اطلایع سازمان سنجش در خصوص منابع آزمون دکتری ۹۵

 اطلایع سازمان سنجش در خصوص منابع آزمون دکتری ۹۵

ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﻛﺸﻮر ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ اﻃﻼع ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﺛﺒﺖﻧـﺎم و ﺷـﺮﻛﺖ در آزﻣـﻮن ورودی دوره دﻛﺘـﺮی (Ph.D) ﺳـﺎل ۱۳۹۵ ﻣﻲ رﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﭘﺬﻳﺮش داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺮاﺳﺎس آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ آزﻣﻮن ورودی دﻛﺘﺮی (Ph.D) ﻣﺼـﻮب ۹۴/۲/۱ و ﻣﺼـﻮﺑﺎت ﺷـﻮرای ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ رﻳـﺰی و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮﭘﺬﻳﺮش داﻧﺸﺠﻮ در ﻣﻘﻄﻊ دﻛﺘﺮی داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ، ﻛﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﭘـﺬﻳﺮش در اﻳﻦ آزﻣﻮن ﺑﻪ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﮔﺮدد:

ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻨﺠﺶ ﻋﻠﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن از ﻃﺮﻳﻖ آزﻣﻮن ﺳﺮاﺳﺮی ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﻛﺸـﻮر ﺑﺮﮔـﺰار ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﭘﺬﻳﺮﻧﺪه داﻧﺸﺠﻮ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد و ﺷﺎﻣﻞ: اﻟﻒ) اﻣﺘﻴﺎز ﭘﮋوﻫﺸﻲ، ب) اﻣﺘﻴـﺎز آﻣﻮزﺷـﻲ و ج) اﻣﺘﻴـﺎز آزﻣﻮن ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻳﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ در دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎ و اﻃﻼﻋﻴﻪ ﻫﺎی ﺑﻌﺪی اﻃﻼعرﺳﺎﻧﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺿﻤﻨﺎً ﺑﺮاﺳﺎس آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ و ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮرای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﭘﺬﻳﺮش داﻧﺸﺠﻮ در ﻣﻘﻄﻊ دﻛﺘﺮی (Ph.D) داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮر:

۱-  آزﻣﻮن ﺳﻨﺠﺶ ﻋﻠﻤﻲ داوﻃﻠﺒﺎن ورود ﺑﻪ دوره دﻛﺘﺮی دو ﺑﺎر در ﺳﺎل در ﻣﺎهﻫﺎی آﺑﺎن و اﺳﻔﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﻛﺸﻮر ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻲﮔﺮدد.

۲- ﻣﺪت اﻋﺘﺒﺎر ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻋﻠﻤﻲ ﺻﺎدره ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﻛﺸﻮر دو ﺳﺎل ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﮔﺮدد.

۳- ﺗﻌﺪاد دروس آزﻣﻮن اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﻪ ﺑﺨﺸﻲ از آزﻣﻮن ﺳﻨﺠﺶ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ۳ درس ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

۴- ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﺎده ۵ آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ، آزﻣﻮن ﺳﻨﺠﺶ ﻋﻠﻤﻲ در ۳ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﺿﺮاﻳﺐ ﺑﺼﻮرت زﻳﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻲﮔﺮدد.

اﻟﻒ) آزﻣﻮن زﺑﺎن ﻋﻤﻮﻣﻲ                             ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ (۱)

ب) آزﻣﻮن اﺳﺘﻌﺪاد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ                        ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ (۱)

ج) آزﻣﻮن اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﻤﺘﺮاز (دروس اﻣﺘﺤﺎﻧﻲ)    ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ (۴)

۵-  ﭘﺬﻳﺮش ﺑﺮای ﻛﻠﻴﻪ دوره ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ: روزاﻧﻪ، ﻧﻮﺑﺖ دوم (ﺷﺒﺎﻧﻪ)، ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺤﻮر، ﭘﺮدﻳﺲ ﻫﺎی ﺧﻮدﮔﺮدان، ﭘﻴﺎم ﻧﻮر، دوره ﻫﺎی وﻳـﮋه ﻃـﻼب و… از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻦ آزﻣﻮن و ﺑﺮاﺳﺎس آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ و ﺷﻴﻮه ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑـﻮط ﺻـﻮرت ﺧﻮاﻫـﺪ ﮔﺮﻓـﺖ و ﻛﻠﻴـﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿـﻴﺎن ورود ﺑـﻪ دوره دﻛﺘـﺮی (Ph.D) و دﺳﺘﻴﺎری داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﺳﺎل ۱۳۹۵ ﻻزم اﺳﺖ در اﻳﻦ آزﻣﻮن ﺛﺒﺖﻧﺎم و ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

آینده شغلی و بازار کار رشته حسابداری در ایران

آینده شغلی و بازار کار رشته حسابداری در ایران

به نظر می‌رسد فارغ‌التحصیلان دوره‌های تحصیلات تکمیلی این رشته، آمادگی و پختگی بیشتری برای حضور در بازار کار دارند.
فرصت‌های شغلی یک حسابدار بسیار گسترده است و از پایین‌ترین سطح تا بالاترین سطح را در بر می‌گیرد. با وجود این که در دانشگاههای مختلف کشور اعم از دولتی ، غیرانتفاعی و آزاد، دانشجویان بسیاری در رشته حسابداری تحصیل می‌کنند، اما تعداد فارغ‌التحصیلان بیکار این رشته از سایر رشته‌ها کمتر است. چون از یک موسسه کوچک گرفته تا بزرگترین کارخانه‌های کشور حداقل برای تهیه اظهارنامه مالیاتی به حسابدار نیازمند هستند.
همچنین دانش حسابداری در بخش مالیات کاربرد وسیعی دارد. چون محاسبه سود به یاری حسابداری امکان‌پذیر است و تعیین مقدار سود نیز مبنای محاسبه مالیات شرکتها اعم از دولتی و خصوصی می‌باشد.
فارغ‌التحصیلان این رشته پس از اتمام تحصیل می‌توانند در سطوح مختلف و شاخه‌های متفاوت عهده‌دار انجام امور مالی گردند که شرح آن چنین است:

حسابداری:
فارغ‌التحصیلان می‌توانند در کلیه مؤسسات و واحدهای تجاری، اعم از دولتی یا خصوصی به عنوان حسابدار در شاخه‌های زیر مشغول کار شوند.
حسابداری مالی: در کلیه شرکتها و مؤسسات تجاری و غیرانتفاعی.
حسابداری صنعتی : در کلیه واحدهای صنعتی و شرکتهای تولیدی.
حسابداری دولتی : در کلیه سازمانها و ادارات دولتی به عنوان حسابدار یا عامل ذی حساب.
حسابداری مالیاتی : در ادارات دارایی.
حسابداری بیمه : در مؤسسات بیمه .
حسابداری بانکها : در شعبه‌ها و سرپرستی بانکها .

