولات كشاورزي مهارت مشترک مديريت كسب و كار و بهره وري 2 32
3104037 3104037422 مهندسي فناوري صنايع بسته‌بندي ـ محصولات كشاورزي مهارت مشترک مدیریت منابع انسانی 2 32
3104037 3104037423 مهندسي فناوري صنايع بسته‌بندي ـ محصولات كشاورزي مهارت مشترک کاربرد تکنولوژی نوین در کشاورزی 2 32
3103001 3103001421 كارشناسي حرفه اي بهداشت مواد غذايي با منشا دامي مهارت مشترک مدیریت منابع انسانی 2 32
3103001 3103001422 كارشناسي حرفه اي بهداشت مواد غذايي با منشا دامي مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
3103001 3103001423 كارشناسي حرفه اي بهداشت مواد غذايي با منشا دامي مهارت مشترک کاربرد تکنولوژی نوین در کشاورزی 2 32
3103002 3103002421 كارشناسي حرفه اي علوم حيوانات آزمايشگاهي مهارت مشترک مدیریت منابع انسانی 2 32
3103002 3103002422 كارشناسي حرفه اي علوم حيوانات آزمايشگاهي مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
3103002 3103002423 كارشناسي حرفه اي علوم حيوانات آزمايشگاهي مهارت مشترک کاربرد تکنولوژی نوین در کشاورزی 2 32
3103003 3103003421 كارشناسي حرفه اي مديريت مخاطرات كشاورزي مهارت مشترک مدیریت کسب و کار و بهره وری 2 32
3103003 3103003422 كارشناسي حرفه اي مديريت مخاطرات كشاورزي مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
3103003 3103003423 كارشناسي حرفه اي مديريت مخاطرات كشاورزي مهارت مشترک توسعه پایدار کشاورزی 2 32
1103001 1103001421 كارشناسي حرفه‌اي آسيب شناسي اجتماعی- پيشگيري از اعتياد مهارت مشترک مدیریت منابع انسانی 2 32
1103001 1103001422 كارشناسي حرفه‌اي آسيب شناسي اجتماعی- پيشگيري از اعتياد مهارت مشترک روانشناسی کار 2 32
1103001 1103001423 كارشناسي حرفه‌اي آسيب شناسي اجتماعی- پيشگيري از اعتياد مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
1103002 1103002421 كارشناسي حرفه‌اي آموزش بزرگسالان مهارت مشترک مدیریت منابع انسانی 2 32
1103002 1103002422 كارشناسي حرفه‌اي آموزش بزرگسالان مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
1103002 1103002423 كارشناسي حرفه‌اي آموزش بزرگسالان مهارت مشترک روانشناسی کار 2 32
1103003 1103003421 كارشناسي حرفه‌اي اصلاح و تربيت مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
1103003 1103003422 كارشناسي حرفه‌اي اصلاح و تربيت مهارت مشترک اصول و فنون مذاکره 2 32
1103003 1103003423 كارشناسي حرفه‌اي اصلاح و تربيت مهارت مشترک روانشناسی کار 2 32
1103004 1103004421 كارشناسي حرفه‌اي مددكاري قضايي مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
1103004 1103004422 كارشناسي حرفه‌اي مددكاري قضايي مهارت مشترک اصول و فنون مذاکره 2 32
1103004 1103004423 كارشناسي حرفه‌اي مددكاري قضايي مهارت مشترک روانشناسی کار 2 32
1103005 1103005421 كارشناسي حرفه‌اي پدافند غير عامل مهارت مشترک روانشناسی کار 2 32
1103005 1103005422 كارشناسي حرفه‌اي پدافند غير عامل مهارت مشترک مدیریت منابع انسانی 2 32
1103005 1103005423 كارشناسي حرفه‌اي پدافند غير عامل مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
1103006 1103006421 كارشناسي حرفه‌اي تربيت بدني- مربيگري تكواندو مهارت مشترک مدیریت منابع انسانی 2 32
1103006 1103006422 كارشناسي حرفه‌اي تربيت بدني- مربيگري تكواندو مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
1103006 1103006423 كارشناسي حرفه‌اي تربيت بدني- مربيگري تكواندو مهارت مشترک روانشناسی کار 2 32
1103007 1103007421 كارشناسي حرفه‌اي تربيت مربي پيش دبستاني مهارت مشترک مدیریت کسب و کار و بهره وری 2 32
1103007 1103007422 كارشناسي حرفه‌اي تربيت مربي پيش دبستاني مهارت مشترک اصول و فنون مذاکره 2 32
1103007 1103007423 كارشناسي حرفه‌اي تربيت مربي پيش دبستاني مهارت مشترک تحلیل هزینه و منفعت 2 32
1103008 1103008421 كارشناسي حرفه‌اي حسابداري باگرايش حسابداري بانكي مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
1103008 1103008422 كارشناسي حرفه‌اي حسابداري باگرايش حسابداري بانكي مهارت مشترک مدیریت منابع انسانی 2 32
1103008 1103008423 كارشناسي حرفه‌اي حسابداري باگرايش حسابداري بانكي مهارت مشترک روانشناسی کار 2 32
1103009 1103009421 كارشناسي حرفه اي حسابداري با گرايش  حسابداري پروژه‌ها مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
1103009 1103009422 كارشناسي حرفه اي حسابداري با گرايش  حسابداري پروژه‌ها مهارت مشترک مدیریت منابع انسانی 2 32
1103009 1103009423 كارشناسي حرفه اي حسابداري با گرايش  حسابداري پروژه‌ها مهارت مشترک روانشناسی کار 2 32
1103010 1103010421 كارشناسي حرفه اي حسابداري با گرايش حسابداري خدمات و آثار فرهنگي و هنري مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
1103010 1103010422 كارشناسي حرفه اي حسابداري با گرايش حسابداري خدمات و آثار فرهنگي و هنري مهارت مشترک مدیریت منابع انسانی 2 32
1103010 1103010423 كارشناسي حرفه اي حسابداري با گرايش حسابداري خدمات و آثار فرهنگي و هنري مهارت مشترک روانشناسی کار 2 32
1103011 1103011421 كارشناسي حرفه اي حسابداري خدمات و توليدات صنعتي مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
1103011 1103011422 كارشناسي حرفه اي حسابداري خدمات و توليدات صنعتي مهارت مشترک مدیریت منابع انسانی 2 32
1103011 1103011423 كارشناسي حرفه اي حسابداري خدمات و توليدات صنعتي مهارت مشترک روانشناسی کار 2 32
1103012 1103012421 كارشناسي حرفه اي حسابداري خدمات و توليدات كشاورزي مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
1103012 1103012422 كارشناسي حرفه اي حسابداري خدمات و توليدات كشاورزي مهارت مشترک مدیریت منابع انسانی 2 32
1103012 1103012423 كارشناسي حرفه اي حسابداري خدمات و توليدات كشاورزي مهارت مشترک روانشناسی کار 2 32
1103013 1103013421 كارشناسي حرفه اي  حسابداري دولتي مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
1103013 1103013422 كارشناسي حرفه اي  حسابداري دولتي مهارت مشترک مدیریت منابع انسانی 2 32
1103013 1103013423 كارشناسي حرفه اي  حسابداري دولتي مهارت مشترک روانشناسی کار 2 32
1103014 1103014421 كارشناسي حرفه اي حسابداري مالي مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
1103014 1103014422 كارشناسي حرفه اي حسابداري مالي مهارت مشترک مدیریت منابع انسانی 2 32
1103014 1103014423 كارشناسي حرفه اي حسابداري مالي مهارت مشترک روانشناسی کار 2 32
1103015 1103015421  كارشناسي حرفه اي حسابداري مالياتي مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
1103015 1103015422  كارشناسي حرفه اي حسابداري مالياتي مهارت مشترک مدیریت منابع انسانی 2 32
1103015 1103015423  كارشناسي حرفه اي حسابداري مالياتي مهارت مشترک روانشناسی کار 2 32
1103016 1103016421 كارشناسي حرفه اي حسابرسي مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
1103016 1103016422 كارشناسي حرفه اي حسابرسي مهارت مشترک مدیریت منابع انسانی 2 32
1103016 1103016423 كارشناسي حرفه اي حسابرسي مهارت مشترک روانشناسی کار 2 32
1103017 1103017421 كارشناسي حرفه‌اي حفاظت و پيشگيري از حريق و حوادث مهارت مشترک مدیریت منابع انسانی 2 32
1103017 1103017422 كارشناسي حرفه‌اي حفاظت و پيشگيري از حريق و حوادث مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
1103017 1103017423 كارشناسي حرفه‌اي حفاظت و پيشگيري از حريق و حوادث مهارت مشترک مستندسازی 2 32
1103018 1103018421 كارشناسي حرفه‌اي حقوق- ارشاد در امور كيفري مهارت مشترک مدیریت کسب و کار و بهره وری 2 32
1103018 1103018422 كارشناسي حرفه‌اي حقوق- ارشاد در امور كيفري مهارت مشترک اصول و فنون مذاکره 2 32
1103018 1103018423 كارشناسي حرفه‌اي حقوق- ارشاد در امور كيفري مهارت مشترک تحلیل هزینه و منفعت 2 32
1103019 1103019421 كارشناسي حرفه‌اي حقوق با  گرايش ارشاد در امور مدني مهارت مشترک مدیریت کسب و کار و بهره وری 2 32
1103019 1103019422 كارشناسي حرفه‌اي حقوق با  گرايش ارشاد در امور مدني مهارت مشترک اصول و فنون مذاکره 2 32
1103019 1103019423 كارشناسي حرفه‌اي حقوق با  گرايش ارشاد در امور مدني مهارت مشترک تحلیل هزینه و منفعت 2 32
1103020 1103020421 كارشناسي حرفه اي حقوق با گرايش دستياري قضايي در امور مدني مهارت مشترک مدیریت کسب و کار و بهره وری 2 32
1103020 1103020422 كارشناسي حرفه اي حقوق با گرايش دستياري قضايي در امور مدني مهارت مشترک اصول و فنون مذاکره 2 32
1103020 1103020423 كارشناسي حرفه اي حقوق با گرايش دستياري قضايي در امور مدني مهارت مشترک تحلیل هزینه و منفعت 2 32
1103021 1103021421 كارشناسي حرفه‌اي حقوق- حقوق ثبتي مهارت مشترک مدیریت کسب و کار و بهره وری 2 32
1103021 1103021422 كارشناسي حرفه‌اي حقوق- حقوق ثبتي مهارت مشترک اصول و فنون مذاکره 2 32
1103021 1103021423 كارشناسي حرفه‌اي حقوق- حقوق ثبتي مهارت مشترک روانشناسی کار 2 32
1103022 1103022421 كارشناسي حرفه اي حقوق ـ دستياري قضايي در امور كيفري مهارت مشترک مدیریت کسب و کار و بهره وری 2 32
1103022 1103022422 كارشناسي حرفه اي حقوق ـ دستياري قضايي در امور كيفري مهارت مشترک اصول و فنون مذاکره 2 32
1103022 1103022423 كارشناسي حرفه اي حقوق ـ دستياري قضايي در امور كيفري مهارت مشترک تحلیل هزینه و منفعت 2 32
1103023 1103023421 كارشناسي حرفه اي مددكاري اجتماعي با گرايش خانواده مهارت مشترک روانشناسی کار 2 32
1103023 1103023422 كارشناسي حرفه اي مددكاري اجتماعي با گرايش خانواده مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
1103023 1103023423 كارشناسي حرفه اي مددكاري اجتماعي با گرايش خانواده مهارت مشترک مدیریت منابع انسانی 2 32
1103024 1103024421 كارشناسي حرفه اي مددكاري اجتماعي با گرايش كودك مهارت مشترک روانشناسی کار 2 32
1103024 1103024422 كارشناسي حرفه اي مددكاري اجتماعي با گرايش كودك مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
1103024 1103024423 كارشناسي حرفه اي مددكاري اجتماعي با گرايش كودك مهارت مشترک مدیریت منابع انسانی 2 32
1103025 1103025421 کارشناسی حرفه ای اورژانس اجتماعی مهارت مشترک مدیریت منابع انسانی 2 32
1103025 1103025422 کارشناسی حرفه ای اورژانس اجتماعی مهارت مشترک روانشناسی کار 2 32
1103025 1103025423 کارشناسی حرفه ای اورژانس اجتماعی مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
1103026 1103026421 كارشناسي حرفه‌اي مديريت امداد سوانح طبيعي مهارت مشترک مدیریت منابع انسانی 2 32
1103026 1103026422 كارشناسي حرفه‌اي مديريت امداد سوانح طبيعي مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
1103026 1103026423 كارشناسي حرفه‌اي مديريت امداد سوانح طبيعي مهارت مشترک تحلیل هزینه و منفعت 2 32
1103027 1103027421 كارشناسي حرفه‌اي مديريت امداد سوانح غير طبيعي مهارت مشترک مدیریت منابع انسانی 2 32
1103027 1103027422 كارشناسي حرفه‌اي مديريت امداد سوانح غير طبيعي مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
1103027 1103027423 كارشناسي حرفه‌اي مديريت امداد سوانح غير طبيعي مهارت مشترک تحلیل هزینه و منفعت 2 32
1103028 1103028421  كارشناسي حرفه‌اي مديريت عمليات امداد و نجات مهارت مشترک مدیریت منابع انسانی 2 32
1103028 1103028422  كارشناسي حرفه‌اي مديريت عمليات امداد و نجات مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
1103028 1103028423  كارشناسي حرفه‌اي مديريت عمليات امداد و نجات مهارت مشترک تحلیل هزینه و منفعت 2 32
1103029 1103029421 كارشناسي حرفه‌اي مديريت بيمه با  گرايش بيمه اشخاص مهارت مشترک مدیریت کسب و کار و بهره وری 2 32
1103029 1103029422 كارشناسي حرفه‌اي مديريت بيمه با  گرايش بيمه اشخاص مهارت مشترک اصول و فنون مذاکره 2 32
1103029 1103029423 كارشناسي حرفه‌اي مديريت بيمه با  گرايش بيمه اشخاص مهارت مشترک تحلیل هزینه و منفعت 2 32
1103030 1103030421 كارشناسي حرفه‌اي مديريت بيمه با  گرايش بيمه اموال مهارت مشترک مدیریت کسب و کار و بهره وری 2 32
1103030 1103030422 كارشناسي حرفه‌اي مديريت بيمه با  گرايش بيمه اموال مهارت مشترک اصول و فنون مذاکره 2 32
1103030 1103030423 كارشناسي حرفه‌اي مديريت بيمه با  گرايش بيمه اموال مهارت مشترک تحلیل هزینه و منفعت 2 32
1103031 1103031421 كارشناسي حرفه‌اي مديريت بيمه با  گرايش بيمه مسئوليت مهارت مشترک مدیریت کسب و کار و بهره وری 2 32
1103031 1103031422 كارشناسي حرفه‌اي مديريت بيمه با  گرايش بيمه مسئوليت مهارت مشترک اصول و فنون مذاکره 2 32
1103031 1103031423 كارشناسي حرفه‌اي مديريت بيمه با  گرايش بيمه مسئوليت مهارت مشترک تحلیل هزینه و منفعت 2 32
1103032 1103032421 كارشناسي حرفه‌اي مديريت تعاون مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
1103032 1103032422 كارشناسي حرفه‌اي مديريت تعاون مهارت مشترک مدیریت منابع انسانی 2 32
1103032 1103032423 كارشناسي حرفه‌اي مديريت تعاون مهارت مشترک روانشناسی کار 2 32
1103035 1103035421 كارشناسي حرفه اي مديريت شعب بانك مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
1103035 1103035422 كارشناسي حرفه اي مديريت شعب بانك مهارت مشترک مدیریت منابع انسانی 2 32
1103035 1103035423 كارشناسي حرفه اي مديريت شعب بانك مهارت مشترک روانشناسی کار 2 32
1103036 1103036421 كارشناسي حرفه اي مديريت لجستيك بنادر مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
1103036 1103036422 كارشناسي حرفه اي مديريت لجستيك بنادر مهارت مشترک مدیریت کسب و کار و بهره وری 2 32
1103036 1103036423 كارشناسي حرفه اي مديريت لجستيك بنادر مهارت مشترک تحلیل هزینه و منفعت 2 32
1103037 1103037421 كارشناسي حرفه اي مديريت و فرماندهي عمليات در حريق و حوادث مهارت مشترک مدیریت منابع انسانی 2 32
1103037 1103037422 كارشناسي حرفه اي مديريت و فرماندهي عمليات در حريق و حوادث مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
1103037 1103037423 كارشناسي حرفه اي مديريت و فرماندهي عمليات در حريق و حوادث مهارت مشترک مستندسازی 2 32
1103038 1103038421 كارشناسي حرفه اي مشاوره ژنتيك مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
1103038 1103038422 كارشناسي حرفه اي مشاوره ژنتيك مهارت مشترک اصول و فنون مذاکره 2 32
1103038 1103038423 كارشناسي حرفه اي مشاوره ژنتيك مهارت مشترک محاسبه هزینه و منفعت 2 32
1103040 1103040421 كارشناسي حرفه‌ای مدیریت اسناد ومدارک مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
1103040 1103040422 كارشناسي حرفه‌ای مدیریت اسناد ومدارک مهارت مشترک مدیریت منابع انسانی 2 32
1103040 1103040423 كارشناسي حرفه‌ای مدیریت اسناد ومدارک مهارت مشترک روانشناسی کار 2 32
1103042 1103042421 کارشناسی حرفه ای تغذیه ورزشی مهارت مشترک اصول و فنون مذاکره 2 32
1103042 1103042422 کارشناسی حرفه ای تغذیه ورزشی مهارت مشترک مدیریت کسب و کار و بهره وری 2 32
1103042 1103042423 کارشناسی حرفه ای تغذیه ورزشی مهارت مشترک روانشناسی کار 2 32
1103043 1103043421 کارشناسی حرفه ای پزشک یار ورزشی مهارت مشترک روانشناسی کار 2 32
1103043 110304342 کارشناسی حرفه ای پزشک یار ورزشی مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 32
1103043 1103043423 کارشناسی حرفه ای پزشک یار ورزشی مهارت مشترک مدیریت کسب و کار و بهره وری 2 32
1103044 1103044421 کارشناسی حرفه ای حقوق ورزشی مهارت مشترک اصول و فنون مذاکره 2 32
1103044 1103044422 کارشناسی حرفه ای حقوق ورزشی مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
1103044 1103044423 کارشناسی حرفه ای حقوق ورزشی مهارت مشترک روانشناسی کار 2 32
1103045 1103045421 کارشناسی حرفه ای روانشناسی ورزشی مهارت مشترک اصول و فنون مذاکره 2 32
1103045 1103045422 کارشناسی حرفه ای روانشناسی ورزشی مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
1103045 1103045423 کارشناسی حرفه ای روانشناسی ورزشی مهارت مشترک روانشناسی کار 2 32
1103046 1103046421 کارشناسی حرفه ای ماساژورزشی وکاریوپراکتیک مهارت مشترک مدیریت کسب و کار و بهره وری 2 32
1103046 1103046422 کارشناسی حرفه ای ماساژورزشی وکاریوپراکتیک مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
1103046 1103046423 کارشناسی حرفه ای ماساژورزشی وکاریوپراکتیک مهارت مشترک تحلیل هزینه و منفعت 2 32
1103047 1103047421 كارشناسي حرفه‌اي مديريت امور نمايشگاهي مهارت مشترک مديريت كسب و كار و بهره وري 2 32
1103047 1103047422 كارشناسي حرفه‌اي مديريت امور نمايشگاهي مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
1103047 1103047423 كارشناسي حرفه‌اي مديريت امور نمايشگاهي مهارت مشترک روانشناسی کار 2 32
1103048 1103048421 کارشناسی حرفه ای مدیریت امور حج و زیارت مهارت مشترک مدیریت منابع انسانی 2 32
1103048 1103048422 کارشناسی حرفه ای مدیریت امور حج و زیارت مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
1103048 1103048423 کارشناسی حرفه ای مدیریت امور حج و زیارت مهارت مشترک روانشناسی کار 2 32
1103050 1103050421 كارشناسي حرفه‌اي هدایتگران سیاسی مهارت مشترک مدیریت منابع انسانی 2 32
1103050 1103050422 كارشناسي حرفه‌اي هدایتگران سیاسی مهارت مشترک اصول و فنون مذاکره 2 32
1103050 1103050423 كارشناسي حرفه‌اي هدایتگران سیاسی مهارت مشترک روانشناسی کار 2 32
1103051 1103051421 کارشناسی حرفه ای پست مهارت مشترک مدیریت منابع انسانی 2 32
1103051 1103051422 کارشناسی حرفه ای پست مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
1103051 1103051423 کارشناسی حرفه ای پست مهارت مشترک روانشناسی کار 2 32
1103053 1103053421 کارشناسی حرفه ای مدیریت محله مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
1103053 1103053422 کارشناسی حرفه ای مدیریت محله مهارت مشترک اصول و فنون مذاکره 2 32
1103053 1103053423 کارشناسی حرفه ای مدیریت محله مهارت مشترک تحلیل هزینه و منفعت 2 32
1103054 1103054421 کارشناسی حرفه ای حقوق اداری مهارت مشترک مدیریت کسب و کار و بهره وری 2 32
1103054 1103054422 کارشناسی حرفه ای حقوق اداری مهارت مشترک اصول و فنون مذاکره 2 32
1103054 1103054423 کارشناسی حرفه ای حقوق اداری مهارت مشترک تحلیل هزینه و منفعت 2 32
1103055 1103055421 کارشناسی حرفه ای مدیریت بورس مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
1103055 1103055422 کارشناسی حرفه ای مدیریت بورس مهارت مشترک مدیریت منابع انسانی 2 32
1103055 1103055423 کارشناسی حرفه ای مدیریت بورس مهارت مشترک روانشناسی کار 2 32
1103056 1103056421 کارشناسی حرفه ای پیر ایش زنانه مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
1103056 1103056422 کارشناسی حرفه ای پیر ایش زنانه مهارت مشترک مدیریت کسب و کار و بهره وری 2 32
1103056 1103056423 کارشناسی حرفه ای پیر ایش زنانه مهارت مشترک روانشناسی کار 2 32
1103057 1103057421 کارشناسی حرفه ای پیرایش مردانه مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
1103057 1103057422 کارشناسی حرفه ای پیرایش مردانه مهارت مشترک مدیریت کسب و کار و بهره وری 2 32
1103057 1103057423 کارشناسی حرفه ای پیرایش مردانه مهارت مشترک روانشناسی کار 2 32
1103058 1103058421  كارشناسي حرفه‌اي مدیریت پیشگیری و مراقبت بیماریها مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
1103058 1103058422  كارشناسي حرفه‌اي مدیریت پیشگیری و مراقبت بیماریها مهارت مشترک مدیریت منابع انسانی 2 32
1103058 1103058423  كارشناسي حرفه‌اي مدیریت پیشگیری و مراقبت بیماریها مهارت مشترک تحلیل هزینه و منفعت 2 32
1103059 1103059421 كارشناسي حرفه‌اي مدیریت سلامت- خانواده و مراقبت زنان مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
1103059 1103059422 كارشناسي حرفه‌اي مدیریت سلامت- خانواده و مراقبت زنان مهارت مشترک مدیریت منابع انسانی 2 32
1103059 1103059423 كارشناسي حرفه‌اي مدیریت سلامت- خانواده و مراقبت زنان مهارت مشترک تحلیل هزینه و منفعت 2 32
1103060 1103060421 كارشناسي حرفه‌اي مدیریت سلامت – خا نواده و مشاوره تغذیه مادر و کودک مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
1103060 1103060422 كارشناسي حرفه‌اي مدیریت سلامت – خا نواده و مشاوره تغذیه مادر و کودک مهارت مشترک مدیریت منابع انسانی 2 32
1103060 1103060423 كارشناسي حرفه‌اي مدیریت سلامت – خا نواده و مشاوره تغذیه مادر و کودک مهارت مشترک تحلیل هزینه و منفعت 2 32
1103061 1103061421 كارشناسي حرفه‌اي مدیریت سلامت – خانواده و مراقبت سالمندان مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
1103061 1103061422 كارشناسي حرفه‌اي مدیریت سلامت – خانواده و مراقبت سالمندان مهارت مشترک مدیریت منابع انسانی 2 32
1103061 1103061423 كارشناسي حرفه‌اي مدیریت سلامت – خانواده و مراقبت سالمندان مهارت مشترک تحلیل هزینه و منفعت 2 32
1103062 1103062421 کارشناسی حرفه ای مدیریت اماکن ورزشی مهارت مشترک اصول و فنون مذاکره 2 32
1103062 1103062422 کارشناسی حرفه ای مدیریت اماکن ورزشی مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
1103062 1103062423 کارشناسی حرفه ای مدیریت اماکن ورزشی مهارت مشترک روانشناسی کار 2 32
1103063 1103063421 کارشناسی حرفه ای مدیریت فرهنگی ورزشی مهارت مشترک اصول و فنون مذاکره 2 32
1103063 1103063422 کارشناسی حرفه ای مدیریت فرهنگی ورزشی مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
1103063 1103063423 کارشناسی حرفه ای مدیریت فرهنگی ورزشی مهارت مشترک روانشناسی کار 2 32
1103064 1103064421 دوره کارشناسی حرفه ای داوری فوتبال مهارت مشترک اصول و فنون مذاکره 2 32
1103064 1103064422 دوره کارشناسی حرفه ای داوری فوتبال مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
1103064 1103064423 دوره کارشناسی حرفه ای داوری فوتبال مهارت مشترک روانشناسی کار 2 32
2103001 2103001421 مهندسي فناوري آسانسور و بالابرها مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
2103001 2103001422 مهندسي فناوري آسانسور و بالابرها مهارت مشترک مدیریت منابع انسانی 2 32
2103001 2103001423 مهندسي فناوري آسانسور و بالابرها مهارت مشترک کنترل پروژه 2 32
2103002 2103002421 مهندسي فناوري ارتباطات رسانه اي مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
2103002 2103002422 مهندسي فناوري ارتباطات رسانه اي مهارت مشترک مدیریت منابع انسانی 2 32
2103002 2103002423 مهندسي فناوري ارتباطات رسانه اي مهارت مشترک کنترل پروژه 2 32
2103003 2103003421 مهندسي فناوري ارتباطات و  اطلاعات ICT با  گرايش بهره برداري از سيستم هاي مخابراتي مهارت مشترک کنترل پروژه 2 32
2103003 2103003422 مهندسي فناوري ارتباطات و  اطلاعات ICT با  گرايش بهره برداري از سيستم هاي مخابراتي مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
2103003 2103003423 مهندسي فناوري ارتباطات و  اطلاعات ICT با  گرايش بهره برداري از سيستم هاي مخابراتي مهارت مشترک مدیریت منابع انسانی 2 32
2103004 2103004421 مهندسي فناوري ارتباطات و  اطلاعات ICT با  گرايش ديتا مهارت مشترک کنترل پروژه 2 32
2103004 2103004422 مهندسي فناوري ارتباطات و  اطلاعات ICT با  گرايش ديتا مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
2103004 2103004423 مهندسي فناوري ارتباطات و  اطلاعات ICT با  گرايش ديتا مهارت مشترک مدیریت منابع انسانی 2 32
2103005 2103005421 مهندسي فناوري ارتباطات و اطلاعات ICT  با گرايش مخابرات سيار مهارت مشترک کنترل پروژه 2 32
2103005 2103005422 مهندسي فناوري ارتباطات و اطلاعات ICT  با گرايش مخابرات سيار مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
2103005 2103005423 مهندسي فناوري ارتباطات و اطلاعات ICT  با گرايش مخابرات سيار مهارت مشترک مدیریت منابع انسانی 2 32
2103006 2103006421 مهندسي فناوري ارتباطات و اطلاعات ICT  با گرايش مخابرات نوري مهارت مشترک کنترل پروژه 2 32
2103006 2103006422 مهندسي فناوري ارتباطات و اطلاعات ICT  با گرايش مخابرات نوري مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
2103006 2103006423 مهندسي فناوري ارتباطات و اطلاعات ICT  با گرايش مخابرات نوري مهارت مشترک مدیریت منابع انسانی 2 32
2103007 2103007421 مهندسي فناوري اطلاعات با  گرايش امنيت اطلاعات مهارت مشترک کنترل پروژه 2 32
2103007 2103007422 مهندسي فناوري اطلاعات با  گرايش امنيت اطلاعات مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
2103007 2103007423 مهندسي فناوري اطلاعات با  گرايش امنيت اطلاعات مهارت مشترک اصول و فنون مذاکره 2 32
2103008 2103008421 مهندسي فناوري اطلاعات با گرايش برنامه‌نويسي تحت وب مهارت مشترک کنترل پروژه 2 32
2103008 2103008422 مهندسي فناوري اطلاعات با گرايش برنامه‌نويسي تحت وب مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
2103008 2103008423 مهندسي فناوري اطلاعات با گرايش برنامه‌نويسي تحت وب مهارت مشترک اصول و فنون مذاکره 2 32
2103009 2103009421 مهندسي فناوري اطلاعات با گرايش تجارت الكترونيك مهارت مشترک کنترل پروژه 2 32
2103009 2103009422 مهندسي فناوري اطلاعات با گرايش تجارت الكترونيك مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
2103009 2103009423 مهندسي فناوري اطلاعات با گرايش تجارت الكترونيك مهارت مشترک اصول و فنون مذاکره 2 32
2103010 2103010421 مهندسي فناوري اطلاعات با گرايش خدمات رايانه اي در شهرداري مهارت مشترک کنترل پروژه 2 32
2103010 2103010422 مهندسي فناوري اطلاعات با گرايش خدمات رايانه اي در شهرداري مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
2103010 2103010423 مهندسي فناوري اطلاعات با گرايش خدمات رايانه اي در شهرداري مهارت مشترک اصول و فنون مذاکره 2 32
2103011 2103011421 مهندسي فناوري اطلاعات با گرايش  طراحي صفحات وب مهارت مشترک کنترل پروژه 2 32
2103011 2103011422 مهندسي فناوري اطلاعات با گرايش  طراحي صفحات وب مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
2103011 2103011423 مهندسي فناوري اطلاعات با گرايش  طراحي صفحات وب مهارت مشترک اصول و فنون مذاکره 2 32
2103012 2103012421 مهندسي فناوري اطلاعات با گرايش فناوري اطلاعات مهارت مشترک کنترل پروژه 2 32
2103012 2103012422 مهندسي فناوري اطلاعات با گرايش فناوري اطلاعات مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
2103012 2103012423 مهندسي فناوري اطلاعات با گرايش فناوري اطلاعات مهارت مشترک اصول و فنون مذاکره 2 32
2103013 2103013421  مهندسي فناوري اطلاعات ـ رسانه مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
2103013 2103013422  مهندسي فناوري اطلاعات ـ رسانه مهارت مشترک مدیریت منابع انسانی 2 32
2103013 2103013423  مهندسي فناوري اطلاعات ـ رسانه مهارت مشترک کنترل پروژه 2 32
2103014 2103014421 مهندسي فناوري الكترونيك صنعتي مهارت مشترک کنترل پروژه 2 32
2103014 2103014422 مهندسي فناوري الكترونيك صنعتي مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
2103014 2103014423 مهندسي فناوري الكترونيك صنعتي مهارت مشترک اصول و فنون مذاکره 2 32
2103016 2103016421 مهندسي فناوري بازرسي جوش مهارت مشترک مدیریت منابع انسانی 2 32
2103016 2103016422 مهندسي فناوري بازرسي جوش مهارت مشترک مهارت های کسب و کار و بهروری 2 32
2103016 2103016423 مهندسي فناوري بازرسي جوش مهارت مشترک تحلیل هزینه و منفعت 2 32
2103017 2103017421 مهندسي فناوري جوش مهارت مشترک مدیریت منابع انسانی 2 32
2103017 2103017422 مهندسي فناوري جوش مهارت مشترک مهارت های کسب و کار و بهروری 2 32
2103017 2103017423 مهندسي فناوري جوش مهارت مشترک تحلیل هزینه و منفعت 2 32
2103018 2103018421 مهندسی فناوری پلیمر- رنگ سازی مهارت مشترک مدیریت کسب و کار و بهره وری 2 32
2103018 2103018422 مهندسی فناوری پلیمر- رنگ سازی مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
2103018 2103018423 مهندسی فناوری پلیمر- رنگ سازی مهارت مشترک تحلیل هزینه و منفعت 2 32
2103019 2103019421 مهندسي فناوري تجهيزات بنادر مهارت مشترک اصول و فنون مذاکره 2 32
2103019 2103019422 مهندسي فناوري تجهيزات بنادر مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
2103019 2103019423 مهندسي فناوري تجهيزات بنادر مهارت مشترک کنترل پروژه 2 32
2103020 2103020421 مهندسي فناوري ساخت و توليد ـ قالب‌سازي مهارت مشترک کنترل پروژه 2 32
2103020 2103020422 مهندسي فناوري ساخت و توليد ـ قالب‌سازي مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
2103020 2103020423 مهندسي فناوري ساخت و توليد ـ قالب‌سازي مهارت مشترک مدیریت کسب و کار و بهره وری 2 32
2103021 2103021421 مهندسي فناوري سراميك ـ كاشي و چيني مهارت مشترک مدیریت کسب و کار و بهره وری 2 32
2103021 2103021422 مهندسي فناوري سراميك ـ كاشي و چيني مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
2103021 2103021423 مهندسي فناوري سراميك ـ كاشي و چيني مهارت مشترک کنترل پروژه 2 32
2103022 2103022421 مهندسی فناوری سیستم های سخت افزاری رایانه مهارت مشترک مدیریت کسب و کار و بهره وری 2 32
2103022 2103022422 مهندسی فناوری سیستم های سخت افزاری رایانه مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
2103022 2103022423 مهندسی فناوری سیستم های سخت افزاری رایانه مهارت مشترک کنترل پروژه 2 32
2103023 2103023421 مهندسي فناوري شبكه‌هاي كامپيوتري مهارت مشترک مدیریت کسب و کار و بهره وری 2 32
2103023 2103023422 مهندسي فناوري شبكه‌هاي كامپيوتري مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
2103023 2103023423 مهندسي فناوري شبكه‌هاي كامپيوتري مهارت مشترک کنترل پروژه 2 32
2103024 2103024421  مهندسي فناوري صنايع دخاني مهارت مشترک مدیریت منابع انسانی 2 32
2103024 2103024422  مهندسي فناوري صنايع دخاني مهارت مشترک مهارت­ها و قوانین کسب و کار 2 32
2103024 2103024423  مهندسي فناوري صنايع دخاني مهارت مشترک تحلیل هزینه و منفعت 2 32
2103025 2103025421  مهندسي فناوري صنايع شيميايي مهارت مشترک مدیریت کسب و کار و بهره وری 2 32
2103025 2103025422  مهندسي فناوري صنايع شيميايي مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
2103025 2103025423  مهندسي فناوري صنايع شيميايي مهارت مشترک تحلیل هزینه و منفعت 2 32
2103026 2103026421  مهندسي فناوري صنايع غذايي ـ آرد مهارت مشترک کنترل پروژه 2 32
2103026 2103026422  مهندسي فناوري صنايع غذايي ـ آرد مهارت مشترک مدیریت کسب و کار و بهره وری 2 32
2103026 2103026423  مهندسي فناوري صنايع غذايي ـ آرد مهارت مشترک اصول و فنون مذاکره 2 32
2103027 2103027421 مهندسي فناوري صنايع غذايي ـ روغن خوراكي مهارت مشترک مدیریت منابع انسانی 2 32
2103027 2103027422 مهندسي فناوري صنايع غذايي ـ روغن خوراكي مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
2103027 2103027423 مهندسي فناوري صنايع غذايي ـ روغن خوراكي مهارت مشترک کنترل پروژه 2 32
2103028 2103028421  مهندسي فناوري صنايع غذايي ـ شيريني و شكلات(گرایش آردی-غیر آردی) مهارت مشترک مديريت منابع انساني 2 32
2103028 2103028422  مهندسي فناوري صنايع غذايي ـ شيريني و شكلات(گرایش آردی-غیر آردی) مهارت مشترک مدیریت کسب و کار و بهره وری 2 32
2103028 2103028423  مهندسي فناوري صنايع غذايي ـ شيريني و شكلات(گرایش آردی-غیر آردی) مهارت مشترک کنترل پروژه 2 32
2103029 2103029421 مهندسي فناوري صنايع قند سازي مهارت مشترک مديريت منابع انساني 2 32
2103029 2103029422 مهندسي فناوري صنايع قند سازي مهارت مشترک مدیریت کسب و کار و بهره وری 2 32
2103029 2103029423 مهندسي فناوري صنايع قند سازي مهارت مشترک کنترل پروژه 2 32
2103030 2103030421 مهندسي فناوري صنايع غذايي ـ كمپوت و كنسرو مهارت مشترک مديريت منابع انساني 2 32
2103030 2103030422 مهندسي فناوري صنايع غذايي ـ كمپوت و كنسرو مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
2103030 2103030423 مهندسي فناوري صنايع غذايي ـ كمپوت و كنسرو مهارت مشترک کنترل پروژه 2 32
2103031 2103031421 مهندسي فناوري  صنايع لاستيك مهارت مشترک مدیریت کسب و کار و بهره وری 2 32
2103031 2103031422 مهندسي فناوري  صنايع لاستيك مهارت مشترک کنترل پروژه 2 32
2103031 2103031423 مهندسي فناوري  صنايع لاستيك مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
2103032 2103032421 مهندسي فناوري طراحي و نقشه كشي صنعتي مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
2103032 2103032422 مهندسي فناوري طراحي و نقشه كشي صنعتي مهارت مشترک مدیریت کسب و کار و بهره وری 2 32
2103032 2103032423 مهندسي فناوري طراحي و نقشه كشي صنعتي مهارت مشترک کنترل پروژه 2 32
2103033 2103033421 مهندسي فناوري عمران ـ حمل و نقل شهري مهارت مشترک مدیریت منابع انسانی 2 32
2103033 2103033422 مهندسي فناوري عمران ـ حمل و نقل شهري مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
2103033 2103033423 مهندسي فناوري عمران ـ حمل و نقل شهري مهارت مشترک کنترل پروژه 2 32
2103034 2103034421  مهندسي فناوري عمران ـ ساختمان‌سازي مهارت مشترک کنترل پروژه 2 32
2103034 2103034422  مهندسي فناوري عمران ـ ساختمان‌سازي مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
2103034 2103034423  مهندسي فناوري عمران ـ ساختمان‌سازي مهارت مشترک مدیریت کسب و کار و بهره وری 2 32
2103035 2103035421 مهندسي فناوري عمران ـ نقشه‌برداري مهارت مشترک مدیریت منابع انسانی 2 32
2103035 2103035422 مهندسي فناوري عمران ـ نقشه‌برداري مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
2103035 2103035423 مهندسي فناوري عمران ـ نقشه‌برداري مهارت مشترک کنترل پروژه 2 32
2103036 2103036421 مهندسي فناوري فراوري مواد معدني فلزي مهارت مشترک مدیریت منابع انسانی 2 32
2103036 2103036422 مهندسي فناوري فراوري مواد معدني فلزي مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
2103036 2103036423 مهندسي فناوري فراوري مواد معدني فلزي مهارت مشترک کنترل پروژه 2 32
2103037 2103037421 مهندسي فناوري كنترل- ابزار دقيق مهارت مشترک کنترل پروژه 2 32
2103037 2103037422 مهندسي فناوري كنترل- ابزار دقيق مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
2103037 2103037423 مهندسي فناوري كنترل- ابزار دقيق مهارت مشترک اصول و فنون مذاکره 2 32
2103038 2103038421 مهندسي فناوري لجستيك و زنجيره تامين خودرو مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
2103038 2103038422 مهندسي فناوري لجستيك و زنجيره تامين خودرو مهارت مشترک اصول و فنون مذاکره 2 32
2103038 2103038423 مهندسي فناوري لجستيك و زنجيره تامين خودرو مهارت مشترک تحلیل هزینه و منفعت 2 32
2103039 2103039421 مهندسي فناوري  متالورژي ـ ذوب فلزات مهارت مشترک مدیریت منابع انسانی 2 32
2103039 2103039422 مهندسي فناوري  متالورژي ـ ذوب فلزات مهارت مشترک مهارت های کسب و کار و بهروری 2 32
2103039 2103039423 مهندسي فناوري  متالورژي ـ ذوب فلزات مهارت مشترک تحلیل هزینه و منفعت 2 32
2103040 2103040421 مهندسي فناوري محيط زيست با گرايش بازيافت و پسماند مهارت مشترک مدیریت منابع انسانی 2 32
2103040 2103040422 مهندسي فناوري محيط زيست با گرايش بازيافت و پسماند مهارت مشترک کنترل پروژه 2 32
2103040 2103040423 مهندسي فناوري محيط زيست با گرايش بازيافت و پسماند مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
2103041 2103041421 مهندسي فناوري محيط زيست با گرايش كنترل آلاينده‌ها مهارت مشترک مدیریت منابع انسانی 2 32
2103041 2103041422 مهندسي فناوري محيط زيست با گرايش كنترل آلاينده‌ها مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
2103041 2103041423 مهندسي فناوري محيط زيست با گرايش كنترل آلاينده‌ها مهارت مشترک تحلیل هزینه و منفعت 2 32
2103042 2103042421 مهندسي فناوري سوئيچ هاي شبكه ثابت مخابرات مهارت مشترک مدیریت منابع انسانی 2 32
2103042 2103042422 مهندسي فناوري سوئيچ هاي شبكه ثابت مخابرات مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
2103042 2103042423 مهندسي فناوري سوئيچ هاي شبكه ثابت مخابرات مهارت مشترک کنترل پروژه 2 32
2103043 2103043421 مهندسي فناوري استخراج معادن زيرزميني مهارت مشترک مدیریت کسب و کار و بهره وری 2 32
2103043 2103043422 مهندسي فناوري استخراج معادن زيرزميني مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
2103043 2103043423 مهندسي فناوري استخراج معادن زيرزميني مهارت مشترک کنترل پروژه 2 32
2103044 2103044421 مهندسي  فناوري طراحي و نوسازي بافت هاي فرسوده مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
2103044 2103044422 مهندسي  فناوري طراحي و نوسازي بافت هاي فرسوده مهارت مشترک تحلیل هزینه و منفعت 2 32
2103044 2103044423 مهندسي  فناوري طراحي و نوسازي بافت هاي فرسوده مهارت مشترک اصول و فنون مذاکره 2 32
2103045 2103045421 مهندسي فناوري مكاترونيك- ماشين‌هاي كنترل عددي (CNC) مهارت مشترک مديريت منابع انساني 2 32
2103045 2103045422 مهندسي فناوري مكاترونيك- ماشين‌هاي كنترل عددي (CNC) مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
2103045 2103045423 مهندسي فناوري مكاترونيك- ماشين‌هاي كنترل عددي (CNC) مهارت مشترک کنترل پروژه 2 32
2103046 2103046421 مهندسي فناوري مكانيك ـ  ماشين‌افزار مهارت مشترک مديريت كسب و كار و بهره وري 2 32
2103046 2103046422 مهندسي فناوري مكانيك ـ  ماشين‌افزار مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
2103046 2103046423 مهندسي فناوري مكانيك ـ  ماشين‌افزار مهارت مشترک کنترل پروژه 2 32
2103047 2103047421 مهندسي فناوري تاسيسات حرارتي و برودتي مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
2103047 2103047422 مهندسي فناوري تاسيسات حرارتي و برودتي مهارت مشترک مدیریت کسب و کار و بهره وری 2 32
2103047 2103047423 مهندسي فناوري تاسيسات حرارتي و برودتي مهارت مشترک کنترل پروژه 2 32
2103048 2103048421 مهندسي فناوري مكانيك- ماشين آلات راهسازي و راهداري مهارت مشترک مدیریت منابع انسانی 2 32
2103048 2103048422 مهندسي فناوري مكانيك- ماشين آلات راهسازي و راهداري مهارت مشترک کنترل پروژه 2 32
2103048 2103048423 مهندسي فناوري مكانيك- ماشين آلات راهسازي و راهداري مهارت مشترک اصول و فنون مذاکره 2 32
2103049 2103049421  مهندسي فناوري مكانيك خودرو مهارت مشترک مدیریت کسب و کار و بهره وری 2 32
2103049 2103049422  مهندسي فناوري مكانيك خودرو مهارت مشترک اصول و فنون مذاکره 2 32
2103049 2103049423  مهندسي فناوري مكانيك خودرو مهارت مشترک تحلیل هزینه و منفعت 2 32
2103051 2103051421 مهندسي فناوري نساجي ـ چرم مهارت مشترک مدیریت منابع انسانی 2 32
2103051 2103051422 مهندسي فناوري نساجي ـ چرم مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
2103051 2103051423 مهندسي فناوري نساجي ـ چرم مهارت مشترک کنترل پروژه 2 32
2103053 2103053421 مهندسی فناوری تغییر شکل فلزات مهارت مشترک مدیریت منابع انسانی 2 32
2103053 2103053422 مهندسی فناوری تغییر شکل فلزات مهارت مشترک اصول و فنون مذاکره 2 32
2103053 2103053423 مهندسی فناوری تغییر شکل فلزات مهارت مشترک کنترل پروژه 2 32
2103054 2103054421 مهندسی فناوری اطلاعات – آنالیز ورزشی مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
2103054 2103054422 مهندسی فناوری اطلاعات – آنالیز ورزشی مهارت مشترک اصول و فنون مذاکره 2 32
2103054 2103054423 مهندسی فناوری اطلاعات – آنالیز ورزشی مهارت مشترک کنترل پروژه 2 32
2103055 2103055421 مهندسی فناوری برق مترو مهارت مشترک مديريت منابع انساني 2 32
2103055 2103055422 مهندسی فناوری برق مترو مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
2103055 2103055423 مهندسی فناوری برق مترو مهارت مشترک کنترل پروژه 2 32
2103056 2103056421 مهندسی فناوری مخابرات مترو مهارت مشترک مدیریت منابع انسانی 2 32
2103056 2103056422 مهندسی فناوری مخابرات مترو مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
2103056 2103056423 مهندسی فناوری مخابرات مترو مهارت مشترک کنترل پروژه 2 32
2103057 2103057421 مهندسی فناوری سیگنالینگ و کنترل مترو مهارت مشترک مديريت منابع انساني 2 32
2103057 2103057422 مهندسی فناوری سیگنالینگ و کنترل مترو مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
2103057 2103057423 مهندسی فناوری سیگنالینگ و کنترل مترو مهارت مشترک کنترل پروژه 2 32
2103058 2103058421 مهندسی فناوری سازه های زیرزمینی مترو و راه آهن مهارت مشترک مديريت منابع انساني 2 32
2103058 2103058422 مهندسی فناوری سازه های زیرزمینی مترو و راه آهن مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
2103058 2103058423 مهندسی فناوری سازه های زیرزمینی مترو و راه آهن مهارت مشترک کنترل پروژه 2 32
2103059 2103059421 مهندسي فناوري ایمنی مترو مهارت مشترک مديريت منابع انساني 2 32
2103059 2103059422 مهندسي فناوري ایمنی مترو مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
2103059 2103059423 مهندسي فناوري ایمنی مترو مهارت مشترک تحلیل هزینه و منفعت 2 32
2103060 2103060421 مهندسی فناوری بهره برداری نیروگاه مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
2103060 2103060422 مهندسی فناوری بهره برداری نیروگاه مهارت مشترک مدیریت منابع انسانی 2 32
2103060 2103060423 مهندسی فناوری بهره برداری نیروگاه مهارت مشترک کنترل پروژه 2 32
2103061 2103061421 مهندسي فناوري مكانيك مترو مهارت مشترک مديريت منابع انساني 2 32
2103061 2103061422 مهندسي فناوري مكانيك مترو مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
2103061 2103061423 مهندسي فناوري مكانيك مترو مهارت مشترک کنترل پروژه 2 32
2103062 2103062421 مهندسی فناوری بهره برداری راه آهن مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
2103062 2103062422 مهندسی فناوری بهره برداری راه آهن مهارت مشترک مدیریت منابع انسانی 2 32
2103062 2103062423 مهندسی فناوری بهره برداری راه آهن مهارت مشترک کنترل پروژه 2 32
2103063 2103063421 مهندسی فناوری خط و ابنیه راه آهن مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
2103063 2103063422 مهندسی فناوری خط و ابنیه راه آهن مهارت مشترک مدیریت منابع انسانی 2 32
2103063 2103063423 مهندسی فناوری خط و ابنیه راه آهن مهارت مشترک کنترل پروژه 2 32
2103064 2103064421 مهندسی فناوری راهسازی مهارت مشترک کنترل پروژه 2 32
2103064 2103064422 مهندسی فناوری راهسازی مهارت مشترک اصول و فنون مذاکره 2 32
2103064 2103064423 مهندسی فناوری راهسازی مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
2103065 2103065421 مهندسي فناوري كنترل- فرایند مهارت مشترک کنترل پروژه 2 32
2103065 2103065422 مهندسي فناوري كنترل- فرایند مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
2103065 2103065423 مهندسي فناوري كنترل- فرایند مهارت مشترک اصول و فنون مذاکره 2 32
2103066 2103066421 مهندسي فناوري برق- شبكه هاي توزيع مهارت مشترک مديريت منابع انساني 2 32
2103066 2103066422 مهندسي فناوري برق- شبكه هاي توزيع مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
2103066 2103066423 مهندسي فناوري برق- شبكه هاي توزيع مهارت مشترک کنترل پروژه 2 32
2103067 2103067421 مهندسی فناوری شبکه های انتقال برق مهارت مشترک مديريت منابع انساني 2 32
2103067 2103067422 مهندسی فناوری شبکه های انتقال برق مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
2103067 2103067423 مهندسی فناوری شبکه های انتقال برق مهارت مشترک کنترل پروژه 2 32
2103068 2103068421 مهندسی فناوری تکنولوژی بهره برداری کارخانجات سیمان مهارت مشترک کنترل پروژه 2 32
2103068 2103068422 مهندسی فناوری تکنولوژی بهره برداری کارخانجات سیمان مهارت مشترک مدیریت منابع انسانی 2 32
2103068 2103068423 مهندسی فناوری تکنولوژی بهره برداری کارخانجات سیمان مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
2103069 2103069421 کارشناسی راهداری مهارت مشترک کنترل پروژه 2 32
2103069 2103069422 کارشناسی راهداری مهارت مشترک مدیریت منابع انسانی 2 32
2103069 2103069423 کارشناسی راهداری مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
2103070 2103070421 مهندسی فناوری معماری-طراحی فضاهاواماکن ورزشی مهارت مشترک اصول و فنون مذاکره 2 32
2103070 2103070422 مهندسی فناوری معماری-طراحی فضاهاواماکن ورزشی مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
2103070 2103070423 مهندسی فناوری معماری-طراحی فضاهاواماکن ورزشی مهارت مشترک کنترل پروژه 2 32
2103071 2103071421 مهندسی فناوری منابع آب های زیرزمینی مهارت مشترک کنترل پروژه 2 32
2103071 2103071422 مهندسی فناوری منابع آب های زیرزمینی مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
2103071 2103071423 مهندسی فناوری منابع آب های زیرزمینی مهارت مشترک مدیریت منابع انسانی 2 32
2103072 2103072421  مهندسی فناوری  صنایع غذایی – فرآورده های خمیری مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
2103072 2103072422  مهندسی فناوری  صنایع غذایی – فرآورده های خمیری مهارت مشترک مدیریت منابع انسانی 2 32
2103072 2103072423  مهندسی فناوری  صنایع غذایی – فرآورده های خمیری مهارت مشترک تحلیل هزینه و منفعت 2 32
2103073 2103073421 مهتدسي فناوري منابع آب هاي سطحي مهارت مشترک کنترل پروژه 2 32
2103073 2103073422 مهتدسي فناوري منابع آب هاي سطحي مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
2103073 2103073423 مهتدسي فناوري منابع آب هاي سطحي مهارت مشترک مدیریت منابع انسانی 2 32
2103074 2103074421 مهندسی فناوری عمران – آب و فاضلاب مهارت مشترک کنترل پروژه 2 32
2103074 2103074422 مهندسی فناوری عمران – آب و فاضلاب مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
2103074 2103074423 مهندسی فناوری عمران – آب و فاضلاب مهارت مشترک مدیریت منابع انسانی 2 32
2103075 2103075421 مهندسی فناوری عمران – سد و شبکه مهارت مشترک کنترل پروژه 2 32
2103075 2103075422 مهندسی فناوری عمران – سد و شبکه مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
2103075 2103075423 مهندسی فناوری عمران – سد و شبکه مهارت مشترک مدیریت منابع انسانی 2 32
4103082 4103082421 كارشناسي حرفه‌اي خوشنويسي مهارت مشترک مدیریت مراکز و سازمان های هنری 2 32
4103082 4103082422 كارشناسي حرفه‌اي خوشنويسي مهارت مشترک مدیریت کسب و کار و بهره وری 2 32
4103082 4103082423 كارشناسي حرفه‌اي خوشنويسي مهارت مشترک اصول و فنون مذاکره 2 32
4103083 4103083421 کارشناسی حرفه­ای  مترجمي – خبر اسپانيولي مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
4103083 4103083422 کارشناسی حرفه­ای  مترجمي – خبر اسپانيولي مهارت مشترک اصول و فنون مذاکره 2 32
4103083 4103083423 کارشناسی حرفه­ای  مترجمي – خبر اسپانيولي مهارت مشترک مدیریت مراکز و سازمان های هنری 2 32
1103065 1103065421 کارشناسی حرفه ای حقوق- ارشاد در امور مدنی( اجرای دوره از پذیرش مهر 93) مهارت مشترک مدیریت کسب و کار و بهره وری 2 32
1103065 1103065422 کارشناسی حرفه ای حقوق- ارشاد در امور مدنی( اجرای دوره از پذیرش مهر 93) مهارت مشترک اصول و فنون مذاکره 2 32
1103065 1103065423 کارشناسی حرفه ای حقوق- ارشاد در امور مدنی( اجرای دوره از پذیرش مهر 93) مهارت مشترک تحلیل هزینه و منفعت 2 32
1103066 1103066421 کارشناسی حرفه ای حقوق- ارشاد در امور کیفری( اجرای دوره از پذیرش مهر 93) مهارت مشترک مدیریت کسب و کار و بهره وری 2 32
1103066 1103066422 کارشناسی حرفه ای حقوق- ارشاد در امور کیفری( اجرای دوره از پذیرش مهر 93) مهارت مشترک اصول و فنون مذاکره 2 32
1103066 1103066423 کارشناسی حرفه ای حقوق- ارشاد در امور کیفری( اجرای دوره از پذیرش مهر 93) مهارت مشترک تحلیل هزینه و منفعت 2 32
1103067 1103067421 کارشناسی حرفه ای حقوق- حقوق ثبتی( اجرای دوره از پذیرش مهر 93) مهارت مشترک مدیریت کسب و کار و بهره وری 2 32
1103067 1103067422 کارشناسی حرفه ای حقوق- حقوق ثبتی( اجرای دوره از پذیرش مهر 93) مهارت مشترک اصول و فنون مذاکره 2 32
1103067 1103067423 کارشناسی حرفه ای حقوق- حقوق ثبتی( اجرای دوره از پذیرش مهر 93) مهارت مشترک روانشناسی کار 2 32
1103068 1103068421 کارشناسی حرفه ای حقوق- دستیارقضایی در امور مدنی( اجرای دوره از پذیرش مهر 93) مهارت مشترک مدیریت کسب و کار و بهره وری 2 32
1103068 1103068422 کارشناسی حرفه ای حقوق- دستیارقضایی در امور مدنی( اجرای دوره از پذیرش مهر 93) مهارت مشترک اصول و فنون مذاکره 2 32
1103068 1103068423 کارشناسی حرفه ای حقوق- دستیارقضایی در امور مدنی( اجرای دوره از پذیرش مهر 93) مهارت مشترک تحلیل هزینه و منفعت 2 32
1103069 1103069421 کارشناسی حرفه ای حقوق- دستیار قضایی در امور کیفری( اجرای دوره از پذیرش مهر 93) مهارت مشترک مدیریت کسب و کار و بهره وری 2 32
1103069 1103069422 کارشناسی حرفه ای حقوق- دستیار قضایی در امور کیفری( اجرای دوره از پذیرش مهر 93) مهارت مشترک اصول و فنون مذاکره 2 32
1103069 1103069423 کارشناسی حرفه ای حقوق- دستیار قضایی در امور کیفری( اجرای دوره از پذیرش مهر 93) مهارت مشترک تحلیل هزینه و منفعت 2 32
1103070 1103070421 كارشناسي حرفه اي مدیریت وصول مطالبات مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
1103070 1103070422 كارشناسي حرفه اي مدیریت وصول مطالبات مهارت مشترک اصول و فنون مذاکره 2 32
1103070 1103070423 كارشناسي حرفه اي مدیریت وصول مطالبات مهارت مشترک تحلیل هزینه و منفعت 2 32
1103071 1103071421 کارشناسی حرفه ای مديريت تجاري‌سازي مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
1103071 1103071422 کارشناسی حرفه ای مديريت تجاري‌سازي مهارت مشترک تحلیل هزینه و منفعت 2 32
1103071 1103071423 کارشناسی حرفه ای مديريت تجاري‌سازي مهارت مشترک مدیریت کسب و کار و بهره وری 2 32
1103072 1103072421 كارشناسي حرفه‌اي امورگمرکی مهارت مشترک مدیریت منابع انسانی 2 32
1103072 1103072422 كارشناسي حرفه‌اي امورگمرکی مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
1103072 1103072423 كارشناسي حرفه‌اي امورگمرکی مهارت مشترک روانشناسی کار 2 32
1103073 1103073421 كارشناسي حرفه اي ایمنی، سلامت و محیط زیست در صنایع (HSE) مهارت مشترک مدریت منابع انسانی 2 32
1103073 1103073422 كارشناسي حرفه اي ایمنی، سلامت و محیط زیست در صنایع (HSE) مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
1103073 1103073423 كارشناسي حرفه اي ایمنی، سلامت و محیط زیست در صنایع (HSE) مهارت مشترک مستندسازی 2 32
2103076 2103076421 مهندسی فناوری تجهیزات آزمایشگاه تشخیص پزشکی مهارت مشترک اصول و فنون مذاکره 2 32
2103076 2103076422 مهندسی فناوری تجهیزات آزمایشگاه تشخیص پزشکی مهارت مشترک مدیریت کسب و کار و بهره وری 2 32
2103076 2103076423 مهندسی فناوری تجهیزات آزمایشگاه تشخیص پزشکی مهارت مشترک تحلیل هزینه و منفعت 2 32
2103077 2103077421 مهندسي فناوري ارتباطات رسانه اي( اجرای دوره از پذیرش مهر 93) مهارت مشترک مدیریت منابع انسانی 2 32
2103077 2103077422 مهندسي فناوري ارتباطات رسانه اي( اجرای دوره از پذیرش مهر 93) مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
2103077 2103077423 مهندسي فناوري ارتباطات رسانه اي( اجرای دوره از پذیرش مهر 93) مهارت مشترک کنترل پروژه 2 32
2103078 2103078421 مهندسي فناوري اطلاعات- رسانه( اجرای دوره از پذیرش مهر 93) مهارت مشترک مدیریت منابع انسانی 2 32
2103078 2103078422 مهندسي فناوري اطلاعات- رسانه( اجرای دوره از پذیرش مهر 93) مهارت مشترک مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 2 32
2103078 2103078423 مهندسي فناوري اطلاعات- رسانه( اجرای دوره از پذیرش مهر 93) مهارت مشترک کنترل پروژه 2 32