همچنین حسابداران پس از مدتی اشتغال به کار حسابداری می‌توانند در سمت مدیریت مالی واحدهای تجاری ، ایفای نقش نمایند.
حسابرسی :
فارغ‌التحصیلان رشته حسابداری قادرند با توجه به شاخه‌های حسابداری در حرفه حسابرسی شاغل شوند. شاغلان حرفه حسابرسی در یک تقسیم‌بندی کلی به دو گروه اصلی تفکیک می‌شوند :
حسابرسان داخلی : این گروه از حسابرسان ، کارمند واحد مورد رسیدگی هستند، و در واقع رابط میان هیأت مدیره و شرکت بوده و گزارش رسیدگی خود را به طور هفتگی ، ماهانه یا سالانه به مدیرعامل و هیأت مدیره ارائه می‌دهند . این گروه از حسابرسان عملیات داخل واحد تجاری را رسیدگی می‌کنند.
حسابرسان مستقل: این گروه از حسابرسان، افرادی هستند که در مؤسسات حسابرسی مشغول به کار هستند و بر اساس قرارداد میان شرکتها یا سازمانها با این مؤسسات، عملیات حسابداری و مالی واحد تجاری را بر اساس اصول و موازین حسابداری مورد رسیدگی قرار می‌دهند و گزارش خود را به مجمع عمومی صاحبان سهام ارائه می‌کنند. در واقع حسابرسان مستقل، رابط میان صاحبان شرکت و هیأت مدیره شرکت می‌باشند.
در حال حاضر در ایران ، سازمان حسابرسی به عنوان یک سازمان دولتی ، بزرگترین مؤسسه حسابرسی است و در کنار آن سایر موسسات حسابرسی دولتی و خصوصی مشغول فعالیت می‌باشند.
وضعیت نیاز کشور به این رشته در حال حاضر
آموزش حسابداران و شرکت مؤثر آنها در فراهم‌آوری اطلاعات مالی دقیق و قابل اعتماد و تجزیه و تحلیل این اطلاعات برای توسعه پایدار در کشور در حال توسعه‌ای مانند ایران اهمیت فراوانی دارد. چرا که وجود اطلاعات دقیق، اعتماد برانگیز، بموقع و مربوط به فعالیت‌های اقتصادی، نه تنها لازم بلکه حیاتی است. علاوه بر این اطلاعات مالی حاصل از فعالیت‌های اقتصادی که بوسیله نظام‌های حسابداری گزارش می‌شود، می‌تواند از انحراف مسیر پیش‌بینی شده ، اتلاف منابع اقتصادی و اخلال در برنامه‌های توسعه اقتصادی جلوگیری کند.
فارغ‌التحصیلان توانمند این رشته مشکلی در زمینه کار ندارند ؛ چون هر فرد سرمایه‌گذار و هر مؤسسه اعتباری برای سرمایه‌گذاری یا اعتبار دادن به حسابدار نیاز دارد.

ظرفیت پذیرش دانشگاههای در آزمون دکتری نیمه متمرکز سال 1394

 ظرفیت  پذیرش  دانشگاههای در آزمون دکتری نیمه متمرکز سال 1394
گرایشهای مختلف رشته های مدیریت، کارآفرینی، مالی، آینده پژوهی
، مدیریت آموزشی، مدیریت قراردادهای بین الملل نفت و گاز، مدیریت ورزشی و حسابداری

مدیریت

 