معرفی رشته­ مدیریت خانواده

معرفی رشته­ مدیریت خانواده

  دانشگاه جامع علمی­ کاربردی به عنوان دانشگاهی شغل محور و کار آفرین، محور اصلی نظام مهارتی کشور و پایه گذارنظام ملی مهارت و فن آوری شناخته می شود. این دانشگاه دارای 1100 رشته­ی شغلی-تحصیلی با 700 هزار دانشجو و 900 مرکز دانشگاهی در سطح کشور می باشد. یکی از این رشته – شغل ها، دوره­ی کاردانی مدیریت خانواده است که در قالب پودمانی و به صورت غیرحضوری ارائه می­شود؛ این دوره بر مبنای درک ضرورت مدیریت صحیح خانواده و نیز با اتکاء به دانش روز دنیا طراحی، تدوین و تصویب شده است. هدف از برگزاری دوره­ی غیرحضوری مدیریت خانواده در مقطع کاردانی، تربیت و مهارت آموزی افراد به منظور تشکیل و اداره­ی خانواده به سبک ایرانی-اسلامی، تقویت ارزش ها و استحکام بنیان خانواده است.

نکته­ ی قابل توجه جهت ثبت نام و تحصیل در این دوره نداشتن محدودیت سنی است؛ لذا شرکت در این دوره زمینه­ی رشد و تعالی تمام اعضای خانواده­ی ایرانی را بیش از پیش فراهم و ایشان را در مواجهه با تغییرات فضای اجتماعی­- اقتصادی دنیا و پیچیدگی های زندگی امروز آماده می­سازد. از دیگر مزایای دوره­های پودمانی، از جمله دوره­ی پودمانی مدیریت خانواده، عدم تداخل امور شغلی و تحصیلی دانشجویان است؛‌ زیرا در صورت نیاز به برگزاری کلاس های حضوری، این کلاس ها در آخر هفته و روزهای تعطیل برگزار خواهد شد.

آینده ی شغلی رشته مدیریت خانواده

    دانش‌آموختگان این رشته می‌توانند به­ عنوان هنرآموز در هنرستان­ها به تدریس در این رشته بپردازند و نیز در مراکز مشاوره وزارت آموزش و پرورش، سازمان بهزیستی و مراکز مشاوره خصوصی و دولتی فعالیت نمایند. سایر زمینه ­های شغلی دانش ­آموختگان مدیریت خانواده پس از فراغت از تحصیل عبارتند از: تأسیس و سرپرستی کارگاه های خود­اشتغالی و مهم­تر از همه مدیریت خانواده، پرستاری، مربی مهد کودک و کودکستان، فعالیت در کارخانه ­ها و مراکز تولید مواد غذایی و… .  به­ طورکلی کسانی که مهارت­های این رشته را به خوبی فرا گرفته و از تحصیلات بالاتری بر خوردار باشند در آینده شانس اشتغال بیشتری خواهند داشت.

تعداد پودمان و دروس رشته

 دوره­ ی پودمانی غیر حضوری مدیریت خانواده با رویکردی کاربردی، درقالب 8 پودمان اجباری و 4 پودمان اختیاری، به­صورت چکیده­ای از رشته­های پزشکی، مدیریت، اقتصاد، حقوق و روانشناسی طراحی شده است؛

نام پودمان ها عبارتند از : آداب و معاشرت همسرداری ، پرورش گل های زینتی در خانه ، جمعیت ،بهداشت و فوریتهای پزشکی در خانه ، حقوق خانواده ، دروس عمومی ، دکوراسیون و تزئینات داخلی خانه ، روانشناسی و تعلیم و تربیت کودکان ، کاربرد و اصول نگهداری لوازم خانگی ، کاربری کامپیوتر ، مدیریت اقتصادی و برنامه ریزی خانه ، مشاور خانواده ، آشپزی و سفره آرایی

تاریخ برگزاری پودمان ها در هر سال

    پودمان­های مدیریت خانواده در هر سال، همچون سایر دوره­ های دانشگاهی، در دو نیمسال پاییز و زمستان ارائه و برگزار می‌گردد؛ همچنین در صورت صلاحدید مرکز آموزش دانشگاه این دوره در نیمسال تابستان نیز ارائه خواهد شد.

 امتحان پایان پودمان

دانشجویان می‌توانند پس از انتخاب پودمان ها بر حسب علاقه (یک پودمان در ترم تابستان و حداکثر دو پودمان در سایر ترم ها) با دریافت کارت ورود به جلسه نسبت به شرکت در آزمون پایان ترم اقدام نمایند؛ برگزاری امتحانات نیز طبق برنامه­ی آموزشی ارائه شده توسط دانشگاه جامع علمی کاربردی، غالبا در روزهای پنجشنبه و جمعه در پایان هر نیمسال صورت می­گیرد.

مدرک تحصیلی پایان دوره

مدرک این دوره در مقطع کاردانی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می­باشد .

ادامه تحصیل

 فارغ ­التحصیلان این مقطع می­توانند در مقطع کارشناسی این رشته نیز  ادامه تحصیل دهند. همچنین امکان ادامه تحصیل برای فارغ ­التحصیلان رشته­ی مدیریت خانواده در سایر  رشته­ ها و مقاطع تحصیلی مورد تأیید وزارت علوم وجود دارد؛ لذا با توجه به تنوع دروس ارائه شده در دوره­ی کاردانی مدیریت خانواده، امکان موفقیت و ادامه تحصیل دانش ­آموختگان در رشته های مدیریت، حقوق، اقتصاد، روانشناسی و … نسبت به سایر رشته ها بیش­تر است.

رشته های مرکز آموزش علمی-کاربردی سازمان زندان ها(خوزستان)

رشته های مرکز آموزش علمی-کاربردی سازمان زندان ها(خوزستان)

نام رشته نوع دوره مقطع نام گروه
اصلاح و تربیت ترمی کاردانی ناپیوسته مدیریت و خدمات اجتماعی
مدیریت امور فرهنگی ترمی کارشناسی ناپیوسته فرهنگ و هنر
آسیب شناسی اجتماعی گرایش پیشگیری از اعتیاد ترمی کارشناسی ناپیوسته فرهنگ و هنر
اصلاح و تربیت ترمی کارشناسی ناپیوسته مدیریت و خدمات اجتماعی
مددکاری اجتماعی ترمی کاردانی ناپیوسته مدیریت و خدمات اجتماعی
امور فرهنگی ترمی کاردانی ناپیوسته فرهنگ و هنر
اصلاح و تربیت ترمی کارشناسی ناپیوسته مدیریت و خدمات اجتماعی
روابط عمومی(بازنگری شده) ترمی کاردانی ناپیوسته فرهنگ و هنر
امور فرهنگی ترمی کاردانی ناپیوسته فرهنگ و هنر
روابط عمومی ترمی کارشناسی ناپیوسته فرهنگ و هنر
خدمات قضایی(فقط دو دوره اجرا) ترمی کاردانی ناپیوسته مدیریت و خدمات اجتماعی
مددکاری اجتماعی ترمی کاردانی ناپیوسته مدیریت و خدمات اجتماعی
اصلاح و تربیت ترمی کاردانی ناپیوسته مدیریت و خدمات اجتماعی
ضابطین قضایی ترمی کاردانی ناپیوسته مدیریت و خدمات اجتماعی
مدیریت امور فرهنگی ترمی کارشناسی ناپیوسته فرهنگ و هنر
کاردانی حرفه ای اصلاح و تربیت ترمی کاردانی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی
کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی-برنامه ریزی فرهنگی ترمی کارشناسی حرفه ای فرهنگ و هنر
کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی ترمی کارشناسی حرفه ای فرهنگ و هنر
کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور کیفری ترمی کارشناسی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی
کارشناسی حرفه ای مددکاری قضایی ترمی کارشناسی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی
کارشناسی حرفه ای اصلاح و تربیت ترمی کارشناسی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی
کارشناسی حرفه ای آسیب شناسی اجتماعی-پیشگیری از اعتیاد ترمی کارشناسی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی
کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی ترمی کاردانی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی
کاردانی حرفه ای حقوق-امور ضابطین قضایی ترمی کاردانی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی

 

2- گزارش رشته های مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی اهواز

 

 

نام رشته نوع دوره مقطع نام گروه
مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات گرایش فناوری اطلاعات پودمانی کارشناسی ناپیوسته صنعت
حقوق گرایش شورای حل اختلاف پودمانی کاردانی ناپیوسته مدیریت و خدمات اجتماعی
حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی پودمانی کاردانی ناپیوسته مدیریت و خدمات اجتماعی
حسابداری گرایش دولتی پودمانی کاردانی ناپیوسته مدیریت و خدمات اجتماعی
حسابداری گرایش حسابرسی پودمانی کاردانی ناپیوسته مدیریت و خدمات اجتماعی
تربیت مربی مراکز پیش از دبستان پودمانی کاردانی ناپیوسته مدیریت و خدمات اجتماعی
نرم افزار کامپیوتر پودمانی کاردانی ناپیوسته صنعت
فناوری اطلاعات و ارتباطات پودمانی کاردانی ناپیوسته صنعت
سخت افزار کامپیوتر پودمانی کاردانی ناپیوسته صنعت
حسابداری گرایش حسابرسی پودمانی کارشناسی ناپیوسته مدیریت و خدمات اجتماعی
مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی پودمانی کارشناسی ناپیوسته صنعت
حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی پودمانی کاردانی ناپیوسته مدیریت و خدمات اجتماعی
حقوق گرایش شورای حل اختلاف پودمانی کاردانی ناپیوسته مدیریت و خدمات اجتماعی
نرم افزار کامپیوتر پودمانی کاردانی ناپیوسته صنعت
حسابداری گرایش حسابرسی پودمانی کاردانی ناپیوسته مدیریت و خدمات اجتماعی
حسابداری گرایش دولتی پودمانی کاردانی ناپیوسته مدیریت و خدمات اجتماعی
مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی ترمی کارشناسی ناپیوسته صنعت
مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر ترمی کارشناسی ناپیوسته صنعت
حسابداری ترمی کارشناسی ناپیوسته مدیریت و خدمات اجتماعی
حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی ترمی کارشناسی ناپیوسته مدیریت و خدمات اجتماعی
سخت افزار کامپیوتر پودمانی کاردانی ناپیوسته صنعت
فناوری اطلاعات و ارتباطات پودمانی کاردانی ناپیوسته صنعت
مهندسی تکنولوژی سیستم های سخت افزاری رایانه ترمی کارشناسی ناپیوسته صنعت
حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی ترمی کاردانی ناپیوسته مدیریت و خدمات اجتماعی
کاردانی حرفه ای حقوق-حقوق ثبتی ترمی کاردانی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی
حسابداری گرایش دولتی ترمی کاردانی ناپیوسته مدیریت و خدمات اجتماعی
نقشه کشی صنعتی ترمی کاردانی ناپیوسته صنعت
نرم افزار کامپیوتر ترمی کاردانی ناپیوسته صنعت
سخت افزار کامپیوتر ترمی کاردانی ناپیوسته صنعت
شیمی آزمایشگاهی گرایش غذایی ترمی کاردانی ناپیوسته صنعت
شیمی آزمایشگاهی گرایش صنعتی ترمی کاردانی ناپیوسته صنعت
حسابداری گرایش دولتی پودمانی کارشناسی ناپیوسته مدیریت و خدمات اجتماعی
سخت افزار کامپیوتر ترمی کاردانی ناپیوسته صنعت
شیمی آزمایشگاهی گرایش غذایی ترمی کاردانی ناپیوسته صنعت
شیمی آزمایشگاهی گرایش صنعتی ترمی کاردانی ناپیوسته صنعت
حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی پودمانی کارشناسی ناپیوسته مدیریت و خدمات اجتماعی
مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات گرایش فناوری اطلاعات پودمانی کارشناسی ناپیوسته صنعت
کاردانی فنی شیمی صنعتی پودمانی کاردانی فنی صنعت
نرم افزار کامپیوتر ترمی کاردانی ناپیوسته صنعت
حسابداری گرایش حسابرسی ترمی کاردانی ناپیوسته مدیریت و خدمات اجتماعی
حسابداری گرایش دولتی ترمی کاردانی ناپیوسته مدیریت و خدمات اجتماعی
مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیک پودمانی کارشناسی ناپیوسته صنعت
مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات گرایش امنیت اطلاعات پودمانی کارشناسی ناپیوسته صنعت
کاردانی حرفه ای حسابداری دولتی پودمانی کاردانی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی
کاردانی حرفه ای تربیت مربی پیش دبستانی پودمانی کاردانی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی
مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی پودمانی کارشناسی ناپیوسته صنعت
کاردانی فنی شبکه های کامپیوتری پودمانی کاردانی فنی صنعت
کاردانی فنی برنامه سازی کامپیوتر پودمانی کاردانی فنی صنعت
کاردانی فنی اینترنت و شبکه های گسترده پودمانی کاردانی فنی صنعت
حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی ترمی کارشناسی ناپیوسته مدیریت و خدمات اجتماعی
مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی ترمی کارشناسی ناپیوسته صنعت
حسابداری گرایش حسابرسی پودمانی کارشناسی ناپیوسته مدیریت و خدمات اجتماعی
مهندسی تکنولوژی سیستم های سخت افزاری رایانه ترمی کارشناسی ناپیوسته صنعت
مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات گرایش فناوری اطلاعات ترمی کارشناسی ناپیوسته صنعت
حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی ترمی کاردانی ناپیوسته مدیریت و خدمات اجتماعی
فناوری اطلاعات و ارتباطات ترمی کاردانی ناپیوسته صنعت
کاردانی حرفه ای حسابرسی پودمانی کاردانی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی
کاردانی حرفه ای حسابداری دولتی پودمانی کاردانی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی
کاردانی حرفه ای حسابرسی پودمانی کاردانی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی
کاردانی فنی مونتاژ و تعمیر سیستم های رایانه ای پودمانی کاردانی فنی صنعت
کاردانی فنی اینترنت و شبکه های گسترده پودمانی کاردانی فنی صنعت
کاردانی فنی شبکه های کامپیوتری پودمانی کاردانی فنی صنعت
کارشناسی حرفه ای حقوق ثبتی پودمانی کارشناسی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی
کارشناسی حرفه ای حسابرسی پودمانی کارشناسی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی
کارشناسی حرفه ای حسابداری دولتی پودمانی کارشناسی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی
مهندسی فناوری صنایع شیمیایی پودمانی مهندسی فناوری صنعت
مهندسی فناوری شبکه های کامپیوتری پودمانی مهندسی فناوری صنعت
مهندسی فناوری اطلاعات(IT)-فناوری اطلاعات پودمانی مهندسی فناوری صنعت
مهندسی فناوری اطلاعات(IT)-تجارت الکترونیک پودمانی مهندسی فناوری صنعت
حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی پودمانی کارشناسی ناپیوسته مدیریت و خدمات اجتماعی
مهندسی فناوری اطلاعات(IT)-امنیت اطلاعات پودمانی مهندسی فناوری صنعت
کاردانی فنی برنامه سازی کامپیوتر پودمانی کاردانی فنی صنعت
کارشناسی حرفه ای حسابداری دولتی ترمی کارشناسی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی
مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات گرایش فناوری اطلاعات ترمی کارشناسی ناپیوسته صنعت
کاردانی فنی کامپیوتر-سیستم های رایانه ای ترمی کاردانی فنی صنعت
کارشناسی حرفه ای حقوق-حقوق ثبتی ترمی کارشناسی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی
کارشناسی حرفه ای حسابرسی ترمی کارشناسی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی
مهندسی فناوری صنایع شیمیایی ترمی مهندسی فناوری صنعت
مهندسی فناوری سیستم های سخت افزاری رایانه ترمی مهندسی فناوری صنعت
مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات ترمی مهندسی فناوری صنعت
مهندسی فناوری اطلاعات-امنیت اطلاعات ترمی مهندسی فناوری صنعت
کاردانی حرفه ای حقوق-حقوق ثبتی ترمی کاردانی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی
کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابرسی ترمی کاردانی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی
کاردانی حرفه ای حسابداری دولتی ترمی کاردانی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی
کاردانی فنی شیمی آزمایشگاهی-غذایی ترمی کاردانی فنی صنعت
کاردانی فنی شیمی آزمایشگاهی-صنعتی ترمی کاردانی فنی صنعت
کاردانی فنی نرم افزار-برنامه سازی کامپیوتری ترمی کاردانی فنی صنعت
کاردانی فنی فناوری اطلاعات-اینترنت و شبکه های گسترده ترمی کاردانی فنی صنعت
کاردانی فنی شبکه های کامپیوتری ترمی کاردانی فنی صنعت
مهندسی فناوری اطلاعات-برنامه نویسی تحت وب ترمی مهندسی فناوری صنعت

 

3-گزارش رشته های مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستان

نام رشته نوع دوره مقطع نام گروه
مهندسی تکنولوژی بهره برداری نیروگاه پودمانی کارشناسی ناپیوسته صنعت
مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات گرایش فناوری اطلاعات پودمانی کارشناسی ناپیوسته صنعت
مهندسی تکنولوژی برق گرایش شبکه های انتقال و توزیع ترمی کارشناسی ناپیوسته صنعت
مهندسی تکنولوژی بهره برداری نیروگاه ترمی کارشناسی ناپیوسته صنعت
مهندسی تکنولوژی عمران گرایش آب و فاضلاب ترمی کارشناسی ناپیوسته صنعت
مهندسی تکنولوژی عمران گرایش نگهداری و بهره برداری سد و شبکه ترمی کارشناسی ناپیوسته صنعت
مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر ترمی کارشناسی ناپیوسته صنعت
حسابداری ترمی کارشناسی ناپیوسته مدیریت و خدمات اجتماعی
عمران-سد و شبکه گرایش سد ترمی کاردانی ناپیوسته صنعت
مکانیک تعمیرات نیروگاه ترمی کاردانی ناپیوسته صنعت
بهینه سازی مصرف انرژی گرایش صنعت ترمی کاردانی ناپیوسته صنعت
بهینه سازی مصرف انرژی گرایش ساختمان ترمی کاردانی ناپیوسته صنعت
فناوری اطلاعات و ارتباطات ترمی کاردانی ناپیوسته صنعت
برق-قدرت گرایش پست و انتقال ترمی کاردانی ناپیوسته صنعت
مهندسی فناوری ارشد بهره برداری نیروگاه برق آبی ترمی مهندسی فناوری ارشد صنعت
کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری مالی ترمی کارشناسی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی
کارشناسی حرفه ای حسابداری خدمات و تولیدات صنعتی ترمی کارشناسی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی
مهتدسی فناوری منابع آب های سطحی ترمی مهندسی فناوری صنعت
مهندسی فناوری منابع آب های زیرزمینی ترمی مهندسی فناوری صنعت
مهندسی فناوری عمران-سد و شبکه ترمی مهندسی فناوری صنعت
مهندسی فناوری عمران-آب و فاضلاب ترمی مهندسی فناوری صنعت
کاردانی فنی شبکه های کامپیوتری ترمی کاردانی فنی صنعت
کاردانی فنی فناوری اطلاعات-اینترنت و شبکه های گسترده ترمی کاردانی فنی صنعت
کاردانی فنی عمران-شبکه و تصفیه خانه آب ترمی کاردانی فنی صنعت
کاردانی فنی ممیزی انرژی-ساختمان ترمی کاردانی فنی صنعت
کاردانی فنی ممیزی انرژی-صنعت ترمی کاردانی فنی صنعت
مهندسی فناوری شبکه های انتقال برق ترمی مهندسی فناوری صنعت
مهندسی فناوری بهره برداری نیروگاه ترمی مهندسی فناوری صنعت
مهندسی فناوری اطلاعات-امنیت اطلاعات ترمی مهندسی فناوری صنعت
مهندسی فناوری اطلاعات-تجارت الکترونیک ترمی مهندسی فناوری صنعت
مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات ترمی مهندسی فناوری صنعت
مهندسی تکنولوژی عمران گرایش آب و فاضلاب ترمی کارشناسی ناپیوسته صنعت

 

4- گزارش رشته های مرکز آموزش علمی-کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان خوزستان

نام رشته نوع دوره مقطع نام گروه
مهندسی تکنولوژی جوشکاری پودمانی کارشناسی ناپیوسته صنعت
جوشکاری پودمانی کاردانی ناپیوسته صنعت
تعمیرات مکانیکی پودمانی کاردانی ناپیوسته صنعت
تعمیر و نگهداری خودرو پودمانی کاردانی ناپیوسته صنعت
جوشکاری پودمانی کاردانی ناپیوسته صنعت
ماشین ابزار پودمانی کاردانی ناپیوسته صنعت
نقشه کشی صنعتی پودمانی کاردانی ناپیوسته صنعت
تعمیرات مکانیکی پودمانی کاردانی ناپیوسته صنعت
تکنولوژی کنترل پودمانی کاردانی ناپیوسته صنعت
برق صنعتی ترمی کاردانی ناپیوسته صنعت
کاردانی فنی ماشین افزار پودمانی کاردانی فنی صنعت
مهندسی تکنولوژی جوشکاری پودمانی کارشناسی ناپیوسته صنعت
مهندسی تکنولوژی کنترل گرایش ابزار دقیق پودمانی کارشناسی ناپیوسته صنعت
کاردانی فنی جوشکاری پودمانی کاردانی فنی صنعت
کاردانی فنی مکانیک-تعمیرات ماشین آلات صنعتی پودمانی کاردانی فنی صنعت
کاردانی فنی نقشه کشی صنعتی پودمانی کاردانی فنی صنعت
الکتروتکنیک گرایش برق صنعتی ترمی کاردانی پیوسته صنعت
برق صنعتی ترمی کاردانی ناپیوسته صنعت
تکنولوژی کنترل ترمی کاردانی ناپیوسته صنعت
نقشه کشی عمومی گرایش نقشه کشی و طراحی صنعتی ترمی کاردانی پیوسته صنعت
تعمیرات مکانیکی ترمی کاردانی ناپیوسته صنعت
کاردانی فنی مکانیک خودرو پودمانی کاردانی فنی صنعت
نقشه کشی صنعتی ترمی کاردانی ناپیوسته صنعت
مهندسی تکنولوژی کنترل گرایش ابزار دقیق ترمی کارشناسی ناپیوسته صنعت
کاردانی فنی کنترل پودمانی کاردانی فنی صنعت
جوشکاری ترمی کاردانی ناپیوسته صنعت
کاردانی فنی کنترل پودمانی کاردانی فنی صنعت
مهندسی فناوری بازرسی جوش پودمانی مهندسی فناوری صنعت
کاردانی فنی جوشکاری پودمانی کاردانی فنی صنعت
کاردانی فنی نقشه کشی صنعتی پودمانی کاردانی فنی صنعت
کاردانی فنی مکانیک خودرو پودمانی کاردانی فنی صنعت
کاردانی فنی ماشین افزار پودمانی کاردانی فنی صنعت
کاردانی فنی مکانیک-تعمیرات ماشین آلات صنعتی پودمانی کاردانی فنی صنعت
مهندسی فناوری کنترل ابزار دقیق پودمانی مهندسی فناوری صنعت
مهندسی فناوری جوش پودمانی مهندسی فناوری صنعت
کاردانی فنی برق-برق صنعتی ترمی کاردانی فنی صنعت
کاردانی فنی کنترل ترمی کاردانی فنی صنعت
کاردانی فنی مکانیک-تعمیرات ماشین آلات صنعتی ترمی کاردانی فنی صنعت
کاردانی فنی نقشه کشی صنعتی ترمی کاردانی فنی صنعت
کاردانی فنی جوشکاری ترمی کاردانی فنی صنعت
مهندسی فناوری کنترل-ابزار دقیق ترمی مهندسی فناوری صنعت
کاردانی فنی مکانیک خودرو ترمی کاردانی فنی صنعت
کاردانی حرفه ای حسابداری صنعتی ترمی کاردانی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی
مهندسی فناوری بازرسی جوش ترمی مهندسی فناوری صنعت
مهندسی فناوری جوش ترمی مهندسی فناوری صنعت
کاردانی فنی مکانیک خودرو ترمی کاردانی فنی صنعت
کاردانی فنی مکانیک-تعمیرات ماشین آلات صنعتی ترمی کاردانی فنی صنعت
کاردانی فنی برق-برق صنعتی ترمی کاردانی فنی صنعت
کاردانی فنی نقشه کشی صنعتی ترمی کاردانی فنی صنعت
کاردانی فنی جوشکاری ترمی کاردانی فنی صنعت
کاردانی فنی بازرسی جوش ترمی کاردانی فنی صنعت
کاردانی فنی کنترل ترمی کاردانی فنی صنعت
کاردانی حرفه ای حسابداری صنعتی ترمی کاردانی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی

 

4– گزارش رشته های مرکز آموزش علمی-کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان خوزستان

 

نام رشته نوع دوره مقطع نام گروه
مهندسی تکنولوژی جوشکاری پودمانی کارشناسی ناپیوسته صنعت
جوشکاری پودمانی کاردانی ناپیوسته صنعت
تعمیرات مکانیکی پودمانی کاردانی ناپیوسته صنعت
تعمیر و نگهداری خودرو پودمانی کاردانی ناپیوسته صنعت
جوشکاری پودمانی کاردانی ناپیوسته صنعت
ماشین ابزار پودمانی کاردانی ناپیوسته صنعت
نقشه کشی صنعتی پودمانی کاردانی ناپیوسته صنعت
تعمیرات مکانیکی پودمانی کاردانی ناپیوسته صنعت
تکنولوژی کنترل پودمانی کاردانی ناپیوسته صنعت
برق صنعتی ترمی کاردانی ناپیوسته صنعت
کاردانی فنی ماشین افزار پودمانی کاردانی فنی صنعت
مهندسی تکنولوژی جوشکاری پودمانی کارشناسی ناپیوسته صنعت
مهندسی تکنولوژی کنترل گرایش ابزار دقیق پودمانی کارشناسی ناپیوسته صنعت
کاردانی فنی جوشکاری پودمانی کاردانی فنی صنعت
کاردانی فنی مکانیک-تعمیرات ماشین آلات صنعتی پودمانی کاردانی فنی صنعت
کاردانی فنی نقشه کشی صنعتی پودمانی کاردانی فنی صنعت
الکتروتکنیک گرایش برق صنعتی ترمی کاردانی پیوسته صنعت
برق صنعتی ترمی کاردانی ناپیوسته صنعت
تکنولوژی کنترل ترمی کاردانی ناپیوسته صنعت
نقشه کشی عمومی گرایش نقشه کشی و طراحی صنعتی ترمی کاردانی پیوسته صنعت
تعمیرات مکانیکی ترمی کاردانی ناپیوسته صنعت
کاردانی فنی مکانیک خودرو پودمانی کاردانی فنی صنعت
نقشه کشی صنعتی ترمی کاردانی ناپیوسته صنعت
مهندسی تکنولوژی کنترل گرایش ابزار دقیق ترمی کارشناسی ناپیوسته صنعت
کاردانی فنی کنترل پودمانی کاردانی فنی صنعت
جوشکاری ترمی کاردانی ناپیوسته صنعت
کاردانی فنی کنترل پودمانی کاردانی فنی صنعت
مهندسی فناوری بازرسی جوش پودمانی مهندسی فناوری صنعت
کاردانی فنی جوشکاری پودمانی کاردانی فنی صنعت
کاردانی فنی نقشه کشی صنعتی پودمانی کاردانی فنی صنعت
کاردانی فنی مکانیک خودرو پودمانی کاردانی فنی صنعت
کاردانی فنی ماشین افزار پودمانی کاردانی فنی صنعت
کاردانی فنی مکانیک-تعمیرات ماشین آلات صنعتی پودمانی کاردانی فنی صنعت
مهندسی فناوری کنترل ابزار دقیق پودمانی مهندسی فناوری صنعت
مهندسی فناوری جوش پودمانی مهندسی فناوری صنعت
کاردانی فنی برق-برق صنعتی ترمی کاردانی فنی صنعت
کاردانی فنی کنترل ترمی کاردانی فنی صنعت
کاردانی فنی مکانیک-تعمیرات ماشین آلات صنعتی ترمی کاردانی فنی صنعت
کاردانی فنی نقشه کشی صنعتی ترمی کاردانی فنی صنعت
کاردانی فنی جوشکاری ترمی کاردانی فنی صنعت
مهندسی فناوری کنترل-ابزار دقیق ترمی مهندسی فناوری صنعت
کاردانی فنی مکانیک خودرو ترمی کاردانی فنی صنعت
کاردانی حرفه ای حسابداری صنعتی ترمی کاردانی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی
مهندسی فناوری بازرسی جوش ترمی مهندسی فناوری صنعت
مهندسی فناوری جوش ترمی مهندسی فناوری صنعت
کاردانی فنی مکانیک خودرو ترمی کاردانی فنی صنعت
کاردانی فنی مکانیک-تعمیرات ماشین آلات صنعتی ترمی کاردانی فنی صنعت
کاردانی فنی برق-برق صنعتی ترمی کاردانی فنی صنعت
کاردانی فنی نقشه کشی صنعتی ترمی کاردانی فنی صنعت
کاردانی فنی جوشکاری ترمی کاردانی فنی صنعت
کاردانی فنی بازرسی جوش ترمی کاردانی فنی صنعت
کاردانی فنی کنترل ترمی کاردانی فنی صنعت
کاردانی حرفه ای حسابداری صنعتی ترمی کاردانی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی

 

5-گزارش رشته های مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد کشاورزی خوزستان(اهواز)

نام رشته نوع دوره مقطع نام گروه
آبخیزداری ترمی کاردانی ناپیوسته کشاورزی
تکثیر و پرورش آبزیان ترمی کارشناسی ناپیوسته کشاورزی
بهداشت مواد غذایی با منشا دامی ترمی کارشناسی ناپیوسته کشاورزی
تولید و فرآوری خرما ترمی کاردانی ناپیوسته کشاورزی
پرورش زنبور عسل ترمی کاردانی ناپیوسته کشاورزی
بهداشت محصولات دامی ترمی کاردانی ناپیوسته کشاورزی
تکثیر و پرورش آبزیان گرایش آب شیرین ترمی کاردانی ناپیوسته کشاورزی
بهداشت آبزیان ترمی کاردانی ناپیوسته کشاورزی
بهداشت محصولات دامی ترمی کاردانی ناپیوسته کشاورزی
پرورش زنبور عسل ترمی کاردانی ناپیوسته کشاورزی
تکنولوژی گیاه پزشکی ترمی کاردانی ناپیوسته کشاورزی
تولید و فرآوری خرما ترمی کاردانی ناپیوسته کشاورزی
آبخیزداری ترمی کاردانی ناپیوسته کشاورزی
تکثیر و پرورش آبزیان گرایش آب شیرین ترمی کاردانی ناپیوسته کشاورزی
بهداشت مواد غذایی با منشا دامی ترمی کارشناسی ناپیوسته کشاورزی
تکثیر و پرورش آبزیان ترمی کارشناسی ناپیوسته کشاورزی
بهداشت آبزیان ترمی کاردانی ناپیوسته کشاورزی
تکثیر و پرورش آبزیان گرایش آب شیرین ترمی کاردانی ناپیوسته کشاورزی
تکنولوژی گیاه پزشکی ترمی کاردانی ناپیوسته کشاورزی
بهداشت محصولات دامی ترمی کاردانی ناپیوسته کشاورزی
مهندسی فناوری منابع طبیعی-احیای مناطق بیابانی ترمی مهندسی فناوری کشاورزی
کاردانی فنی امور زراعی-تولید نیشکر ترمی کاردانی فنی کشاورزی
مهندسی فناوری منابع طبیعی-مرتعداری ترمی مهندسی فناوری کشاورزی
مهندسی فناوری منابع طبیعی-حفاظت و حمایت منابع طبیعی ترمی مهندسی فناوری کشاورزی
کاردانی فنی صنایع غذایی-گوشت و فرآورده های گوشتی ترمی کاردانی فنی کشاورزی
کاردانی حرفه ای بهداشت یاری دامپزشکی ترمی کاردانی حرفه ای کشاورزی
کاردانی فنی منابع طبیعی-مرتعداری ترمی کاردانی فنی کشاورزی
کاردانی فنی منابع طبیعی-حفاظت و حمایت منابع طبیعی ترمی کاردانی فنی کشاورزی
مهندسی فناوری منابع طبیعی-آبخیزداری ترمی مهندسی فناوری کشاورزی
مهندسی فناوری شیلات-تکثیر و پرورش آبزیان ترمی مهندسی فناوری کشاورزی
کارشناسی حرفه ای بهداشت مواد غذایی با منشا دامی ترمی کارشناسی حرفه ای کشاورزی
کاردانی فنی شیلات-تکثیر و پرورش ماهیان گرم آبی ترمی کاردانی فنی کشاورزی
کاردانی حرفه ای بهداشت آبزیان ترمی کاردانی حرفه ای کشاورزی
کاردانی فنی دامپروری-پرورش زنبور عسل ترمی کاردانی فنی کشاورزی
کاردانی حرفه ای بهداشت محصولات دامی ترمی کاردانی حرفه ای کشاورزی
کاردانی فنی گیاه پزشکی ترمی کاردانی فنی کشاورزی
کاردانی فنی باغبانی-تولید و فرآوری خرما ترمی کاردانی فنی کشاورزی
کاردانی فنی منابع طبیعی-آبخیزداری ترمی کاردانی فنی کشاورزی
مهندسی فناوری گیاه پزشکی-مدیریت تلفیقی آفات ترمی مهندسی فناوری کشاورزی
مهندسی فناوری منابع طبیعی-مرتعداری ترمی مهندسی فناوری کشاورزی
کاردانی فنی منابع طبیعی-آبخیزداری ترمی کاردانی فنی کشاورزی
کاردانی فنی منابع طبیعی-حفاظت و حمایت منابع طبیعی ترمی کاردانی فنی کشاورزی
کاردانی فنی منابع طبیعی-مرتعداری ترمی کاردانی فنی کشاورزی
کاردانی فنی امور زراعی-تولید نیشکر ترمی کاردانی فنی کشاورزی
کاردانی فنی گیاه پزشکی ترمی کاردانی فنی کشاورزی
کاردانی فنی باغبانی-تولید و فرآوری خرما ترمی کاردانی فنی کشاورزی
کاردانی حرفه ای بهداشت محصولات دامی ترمی کاردانی حرفه ای کشاورزی
کاردانی حرفه ای بهداشت یاری دامپزشکی ترمی کاردانی حرفه ای کشاورزی
کاردانی فنی دامپروری-پرورش زنبور عسل ترمی کاردانی فنی کشاورزی
کاردانی حرفه ای بهداشت آبزیان ترمی کاردانی حرفه ای کشاورزی
کاردانی فنی شیلات-تکثیر و پرورش ماهیان گرم آبی ترمی کاردانی فنی کشاورزی
کاردانی فنی صنایع غذایی-گوشت و فرآورده های گوشتی ترمی کاردانی فنی کشاورزی
مهندسی فناوری منابع طبیعی-آبخیزداری ترمی مهندسی فناوری کشاورزی
مهندسی فناوری شیلات-تکثیر و پرورش آبزیان ترمی مهندسی فناوری کشاورزی
مهندسی فناوری منابع طبیعی-حفاظت و حمایت منابع طبیعی ترمی مهندسی فناوری کشاورزی
مهندسی فناوری گیاه پزشکی-مدیریت تلفیقی آفات ترمی مهندسی فناوری کشاورزی
کارشناسی حرفه ای بهداشت مواد غذایی با منشا دامی ترمی کارشناسی حرفه ای کشاورزی