دوره نام دانشگاه نام رشته نام گرایش ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات
روزانه دانشگاه اصفهان مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی 3
روزانه دانشگاه تهران مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی 3 محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی 3
روزانه دانشگاه شهیدبهشتی – تهران مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی 5
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی 4
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی 1 پژوهش محور
روزانه دانشگاه تهران مدیریت بازرگانی مدیریت سیاست گذاری بازرگانی 3 محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت بازرگانی مدیریت سیاست گذاری بازرگانی 3
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت بازرگانی مدیریت سیاست گذاری بازرگانی 1 پژوهش محور
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت بازرگانی مدیریت سیاست گذاری بازرگانی 4
روزانه دانشگاه اصفهان مدیریت بازرگانی رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی 4
روزانه دانشگاه تهران مدیریت بازرگانی رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی 3 محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت بازرگانی رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی 1 پژوهش محور
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت بازرگانی رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی 4
روزانه دانشگاه امام صادق (ع) مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی 3
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی 3
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی 1 پژوهش محور
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی 4
روزانه دانشگاه تهران مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 3 محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت مدیریت منابع انسانی 3 پذیرش با عنوان مدیریت – مدیریت منابع انسانی
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 1 پژوهش محور
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 4
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت دولتی مدیریت تطبیقی و توسعه 4
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت دولتی مدیریت تطبیقی و توسعه 1 پژوهش محور
روزانه دانشگاه تهران مدیریت فناوری اطلاعات کسب وکار هوشمند 4 محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت فناوری اطلاعات مدیریت خدمات و توسعه فناوری 1 پژوهش محور
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت فناوری اطلاعات مدیریت خدمات و توسعه فناوری 5
روزانه دانشگاه تهران مدیریت مدیریت سیاست گذاری بخش عمومی 3 محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت مدیریت رفتاری 3
روزانه دانشگاه خوارزمی – تهران مدیریت مدیریت رفتاری 6 محل تحصیل تهران
روزانه دانشگاه سیستان وبلوچستان – زاهدان مدیریت مدیریت رفتاری 2
روزانه دانشگاه لرستان – خرم آباد مدیریت مدیریت رفتاری 3
روزانه دانشگاه خوارزمی – تهران مدیریت مدیریت منابع انسانی 6 محل تحصیل تهران
روزانه دانشگاه سیستان وبلوچستان – زاهدان مدیریت مدیریت منابع انسانی 2
روزانه دانشگاه لرستان – خرم آباد مدیریت مدیریت منابع انسانی 3
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت مدیریت سیستم ها 3
روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع)- تهران مدیریت مدیریت سیستم ها 5 شرایط در دفترچه انتخاب رشته- فقط مرد
روزانه دانشگاه شهیدبهشتی – تهران مدیریت مدیریت سیستم ها 4
روزانه دانشگاه شیراز مدیریت مدیریت سیستم ها 3
روزانه دانشگاه صنعتی شریف – تهران مدیریت مدیریت سیستم ها 5
روزانه دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران مدیریت مدیریت بازاریابی بین الملل 4 فقط زن
روزانه دانشگاه اصفهان مدیریت مدیریت تولید و عملیات 2
روزانه دانشگاه تهران مدیریت مدیریت تولید و عملیات 4 محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت مدیریت تولید و عملیات 3
روزانه دانشگاه خلیج فارس – بوشهر مدیریت مدیریت تولید و عملیات 2
روزانه دانشگاه سمنان مدیریت مدیریت تولید و عملیات 2
روزانه دانشگاه شهیدبهشتی – تهران مدیریت مدیریت تولید و عملیات 4
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت مدیریت تولید و عملیات 5
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت مدیریت تولید و عملیات 1 پژوهش محور
روزانه دانشگاه مازندران – بابلسر مدیریت مدیریت تولید و عملیات 3
روزانه دانشگاه یزد مدیریت مدیریت تولید و عملیات 3
روزانه دانشگاه اصفهان مدیریت تحقیق درعملیات 2
روزانه دانشگاه تربیت مدرس مدیریت تحقیق درعملیات 3
روزانه دانشگاه تهران مدیریت تحقیق درعملیات 4 محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت تحقیق درعملیات 3
روزانه دانشگاه خلیج فارس – بوشهر مدیریت تحقیق درعملیات 2
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد مدیریت تحقیق درعملیات 2
روزانه دانشگاه یزد مدیریت تحقیق درعملیات 3
روزانه دانشگاه امام صادق (ع) مدیریت مدیریت مالی 3
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت مدیریت مالی 3
روزانه دانشگاه شهیدبهشتی – تهران مدیریت مدیریت مالی 4
روزانه دانشگاه یزد مدیریت مدیریت مالی 3
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت رسانه ای 3
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی – تهران گردشگری 1 پژوهش محور
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی – تهران گردشگری 5
روزانه دانشگاه تهران مدیریت تکنولوژی مدیریت نوآوری 4 محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت تکنولوژی مدیریت نوآوری 3
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت تکنولوژی مدیریت تحقیق و توسعه 3
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت تکنولوژی مدیریت تحقیق و توسعه 1 پژوهش محور
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت تکنولوژی مدیریت تحقیق و توسعه 5
روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران مدیریت تکنولوژی مدیریت انتقال تکنولوژی 2 محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
روزانه دانشگاه تربیت مدرس سیاست گذاری علم و فناوری 3
روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران سیاست گذاری علم و فناوری 2 محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
روزانه دانشگاه مازندران – بابلسر سیاست گذاری علم و فناوری 4
روزانه مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور سیاست گذاری علم و فناوری 2 پژوهش محور
روزانه دانشگاه تهران حرفه ای مدیریت تصمیم گیری و سیاست گذاری 4 محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران حرفه ای مدیریت تصمیم گیری و سیاست گذاری 5 عنوان مدرک دکترای تخصصی نمی باشد – محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران مدیریت سازمان های دولتی ایران سیاستگذاری دولتی (خط مشی گذاری عمومی) 2 محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
روزانه دانشگاه علوم انتظامی امین – نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مدیریت پیشگیری از جرم 5 شرایط در دفترچه انتخاب رشته- فقط مرد
روزانه دانشگاه تهران مدیریت توسعه 3 محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
نوبت دوم دانشگاه اصفهان مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی 2
نوبت دوم دانشگاه تهران مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی 2 محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی 2
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت بازرگانی مدیریت سیاست گذاری بازرگانی 2
نوبت دوم دانشگاه تهران مدیریت بازرگانی مدیریت سیاست گذاری بازرگانی 2 محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
نوبت دوم دانشگاه اصفهان مدیریت بازرگانی رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی 3
نوبت دوم دانشگاه تهران مدیریت بازرگانی رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی 2 محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی 2
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت مدیریت منابع انسانی 2 پذیرش با عنوان مدیریت – مدیریت منابع انسانی
نوبت دوم دانشگاه تهران مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 2 محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
نوبت دوم دانشگاه تهران مدیریت فناوری اطلاعات کسب وکار هوشمند 2 محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
نوبت دوم دانشگاه تهران مدیریت مدیریت سیاست گذاری بخش عمومی 2 محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت مدیریت رفتاری 2
نوبت دوم دانشگاه سیستان وبلوچستان – زاهدان مدیریت مدیریت رفتاری 1
نوبت دوم دانشگاه سیستان وبلوچستان – زاهدان مدیریت مدیریت منابع انسانی 1
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت مدیریت سیستم ها 2
نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران)- تهران مدیریت مدیریت بازاریابی بین الملل 3 فقط زن
نوبت دوم دانشگاه تهران مدیریت مدیریت تولید وعملیات 2 محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت مدیریت تولید وعملیات 2
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت تحقیق درعملیات 2
نوبت دوم دانشگاه تهران مدیریت تحقیق درعملیات 2 محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد مدیریت تحقیق درعملیات 2
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت مدیریت مالی 2
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت رسانه ای 2
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت تکنولوژی مدیریت نوآوری 2
نوبت دوم دانشگاه تهران مدیریت تکنولوژی مدیریت نوآوری 2 محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت تکنولوژی مدیریت تحقیق و توسعه 2
نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس سیاست گذاری علم و فناوری 1
نوبت دوم دانشگاه تهران حرفه ای مدیریت تصمیم گیری و سیاست گذاری 2 محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
نوبت دوم دانشگاه تهران مدیریت توسعه 2 محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز تحصیلات تکمیلی تهران مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی 3
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز تحصیلات تکمیلی تهران مدیریت بازرگانی مدیریت سیاست گذاری بازرگانی 3
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز تحصیلات تکمیلی تهران مدیریت بازرگانی رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی 3
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز تحصیلات تکمیلی تهران مدیریت دولتی رفتار سازمانی 5
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز تحصیلات تکمیلی تهران مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 5
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ – تهران گردشگری 5 پذیرش با عنوان مدیریت گردشگری
پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی 3
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج) مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی 3
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان کیش) مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی 7
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی 4 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان کیش) مدیریت بازرگانی مدیریت سیاست گذاری بازرگانی 7
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج) مدیریت بازرگانی مدیریت سیاست گذاری بازرگانی 5
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت بازرگانی مدیریت سیاست گذاری بازرگانی 4 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان مدیریت بازرگانی رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی 4
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت بازرگانی رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی 4 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج) مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی 3
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان کیش) مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی 7
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی 4 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج) مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 3
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 4 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت دولتی مدیریت تطبیقی و توسعه 4 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت فناوری اطلاعات مدیریت خدمات و توسعه فناوری 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان کیش) مدیریت مدیریت سیاست گذاری بخش عمومی 7
پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی – تهران مدیریت مدیریت رفتاری 6 محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی – تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در کرج) مدیریت مدیریت رفتاری 5
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج) مدیریت مدیریت منابع انسانی 3
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان کیش) مدیریت مدیریت منابع انسانی 7
پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی – تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در کرج) مدیریت مدیریت منابع انسانی 5
پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی – تهران مدیریت مدیریت منابع انسانی 6 محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج) مدیریت مدیریت تولید وعملیات 2
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان کیش) مدیریت مدیریت تولید وعملیات 7
پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی – تهران مدیریت مدیریت تولید وعملیات 4 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت مدیریت تولید وعملیات 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه یزد مدیریت مدیریت تولید وعملیات 3
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان کیش) مدیریت تحقیق درعملیات 7
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج) مدیریت تحقیق درعملیات 2
پردیس خودگردان دانشگاه یزد مدیریت تحقیق درعملیات 3
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج) مدیریت مدیریت مالی 3
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان کیش) مدیریت مدیریت مالی 7
پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی – تهران مدیریت مدیریت مالی 4 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج) مدیریت رسانه ای 3
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان کیش) مدیریت رسانه ای 7
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی – تهران گردشگری 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج) مدیریت تکنولوژی مدیریت نوآوری 3
پردیس خودگردان دانشگاه علم وصنعت ایران – تهران مدیریت تکنولوژی مدیریت انتقال تکنولوژی 2
پردیس خودگردان دانشگاه علم وصنعت ایران – تهران حرفه ای مدیریت تصمیم گیری و سیاست گذاری 4 عنوان مدرک دکترای تخصصی نمی باشد – محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت

 