 

6-گزارش رشته های مرکز آموزش علمی-کاربردی دزفول1

نام رشته نوع دوره مقطع نام گروه
معماری پودمانی کارشناسی ناپیوسته صنعت
مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات گرایش فناوری اطلاعات پودمانی کارشناسی ناپیوسته صنعت
فناوری اطلاعات و ارتباطات پودمانی کاردانی ناپیوسته صنعت
نرم افزار کامپیوتر پودمانی کاردانی ناپیوسته صنعت
معماری پودمانی کاردانی ناپیوسته صنعت
نرم افزار کامپیوتر پودمانی کاردانی ناپیوسته صنعت
معماری پودمانی کاردانی ناپیوسته صنعت
فناوری اطلاعات و ارتباطات پودمانی کاردانی ناپیوسته صنعت
معماری ترمی کاردانی ناپیوسته صنعت
نرم افزار کامپیوتر ترمی کاردانی ناپیوسته صنعت
فناوری اطلاعات و ارتباطات ترمی کاردانی ناپیوسته صنعت
معماری پودمانی کارشناسی ناپیوسته صنعت
معماری ترمی کاردانی ناپیوسته صنعت
فناوری اطلاعات و ارتباطات ترمی کاردانی ناپیوسته صنعت
نرم افزار کامپیوتر ترمی کاردانی ناپیوسته صنعت
حسابداری گرایش مالی ترمی کاردانی ناپیوسته مدیریت و خدمات اجتماعی
کاردانی فنی اینترنت و شبکه های گسترده پودمانی کاردانی فنی صنعت
کاردانی فنی برنامه سازی کامپیوتر پودمانی کاردانی فنی صنعت
کاردانی فنی معماری روستایی پودمانی کاردانی فنی صنعت
کاردانی حرفه ای حسابداری مالی پودمانی کاردانی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی
کاردانی فنی معماری شهری پودمانی کاردانی فنی صنعت
مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات گرایش فناوری اطلاعات پودمانی کارشناسی ناپیوسته صنعت
کاردانی حرفه ای حسابداری مالی پودمانی کاردانی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی
مهندسی فناوری معماری-طراحی و نوسازی بافت های فرسوده پودمانی مهندسی فناوری صنعت
مهندسی فناوری اطلاعات(IT)-فناوری اطلاعات پودمانی مهندسی فناوری صنعت
کارشناسی حرفه ای حسابداری مالی پودمانی کارشناسی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی
کاردانی فنی شبکه های کامپیوتری پودمانی کاردانی فنی صنعت
کاردانی فنی برنامه سازی کامپیوتر پودمانی کاردانی فنی صنعت
کاردانی فنی معماری روستایی پودمانی کاردانی فنی صنعت
کاردانی فنی معماری شهری پودمانی کاردانی فنی صنعت
مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات ترمی مهندسی فناوری صنعت
کاردانی فنی شبکه های کامپیوتری ترمی کاردانی فنی صنعت
کاردانی فنی فناوری اطلاعات-اینترنت و شبکه های گسترده ترمی کاردانی فنی صنعت
کاردانی فنی نرم افزار-برنامه سازی کامپیوتری ترمی کاردانی فنی صنعت
کاردانی حرفه ای حسابداری مالی ترمی کاردانی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی
کارشناسی حرفه ای معماری-طراحی محیط داخلی ترمی کارشناسی حرفه ای فرهنگ و هنر
کارشناسی حرفه ای حسابداری مالی ترمی کارشناسی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی
مهندسی فناوری عمران-ساختمان سازی ترمی مهندسی فناوری صنعت
کاردانی فنی معماری-معماری شهری ترمی کاردانی فنی صنعت

 

7-گزارش رشته های مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت لوله سازی اهواز

نام رشته نوع دوره مقطع نام گروه
کاردانی فنی جوشکاری پودمانی کاردانی فنی صنعت
کاردانی فنی آزمون فلزات پودمانی کاردانی فنی صنعت
کاردانی فنی کنترل پودمانی کاردانی فنی صنعت
کاردانی فنی ابزار دقیق پودمانی کاردانی فنی صنعت
کاردانی فنی ابزار دقیق پودمانی کاردانی فنی صنعت
کاردانی فنی آزمون فلزات پودمانی کاردانی فنی صنعت
کاردانی فنی بازرسی جوش پودمانی کاردانی فنی صنعت
کاردانی فنی جوشکاری پودمانی کاردانی فنی صنعت
کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی پودمانی کاردانی فنی صنعت
کاردانی فنی کنترل پودمانی کاردانی فنی صنعت
کاردانی فنی مکانیک-مکانیک تاسیسات صنعتی ترمی کاردانی فنی صنعت
مهندسی فناوری بازرسی جوش ترمی مهندسی فناوری صنعت
کاردانی حرفه ای حسابداری صنعتی ترمی کاردانی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی
کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی ترمی کاردانی فنی صنعت
کاردانی فنی ابزار دقیق ترمی کاردانی فنی صنعت
کاردانی فنی متالورژی-آزمون فلزات ترمی کاردانی فنی صنعت
مهندسی فناوری جوش ترمی مهندسی فناوری صنعت
مهندسی فناوری کنترل-ابزار دقیق ترمی مهندسی فناوری صنعت
مهندسی فناوری مکانیک-ماشین افزار ترمی مهندسی فناوری صنعت
کاردانی فنی برق-برق صنعتی ترمی کاردانی فنی صنعت
کاردانی فنی کنترل ترمی کاردانی فنی صنعت
کاردانی فنی بازرسی جوش ترمی کاردانی فنی صنعت
کاردانی حرفه ای حسابداری صنعتی ترمی کاردانی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی
مهندسی فناوری کنترل-ابزار دقیق ترمی مهندسی فناوری صنعت
مهندسی فناوری بازرسی جوش ترمی مهندسی فناوری صنعت
مهندسی فناوری جوش ترمی مهندسی فناوری صنعت
مهندسی فناوری مکانیک-ماشین افزار ترمی مهندسی فناوری صنعت
کارشناسی حرفه ای حسابداری خدمات و تولیدات صنعتی ترمی کارشناسی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی
کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی ترمی کاردانی فنی صنعت
کاردانی فنی کامپیوتر-سیستم های کامپیوتری ترمی کاردانی فنی صنعت
کاردانی فنی برق-برق صنعتی ترمی کاردانی فنی صنعت
کاردانی فنی کنترل ترمی کاردانی فنی صنعت
کاردانی فنی جوشکاری ترمی کاردانی فنی صنعت
کاردانی فنی متالورژی-آزمون فلزات ترمی کاردانی فنی صنعت
کاردانی فنی ابزار دقیق ترمی کاردانی فنی صنعت
کاردانی فنی مکانیک-تعمیرات ماشین آلات صنعتی ترمی کاردانی فنی صنعت
کاردانی فنی مکانیک-ماشین افزار ترمی کاردانی فنی صنعت
کاردانی فنی مکانیک-مکانیک تاسیسات صنعتی ترمی کاردانی فنی صنعت
کاردانی فنی نقشه کشی صنعتی ترمی کاردانی فنی صنعت
کاردانی فنی بازرسی جوش ترمی کاردانی فنی صنعت

 

8-گزارش رشته های مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت فولاد خوزستان

نام رشته نوع دوره مقطع نام گروه
کاردانی فنی ابزار دقیق پودمانی کاردانی فنی صنعت
کاردانی فنی مکانیک-مکانیک ماشین آلات صنعتی پودمانی کاردانی فنی صنعت
کاردانی فنی ریخته گری پودمانی کاردانی فنی صنعت
کاردانی فنی شیمی آزمایشگاهی-صنعتی ترمی کاردانی فنی صنعت
کاردانی فنی مکانیک-تعمیرات ماشین آلات صنعتی ترمی کاردانی فنی صنعت
کاردانی فنی ابزار دقیق ترمی کاردانی فنی صنعت
کاردانی فنی متالورژی-ریخته گری ترمی کاردانی فنی صنعت
کاردانی فنی برق-برق صنعتی ترمی کاردانی فنی صنعت
کاردانی فنی برق-برق صنعتی ترمی کاردانی فنی صنعت
کاردانی فنی ابزار دقیق ترمی کاردانی فنی صنعت
کاردانی فنی مکانیک-تعمیرات ماشین آلات صنعتی ترمی کاردانی فنی صنعت
کاردانی فنی شیمی آزمایشگاهی-صنعتی ترمی کاردانی فنی صنعت

 

9-گزارش رشته های مرکز آموزش علمی-کاربردی مجمع امور صنفی

نام رشته نوع دوره مقطع نام گروه
کاردانی حرفه ای ایمنی و بهداشت واحدهای صنفی پودمانی کاردانی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی
کاردانی حرفه ای خدمات مشاوره املاک پودمانی کاردانی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی
کاردانی حرفه ای خدمات مالی واحدهای صنفی پودمانی کاردانی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی
کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کار ترمی کاردانی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی
کاردانی حرفه ای حسابداری واحدهای صنفی ترمی کاردانی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی
کاردانی حرفه ای بازرگانی-مشاوره حقوقی اصناف ترمی کاردانی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی
کاردانی حرفه ای بازرگانی-خدمات مشاوره املاک ترمی کاردانی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی
کاردانی حرفه ای ایمنی و بهداشت واحدهای صنفی ترمی کاردانی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی
کاردانی حرفه ای ایمنی و بهداشت واحدهای صنفی ترمی کاردانی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی
کاردانی حرفه ای بازاریابی ترمی کاردانی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی
کاردانی حرفه ای بازرگانی-خدمات مشاوره املاک ترمی کاردانی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی
کاردانی حرفه ای بازرگانی-مشاوره حقوقی اصناف ترمی کاردانی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی
کاردانی حرفه ای حسابداری واحدهای صنفی ترمی کاردانی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی
کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کار ترمی کاردانی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی
کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-تجاری ترمی کارشناسی حرفه ای فرهنگ و هنر

 

10-گزارش رشته های مرکز آموزش علمی-کاربردی باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال خوزستان

نام رشته نوع دوره مقطع نام گروه
تربیت مربی تکواندو پودمانی کاردانی ناپیوسته مدیریت و خدمات اجتماعی
تربیت مربی کشتی پودمانی کاردانی ناپیوسته مدیریت و خدمات اجتماعی
مربیگری سوارکاری پودمانی کاردانی ناپیوسته مدیریت و خدمات اجتماعی
مربیگری فوتبال پودمانی کاردانی ناپیوسته مدیریت و خدمات اجتماعی
مربیگری فوتبال پودمانی کاردانی ناپیوسته مدیریت و خدمات اجتماعی
مربیگری سوارکاری پودمانی کاردانی ناپیوسته مدیریت و خدمات اجتماعی
تربیت مربی کشتی پودمانی کاردانی ناپیوسته مدیریت و خدمات اجتماعی
تربیت مربی تکواندو پودمانی کاردانی ناپیوسته مدیریت و خدمات اجتماعی
مربیگری فوتبال ترمی کاردانی ناپیوسته مدیریت و خدمات اجتماعی
مربیگری پایه تکواندو ترمی کاردانی ناپیوسته مدیریت و خدمات اجتماعی
تربیت مربی کشتی ترمی کاردانی ناپیوسته مدیریت و خدمات اجتماعی
مربیگری سوارکاری ترمی کاردانی ناپیوسته مدیریت و خدمات اجتماعی
مربیگری فوتبال ترمی کاردانی ناپیوسته مدیریت و خدمات اجتماعی
امور فرهنگی ترمی کاردانی ناپیوسته فرهنگ و هنر
کاردانی حرفه ای مربیگری پایه تکواندو پودمانی کاردانی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی
کاردانی حرفه ای مربیگری پایه سوارکاری پودمانی کاردانی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی
کاردانی حرفه ای مربیگری پایه فوتبال پودمانی کاردانی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی
کاردانی حرفه ای مربیگری پایه کشتی پودمانی کاردانی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی
کاردانی حرفه ای مربیگری پایه آمادگی جسمانی پودمانی کاردانی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی
کاردانی حرفه ای مربیگری پایه تکواندو پودمانی کاردانی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی
کاردانی حرفه ای مربیگری پایه دو و میدانی پودمانی کاردانی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی
کاردانی حرفه ای مربیگری پایه دوچرخه سواری پودمانی کاردانی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی
کاردانی حرفه ای مربیگری پایه غواصی پودمانی کاردانی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی
کاردانی حرفه ای مربیگری پایه فوتبال پودمانی کاردانی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی
کارشناسی حرفه ای تغذیه ورزشی ترمی کارشناسی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی
کاردانی حرفه ای تربیت بدنی-مربیگری پایه آمادگی جسمانی ترمی کاردانی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی
کاردانی حرفه ای تربیت بدنی-مربیگری پایه تکواندو ترمی کاردانی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی
کاردانی حرفه ای تربیت بدنی-مربیگری پایه دو و میدانی ترمی کاردانی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی
کاردانی حرفه ای تربیت بدنی-مربیگری پایه فوتبال ترمی کاردانی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی
کاردانی حرفه ای امور فرهنگی ترمی کاردانی حرفه ای فرهنگ و هنر
کاردانی حرفه ای خبرنگاری ورزشی ترمی کاردانی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی
کارشناسی حرفه ای تغذیه ورزشی ترمی کارشناسی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی
کاردانی حرفه ای امور فرهنگی ترمی کاردانی حرفه ای فرهنگ و هنر
کاردانی حرفه ای خبرنگاری ورزشی ترمی کاردانی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی
کاردانی حرفه ای تربیت بدنی-مربیگری پایه فوتبال ترمی کاردانی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی
کاردانی حرفه ای تربیت بدنی-مربیگری پایه سوارکاری ترمی کاردانی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی
کاردانی حرفه ای تربیت بدنی-مربیگری پایه آمادگی جسمانی ترمی کاردانی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی

 

11-گزارش رشته های مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

 

نام رشته نوع دوره مقطع نام گروه
کاردانی فنی مکانیک-پمپ و کمپرسور ترمی کاردانی فنی صنعت
کاردانی فنی مکانیک-تجهیزات ثابت فرآیندی ترمی کاردانی فنی صنعت
کاردانی فنی مکانیک-توربین های گازی ترمی کاردانی فنی صنعت
کاردانی فنی حفاری چاه های نفت و گاز ترمی کاردانی فنی صنعت
کاردانی فنی گاز-عملیات تولید و فرآورش ترمی کاردانی فنی صنعت
کاردانی فنی نفت-عملیات تولید و فرآورش ترمی کاردانی فنی صنعت
کاردانی فنی گاز-عملیات تولید و فرآورش ترمی کاردانی فنی صنعت
کاردانی فنی مکانیک-توربین های گازی ترمی کاردانی فنی صنعت
کاردانی فنی مکانیک-پمپ و کمپرسور ترمی کاردانی فنی صنعت
کاردانی فنی ابزار دقیق ترمی کاردانی فنی صنعت
کاردانی فنی برق-برق صنعتی ترمی کاردانی فنی صنعت
کاردانی فنی نفت-عملیات تولید و فرآورش ترمی کاردانی فنی صنعت

 

12-گزارش رشته های مرکز آموزش علمی-کاربردی بهزیستی استان خوزستان

نام رشته نوع دوره مقطع نام گروه
آسیب شناسی اجتماعی گرایش پیشگیری از اعتیاد پودمانی کارشناسی ناپیوسته فرهنگ و هنر
تربیت مربی مراکز پیش از دبستان پودمانی کاردانی ناپیوسته مدیریت و خدمات اجتماعی
آسیب شناسی اجتماعی گرایش پیشگیری از اعتیاد ترمی کارشناسی ناپیوسته فرهنگ و هنر
کاردانی حرفه ای تربیت مربی پیش دبستانی ترمی کاردانی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی
مددکاری اجتماعی ترمی کاردانی ناپیوسته مدیریت و خدمات اجتماعی
تربیت مربی مراکز پیش ازدبستان ترمی کاردانی ناپیوسته مدیریت و خدمات اجتماعی
کاردانی حرفه ای مددکاری اجتماعی-مددکاری خانواده ترمی کاردانی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی
تربیت مربی مراکز پیش ازدبستان ترمی کاردانی ناپیوسته مدیریت و خدمات اجتماعی
مددکاری اجتماعی ترمی کاردانی ناپیوسته مدیریت و خدمات اجتماعی
آسیب شناسی اجتماعی گرایش پیشگیری از اعتیاد ترمی کارشناسی ناپیوسته فرهنگ و هنر
کاردانی حرفه ای تربیت مربی پیش دبستانی پودمانی کاردانی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی
کاردانی حرفه ای مددکاری خانواده پودمانی کاردانی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی
کاردانی حرفه ای مددکاری کودک پودمانی کاردانی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی
آسیب شناسی اجتماعی گرایش پیشگیری از اعتیاد پودمانی کارشناسی ناپیوسته فرهنگ و هنر
تربیت مربی مراکز پیش از دبستان پودمانی کارشناسی ناپیوسته مدیریت و خدمات اجتماعی
کارشناسی حرفه ای تربیت مربی پیش دبستانی ترمی کارشناسی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی
کارشناسی حرفه ای آسیب شناسی اجتماعی-پیشگیری از اعتیاد پودمانی کارشناسی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی
کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی-خانواده پودمانی کارشناسی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی
کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی-کودک پودمانی کارشناسی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی
آسیب شناسی اجتماعی گرایش پیشگیری از اعتیاد پودمانی کارشناسی ناپیوسته فرهنگ و هنر
کارشناسی حرفه ای مشاوره ژنتیک پودمانی کارشناسی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی
کاردانی حرفه ای تربیت مربی پیش دبستانی ترمی کاردانی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی
کاردانی حرفه ای مددکاری اجتماعی-مددکاری خانواده ترمی کاردانی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی
کارشناسی حرفه ای تربیت مربی پیش دبستانی ترمی کارشناسی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی
کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی-خانواده ترمی کارشناسی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی
کارشناسی حرفه ای مشاوره ژنتیک ترمی کارشناسی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی
کاردانی حرفه ای تربیت مربی پیش دبستانی ترمی کاردانی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی
کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی-خانواده ترمی کارشناسی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی
کارشناسی حرفه ای مشاوره ژنتیک ترمی کارشناسی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی

 

13-گزارش رشته های مرکز آموزش علمی-کاربردی هلال احمر استان خوزستان

 

نام رشته نوع دوره مقطع نام گروه
آتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش نجات پودمانی کاردانی ناپیوسته مدیریت و خدمات اجتماعی
امداد سوانح پودمانی کاردانی ناپیوسته مدیریت و خدمات اجتماعی
امداد سوانح پودمانی کاردانی ناپیوسته مدیریت و خدمات اجتماعی
کاردانی حرفه ای امداد سوانح پودمانی کاردانی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی
امداد سوانح ترمی کاردانی ناپیوسته مدیریت و خدمات اجتماعی
آتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش نجات ترمی کاردانی ناپیوسته مدیریت و خدمات اجتماعی
کاردانی حرفه ای امداد و نجات شهری پودمانی کاردانی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی
کاردانی حرفه ای امداد و نجات شهری پودمانی کاردانی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی
کاردانی حرفه ای امداد سوانح پودمانی کاردانی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی
کاردانی حرفه ای اطفای حریق شهری پودمانی کاردانی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی
کاردانی حرفه ای انبارداری پودمانی کاردانی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی
کاردانی حرفه ای اطفای حریق شهری ترمی کاردانی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی
کاردانی حرفه ای مشارکت های مردمی ترمی کاردانی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی
کارشناسی حرفه ای مدیریت امداد سوانح طبیعی ترمی کارشناسی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی
کاردانی حرفه ای بازرگانی-انبارداری ترمی کاردانی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی
کاردانی حرفه ای مدیریت-امور اداری ترمی کاردانی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی
کارشناسی حرفه ای مدیریت و فرماندهی عملیات در حریق و حوادث ترمی کارشناسی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی
کارشناسی حرفه ای مدیریت عملیات امداد و نجات ترمی کارشناسی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی
کاردانی حرفه ای امداد و نجات شهری ترمی کاردانی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی
کاردانی حرفه ای امداد سوانح ترمی کاردانی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی
کارشناسی حرفه ای مدیریت و فرماندهی عملیات در حریق و حوادث ترمی کارشناسی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی
کارشناسی حرفه ای مدیریت عملیات امداد و نجات ترمی کارشناسی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی
کارشناسی حرفه ای مدیریت امداد سوانح طبیعی ترمی کارشناسی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی
کاردانی حرفه ای بازرگانی-انبارداری ترمی کاردانی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی
کاردانی حرفه ای ایمنی و حفاظت تصرفات ساختمانی ترمی کاردانی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی
کاردانی حرفه ای امداد و نجات شهری ترمی کاردانی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی
کاردانی حرفه ای امداد سوانح ترمی کاردانی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی
کاردانی حرفه ای اطفای حریق شهری ترمی کاردانی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی
کاردانی حرفه ای مشارکت های مردمی ترمی کاردانی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی
کاردانی حرفه ای مدیریت-امور اداری ترمی کاردانی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی
کاردانی حرفه ای ایمنی و بهداشت واحدهای صنفی ترمی کاردانی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی

14-گزارش رشته های مرکز آموزش علمی-کاربردی مالیاتی اهواز

نام رشته نوع دوره مقطع نام گروه
حسابداری گرایش مالیاتی پودمانی کارشناسی ناپیوسته مدیریت و خدمات اجتماعی
حسابداری گرایش مالیاتی ترمی کاردانی ناپیوسته مدیریت و خدمات اجتماعی
مدیریت بازرگانی ترمی کاردانی ناپیوسته مدیریت و خدمات اجتماعی
حسابداری ترمی کارشناسی ناپیوسته مدیریت و خدمات اجتماعی
حسابداری گرایش مالیاتی ترمی کاردانی ناپیوسته مدیریت و خدمات اجتماعی
حسابداری گرایش مالیاتی ترمی کارشناسی ناپیوسته مدیریت و خدمات اجتماعی
کارشناسی حرفه ای حسابداری مالیاتی ترمی کارشناسی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی
کارشناسی حرفه ای حسابداری مالی ترمی کارشناسی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی
کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابرسی ترمی کاردانی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی
کاردانی حرفه ای حسابداری مالیاتی ترمی کاردانی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی
کارشناسی حرفه ای حسابرسی ترمی کارشناسی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی
کاردانی حرفه ای مدیریت-امور اداری ترمی کاردانی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی
کاردانی حرفه ای حسابداری مالی ترمی کاردانی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی
کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری مالی ترمی کارشناسی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی

15-گزارش رشته های مرکز آموزش علمی-کاربردی فنی و حرفه ای امام علی(ع)

نام رشته نوع دوره مقطع نام گروه
تعمیر و نگهداری خودرو پودمانی کاردانی ناپیوسته صنعت
جوشکاری پودمانی کاردانی ناپیوسته صنعت
ماشین ابزار پودمانی کاردانی ناپیوسته صنعت
ماشین ابزار پودمانی کاردانی ناپیوسته صنعت
جوشکاری پودمانی کاردانی ناپیوسته صنعت
تعمیر و نگهداری خودرو پودمانی کاردانی ناپیوسته صنعت
کاردانی فنی جوشکاری پودمانی کاردانی فنی صنعت
کاردانی فنی نقشه کشی صنعتی پودمانی کاردانی فنی صنعت
کاردانی فنی مکانیک خودرو پودمانی کاردانی فنی صنعت
کاردانی فنی ماشین افزار پودمانی کاردانی فنی صنعت
کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی پودمانی کاردانی فنی صنعت
کاردانی فنی آسانسور و پله برقی پودمانی کاردانی فنی صنعت
کاردانی فنی برق صنعتی پودمانی کاردانی فنی صنعت
کاردانی فنی ابزار دقیق پودمانی کاردانی فنی صنعت
کاردانی فنی برق-برق صنعتی ترمی کاردانی فنی صنعت
کاردانی فنی مکانیک خودرو ترمی کاردانی فنی صنعت
کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی ترمی کاردانی فنی صنعت
کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی ترمی کاردانی فنی صنعت
کاردانی فنی مکانیک خودرو ترمی کاردانی فنی صنعت
کاردانی فنی مکانیک-ماشین افزار ترمی کاردانی فنی صنعت
کاردانی فنی ابزار دقیق ترمی کاردانی فنی صنعت
کاردانی فنی برق-برق صنعتی ترمی کاردانی فنی صنعت

 

16-گزارش رشته های مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد کشاورزی خوزستان(دزفول)

 

نام رشته نوع دوره مقطع نام گروه
انتقال و توزیع آب کشاورزی ترمی کاردانی ناپیوسته کشاورزی
مکانیزاسیون کشاورزی زراعی و باغی ترمی کارشناسی ناپیوسته کشاورزی
تولید دانه های روغنی ترمی کارشناسی ناپیوسته کشاورزی
تکنولوژی پرورش گاو ترمی کارشناسی ناپیوسته کشاورزی
تکنولوژی پرورش طیور ترمی کارشناسی ناپیوسته کشاورزی
انتقال آب گرایش بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشی ترمی کارشناسی ناپیوسته کشاورزی
مکانیزاسیون کشاورزی ترمی کاردانی ناپیوسته کشاورزی
گل و گیاهان زینتی ترمی کاردانی ناپیوسته کشاورزی
تولید دانه های روغنی ترمی کاردانی ناپیوسته کشاورزی
امور زراعی و باغی گرایش تکنولوژی تولیدات باغی ترمی کاردانی ناپیوسته کشاورزی
پرورش گاو ترمی کاردانی ناپیوسته کشاورزی
پرورش طیور ترمی کاردانی ناپیوسته کشاورزی
پرورش طیور ترمی کاردانی ناپیوسته کشاورزی
پرورش گاو ترمی کاردانی ناپیوسته کشاورزی
امور زراعی و باغی گرایش تکنولوژی تولیدات باغی ترمی کاردانی ناپیوسته کشاورزی
تولید دانه های روغنی ترمی کاردانی ناپیوسته کشاورزی
گل و گیاهان زینتی ترمی کاردانی ناپیوسته کشاورزی
انتقال و توزیع آب کشاورزی ترمی کاردانی ناپیوسته کشاورزی
مکانیزاسیون کشاورزی ترمی کاردانی ناپیوسته کشاورزی
انتقال آب گرایش بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشی ترمی کارشناسی ناپیوسته کشاورزی
تکنولوژی پرورش گاو ترمی کارشناسی ناپیوسته کشاورزی
تولید دانه های روغنی ترمی کارشناسی ناپیوسته کشاورزی
مکانیزاسیون کشاورزی زراعی و باغی ترمی کارشناسی ناپیوسته کشاورزی
تکنولوژی پرورش طیور ترمی کارشناسی ناپیوسته کشاورزی
مهندسی فناوری دامپروری-پرورش صنعتی گاو ترمی مهندسی فناوری کشاورزی
مهندسی فناوری زراعت-تولید دانه های روغنی ترمی مهندسی فناوری کشاورزی
مهندسی فناوری ماشین آلات کشاورزی-مکانیزاسیون زراعی و باغی ترمی مهندسی فناوری کشاورزی
مهندسی فناوری باغبانی-گل و گیاهان زینتی ترمی مهندسی فناوری کشاورزی
مهندسی فناوری آبیاری-شبکه های آبیاری و زهکشی ترمی مهندسی فناوری کشاورزی
کاردانی فنی دامپروری-پرورش صنعتی گاو ترمی کاردانی فنی کشاورزی
کاردانی فنی دامپروری-پرورش صنعتی طیور ترمی کاردانی فنی کشاورزی
کاردانی فنی مکانیزاسیون کشاورزی ترمی کاردانی فنی کشاورزی
کاردانی فنی باغبانی-گل و گیاهان زینتی ترمی کاردانی فنی کشاورزی
کاردانی فنی باغبانی-تولیدات باغی ترمی کاردانی فنی کشاورزی
کاردانی فنی امور زراعی-تولید دانه های روغنی ترمی کاردانی فنی کشاورزی
کاردانی فنی آبیاری-انتقال و توزیع آب کشاورزی ترمی کاردانی فنی کشاورزی
مهندسی فناوری دامپروری-پرورش صنعتی طیور ترمی مهندسی فناوری کشاورزی
کاردانی فنی صنایع غذایی-شیر و فرآورده های لبنی ترمی کاردانی فنی کشاورزی
مکانیزاسیون کشاورزی زراعی و باغی ترمی کارشناسی ناپیوسته کشاورزی
تولید دانه های روغنی ترمی کاردانی ناپیوسته کشاورزی
کاردانی فنی دامپروری-پرورش صنعتی طیور ترمی کاردانی فنی کشاورزی
کاردانی فنی مکانیک-مکانیک ماشین های زراعی و باغی ترمی کاردانی فنی کشاورزی
کاردانی فنی آب و خاک-انتقال و توزیع آب کشاورزی ترمی کاردانی فنی کشاورزی
کاردانی فنی باغبانی-گیاهان دارویی و معطر ترمی کاردانی فنی کشاورزی
کاردانی فنی مکانیزاسیون کشاورزی ترمی کاردانی فنی کشاورزی
مهندسی فناوری باغبانی-گل و گیاهان زینتی ترمی مهندسی فناوری کشاورزی
مهندسی فناوری زراعت-تولید دانه های روغنی ترمی مهندسی فناوری کشاورزی
مهندسی فناوری دامپروری-پرورش صنعتی طیور ترمی مهندسی فناوری کشاورزی
مهندسی فناوری آبیاری-شبکه های آبیاری و زهکشی ترمی مهندسی فناوری کشاورزی
مهندسی فناوری ماشین آلات کشاورزی-مکانیزاسیون زراعی و باغی ترمی مهندسی فناوری کشاورزی
کاردانی فنی باغبانی-تولیدات باغی ترمی کاردانی فنی کشاورزی
کاردانی فنی باغبانی-تولید مرکبات ترمی کاردانی فنی کشاورزی
کاردانی فنی امور زراعی-تولید دانه های روغنی ترمی کاردانی فنی کشاورزی
مکانیزاسیون کشاورزی ترمی کاردانی ناپیوسته کشاورزی

 

17-گزارش رشته های مرکز آموزش علمی-کاربردی خبر اهواز

 

نام رشته نوع دوره مقطع نام گروه
خبرنگاری پودمانی کاردانی ناپیوسته فرهنگ و هنر
روابط عمومی پودمانی کاردانی ناپیوسته فرهنگ و هنر
خبرنگاری پودمانی کاردانی ناپیوسته فرهنگ و هنر
امور فرهنگی پودمانی کاردانی ناپیوسته فرهنگ و هنر
کاردانی حرفه ای روابط عمومی ترمی کاردانی حرفه ای فرهنگ و هنر
عکاسی خبری ترمی کاردانی ناپیوسته فرهنگ و هنر
کاردانی حرفه ای امور فرهنگی پودمانی کاردانی حرفه ای فرهنگ و هنر
روابط عمومی(بازنگری شده) ترمی کاردانی ناپیوسته فرهنگ و هنر
عکاسی خبری ترمی کاردانی ناپیوسته فرهنگ و هنر
روابط عمومی ترمی کارشناسی ناپیوسته فرهنگ و هنر
کاردانی حرفه ای خبرنگاری پودمانی کاردانی حرفه ای فرهنگ و هنر
کاردانی حرفه ای روابط عمومی پودمانی کاردانی حرفه ای فرهنگ و هنر
روابط عمومی پودمانی کارشناسی ناپیوسته فرهنگ و هنر
مدیریت امور فرهنگی پودمانی کارشناسی ناپیوسته فرهنگ و هنر
کاردانی حرفه ای روابط عمومی ترمی کاردانی حرفه ای فرهنگ و هنر
کاردانی حرفه ای عکاسی خبری ترمی کاردانی حرفه ای فرهنگ و هنر
خبرنگاری ترمی کاردانی ناپیوسته فرهنگ و هنر
کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی-برنامه ریزی فرهنگی پودمانی کارشناسی حرفه ای فرهنگ و هنر
کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک پودمانی کارشناسی حرفه ای فرهنگ و هنر
کارشناسی حرفه ای خبرنگاری-سیاسی و اقتصادی پودمانی کارشناسی حرفه ای فرهنگ و هنر
کاردانی حرفه ای روابط عمومی ترمی کاردانی حرفه ای فرهنگ و هنر
کاردانی حرفه ای خبرنگاری ترمی کاردانی حرفه ای فرهنگ و هنر
کاردانی حرفه ای عکاسی خبری ترمی کاردانی حرفه ای فرهنگ و هنر
کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک ترمی کارشناسی حرفه ای فرهنگ و هنر
کارشناسی حرفه ای خبرنگاری-سیاسی و اقتصادی ترمی کارشناسی حرفه ای فرهنگ و هنر
کارشناسی حرفه ای عکاسی خبری ترمی کارشناسی حرفه ای فرهنگ و هنر
کارشناسی حرفه ای عکاسی خبری ترمی کارشناسی حرفه ای فرهنگ و هنر
کاردانی حرفه ای امور فرهنگی ترمی کاردانی حرفه ای فرهنگ و هنر
کاردانی حرفه ای روابط عمومی ترمی کاردانی حرفه ای فرهنگ و هنر
کاردانی حرفه ای خبرنگاری ترمی کاردانی حرفه ای فرهنگ و هنر
کاردانی حرفه ای عکاسی خبری ترمی کاردانی حرفه ای فرهنگ و هنر
کاردانی حرفه ای کمک کارگردانی ترمی کاردانی حرفه ای فرهنگ و هنر
کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیک ترمی کارشناسی حرفه ای فرهنگ و هنر
کارشناسی حرفه ای خبرنگاری-سیاسی و اقتصادی ترمی کارشناسی حرفه ای فرهنگ و هنر
کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی-برنامه ریزی فرهنگی ترمی کارشناسی حرفه ای فرهنگ و هنر

 

18-گزارش رشته های مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت خلیج فارس

 

نام رشته نوع دوره مقطع نام گروه
کاردانی حرفه ای خدمات بندری پودمانی کاردانی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی
کاردانی حرفه ای حسابداری مالی پودمانی کاردانی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی
کاردانی فنی برنامه سازی کامپیوتر پودمانی کاردانی فنی صنعت
کاردانی فنی تجهیزات و ماشین آلات بنادر پودمانی کاردانی فنی صنعت
کاردانی فنی تجهیزات و ماشین آلات بنادر پودمانی کاردانی فنی صنعت
کاردانی فنی برنامه سازی کامپیوتر پودمانی کاردانی فنی صنعت
کاردانی حرفه ای بازرگانی-امور گمرکی پودمانی کاردانی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی
کاردانی حرفه ای خدمات بندری پودمانی کاردانی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی
کاردانی حرفه ای ایمنی و بهداشت واحدهای صنفی پودمانی کاردانی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی
کاردانی فنی تجهیزات و ماشین آلات بنادر ترمی کاردانی فنی صنعت
کارشناسی حرفه ای مدیریت لجستیک بنادر ترمی کارشناسی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی
کاردانی حرفه ای حسابداری مالی ترمی کاردانی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی
کاردانی فنی نرم افزار-برنامه سازی کامپیوتری ترمی کاردانی فنی صنعت
کاردانی حرفه ای ایمنی و بهداشت واحدهای صنفی ترمی کاردانی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی
کاردانی حرفه ای بازرگانی-امور گمرکی ترمی کاردانی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی
کاردانی حرفه ای مدیریت-خدمات بندری ترمی کاردانی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی
کارشناسی حرفه ای مدیریت لجستیک بنادر ترمی کارشناسی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی
کاردانی حرفه ای حسابداری مالی ترمی کاردانی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی
کاردانی حرفه ای بازرگانی-امور گمرکی ترمی کاردانی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی
کاردانی حرفه ای مدیریت-خدمات بندری ترمی کاردانی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی
کاردانی فنی نرم افزار-برنامه سازی کامپیوتری ترمی کاردانی فنی صنعت
کاردانی فنی تجهیزات و ماشین آلات بنادر ترمی کاردانی فنی صنعت
کاردانی حرفه ای ایمنی و بهداشت واحدهای صنفی ترمی کاردانی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی

 

19-گزارش رشته های مرکز آموزش علمی-کاربردی خانه کارگر اهواز

نام رشته نوع دوره مقطع نام گروه
برق-الکترونیک و ابزار دقیق پودمانی کاردانی ناپیوسته صنعت
حسابداری گرایش صنعتی پودمانی کاردانی ناپیوسته مدیریت و خدمات اجتماعی
تکنولوژی کنترل پودمانی کاردانی ناپیوسته صنعت
برق-الکترونیک و ابزار دقیق پودمانی کاردانی ناپیوسته صنعت
کاردانی فنی ابزار دقیق پودمانی کاردانی فنی صنعت
کاردانی حرفه ای حسابداری تولیدی و صنعتی پودمانی کاردانی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی
کاردانی فنی برنامه سازی کامپیوتر پودمانی کاردانی فنی صنعت
کاردانی فنی ماشین افزار پودمانی کاردانی فنی صنعت
کاردانی فنی مکانیک-ماشین افزار ترمی کاردانی فنی صنعت
کاردانی فنی ابزار دقیق ترمی کاردانی فنی صنعت
کاردانی فنی نرم افزار-برنامه سازی کامپیوتری ترمی کاردانی فنی صنعت
کاردانی حرفه ای حسابداری صنعتی ترمی کاردانی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی
کاردانی فنی نقشه کشی صنعتی ترمی کاردانی فنی صنعت

 

20-گزارش رشته های مرکز آموزش علمی-کاربردی فنی و حرفه ای دزفول

 

نام رشته نوع دوره مقطع نام گروه
برق-الکترونیک و ابزار دقیق پودمانی کاردانی ناپیوسته صنعت
تعمیرات مکانیکی پودمانی کاردانی ناپیوسته صنعت
جوشکاری پودمانی کاردانی ناپیوسته صنعت
جوشکاری پودمانی کاردانی ناپیوسته صنعت
تعمیرات مکانیکی پودمانی کاردانی ناپیوسته صنعت
برق-الکترونیک و ابزار دقیق پودمانی کاردانی ناپیوسته صنعت
کاردانی فنی مکانیک-تعمیرات ماشین آلات صنعتی پودمانی کاردانی فنی صنعت
کاردانی فنی ابزار دقیق پودمانی کاردانی فنی صنعت
کاردانی فنی جوشکاری پودمانی کاردانی فنی صنعت
کاردانی فنی ابزار دقیق ترمی کاردانی فنی صنعت
کاردانی فنی جوشکاری ترمی کاردانی فنی صنعت
کاردانی فنی جوشکاری ترمی کاردانی فنی صنعت
کاردانی فنی ابزار دقیق ترمی کاردانی فنی صنعت

21-گزارش رشته های مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت آذین شوشتر

 

نام رشته نوع دوره مقطع نام گروه
کاردانی فنی شیمی آزمایشگاهی-غذایی ترمی کاردانی فنی صنعت
کاردانی فنی صنایع غذایی-کمپوت و کنسرو ترمی کاردانی فنی صنعت
کاردانی حرفه ای حسابداری صنعتی ترمی کاردانی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی
کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کار ترمی کاردانی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی
کاردانی فنی شیمی آزمایشگاهی-غذایی ترمی کاردانی فنی صنعت
کاردانی فنی صنایع غذایی-کمپوت و کنسرو ترمی کاردانی فنی صنعت
کاردانی حرفه ای حسابداری صنعتی ترمی کاردانی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی
کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کار ترمی کاردانی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی

 

22-گزارش رشته های مرکز آموزش علمی-کاربردی حج و زیارت استان خوزستان

 

نام رشته نوع دوره مقطع نام گروه
امور حج و زیارت پودمانی کاردانی ناپیوسته مدیریت و خدمات اجتماعی
کاردانی حرفه ای امور حج و زیارت پودمانی کاردانی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی
کاردانی حرفه ای امور حج و زیارت پودمانی کاردانی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی
کارشناسی حرفه ای مدیریت امور حج و زیارت پودمانی کارشناسی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی
کارشناسی حرفه ای مدیریت امور حج و زیارت ترمی کارشناسی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی
کاردانی حرفه ای امور حج و زیارت ترمی کاردانی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی
کارشناسی حرفه ای مدیریت امور حج و زیارت ترمی کارشناسی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی

 

23-گزارش رشته های مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی

 

نام رشته نوع دوره مقطع نام گروه
کاردانی فنی صنایع غذایی-قند ترمی کاردانی فنی صنعت
کاردانی فنی امور زراعی-تولید نیشکر ترمی کاردانی فنی کشاورزی
مهندسی فناوری صنایع غذایی-صنعت قند ترمی مهندسی فناوری صنعت
مهندسی فناوری آبیاری-زهکشی و بهسازی خاک ترمی مهندسی فناوری کشاورزی

24-گزارش رشته های مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت شهرک های صنعتی خوزستان

 

نام رشته نوع دوره مقطع نام گروه
کاردانی فنی مکانیک-ماشین افزار ترمی کاردانی فنی صنعت
کاردانی فنی مکانیک-مکانیک ماشین آلات صنعتی ترمی کاردانی فنی صنعت
کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی ترمی کاردانی فنی صنعت
مهندسی فناوری طراحی و نقشه کشی صنعتی ترمی مهندسی فناوری صنعت
مهندسی فناوری مکانیک-ماشین افزار ترمی مهندسی فناوری صنعت

 

25-گزارش رشته های مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت خمیرمایه و الکل رازی

 

نام رشته نوع دوره مقطع نام گروه
کاردانی فنی نرم افزار-برنامه سازی کامپیوتری ترمی کاردانی فنی صنعت
کاردانی فنی شیمی آزمایشگاهی-صنعتی ترمی کاردانی فنی صنعت
کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کار ترمی کاردانی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی

 

26-گزارش رشته های مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت ملی حفاری ایران

 

نام رشته نوع دوره مقطع نام گروه
کاردانی فنی نگهداری و تعمیرات برق دستگاه حفاری ترمی کاردانی فنی صنعت
کاردانی فنی نگهداری و تعمیرات مکانیک دستگاه حفاری ترمی کاردانی فنی صنعت
کاردانی حرفه ای عملیات حفاری ترمی کاردانی حرفه ای صنعت

رشته های دانشگاه علمی کاربردی استان اصفهان

رشته های دانشگاه علمی کاربردی استان اصفهان
 
نام ارگان نام مرکز رشته های موجود و فعال مراكز
وزارت علوم تحقیقات و فناوری

 

آران و بیدگل   كارداني كارشناسي كارشناس حرفه‌اي ارشد / كارشناسي فناوري ارشد
ترمي فناوری اطلاعات و ارتباطات ، حسابداری گرايش مالی ، گرافيک، الکترونیک-الکترونيک عمومی (پیوسته)، کاردانی حرفه ای هنرهاي تجسمي –گرافيك، کاردانی فنی فناوری اطلاعات – اینترنت و شبکه‌های گسترده، کاردانی حرفه ای حسابداری – حسابداری مالی مهندسی تکنولوژی نرم افزار ، حسابداری ، طراحی فرش دستباف،  مهندسی تکنولوژی الکترونیک، روابط عمومی، مهندسي فناوري اطلاعات – تجارت الكترونيك، كارشناسي حرفه اي روابط عمومي- رفتار اجتماعي و افكارسنجي، كارشناسي حرفه اي حسابداری – حسابداری خدمات و تولیدات صنعتی  
پودماني فناوری اطلاعات و ارتباطات، حسابداری گرايش صنعتی، روابط عمومی، کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی- گرافیک، کاردانی حرفه ای روابط عمومی، کاردانی فنی شبکه های کامپیوتری، کاردانی فنی فناوری اطلاعات- اینترنت و شبکه های گسترده، کاردانی فنی مکانیک-گرایش مونتاژ سیستمهای مکانیکی،  کاردانی حرفه ای حسابداری – حسابداری صنعتی، مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات گرایش فناوری اطلاعات ، حسابداری گرايش مالی، كارشناسي حرفه‌اي حسابداری ـ حسابداری خدمات و تولیدات صنعتی، مهندسي فناوري اطلاعات – طراحی صفحات وب،
نجف‌آباد ترمي معماری-شهرسازی-عمران(امورپیمانها)-حمل و نقل و ترافیک شهری مهندسی تکنولوژی ساختمان – مهندسی تکنولوژی حمل و نقل و ترافیک شهری – معماری  
پودماني    
علويجه ترمي فناوری اطلاعات و ارتباطات ، حسابداری گرايش صنعتی ، نقشه کشی صنعتی،   برق صنعتی، جوشکاری، حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی، نرم افزار کامپیوتر، نقشه کشی عمومی_ نقشه کشی و طراحی صنعتی، تکنولوژی کنترل، لوازم خانگی، کاردانی حرفه ای حقوق- حقوق ثبتی، کاردانی فنی فناوری اطلاعات – اینترنت و شبکه‌های گسترده، کاردانی فنی نرم افزار- برنامه سازی کامپیوتر، کاردانی فنی کنترل، کاردانی فنی لوازم خانگی، کاردانی فنی جوشکاری، کاردانی فنی نقشه کشی صنعتی، کاردانی فنی برق- برق صنعتی، کاردانی حرفه ای حسابداری- حسابداری صنعتی مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپيوتر ، حسابداری گرایش مالی ، حسابداری گرایش صنعتی، مهندسی تکنولوژی جوشکاری، مهندسی تکنولوژی سیستم های سخت افزاری رایانه، مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات گرایش فناوری اطلاعات، مهندسی طراحی و نقشه کشی صنعتی، حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی، مهندسی الکترونیک ، کارشناسی حرفه ای حسابداری _ حسابداری مالی ، کارشناسی حرفه ای حسابداری _ حسابداری خدمات و تولیدات صنعتی، كارشناسي حرفه اي حقوق _ حقوق ثبتی، مهندسی فناوری طراحی و نقشه کشی صنعتی، مهندسی فناوری جوش، مهندسی فناوری سیستم های سخت افزاری رایانه، مهندسی فناوری اطلاعات _ فناوری اطلاعات  
پودماني فناوری اطلاعات و ارتباطات، حسابداری گرايش صنعتی، حسابداری گرایش مالی، حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی، سخت افزار کامپیوتر، نرم افزار کامپیوتر،کاردانی حرفه ای حسابداری، حسابداری صنعتی، کاردانی حرفه ای حسابداری- حسابداری مالی، کاردانی حرفه ای حقوق _ حقوق ثبتی، کاردانی فنی فناوری اطلاعات- اینترنت و شبکه های گسترده، مهندسی تکنولوژی کنترل – ابزار دقیق، مهندسي تکنولوژی فناوری اطلاعات گرایش فناوری اطلاعات ، مهندسی فناوری اطلاعات _ فناوری اطلاعات ، کارشناسی حرفه ای حسابداری _ حسابداری مالی، مهندسی فناوری کنترل _ ابزار دقیق
مبارکه ترمي فناوری اطلاعات و ارتباطات ، گرافيک، برق صنعتي، کاردانی حرفه ای هنرهاي تجسمي –گرافيك ، کاردانی فنی فناوری اطلاعات – اینترنت و شبکه‌های گسترده، كارداني فني نرم افزار- برنامه سازي كامپيوتر،كارداني فني كنترل،كارداني فني برق-برق صنعتي گرافيك-گرافيك، گرافيك- تصويرسازي ، ارتباط تصويري،مهندسي فناوري كنترل- ابزار دقيق، مهندسي فناوري الكترونيك صنعتي، مهندسي فناوري اطلاعات- طراحي صفحات وب، كارشناسي حرفه اي گرافيك- پوستر و نشانه، كارشناسي حرفه اي گرافيك – تصويرسازي  
پودماني فناوری اطلاعات و ارتباطات، نرم افزار كامپيوتر، برق قدرت(توزيع)، تكنولوژي كنترل ، گرافيك، ايمني و بهداشت در واحدهاي صنفي، خدمات مالي در واحدهاي صنفي، كارداني فني برق-برق صنعتي، كارداني فني فناوري اطلاعات-اينترنت و شبكه هاي گسترده ، كارداني فني نرم افزار-برنامه سازي كامپيوتر ، كارداني فني كنترل ، كارداني حرفه اي ايمني و بهداشت واحدهاي صنفي ، كارداني حرفه اي خدمات مالي واحدهاي صنفي ،كارداني حرفه اي هنرهاي تجسمي- گرافيك ،كارداني حرفه اي معماري داخلي، كارداني حرفه اي حسابداري- حسابداري مالي، كارداني حرفه اي حقوق –حقوق ثبتي ، مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات گرایش طراحي صفحات وب ، مهندسي فناوري اطلاعات- طراحي صفحات وب
هرند ترمي حسابداری گرایش مالی، حسابداری گرایش حسابرسی، حسابداری گرایش دولتی، نرم افزار کامپیوتر، ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT)، فناوری اطلاعات و ارتباطات،کاردانی فنی فناوری اطلاعات – اینترنت و شبکه‌های گسترده، کاردانی فنی شبکه‌های کامپیوتری، کاردانی فنی نرم افزار – برنامه‌سازی کامپیوتر، کاردانی حرفه ای حسابداری – حسابداری مالی مهندسی تکنولوژی نرم افزار، مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات گرایش فناوری اطلاعات،مهندسي فناوري اطلاعات-برنامه ‌نويسي تحت وب، مهندسي فناوري اطلاعات –تجارت‌الكترونيك،مهندسي‌فناوري‌اطلاعات -طراحي صفحات وب ، مهندسي فناوري اطلاعات-فناوري اطلاعات، مهندسي فناوري اطلاعات-امنيت اطلاعات، كارشناسي حرفه اي‌حسابداری- حسابداری مالی ، كارشناسي حرفه اي حسابداری – حسابداری خدمات و تولیدات صنعتی  
پودماني فناوری اطلاعات و ارتباطات، مدیریت کسب و کار، حسابداری گرایش مالی، کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کار، کاردانی حرفه ای حسابداری – حسابداری مالی کاردانی فنی نرم افزار – برنامه‌سازی کامپیوتر، کاردانی فنی شبکه های کامپیوتری، کاردانی فنی فناوری اطلاعات – اینترنت و شبکه‌های گسترده حسابداری گرایش مالی، مهندسی فناوری اطلاعات–‌‌فناوری‌اطلاعات،مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات گرایش فناوری اطلاعات، مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات گرایش طراحی صفحات وب، مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیک، كارشناسي حرفه اي حسابداری – حسابداری مالی، كارشناسي حرفه اي حسابداری – حسابداری خدمات و تولیدات صنعتی
تیران و کرون ترمي فرآوری سنگ گرایش سنگ ساختمانی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، نرم افزار کامپیوتر، حسابداری گرایش صنعتی، برق صنعتی، جوشکاری، الکتروتکنیک- برق صنعتی کاردانی فنی معدن فرآوری سنگهای تزئینی،  کاردانی فنی معدن فرآوری سنگهای ساختمانی، کاردانی حرفه ای حسابداری صنعتی، کاردانی فنی فناوری اطلاعات – اینترنت و شبکه های گسترده، کاردانی فنی برق – برق صنعتی، کاردانی فنی نرم افزار – برنامه سازی کامپیوتر، مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپيوتر ، مهندسی تکنولوژی الکترونیک، مهندسی تکنولوژی جوشکاری، حسابداری گرایش صنعتی، حسابداری، مهندسي فناوري الکترونیک صنعتی، مهندسی فناوری جوش، کارشناسی حرفه ای حسابداری- حسابداری مالی، کارشناس حرفه ای حسابداری- حسابداری خدمات و تولیدات صنعتی، مهندسی فناوری اطلاعات- فناوری اطلاعات، مهندسی فناوری اطلاعات – تجارت الکترونیک، مهندسی فناوری اطلاعات – طراحی صفحات وب،  
پودماني فناوری اطلاعات و ارتباطات، حسابداری گرايش صنعتی، کاردانی حرفه ای حسابداری تولیدی و صنعتی، کاردانی فنی اینترنت و شبکه های گسترده، کاردانی فنی فرآوری سنگهای ساختمانی، کاردانی فنی بازرسی جوش، نرم افزار کامپیوتر، جوشکاری مهندسی تکنولوژی شبکه های کامپیوتری گرایش طراحی و پیاده سازی، مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات گرایش فناوری اطلاعات ، حسابداری گرايش مالی
زرین شهر ترمي حقوق گرايش شوراي حل اختلاف،حسابداري گرايش حسابرسي،گرافيك،نرم افزار كامپيوتر،كارداني حرفه اي حقوق-شوراي حل اختلاف،كارداني حرفه اي هنرهاي تجسمي –گرافيك ، گرافيك گرافيك ،گرافيك تصويرسازي، حسابداري،مهندسي تكنولوژي نرم افزار ، كارشناسي حرفه اي گرافيك –تصويرسازي، كارشناسي حرفه اي حقوق –ارشاد در امور مدني،  

 

پودماني حسابداري گرايش صنعتي، حسابداري گرايش مالي، حقوق گرايش شوراي حل اختلاف، فناوري اطلاعات و ارتباطات، گرافيك، نرم افزار كامپيوتر،كارداني حرفه اي حسابداري –حسابداري صنعتي ، كارداني حرفه اي حسابداري-حسابداري مالي، كارداني حرفه اي حقوق-شوراي حل اختلاف،كارداني حرفه اي هنرهاي تجسمي-گرافيك،كارداني فني شبكه هاي كامپيوتري،كارداني فني نرم افزار-برنامه سازي كامپيوتر  
گلپایگان ترمي شیرو فرآورده های لبنی ،شیمی آزمایشگاهی‌گرایش غذایی،تربیت مربی مراکز پیش از دبستان،کاردانی پیوسته مربی کودک،کاردانی پیوسته امور زراعی و باغی –تکنولوژی تولیدات باغی،حسابداری گرایش دولتی،کاردانی حرفه ای حسابداری –حسابداری دولتی،کاردانی حرفه ای تربیت مربی پیش دبستانی تکنولوژی شیر و فرآورده های لبنی،مدیریت تلفیقی آفات،کارشناسی حرفه ای تربیت مربی پیش دبستانی،کارشناسی حرفه ای آسیب شناسی اجتماعی -پیشگیری از اعتیاد  
پودماني تربیت مربی خانه کودکان و نوجوانان،تکنولوژی‌گیاه پزشکی، علوم آزمایشگاهی دامپزشکی،کاردانی  حرفه ای حقوق –حقوق ثبتی،کاردانی حرفه ای حسابداری –حسابداری مالی،کاردانی فنی گیاه پزشکی آسیب شناسی اجتماعی گرایش پیشگیری از اعتیاد،مربی پیش دبستانی
  خور و بیابانک ترمي امور اداری ، الکتروتکنیک (پیوسته)، حقوق قضایی گرایش ثبتی،حسابداری صنعتی، کاردانی حرفه ای حسابداری صنعتی، کاردان فنی     فناوری اطلاعات-اینترنت وشبکه های گسترده، کاردانی فنی کنترل،کاردانی حرفه ای مدیریت-اموراداری، کاردانی حرفه‌ای حقوق-حقوق ثبتی، کاردان حرفه ای حسابداری-حسابداری  صنعتی ، کاردانی فنی نرم افزار-برنامه سازی کامپیوتر حقوق قضایی گرایش ثبتی،

مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات، کارشناسی حرفه ای حقوق حقو ق ثبتی

 
پودماني فناوری اطلاعات و ارتباطات، حسابداری گرايش صنعتی،حقوق قضایی گرایش ثبتی،کاردانی حرفه ای حسابداری – حسابداری صنعتی، کاردانی حرفه ای حقوق-حقوق ثبتی،کاردان فنی فناوری اطلاعات –اینترنت وشبکه های گسترده مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات گرایش فناوری اطلاعات ، حسابداری گرايش مالی،
مرکز نایین ترمي      
پودماني مدیریت کسب و کار، خط تولید صنایع‌سرامیک ، کاردانی فنی آزمایشگاه صنایع سرامیک ، کاردانی حرفه ای بازاریابی، کاردانی فنی خط تولید صنایع سرامیک، کاردانی حرفه ای حسابداری مالی،  کاردانی حرفه ای مديريت كسب و كار  
وزار ت فرهنگ و ارشاد اسلامی مرکز فرهنگ‌وهنر واحد1 ترمي امور فرهنگی ، روابط عمومی ،  نوازندگي ساز ایرانی ، نوازندگي ساز جهانی ، خبرنگاری ، عکاسی خبری ، چاپ با گرایش پیش از چاپ و چاپ با گرایش تکمیلی ، تبلیغات و بازاریابی ، امور نمایشگاهی،كارداني حرفه‌اي خبرنگاري، کاردانی حرفه ای موسيقي – نوازندگي ساز ايراني، کاردانی حرفه ای چاپ – طراحي چاپ، كارداني حرفه‌اي انيميشن، كارداني حرفه‌اي عكاسي خبري، كارداني حرفه‌اي روابط عمومي،كارداني حرفه‌اي امور فرهنگي آسیب شناسی اجتماعی گرایش پیشگیری از اعتیاد ، روابط عمومی ، مدیریت امور فرهنگی ، کتابداری و اطلاع رسانی، كارشناسي حرفه اي موسيقي – نوازندگي ساز ايراني، كارشناسي حرفه‌اي روابط عمومي- الكترونيك، كارشناسي حرفه اي مديريت امور فرهنگي – برنامه‌ريزي فرهنگي، كارشناسي حرفه‌اي عكاسي – خبر، كارشناسي حرفه‌اي خبرنگاري – اجتماعي و فرهنگي  
پودماني کاردانی حرفه ای موسيقي – نوازندگي ساز ايراني، کاردانی حرفه ای كمك كارگرداني،کاردانی حرفه‌ای روابط عمومي،کاردانی حرفه ای انيميشن،کاردانی حرفه ای امور فرهنگي،موسيقی گرايش سازجهانی ، موسيقی گرايش ساز ايرانی،فيلم سازي -نقاشي متحرك،فيلم سازي با گرایش کمک کارگرداني،ساز جهاني، ساز ايراني، روابط عمومی ، خدمات مشاوره حقوقی صنوف، خدمات كتابداری و اطلاع رسانی، خبرنگاري، چاپ گرایش چاپ و امور تکمیلی، چاپ گرایش پیش از چاپ،امورفرهنگی روابط عمومی كارشناسي حرفه‌اي روابط عمومي- الكترونيك
مركز  فرهنگ‌وهنر واحد2 ترمي مترجمی زبان انگلیسی، خدمات جهانگردی، کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار دیداری و شنیداری ، مترجمی زبان انگلیسی- آثارمکتوب و متون رسمی ، گردشگری کارشناسی حرفه ای مترجمی همزمان انگلیسی ، مترجمی – خبر انگلیسی ، مدیریت گردشگری  
پودماني مترجمی اسناد و مدارک، مترجمی نوار و فیلم  
حج و زیارت اصفهان ترمي      
پودماني کاردانی امور حج وزیارت

کاردانی حرفه ای امور حج وزیارت

کارشناسی حرفه ای مدیریت امور حج وزیارت
جهاددانشگاهي مركز جهاددانشگاهي ترمي مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر، مهندسی تکنولوژی سیستم های سخت افزاری رایانه، مهندسی تکنولوژی الکترونیك ، مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیک ، مهندسی تکنولوژی فناوری‌اطلاعات گرایش فناوری اطلاعات،مهندسي فناوري اطلاعات(فناوري اطلاعات) ، مهندسي فناوري اطلاعات (برنامه سازي تحت وب) ، مهندسي فناوري اطلاعات (تجارت الكترونيك)، مهندسي فناوري اطلاعات (طراحي صفحات وب) ، مهندسي فناوري الكترونيك صنعتي ، مهندسي فناوري سيستم هاي سخت افزاري رايانه صنایع شیمیایی گرایش صنایع شیمیایی ، الکترونیک گرایش الکترونیک عمومی، اموراداري، الكترونيك آنالوگ ، سخت افزار كامپيوتر،فناوري اطلاعات و ارتباطات، نرم افزار كامپيوتر، كاردان فني كامپيوتر(سيستم هاي كامپيوتري ) كاردان حرفه اي مديريت ( امور اداري ) كاردان فني معدن(اكتشاف ) ، كاردان فني فناوري اطلاعات ( اينترنت و شبكه گسترده) كاردان فني نرم افزار( برنامه سازي كامپيوتر) كاردان فني شبكه هاي كامپيوتري  
پودماني مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات گرایش فناوری اطلاعات ، مهندسی تکنولوژی سیستم های سخت افزاری رایانه،مهندسی تکنولوژی الکترونیک ، مهندسی فناوری الکترونیک صنعتی ، مهندسی فناوری اطلاعات(IT) گرایش فناوری اطلاعات کاردان فنی مونتاژ و تعمیر سیستم های رایانه اي،کاردان فنی شبکه های کامپیوتری ، کاردان فنی برنامه سازی کامپیوتر، کاردان فنی اینترنت و شبکه های گسترده، سخت افزار كامپيوتر، نرم افزار كامپيوتر
وزارت صنعت، معدن و تجارت مرکز آموزش علمی کاربردی ذوب آهن اصفهان ترمي   مهندسی تکنولوژی کنترل – ابزار دقیق ، مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید – ماشین ابزار مهندسی فناوری ارشد بازیافت پسماند صنعت فولاد، مهندسی فناوری ارشد بهینه سازی تولید قطعات   صنعتی، کارشناسی حرفه ای ارشد نظام تامین و تدارک
پودماني    
مركز ‌ ‌خدمات‌علمي صنعتي ترمي تکنولوژی کنترل، سخت افزار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و ارتباطات، حسابداری گرایش صنعتی، کاردانی فنی کنترل، کاردانی فنی فناوری اطلاعات-اینترنت و شبکه های گسترده، کاردانی فنی شبکه های کامپیوتری، کاردانی فنی کامپیوتر-سیستم های کامپیوتری، کاردانی حرفه ای حسابداری صنعتی    
پودماني نرم افزار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و ارتباطات، حسابداری گرایش صنعتی، سخت افزار کامپیوتر، کاردانی حرفه ای حسابداری تولیدی و صنعتی، کاردانی فنی برنامه سازی کامپیوتر، کاردانی فنی کامپیوتر-سیستم های کامپیوتری، کاردانی فنی شبکه های کامپیوتری مهندسی فناوری اطلاعات-طراحی صفحات وب، حسابداری گرایش مالی،کارشناسی حرفه ای حسابداری، کارشناسی حسابداری تولیدی و صنعتی
مرکز آموزش عالي علمي کاربردي عتيق ترمي کاردان فنی صنایع غذایی –نان، کاردان فنی صنایع غذایی- شیرینی سازی، کاردان فنی صنایع غذایی- گزسازی، کاردان حرفه ای حسابداری =حسابداری صنعتی تبلیغات و بازاریابی ،کاردان فنی شیمی آزمایشگاهی- غذایی، کاردان حرفه ای تبلیغات مهندسی فناوری شیرینی و شکلات، کارشناس حرفه ای مدیریت تبلیغات- تجاری  
پودماني کاردان فنی صنایع نان، کاردان فنی صنعت شیرینی سازی، کاردان فنی صنعت گزسازی، کاردان فنی شیمی صنایع غذایی، کاردان حرفه ای بازاریابی، کاردان حرفه ای حسابداری تولیدی و صنعتی، کاردان حرفه ای گرافیک، کاردان حرفه ای لجستیک و زنجیره تأمین، سرپرستي تشکلهاي صنفي مهندسی فناوری شیرینی و شکلات
شرکت تولید فرش ایران سپهر ترمي بافت و تولید فرش ماشینی ، حسابداری صنعتی ، نساجی (ریسندگی)، تبلیغات و بازاریابی، كارداني حرفه‌اي تبليغات، کاردانی حرفه ای حسابداری – حسابداری صنعتی، کاردانی فنی صنايع نساجي – ریسندگی، کاردانی فنی صنايع نساجي – توليد فرش ماشيني    
پودماني بافت و تولید فرش ماشینی،تبلیغات و بازاریابی، حسابداری صنعتی ، نساجی (ریسندگی)، کاردانی حرفه ای بازاریابی حسابداری صنعتی-مدیریت تبلیغات  و بازاریابی گرایش فرهنگی
وزارت صنعت، معدن و تجارت شرکت مهندسی آسانسور و پله برقي آسمان فراز چهلستون ترمي نصب و نگهداری آسانسور وپله برقی، نقشه کشی صنعتی،کاردانی فنی آسانسور و پله برقی، کاردانی فنی نقشه کشی صنعتی مهندسی فناوری آسانسور و بالابرها  
پودماني نصب وتعمیر آسانسور و پله برقی، تعمیرات مکانیکی ، نقشه کشی صنعتی، کاردانی فنی آسانسور وپله برقی، کاردانی فنی نقشه کشی صنعتی، کاردانی فنی تعمیرات ماشین آلات صنعتی،کاردانی حرفه ای حسابداری واحدهای تولیدی و صنعتی  
مركز گروه صنعتي انتخاب ترمي لوازم خانگی ، تعمیر و نگهداری ماشینهای الکتریکی ، نقشه کشی صنعتی ، تاسیسات الکتریکی صنعتی ، الکترونیک گرایش الکترونیک عمومی(پیوسته)، صنایع فلزی گرایش جوشکاری (پیوسته) ،کاردانی فنی لوازم خانگی ، کاردانی فنی برق -تعمیر و نگهداری ماشینهای الکتریکی ، کاردانی فنی نقشه کشی صنعتی ، کاردانی فنی برق – برق صنعتی ، کاردانی فنی بازرسی جوش ، کاردانی فنی ممیزی انرژی در صنعت ، کاردانی فنی جوشکاری ، کاردانی حرفه ای حسابداری – حسابداری صنعتی    
پودماني مدیریت کسب و کار ، حسابداری گرایش صنعتی ، تکنولوژی کنترل ، جوشکاری ، نقشه کشی صنعتی ، کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کار ، کاردانی حرفه ای حسابداری تولیدی و صنعتی ، کاردانی حرفه ای بازاریابی ، کاردانی فنی کنترل، کاردانی فنی نقشه کشی صنعتی ،کاردانی فنی برق صنعتی ، مهندسی فناوری بازرسی جوش ، مهندسی  فناوری کنترل فرآیند
گروه توسعه صنعتی ماهان سپاهان ترمي کاردانی فنی تعمیرات ماشین آلات صنعتی

کاردانی فنی آزمون فلزات، کاردانی فنی بازرسی جوش

   
پودماني کاردانی فنی تعمیرات ماشین آلات صنعتی ،کاردانی فنی آزمون فلزات، کاردانی فنی بازرسی جوش، کاردانی حرفه ای حسابداری تولیدی و صنعتی  
سازمان  مراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری علمي کاربردي  نقش جهان اصفهان ترمي هنرهاي چوب مرمت و احیاء بناهای تاریخی، گرافيک- گرافيک  
پودماني نقاشی ایرانی،  خدمات جهانگردي، گرافيك،کاردانی حرفه ای گردشگري، کاردانی حرفه ای هنرهاي تجسمي – نقاشي ايراني مدیریت گردشگری
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مركز مالك اشتر ترمي مترجمی زبان انگلیسی  ،امور اداری ، ماشین افزار ، جوشکاری ، تعمیر و نگهداری هواپیما ، کاردانی فنی مکانیک – ماشین افزار ، کاردانی فنی تعمیر و نگهداری  هواپیما مهندسی تکنولوژی جوشکاری  ، مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید –ماشین ابزار  ، مهندسی تکنولوژی نرم افراز کامپیوتر ، مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات ICT – مدیریت ICT ، مدیریت امداد در سوانح – سوانح طبیعی  ، مهندسی تکنولوژی تاسیسات حرارتی و برودتی  
پودماني    
صنایع دفاع زرین شهر ترمي ماشین افزار ، نرم افزار کامپیوتر حسابداری گرایش دولتی ، اموراداری مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپيوتر ،مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید-ماشین ابزار  
پودماني    
وزارت جهاد کشاورزی جهادكشاورزي اصفهان ترمي تکثیر وپرورش آبزیان، امور حقوقی زمین، پرورش گاو، پرورش طیور، بهداشتیار دامپزشکی، تولید و بهره برداری گیاهان دارویی ومعطر، تکنولوژی گیاهپزشکی، تکنولوژی تولیدات زراعی، گل و گیاهان زینتی، کاردانی حرفه ای تکنولوژی گیاهپزشکی، کاردانی فنی امورزراعی-گیاهان دارویی و معطر ، کاردانی فنی باغبانی-گل گیاهان زینتی، کاردانی فنی تولیدات زراعی ،کاردانی فنی  گیاهپزشکی ،کاردانی حرفه ای بهداشت محصولات دامی،کاردانی حرفه ای بهداشتیار دامپزشکی، کاردانی فنی دامپروری-پرورش  صنعتی گاو، کاردانی فنی دامپروری-پرورش  صنعتی طیور، کاردانی فنی صنایع غذایی-شیروفراورده های لبنی ، کاردانی فنی شیلات-تکثیروپرورش آبزیان زینتی ،کاردانی فنی شیلات-تکثیروپرورش ماهیان سردابی ،کاردانی فنی شیلات-تکثیروپرورش ماهیان گرمابی ،کاردانی فنی شیلات-فرآوری محصولات شیلاتی، کاردانی فنی آبیاری- انتقال وتوزیع آب کشاورزی مدیریت تعاون،بهداشت موادغذایی بامنشادامی، تکنولوژی پرورش طیور، تکنولوژی پرورش گاو، تکثیروپرورش آبزیان، تولیدوبهره برداری گیاهان دارویی ومعطر، تولیدوپرورش گل وگیاهان زینتی، مدیریت تلفیق آفات، مکانیزاسیون کشاورزی(زراعی وباغی)، مهندسي فناوري دامپروری-پرورش صنعتی طیور،مهندسي فناوري دامپروری-پرورش صنعتی گاو، مهندسي فناوري گیاهپزشکی-مدیریت تلفیقی آفات، مهندسي فناوري زراعت_ گیاهان دارویی ومعطر،  مهندسي فناوري آبیاری-شبکه های آبیاری وزهکشی، مهندسي فناوري باغبانی-گل و گیاهان زینتی، مهندسي فناوري شیلات-تکثیر وپرورش آبزیان، کارشناسی حرفه ای مدیریت تعاون،  کارشناسی حرفه ای بهداشت موادغذایی بامنشادامی، کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری خدمات وتولیدات کشاورزی    مدیریت تعاون حسابداری خدمات  و تولیدات کشاورزی  
پودماني حسابداری گرایش دولتی حسابداری گرایش مالی نرم افزار کامپیوتر پرورش  طیور.گیاهان داروئی و معطر  مدیریت تعاون
جهاد کشاورزی اصفهان (کاشان) ترمي امور زراعی و باغی-گرایش تولیدات باغی

تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر

تولید و بهره برداری گیاهان داریی و معطر.  
پودماني تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر،کاردان فنی گیاهان دارویی و معطر.