کارآفرینی

دوره نام دانشگاه ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات
روزانه دانشگاه تهران 7 محل تحصیل دانشکده کارآفرینی تهران
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) 3
روزانه دانشگاه رازی کرمانشاه 2
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) 2
نوبت دوم دانشگاه تهران 4 محل تحصیل دانشکده کارآفرینی تهران

 

آینده پژوهی

دوره نام دانشگاه ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات
روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)- قزوین 3
روزانه مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور 2 پژوهش محور
نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)- قزوین 3

 

مالی

دوره نام دانشگاه گرایش ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات
روزانه دانشگاه اصفهان مهندسی مالی 2
روزانه دانشگاه تهران بانکداری 3 محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
نوبت دوم دانشگاه تهران بانکداری 2 محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران

 

مدیریت آموزشی

دوره نام دانشگاه ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات
روزانه دانشگاه ارومیه 3
روزانه دانشگاه امام صادق (ع) 4 فقط زن – محل تحصیل پردیس خواهران دانشگاه امام صادق علیه السلام
روزانه دانشگاه بوعلی سینا – همدان 2
روزانه دانشگاه تهران 2 محل تحصیل دانشکده روانشناسی تهران
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) 3
روزانه دانشگاه خوارزمی – تهران 6 محل تحصیل تهران
روزانه دانشگاه سمنان 2
روزانه دانشگاه شهیدبهشتی – تهران 4
روزانه دانشگاه شیراز 5
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی – تهران 1 پژوهش محور
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی – تهران 5
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد 3
روزانه دانشگاه کردستان – سنندج 3
نوبت دوم دانشگاه تهران 1 محل تحصیل دانشکده روانشناسی تهران
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) 2
نوبت دوم دانشگاه سمنان 1
نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد 2
پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی – تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در کرج) 5
پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی – تهران 6 محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
پردیس خودگردان دانشگاه شیراز 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی – تهران 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه

 

مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز

دوره نام دانشگاه ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات
روزانه دانشگاه امام صادق (ع) 5
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی – تهران 1 پژوهش محور
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی – تهران 5
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی – تهران 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه

حسابداری

دوره نام دانشگاه ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات
روزانه دانشگاه اصفهان 2
روزانه دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران 5 فقط زن
روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین 3
روزانه دانشگاه تربیت مدرس 4
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) 3
روزانه دانشگاه شهیدباهنر – کرمان 2
روزانه دانشگاه شهیدبهشتی – تهران 5
روزانه دانشگاه شیراز 4
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی – تهران 1 پژوهش محور
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی – تهران 5
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد 5
نوبت دوم دانشگاه اصفهان 2
نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران 2 فقط زن
نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین 3
نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس 1
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) 2
نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد 3
پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان 2
پردیس خودگردان دانشگاه تهران ( محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج) 2
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان کیش) 7
پردیس خودگردان دانشگاه شیراز 4 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی – تهران 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه

 

تربیت بدنی – مدیریت ورزشی

دوره نام دانشگاه گرایش ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) 3 پذیرش با عنوان مدیریت ورزشی بدون گرایش
روزانه دانشگاه شاهرود مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی 4
روزانه دانشگاه ارومیه مدیریت راهبردی در سازمان ها و رویدادهای ورزشی 4
روزانه دانشگاه بوعلی سینا – همدان مدیریت راهبردی در سازمان ها و رویدادهای ورزشی 2
روزانه دانشگاه تهران مدیریت راهبردی در سازمان ها و رویدادهای ورزشی 2 محل تحصیل دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی تهران
روزانه دانشگاه شهید چمران – اهواز مدیریت راهبردی در سازمان ها و رویدادهای ورزشی 4
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت راهبردی در سازمان ها و رویدادهای ورزشی 5
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت راهبردی در سازمان ها و رویدادهای ورزشی 1 پژوهش محور
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد مدیریت راهبردی در سازمان ها و رویدادهای ورزشی 2
روزانه دانشگاه گیلان – رشت مدیریت راهبردی در سازمان ها و رویدادهای ورزشی 4
روزانه دانشگاه تبریز مدیریت بازاریابی و رسانه ها در ورزش 1
روزانه دانشگاه تربیت مدرس مدیریت بازاریابی و رسانه ها در ورزش 3
روزانه دانشگاه  خوارزمی – تهران مدیریت بازاریابی و رسانه ها در ورزش 3 محل تحصیل تهران
روزانه دانشگاه رازی – کرمانشاه مدیریت بازاریابی و رسانه ها در ورزش 1
روزانه دانشگاه مازندران – بابلسر مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی 1
روزانه دانشگاه مازندران – بابلسر مدیریت راهبردی در سازمان ها و رویدادهای ورزشی 2
روزانه دانشگاه مازندران – بابلسر مدیریت بازاریابی و رسانه ها در ورزش 1
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) 2 پذیرش با عنوان مدیریت ورزشی بدون گرایش
نوبت دوم دانشگاه شاهرود مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی 2
نوبت دوم دانشگاه تهران مدیریت راهبردی در سازمان ها و رویدادهای ورزشی 2 محل تحصیل دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی تهران
نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد مدیریت راهبردی در سازمان ها و رویدادهای ورزشی 2
نوبت دوم دانشگاه گیلان – رشت مدیریت راهبردی در سازمان ها و رویدادهای ورزشی 4
نوبت دوم دانشگاه تبریز مدیریت بازاریابی و رسانه ها در ورزش 1
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز تحصیلات تکمیلی تهران مدیریت راهبردی در سازمان ها و رویدادهای ورزشی 3
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز تحصیلات تکمیلی تهران مدیریت بازاریابی و رسانه ها در ورزش 3
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال – آمل مدیریت راهبردی در سازمان ها و رویدادهای ورزشی 5
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان کیش) 7 پذیرش با عنوان مدیریت ورزشی بدون گرایش
پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه مدیریت راهبردی در سازمان ها و رویدادهای ورزشی 4 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج) 2 پذیرش با عنوان مدیریت ورزشی بدون گرایش
پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی – تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در کرج) مدیریت بازاریابی و رسانه ها در ورزش 3
پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی – تهران مدیریت بازاریابی و رسانه ها در ورزش 3 محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
پردیس خودگردان دانشگاه مازندران – بابلسر (محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه) مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی 1
پردیس خودگردان دانشگاه مازندران – بابلسر (محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه) مدیریت راهبردی در سازمان ها و رویدادهای ورزشی 2
پردیس خودگردان دانشگاه مازندران – بابلسر (محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه) مدیریت بازاریابی و رسانه ها در ورزش 1

معيارهاى بودجه‌بندى سرمايه‌اى

معيارهاى بودجه‌بندى سرمايه‌اى
 • دوره برگشت سرمایه
 • ارزش فعلی خالص
 • نرخ بازده

دوره برگشت سرمايه

          از ميان معيارهاى مربوط به بودجه‌بندى سرمايه‌اي، محاسبه و درک دوره برگشت از بقيه ساده‌تر است. ”دوره برگشت ـ payback“ مدت زمانى است که در آن مدت (برحسب سال) مجموع جريان‌هاى نقدى ورودى با مبلغ خالص سرمايه‌گذارى برابر مى‌شود؛ به‌عبارت ديگر دوره برگشت سرمايه مدت زمانى است که در آن طرح به نقطه سربه‌سر مى‌رسد.

محاسبه دوره برگشت سرمايه

          مدت زمانى‌که جريان‌هاى نقدى حاصل از سرمايه‌گذارى به‌صورت اقساط مساوى بازيافت مى‌شود دورهٔ برگشت سرمايه با تقسيم کردن خالص سرمايه‌گذارى طرح بر مقدار يک قسط (جريان نقدى يک سال) محاسبه مى‌شود.

تفسير دوره برگشت سرمايه

          دوره برگشت سرمايه نشان‌دهنده مدت زمانى است که از محل جريان‌هاى نقدى ورودي، مبلغ خالص سرمايه‌گذارى برگشت مى‌شود. اين معيار نشان‌دهنده سودآورى يک طرح سرمايه‌گذارى نيست؛ زيرا در اين روش به جريان‌هاى نقدى ورودى پس از دوره برگشت سرمايه توجهى نمى‌شود؛ به‌علاوه در فرآيند محاسبه دوره برگشت سرمايه مسئله ارزش زمانى پول موردتوجه قرار نمى‌گيرد.

نقاط‌قوت و ضعف دوره برگشت سرمايه

          دوره برگشت سرمايه نخستين معيار مالى است که مورد قبول همگان قرار گرفته است و همچنان کاربرد نسبتاً زيادى دارد، زيرا:

۱. به‌راحتى درک مى‌شود؛

۲. محاسبه آن آسان است؛

۳. به‌راحتى تفسيرپذير است؛

اين معيار دو ضعف عمده نيز دارد:            

          ۱. با اين معيار نمى‌توان سودآورى طرح‌هاى مختلف سرمايه‌گذارى را مقايسه کرد.

          ۲. در محاسبه اين معيار، ارزش زمانى پول به حساب نمى‌آيد.

          اگر مبناى قضاوت براى رد يا قبول طرح‌هاى مختلف سرمايه‌گذارى مدت دوره برگشت سرمايه باشد، استفاده از اين معيار تصميم‌گيرى‌هاى نادرستى به‌دنبال خواهد داشت؛ به‌عبارت ديگر اگر کسى از اين معيار به‌دليل ساده بودن آن استفاده مى‌کند، نبايد از ناتوانى آن در برآورد سود و ارزش زمانى پول غافل بماند.

ارزش فعلى خالص

          ارزش فعلى خالص يکى از بهترين معيارهائى است که بدان‌وسيله طرح‌هاى سرمايه‌اى را ارزيابى مى‌کنند.

          ”ارزش فعلى خالص ـ ivet present value“ عبارت است از مجموع ارزش فعلى جريان‌هاى نقدى ورودي، منهاى ارزش فعلى کل وجوهى که در زمان حال سرمايه‌گذارى مى‌شود؛ به‌عبارت ديگر ارزش فعلى هر نوع فعاليتى (که مستلزم جريان‌هاى نقدى ورودى و خروجى در يک دورهٔ زمانى است) عبارت است از ارزش فعلى کل جريان‌هاى نقدى ورودى منهاى ارزش فعلى کل جريان‌هاى نقدى خروجي. اگر مبلغى خالص مجموع سرمايه‌گذارى در زمان صفر صورت گيرد، ارزش فعلى خالص اين‌گونه تعريف مى‌شود: کل ارزش فعلى جريان‌هاى نقدى ورودى منهاى مبلغ خالص سرمايه‌گذاري. ارزش فعلى خالص بر مبناى واحد پول (مانند ريال يا دلار) سنجيده مى‌شود.

محاسبه ارزش فعلی خالص طرح

تفسیر ارزش فعلی خالص

نقاط‌ضعف و قوت ارزش فعلی خالص

محاسبه ارزش فعلى خالص طرح

          از آنجا که ارزش فعلى خالص ممکن است مثبت، صفر يا منفى باشد، بايد کاملاً متوجه علامت جبرى اين معيار باشيم.

تفسير ارزش فعلى خالص

          براى محاسبه ارزش فعلى خالص (در بودجه‌بندى سرمايه‌اي) از عامل حداقل نرخ بازده استفاده مى‌کنند.ارزش فعلى خالص را چندگونه مى‌توان تفسير کرد:

          ۱. اگر مقدار ارزش فعلى خالص مثبت، يعنى بزرگ‌تر از صفر باشد، نرخ بازده طرح سرمايه‌گذارى بيش از حداقل نرخ بازده موردنظر است.

          ۲. اگر مقدار ارزش فعلى مساوى با صفر شود، نرخ بازده طرح سرمايه‌گذارى با حداقل نرخ بازده موردنظر برابر است.

          ۳. اگر مقدار ارزش فعلى خالص منفى شود، نرخ بازده طرح سرمايه‌گذارى کمتر از حداقل نرخ بازده موردنظر است.

          ۴. ارزش فعلى خالص مثبت به معنى اين است که ارزش فعلى خالص سودهائى که از محل يک قلم سرمايه‌گذارى به‌دست مى‌آيد از خالص مبلغى که در زمان کنونى سرمايه‌گذارى مى‌شود، بيشتر است. ولى ارزش فعلى خالص منفى بدان معنى است که ارزش فعلى خالص سودهاى حاصل از يک قلم سرمايه‌گذارى از ارزش فعلى خالص که در زمان کنونى سرمايه‌گذارى مى‌شود، کمتر است.

نقاط‌ضعف و قوت ارزش فعلى خالص

          اصولاً در محاسبهٔ ارزش فعلى خالص به ميزان سود توجه مى‌شود و در محاسبه آن، ارزش زمانى پول مورد توجه قرار مى‌گيرد؛ در نتيجه با استفاده از آن مى‌توان در مورد طرح‌هاى سرمايه‌گذارى که هدف از اجراء آنها تحصيل سود است و براى چندين سال داراى جريان نقدى مى‌باشد) قضاوت کرد.

          از آنجا که ارزش فعلى خالص طرح‌ها را برحسب واحد پول (ريال) مى‌کنند، براى موارد ذيل مى‌توان از آن استفاده کرد:

۱. ارزيابى انواع طرح‌ها سرمايه‌گذارى

۲. انتخاب مناسب‌ترين طرح

۳. محاسبه تأثيراتى که ارقام تشکيل‌دهندهٔ بودجه سرمايه‌اى شرکت در ثروت سهامداران دارد

          محاسبه ارزش فعلى خالص در مقايسه با دوره برگشت سرمايه مشکل‌تر است و از آنجا که اين رقم براساس نرخ بازده ”واقعي“ طرح استوار نيست، در تفسير آن بايد احتياط کرد. اگر نرخ بازدهى که بر مبناى آن ارزش فعلى جريان‌هاى نقدى محاسبه مى‌شود تقريباً هماهنگ با نرخ بازده موردنظر نباشد، احتمال دارد ارزش فعلى خالص طرح باعث گمراهى شود و احياناً طرح‌هائى پذيرفته شوند که داراى نرخ بازده نسبتاً پائين هستند يا برعکس طرح‌هائى رد شوند که نرخ بازده مطلوبى دارند. به هر حال ارزش فعلى خالص از مفاهيم مشکل بودجه‌بندى سرمايه‌اى است.