حسابداری-گرایش دولتی، نرم افزار کامپیوتر

 
پریس فریدن ترمي مكانيزاسيون كشاورزي ، تكنولوژي توليدات زراعي ، تكنولوژي گياهپزشكي، کاردانی تكنولوژي توليدات زراعي ، كارداني فني آبياري ، انتقال و توزيع آب توليد و بهره برداري از گياهان داروئي و معطر، توليد و بهره برداري از گياهان داروئي و معطر – حسابداري خدمات كشاورزي  
پودماني حسابداري مالي  
پردیس خوانسار ترمي امور زراعی و باغی با گرایش تکنولوژی تولیدات باغی    
پودماني    
مرکزتعاونی‌های روستای ترمي      
پودماني كارداني حرفه اي امور تعاون،کاردانی حرفه ای حسابرسی  
وزارت نیرو مجتمع آموزشی و پژوهشی صنعت آب‌وبرق اصفهان ترمي برق- قدرت گرایش پست و انتقال، برق- قدرت گرایش تولید، برق- قدرت گرایش توزیع، مکانیک-تاسیسات حرارتی نیروگاه ها، عمران- آب و فاضلاب گرایش شبکه تصفیه خانه فاضلاب، بهینه سازی مصرف انرژی مهندسی تکنولوژی عمران- آب و فاضلاب، مهندسی تکنولوژی برق- شبکه های انتقال و توزیع، مهندسی تکنولوژی بهره برداری نیروگاه، مهندسی تکنولوژی کنترل- ابزار دقیق، مهندسی تکنولوژی کنترل- فرآیند مهندسی فناوری ارشد شبکه های توزیع نیروی برق ، مهندسی فناوری ارشد مدیریت شبکه برق، مهندسی فناوری ارشد ممیزی انرژی ساختمان
پودماني   مهندسی تکنولوژی عمران- آب و فاضلاب، مهندسی تکنولوژی برق- شبکه های انتقال و توزیع، مهندسی تکنولوژی بهره برداری نیروگاه
وزارت امور اقتصاد و دارایی مرکز مالیاتی اصفهان ترمي کاردانی  ناپیوسته مدیریت بازرگانی ، کاردانی  ناپیوسته حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی ، کاردانی ناپیوسته حسابداری  گرایش مالیاتی ، کاردانی حسابداری گرایش حسابرسی ، کاردانی حرفه ای حسابداری –حسابداری مالیاتی ، کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری حسابرسی ، کاردانی حرفه ای حقوق- حقوق ثبتی ، کارشناسی ناپیوسته حسابداری ، کارشناسی  ناپیوسته حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی ، کارشناسی حرفه ای حسابداری –حسابداری مالیاتی ، کارشناسی حرفه ای حسابداری –حسابرسی ، کارشناسی حرفه ای حقوق –حقوق ثبتی  
پودماني    
مركز  بانك ملت ترمي كارداني حرفه اي امور بانكي، كارداني حرفه اي امور بيمه، كارداني حرفه اي امور بورس مديريت امور شعب(پيوسته)  
پودماني    
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مركز بهزیستی استان اصفهان ترمي تربیت مربی مراکز پیش از دبستان، مدد کاری اجتماعی  ، کاردانی حرفه ای مددکاری اورژانس اجتماعی ، کاردانی حرفه ای تربیت مربی پیش دبستانی ، کاردانی حرفه ای مددکاری اجتماعی گرایش مددکاری خانواده ، کاردانی حرفه ای مددکاری اجتماعی گرایش مددکاری کودک آسیب شناسی اجتماعی گرایش پیشگیری از اعتیاد ، اصلاح وتربیت ، کارشناسی حرفه ای آسیب شناسی اجتماعی گرایش پیشگیری از اعتیاد ، کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی گرایش کودک ، کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی گرایش مرکز اورژانس اجتماعی ، کارشناسی حرفه ای تربیت مربی پیش دبستانی  
پودماني اصلاح وتربیت ، امور فرهنگی ،  روابط عمومی ، تربیت مربی مراکز پیش از دبستان ، کاردانی حرفه ای اصلاح وتربیت ، کاردانی  حرفه ای  تربیت مربی پیش دبستانی ، کاردانی حرفه ای تربیت مربی مهدکودک ، کاردانی  حرفه ای مددکاری اجتماعی گرایش اورژانس اجتماعی ، کاردانی حرفه ای مددکاری اجتماعی گرایش مددکاری خانواده ، کاردانی حرفه ای مددکاری اجتماعی گرایش مددکاری کودک کارشناسی حرفه ای تربیت مربی پیش دبستانی ، کارشناسی حرفه ای مربی مراکز پیش از دبستان ، کارشناسی  حرفه ای مددکاری اجتماعی گرایش مراکز اورژانس اجتماعی ،
مرکز فنی و حرفه ی مهارتهای تخصصی اصفهان ترمي      
پودماني کاردانی فنی برق – تاسيسات الكتريكي ساختمان، کاردانی فنی مكانيك – تاسيسات مكانيكي ساختمان، کاردانی فنی مكانيك – تعميرات ماشین‌آلات صنعتی، کاردانی فنی مكانيك – ماشین‌افزار، کاردانی فنی مكانيك خودرو  
مرکز فنی و  حرفه ی اصفهان ترمي کاردانی فنی متالورژي – ريخته‌گري، كارداني فني ابزار دقيق    
پودماني برق (گرایش الکترونیک و ابزار دقیق)، ریخته گری (گرایش ذوب) ، کاردانی حرفه ای طراحي لباس، کاردانی فنی ابزار دقيق، کاردانی فنی جوشكاری، کاردانی فنی صنايع نساجي – ریسندگی، کاردانی فنی متالورژي – ريخته‌گري  
مرکز فنی و  حرفه ی کاشان ترمي      
پودماني کاردانی جوشکاری،کاردانی برق صنعتی، کاردانی برق-الکترونیک و ابزار  دقیق، کاردانی ماشین ابزار ،کاردان فنی مکانیک خودرو، کاردان فنی ماشین ابزار ،کاردان فنی ابزار دقیق،کاردان فنی برق صنعتی،کاردان فنی جوشکاری،کاردان فنی ماشین ابزار-کاردان فنی برق صنعتی-کاردان فنی مکانیک خودرو-  
خانه كارگر جمهوری اسلامی ایران مركز  خانه‌كارگر شماره23 ترمي نقشه کشی عمومی گرایش نقشه کشی و طراحی صنعتی ، ماشین ابزار ، تعمیرات مکانیکی    
پودماني نقشه کشی صنعتی ، ماشین ابزار ، تعمیرات مکانیکی مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید گرایش ماشین ابزار
خانه کارگر واحد17 کاشان ترمي مکانیک صنایع گرایش تاسیسات عمومی صنایع ، ماشین افزار ، حسابداری گرایش مالی ، مکانیک خودرو-مکانیک خودرو ،  کاردان فنی مکانیک-ماشین ابزار ، کاردان فنی مکانیک –مکانیک تاسیسات صنعتی ، کاردان فنی نرم افزار –برنامه سازی کامپیوتر،کاردان فنی حسابداری-حسابداری مالی مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید-ماشین ابزار، حسابداری گرایش مالی، مهندسي فناوري مکانیک-ماشین ابزار ، کارشناسی حرفه ای حسابداری –حسابداری مالی  
پودماني سخت افزار کامپیوتر، نقشه کشی صنعتی ، ماشین ابزار ، تعمیرات مکانیکی ، تکنولوژی کنترل ،  فناوری اطلاعات و ارتباطات ،خدمات مشاوره حقوقی صنوف ، حسابداری گرایش مالی ، کاران حرفه ای حسابداری مالی ، کاردان حرفه ای خدمات مشاوره حقوقی اصناف ،کاردان حرفه ای امور حقوقی شورای حل اختلاف ،  کاردان فنی اینترنت و شبکه های گسترده، کاردان فنی برنامه سازی کامپیوتر، کاردان فنی تعمیرات ماشین آلات صنعتی،کاردان فنی ماشین ابزار،کاردان فنی کنترل مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو ، مهندسی فناوری مکانیک خودرو ، مهندسی تکنولوژی سیستمهای سخت افزاری رایانه ، مهندسی فناوری سیستمهای سخت افزاری رایانه ،
وزارت راه و شهرسازي مركز  هواشناسي و علوم جو ترمي   مهندسی تکنولوژی هواشناسی  
پودماني    
جامعه اسلامی کارگران مركز آموزش جامعه اسلامي كارگران اصفهان ترمي الكترونيك-الكترونيك عمومي(پيوسته)، نقشه كشي عمومي_نقشه كشي وطراحي صنعتي(پيوسته)، حسابداري گرايش صنعتي، فناوری اطلاعات و ارتباطات، برق صنعتي،كارداني حرفه اي حسابداري –حسابداري صنعتي-كارداني فني فناوري اطلاعات –اينترنت وشبكه هاي گسترده- كارداني فني شبكه هاي كامپيوتري-كارداني فني برق _برق صنعتي كارشناسي حرفه اي حسابداري –حسابداري خدمات وتوليدات صنعتي  
پودماني بازاريابي،تكنولو‍ژي كنترل،حسابداري گرايش مالي،فناوري اطلاعات وارتباطات، نساجي گرايش ريسندگي،نقشه كشي صنعتي،كارداني حرفه اي بازاريابي،كارداني حرفه اي حسابداري-حسابداري مالي،كارداني فني فناوري اطلاعات –اينترنت وشبكه هاي كسترده-كارداني فني كنترل،كارداني فني نرم افزار-برنامه سازي كامپيوتر،كاردان فني نقشه كشي صنعتي،  حسابداری گرايش مالی،مهندسي تكنولوژ‍ي شبكه هاي كامپيوتري   گرايش طراحي و پياده سازي،مهندسي تكنولو‍‍‍‍ژي كنترل _ ابزار دقيق، كارشناسي حرفه اي حسابداري -حسابداري مالي ،مهندسي فناوري شبكه هاي كامپيوتري،مهندسي فناوري كنترل _ابزار دقيق
وزارت کشور مرکز شهرداری های استان اصفهان ترمي کاردانی شهرسازی،کاردان فنی شهرسازی ،کاردان فنی عمران امور پیمان ها،کاردان حرفه ای حقوق-خدمات قضایی کارشناسی آتش نشانی و خدمات ایمنی (پیشگیری و ایمنی در برابر حریق و حوادث)  
پودماني کاردانی  پودمانی حقوق قضایی(علوم ثبتی)، کاردانی پودمانی فناوری اطلاعات و ارتباطات (خدمات رایانه ای در شهرداری)،کاردانی پودمانی خدمات قضایی، کاردانی پودمانی آتش نشانی و خدمات ایمنی، (ایمنی و حفاظت ساختمان های بلند)، کاردانی پودمانی حسابداری (مالی)، کاردانی ناپیوسته پودمانی فناوری اطلاعات و ارتباطات (خدمات رایانه ای در شهرداری)، کاردانی پودمانی آتش نشانی و خدمات ایمنی (اطفای حریق) ، کاردانی پودمانی روابط عمومی، کاردان حرفه ای اطفا حریق شهری، کاردان حرفه ای حسابداری  مالی، کاردان حرفه ای روابط عمومی،کاردان حرفه ای حقوق ثبتی، کاردان فنی شهرسازی، کاردان فنی معماری شهری کارشناسی حقوق قضایی(علوم ثبتی)، کارشناسی ناپیوسته پودمانی مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات (خدمات رایانه ای در شهرداری)، کارشناسی حرفه ای حقوق ثبتی،کارشناسی حرفه ای مدیریت و فرماندهی عملیات در حریق وحوادث مهندسی  فناوری اطلاعات (IT) (خدمات رایانه ای در شهرداری)

 

شهرداری مهاباد ترمي كارداني فني توليدات زراعي، کاردانی حرفه ای حقوق – حقوق ثبتي    
پودماني تولید و بهره برداري گیاهان دارویی و معطر، حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی،تکنولوژی آموزشی،حسابداری گرايش  مالی، حسابداری گرایش خدمات عمومی، کاردانی حرفه ای تكنولوژي آموزشي، کاردانی حرفه ای‌حسابداری – حسابداری مالی، کاردانی حرفه ای حقوق – حقوق ثبتي حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی

 

قوه قضائیه مرکز اداره کل زندانها ترمي اصلاح و تربیت، مددکاری اجتماعی،كارداني حرفه اي اصلاح و تربيت، کاردانی حرفه ای مددكاري اجتماعي – مددكاري خانواده اصلاح و تربیت،كارشناسي حرفه‌اي مددكاري قضايي، كارشناسي حرفه‌اي اصلاح و تربيت  
پودماني    
مرکز آموزش بعثت 6 ترمي      
پودماني مدیریت خانواده(غیر حضوری)  
دادگستري کل استان اصفهان ترمي      
پودماني خدمات قضايي ،  دستيار قضايي

کاردان حرفه‌اي خدمات قضايي، کاردان حرفه اي دستياري قضايي

كارشناسي حرفه‌اي حقوق ـ گرايش ارشاد در امور کيفري
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران انصارالمهدي(عج) ترمي امداد و سوانح —-  
پودماني کاردانی پودمانی خدمات قضایی، کاردانی پودمانی اصلاح و تربیت، کاردانی پودمانی راهنمای آموزشی، کاردانی پودمانی IT، کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی، کاردانی حرفه ای اصلاح و تربیت کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور کیفری
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پست ترمي      
پودماني خدمات پستی  
جمعیت هلال احمر

جمهوری اسلامی

هلال احمر ترمي امداد سوانح، آتش نشانی و خدمات ايمنی (گرايش نجات)، کاردانی حرفه ای امداد و نجات شهري، كارداني حرفه‌اي امداد سوانح مدیریت امداد در سوانح گرایش سوانح طبیعی، كارشناسي حرفه‌اي مديريت امداد سوانح طبيعي  
پودماني آتش نشانی و خدمات ايمنی با گرايش نجات، امداد وسوانح مدیریت امداد در سوانح گرایش سوانح طبیعی
سپاه پاسداران امام حسین(ع) ترمي      
پودماني سخت افزار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و ارتباطات ، تربیت مربی قرآن کریم ، مروج سیاسی  
بنیاد شهید و امور ایثارگران مرکز  بنیاد شهید و امور ایثارگران صفهان ترمي      
پودماني کاردانی حرفه ای مددکاری خانواده،کاردانی حرفه ای امور فرهنگی،كارداني حرفه اي مددكاري اجتماعي – مددکاری خانواده  

: اهم مقررات آموزشي و نحوه ثبت اطلاعات در سامانه آموزش (ويژه دانشجويان مركز علمي – كاربردي)

اهم مقررات آموزشي

ثبت نام و انتخاب واحد

* دانشجو موظف است در مهلت هايي كه توسط دانشگاه اعلام مي شود، براي ثبت نام و انتخاب واحد به مركز آموزشي مراجعه نمايد. عدم مراجعه براي نام نويسي، انصراف از تحصيل تلقي خواهد شد.

سال تحصيلي

* هر سال تحصيلي مركب از دو نيم سال تحصيلي و در صورت لزوم يك دوره تابستاني است. هر نيم سال تحصيلي شامل 16 هفته و هر دوره تابستاني شامل 6 هفته آموزش است.

تعداد واحدها در هر نيم سال تحصيلي

* هر دانشجو مي تواند در هر نيم سال تحصيلي حداقل 14 و حداكثر 20 واحد درسي را انتخاب نمايد.

* در آخرين نيم سال تحصيلي، دانشجو از رعايت شرط انتخاب حداقل 14 واحد معاف است.

* اگر ميانگين نمرات دانشجو در يك نيم سال حداقل 17 باشد، مي تواند در صورت ارائه دروس و با نظر مركز آموزش در نيم سال بعد حداكثر تا 24 واحد درسي را انتخاب نمايد.

* در مواردي كه دانشجو براي فراغت از تحصيل، حداكثر 24 واحد باقي مانده داشته باشد، مي تواند تمامي واحدهاي باقي مانده را در يك نيم سال انتخاب نمايد.

* تعداد واحدهاي انتخابي در دوره تابستاني حداكثر 6 واحد درسي است ولي چنانچه حداكثر تعداد واحدهاي باقي مانده دانشجو 8 واحد درسي باشد، مي تواند واحدهاي مذكور را در دوره تابستاني انتخاب نمايد.

* دروس قابل ارائه در نيم سال تابستاني عبارتند از : دروس عمومي، پروژه و كارآموزي.

حذف و اضافه

* دانشجو مي تواند در هر نيم سال تحصيلي، فقط در مهلتي كمتر از دو هفته پس از شروع نيم سال تحصيلي و در مهلت تعيين شده توسط دانشگاه، حداكثر دو درس ديگر انتخاب يا دو درس انتخابي خود را حذف نمايد، مشروط بر آنكه تعداد واحدهاي انتخابي وي از حد مقرر تجاوز نكند.

حضور در جلسات درس و امتحانات

* اگر دانشجو در درسي بيش از 3 جلسه از 16 جلسه و يا در جلسه امتحانات پايان نيم سال غيبت داشته باشد، آن درس با تشخيص شوراي آموزشي مركز، حذف مي شود.

* در صورتي كه به تشخيص شوراي آموزشي مركز غيبت دانشجو موجه باشد، آن درس حذف مي شود و تقاضاي امتحان مجدد فقط مختص دانشجوياني مي باشد كه در ايام امتحانات در حج تمتع باشند.

حداقل نمره قبولي

* در نظام ترمي حداقل نمره قبولي در هر درس 10 است. دانشجويي كه در هر يك از دروس مردود شود، در اولين فرصت، ملزم به تكرار آن است و نمرات كليه دروس اعم از قبولي و ردي در كارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه ميانگين منظور مي شود. تنها در صورتي نمره درس رد شده در كارنامه ثبت نمي شود كه دانشجو در ترم بعد آن درس را تكرار كرده و نمره بالاي 14 گرفته باشد.

مشروطي

* ميانگين نمرات دانشجو در هيچ نيم سال تحصيلي نبايد كمتر از 12 باشد، در غير اين صورت، نام نويسي دانشجو در نيم سال بعد، به صورت مشروط خواهد بود.

* دانشجويي كه به صورت مشروط نام نويسي مي نمايد، حق انتخاب بيش از 14 واحد درسي در آن نيم سال را ندارد.

* در صورتي كه ميانگين نمرات دانشجو در دوره هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته در دو نيم سال تحصيلي، كمتر از 12 باشد (دو بار مشروط شود)، در هر مرحله اي كه باشد از ادامه تحصيل محروم و اخراج قطعي مي گردد.

مرخصي تحصيلي

* دانشجو مي تواند در هر يك از دوره هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته حداكثر براي يك نيم سال از مرخصي تحصيلي استفاده نمايد.

* مدت مرخصي تحصيلي، جزو حداكثر مدت مجاز تحصيل دانشجو در هر دوره (5/2 سال) محسوب مي شود.

* دانشجويي كه از مرخصي تحصيلي استفاده مي نمايد، مي بايست شهريه ثابت آن نيم سال را به مركز آموزش پرداخت نمايد.

* دانشجويان متقاضي مي بايست درخواست خود را در موعد مقرر در سامانه جامع آموزشي دانشگاه ثبت نمايند.

* مرخصي تحصيلي در ترم اول ممنوع است.

انصراف از تحصيل

* ترك تحصيل بدون كسب اجازه از مركز آموزش محل تحصيل و يا عدم ثبت نام دانشجو در هر نيم سال تحصيلي بدون كسب اجازه از مركز آموزش محل تحصيل، انصراف از تحصيل محسوب مي شود و دانشجوي منصرف از تحصيل، حق ادامه تحصيل ندارد.

* در صورتي كه دانشجو، دو هفته بعد از تاريخ ثبت نام انصراف از تحصيل خود را اعلام نمايد، شهريه پرداختي (شهريه ثابت ، شهريه متغير و حق نظارت) قابل بازگشت نيست؛ ولي چنانچه تاريخ انصراف قبل از زمان مذكور باشد، فقط شهريه متغير بازپرداخت مي مي گردد. (شهريه ثابت و حق نظارت غيرقابل برگشت است.)

* دانشجوي منصرف از تحصيل موظف است به كليه تعهداتي كه در دوران تحصيل سپرده است، عمل كند.

* دانشجوي منصرف از تحصيل موظف است درخواست خود را در موعد مقرر در سامانه جامع آموزشي دانشگاه ثبت نمايد. در غير اين صورت اجازه ادامه تحصيل و ثبت نام در هيچ مركز دانشگاهي ديگري را نخواهد داشت .

انتقال

* انتقال دانشجو در