نرخ بازده

          نرخ بازده داخلى (IRR ـ internal rate of return) يک طرح را به اين‌صورت تعريف مى‌کنند:

          نرخ تنزيلى که ارزش فعلى خالص طرح را صفر مى‌کند؛ بنابراين نرخ بازده داخلى عبارت است از متوسط نرخ بازده سالانه يک طرح. توجه کنيد که نرخ بازده داخلى را به‌صورت درصد بيان مى‌کنند.

محاسبه نرخ بازده داخلى

          با توجه به نوع جريان‌هاى نقدى (که به‌صورت اقساط باشند يا خير) روش محاسبه نرخ بازده داخلى فرق مى‌کند.

          زمانى‌که جريان‌هاى نقدى به‌صورت اقساط سالانه باشند. اگر جريان‌هاى نقدى حاصل از يک طرح سرمايه‌گذارى به‌صورت اقساط مساوى سالانه باشد، محاسبه نرخ بازده داخلى بسيار ساده است.

تفسير نرخ بازده داخلى

          در صورت يکسان بودن ساير شرايط، اگر ميزان خالص سرمايه‌گذارى دو طرح مساوى باشد ولى نرخ بازده داخلى آنها متفاوت باشد، طرحى که داراى نرخ بازده داخلى بيشترى است بر ديگرى برترى دارد. اگر ميزان خالص سرمايه‌گذارى در اين دو طرح متفاوت باشد، انتخاب يکى از دو طرح (با توجه به بودجه‌بندى سرمايه‌اي) بسيار مشکل خواهد شد.

نقاط‌قوت و ضعف نرخ بازده داخلى

          در محاسبه نرخ بازده داخلي، ارزش زمانى پول در نظر گرفته مى‌شود و اين نقطه قوت يا حُسن اين معيار است. با اين معيار متوسط نرخ بازده سالانه طرح‌هاى مختلف سرمايه‌گذارى را، با توجه به جريان‌هاى نقدى محاسبه مى‌کنند. بيان نرخ بازده داخلى به‌صورت درصد، مزيت بزرگان است؛ زيرا بيشتر مديران به‌راحتى مى‌توانند ميزان مطلوب بودن يک طرح را با توجه به رقم نرخ بازده داخلى تشخيص دهند.

          از بين معيارهاى سه‌گانه ارزيابى طرح‌ها، محاسبه نرخ بازده داخلى از همه مشکل‌تر است. اگر اقساط يا جريان‌هاى نقدى ورودى به‌صورت يکسان و مساوى نباشند، محاسبات زيادى بايد انجام داد. اگرچه استفاده از روش‌هاى مبتنى بر جريان‌هاى نقدى ”غالب“ يا مبتنى بر ”ميانگين موزون جريان‌هاى نقدي“ از سنگينى بار محاسبات مى‌کاهد، نمى‌توان ادعا کرد که در هر وضعى مى‌توان از اين روش‌ها استفاده کرد. عيب بزرگ اين معيار ضعفى است که در برابر متفاوت بودن مبلغ خالص سرمايه‌گذارى دارد؛ در نتيجه بايد گفت که معيار نرخ بازده داخلى در انتخاب طرح‌هاى سرمايه‌اى کاربرد محدودى دارد.

بودجه‌بندى سرمايه‌اى در وضعيت‌هاى نامطمئن

 • ریسک و بازده
 • روش‌های آماری برای محاسبهٔ ریسک و بازده
 • ریسک بازده و ارزش فعلی خالص طرح

ريسک و بازده

          هنگامى‌که جريان‌هاى نقدى طرح‌هاى مختلف سرمايه‌گذارى مشخص باشد براى ارزيابى مطلوبيت طرح‌هاى موردنظر از ارزش فعلى خالص استفاده مى‌کنند؛ اما زمانى‌که جريان‌هاى نقدى به‌طور قطع و يقين مشخص نباشد يعنى در وضعيت مطمئن نباشيم، علاوه بر محاسبه سود يا بازده بايد از معيار ديگرى نيز براى محاسبه ريسک استفاده کنيم. بنابراين مطلوب بودن طرح سرمايه‌گذارى (در وضعيت نامطمئن) بايد براساس مقدار بازده و ريسک آن ارزيابى شود.

          زمانى وضعيت نامطمئن است که مقدار جريان‌هاى نقدى آينده به‌طور يقينى مشخص نباشد. اگر درجه احتمال هريک از جريان‌هاى نقدى ممکن طرح مشخص باشد، مى‌توان ريسک آن طرح را در وضعيت نامطمئن محاسبه کرد. در اين مبحث ”ريسک“ و ”عدم اطمينان“ با يکديگر مترادف هستند.

 • ریسک در چارچوب بودجه‌بندی سرمایه
 • مفروضات بودجه‌بندی سرمایه‌ای
 • مفروضات رفتاری

ريسک در چارچوب بودجه‌بندى سرمايه

          در مبحث بودجه‌بندى سرمايه‌اي، با ريسک تجارى سروکار داريم؛ زيرا روش‌هاى بودجه‌بندى سرمايه‌اى به ما کمک مى‌کنند تا ساختار دارائى‌هاى شرکت را تعيين کنيم. طرحى ريسک تجارى دارد که ميزان خالص سرمايه‌گذارى و جريان‌هاى نقدى آن قابل پيش‌بينى نباشد.

          روش‌هائى را که براى بيان جريان‌هاى نقدى به‌کار مى‌بريم، بايد داراى خصوصيات زير باشد:

          ۱. مجموعهٔ جريان‌هاى نقدى احتمالى مربوط به ميزان خالص سرمايه‌گذارى‌ها تعيين‌شدنى باشد.

          ۲. مجموعهٔ جريان‌هاى نقدى احتمالى هر دوره تعيين‌شدنى باشد.

          ۳. مقادير موجود در هر مجموعه بايد ناسازگار باشند و اين بدان معنى است که در هر مجموعه فقط يک رخداد واقع خواهد شد.

          ۴. در مجموعهٔ احتمالي، تمام حالت‌هاى ممکن بايد در نظر گرفته شده باشد. به‌طورى که يکى از آن حالت‌ها حتماً اتفاق بيفتد.

مفروضات بودجه‌بندى سرمايه‌اى

          در بودجه‌بندى سرمايه‌اى در وضعيت‌هاى نامطمئن، علاوه برمفروضات مبحث (بودجه‌بندى سرمايه‌اى در وضعيت مطمئن: تصميم‌گيري)، از مفروضات ديگرى هم استفاده خواهيم کرد. مفروضاتى ک در وضعيت‌هاى مطمئن و نامطمئن مورد توجه قرار مى‌گيرند از اين قرار هستند:

          ۱. داده‌هاى اصلى که معرف طرح سرمايه‌گذارى هستند عبارتند از: ميزان خالص سرمايه‌گذارى و جريان‌هاى نقدى آينده طرح.

          ۲. وجوه نقد در پايان سال به‌ درون شرکت جريان خواهند يافت.

          ۳. فقط از الگوهاى متعارف جريان‌هاى نقدى استفاه مى‌شود.

          ۴. شرکت موردنظر با جيره‌بندى سرمايه‌اى روبه‌رو نيست.

          مفروضات خاصى که بايد در مورد ميزان خالص سرمايه‌گذارى و بازده موردنظر در وضعيت‌هاى نامطمئن در نظر گرفت عبارتند از:

          ۱. مقادير ممکن مبلغ خالص سرمايه‌گذارى هر طرح مشخص است (رخدادها ناسازگار هستند و وقوع يکى از آنها حتمى است).

          ۲. مقادير متحمل جريان‌هاى نقدى احتمالى بايد دقيقاً مشخص باشد (رخدادها ناسازگار هستند و وقوع يکى از آنها حتمى است).

          ۳. فرض بر آن است که نرخ بازده موردنظر شرکت تابعى است از ريسک و بازده طرحى که در وضعيت‌هاى نامطمئن به اجراء درمى‌آيد.

مفروضات رفتارى

          براى تشريح روشى که مديرمالى به کمک آن طرح‌ها را در شرايط نامطمئن ارزيابى مى‌کند، بايد مفروضات خاصى را در نظر گرفت. به‌طور کلي، فرض بر اين است که مديران ريسک‌گريز هستند. اين بدان‌معنى است که مديران، طرح‌هاى مخاطره‌آميز (داراى ريسک) را نمى‌پذيرند؛ مگر اينکه سود مورد انتظار آنها زياد باشد که فقط در آن‌صورت امکان دارد چنان ريسکى را بپذيرند. به‌عبارت ديگر ريسک‌گريز بودن بدان‌معنى است که مديران فقط در صورتى ريسک‌هاى اضافى را خواهند پذيرفت که بازده سرمايه‌گذارى تا مبلغ قابل‌توجهى افزايش يابد.

          مى‌توان از منحنى بى‌تفاوتى R (در نمودار F) که داراى شيب صعودى است براى نشان دادن ريسک‌گريز بودن مديران استفاده کرد. در روى اين منحنى هر نقطه نشان‌دهنده مقدار بازدهى است که مديران در ازاء پذيرفتن آن مقدار از ريسک انتظار دارند دريافت کنند. براى مثال، فرض کنيد نقطهٔ A نشان‌دهنده کل ريسک شرکت و نقطه B نشان‌دهنده بازده موردنظر (براى پذيرفتن آن ريسک) است. براى اينکه شرکت خود را در معرض ريسک´A قرار دهد، انتظار دارد که بازده مورد انتظار به نقطه ´B برسد. افزايش ريسک از نقطه A به´A مستلزم اين است که بازده به مقدار بيشترى افزايش يابد و از B به´B برسد. بنابراين، هرقدر شيب منحنى تندتر باشد، شرکت مربوط ريسک‌گريزتر (محافظه‌کارتر) است.

          مسئله ريسک‌گريز بودن مديران دو معيار به‌دست مى‌دهد که مى‌توان با آنها ميزان مطلوبيت طرح‌هاى مخاطره‌آميز (داراى ريسک) را درجه‌بندى کرد. اين دو معيار عبارتند از:

          ۱. اگر بازده مورد انتظار دو طرح يکسان باشد، مدير مالى طرحى را انتخاب مى‌کند که داراى ريسک کمترى است.

          ۲. اگر دو طرح داراى ريسک يکسان باشند، مديرمالى طرحى را ترجيح مى‌دهد که بازدهى مورد انتظار آن بيشتر است.

روش‌هاى آمارى براى محاسبهٔ ريسک و بازده

          براى محاسبه مقادير ريسک و بازده طرح‌هاى سرمايه‌گذاري، از روش‌هاى آمارى استفاده مى‌کنند، داده‌هاى مورد استفاده در اين تجزيه و تحليل عبارتند از: جدول توزيع احتمالات جريان‌هاى نقدى و توزيع احتمالات مبلغ خالص سرمايه‌گذارى‌ها. از جدول توزيع احتمالات مى‌توانيم پارامترهاى زير را محاسبه کنيم.

          ۱. ارزش مورد انتظار (يا ميانگين ـ expected value)

          ۲. واريانس (variance)

          ۳. انحراف معيار (standard devision)

          ۴. ضريب تغييرات (پراکندگى ـ coefficient of variation)

جدول توزیع احتمالات

 • ارزش مورد انتظار یک جدول توزیع احتمالات
 • واریانس و انحراف معیار
 • ضریب تغییرات توزیع احتمالات
 • جدول توزيع احتمالات

          جدول توزيع احتمالات ـ probability distribution جريان‌هاى نقدي، عبارت است از فهرستى از جريان‌هاى نقدى احتمالى که در يک مقطع زمانى خاص به درون شرکت جريان مى‌يابد. احتمال رخداد هريک از جريان‌هاى نقدى نيز مشخص است. از آنجا که جريان‌هاى نقدى ناسازگار و رخداد يکى از آنها حتمى است، مجموع احتمالات به ۱ يا ۱۰۰ درصد مى‌رسد و جدول توزيع احتمالات مى‌تواند به‌صورت منقطع، مجزا يا به‌صورت پيوسته باشد.

ارزش مورد انتظار يک جدول توزيع احتمالات

          در واقعيت مطمئن براى نشان دادن ميزان خالص سرمايه‌گذارى و جريان‌هاى نقدى هرساله از جدول توزيع احتمالات جداگانه استفاده مى‌شود. محاسبهٔ ارزش مورد انتظار يک توزيع احتمالات نخستين گام در راه ارزيابى مطلوبيت طرحى است که در وضعيت نامطمئن به اجراء درمى‌آيد. براى اين‌کار جريان نقدى يا ميزان خالص سرمايه‌گذارى طرح را در احتمالاً رخداد مربوط ضرب و سپس حاصل‌ضرب‌ها را با هم جمع مى‌کنيم. براى محاسبهٔ ارزش مورد انتظار يک سال، از معادله زير استفاده مى‌شود: fi = جريان نقدى (i) براى سال t

pi = احتمال رخداد fi

Et = ارزش مورد انتظار و جدول توزيع احتمالات مقادير نقدى در سال t

Σ = يک حرف يونانى و به‌معناى مجموع

Et = ∑ i       ( fi ) ( Pi )

واريانس و انحراف معيار

          دومين پارامتر آمارى که مى‌توان از يک جدول توزيع احتمالات محاسبه کرد، ”واريانس“ است. با استفاده از واريانس، پراکندگى مقادير جدول توزيع احتمالات نسبت به ارزش مورد انتظار محاسبه مى‌شود. به‌طور کلي، هر اندازه پراکندگى بيشتر باشد، واريانس بزرگ‌تر خواهد شد. از واريانس مى‌توان به‌عنوان وسيله‌اى براى اندازه‌گيرى ريسک استفاده کرد.

براى محاسبهٔ واريانس يک جدول توزيع احتمالات، بايد مراحل زير را طى کنيد:         

۱. هريک از جريان‌هاى نقدى را از ارزش مورد انتظار کم کنيد؛

۲. مقدارى را که در شماره ۱ به‌دست آورده‌ايد، به توان ۲ برسانيد؛

۳. عدد به‌دست آمده در شمارهٔ ۲ را در احتمال مربوط به آن ضرب کنيد؛

۴. مقادير به‌دست آمده در شمارهٔ ۳ را با هم جمع کنيد. جمع اين مقادير را واريانس مى‌نامند.

انجام مراحل يادشده به اختصار در فرمول زير آمده است:           

σ۲ = ∑ i       (Et  – fi )۲ ( Pi )

σt ۲= واريانس متعلق به سال t.

ضريب تغييرات توزيع احتمالات

          چهارمين متغير آماري، ضريب تغييرات است. استفاده کردن از ضريب تغييرات راه ديگرى براى محاسبه ريسک يک طرح است. اگر انحراف معيار را بر ارزش مورد انتظار تقسيم کنيم، ضريب تغييرات به‌دست مى‌آيد. براى محاسبهٔ ضريب تغييرات يک سال از معادله زير استفاده مى‌شود:

σ t Vt =       Et

ريسک بازده و ارزش فعلى خالص طرح

 • ریسک صاحبان سرمایه و شرکت
 • بازده و ریسک سرمایه‌گذاران
 • ارزش فعلی خالص طرح بر مبنای نرخ تنزیل تعدیل‌شده
 • ریسک مجموعه سهام و بازده سرمایه

ريسک صاحبان سرمايه و شرکت

          ريسک‌گريزى مديران شرکت‌ها بايد بازتابى از ريسک‌گريزى سرمايه‌گذاران (يعنى صاحبان سهام) شرکت باشد. تصميم مدير شرکت بر سرمايه‌گذارى در طرح‌هاى داراى ريسک، باعث مى‌شود که در نهايت امر، ريسک بر سهامداران شرکت تحميل شود. به‌علاوه، اگر شرکتى اقدام به گرفتن وام يا انتشار سهام ممتاز کرده باشد، صاحبان سهام آن شرکت با ريسک مالى روبه‌رو خواهند شد. براى اينکه توجه خود را معطوف ريسک تجارى کنيم، فرض را بر اين مى‌گذاريم که شرکت وجوه مورد نياز خود را فقط از محل اندوخته کردن سود، افزايش سرمايه تأمين مى‌کند؛ در نتيجه اين شرکت اهرم مالى ندارد و داراى هيچ‌گونه ريسک مالى نخواهد بود. صاحبان سهام شرکت فقط با ريسک تجارى روبه‌رو خواهد بود و نرخ بازده طرح‌هائى که شرکت آنها را به اجراء درمى‌آورد بايد در حدى باشد که بتواند ريسک‌هاى تجارى را که از اين راه به صاحبان سهام عادى تحميل مى‌شود جبران کند.

بازده و ريسک سرمايه‌گذاران

          نرخ بازده دارائى‌هاى مالى (مثل سهام عادي) در يک دوره زمانى مشخص را بازده دوره تملک (holding period returnyield) گويند. اگر ”بازده دوره تملک“ سهام را بر مبناى سالانه محاسبه کنيم، مى‌توانيم آن را ”نرخ بازده داخلي“ بناميم.

          براى محاسبه نرخ بازده دوره تملک سهام عادي، قيمت سهام را در آخر سال از قيمت آن در اول همان سال کسر و سپس سود هر سهم را به حاصل آن اضافه مى‌کنيم آنگاه حاصل جمع را بر قيمت همان سهم در اول دوره تقسيم مى‌کنيم. از آنجا که قيمت فروش سهام و سود هر سهم با گذشت زمان تغيير مى‌کند، نمى‌توان به‌طور قطع و يقين بازده دوره تملک سهام را تعيين کرد و صاحب سهم همواره با اين ريسک روبه‌رو است که بازده واقعى دوره تملک سهام با مقدار مورد انتظار برابر نشود.

ارزش فعلى خالص طرح بر مبناى نرخ تنزيل تعديل‌شده

          زمانى‌که با طرح‌هاى سرمايه‌اى در وضعيت نامطمئن روبه‌رو مى‌شويم، براى محاسبه نرخ بازده موردنظر سرمايه‌گذاران مى‌توانيم از ”معادله خط ريسک و بازده“ استفاده کنيم. براى محاسبه ”ارزش فعلى خالص طرح بر مبناى نرخ تنزيل تعديل‌شده ـ”risk adjusted net present value “RANPV“ از اين نرخ استفاده مى‌شود. در نتيجه، ارزش فعلى خالص طرح را بر مبناى نرخ تنزيل تعديل‌شده به اين‌صورت تعريف مى‌کنند: ارزش فعلى خالص طرح در وضعيت نامطمئن که بر مبناى نرخ تنزيل تعديل‌شده محاسبه مى‌شود. براى محاسبه ارزش فعلى خالص طرح بر مبناى نرخ تنزيل تعديل‌شده سه مرحله را بايد گذرانيد:

          ۱. با استفاده از معادله خط ريسک و بازده (معادله زير) نرخ بازده موردنظر را حساب مى‌کنيم.

          Ri =   RF + ( Rm – RF ) Bi

          ۲. با استفاده از معادله A و با توجه به جدول توزيع احتمالات ارزش مورد انتظار جريان‌هاى نقدى طرح را حساب مى‌کنيم.

          ۳. ارزش فعلى خالص طرح بر مبناى نرخ تنزيل تعديل‌شده را به‌شرح زير محاسبه مى‌کنيم (نرخ تنزل k عبارت است از نرخ بازدهى که در مرحله اول به‌دست آمده است):

   ميزان خالص سرمايه‌گذارى يا ارزش فعلى خالص طرح بر مبناى نرخ تنزيل تعديل‌شد

          مفهوم اين معادله چنين است: ارزش فعلى خالص طرح بر مبناى نرخ تنزيل تعديل‌شده مساوى است با مجموع ارزش فعلى جريان‌هاى نقدى (با توجه به توزيع احتمالات) و ارزش فعلى ميزان خالص سرمايه‌گذارى.

ريسک مجموعه سهام و بازده سرمايه

          افراد و سازمان‌هاى سرمايه‌گذار (مثل صندوق‌هاى بازنشستگى و صندوق‌هاى مشترک سرمايه‌گذاري) براى کاهش ريسک سرمايه‌گذارى خود، در سهام شرکت‌هاى مختلف سرمايه‌گذارى مى‌کنند. اين نوع سرمايه‌گذارى را ”مجموعه اوراق بهاءدار يا پُرتفوى ـ portfolio“ مى‌نامند. از آنجا که اين نوع مجموعه‌ها داراى ريسک است، نرخ بازده آنها نيز داراى ريسک است. به بيان ديگر چه‌بسا نرخ بازده سرمايه‌گذار با نرخ بازده مورد انتظار وى متفاوت باشد. نرخ بازده مورد انتظار يک مجموعه سهام با منظور کردن ضريب احتمال مربوط به آن مجموعه و محاسبه ارزش مورد انتظار آنها تعيين مى‌شود. ريسک مجموعه سهام از راه محاسبه انحراف معيار آن تعيين مى‌شود.

منحنى ريسک و بازده

          شاخص قيمت بورس سهام، داراى نرخ بازدهى است که به‌وسيله ”بازده دوره تملک“ آن تعيين مى‌شود. ريسک اين پرتفوى سهام فقط ريسک سيستماتيک (بر مبناى ضريب بتا مساوى با يک) را دربر مى‌گيرد. ويژگى ريسک و بازده اين شاخص بازار به ما کمک مى‌کند تا معادله‌اى بسازيم که آن را منحنى ريسک و بازده (security market line ـ SML) مى‌نامند و در تعيين نرخ بازده مورد انتظار يک سهم از آن استفاده مى‌کنند.

بتا (β): شاخصى براى تعيين ريسک سيستماتيک

          از ديدگاه دارندهٔ يک پرتفوي، ريسک سيستماتيک پرتفوى مهم است و اين بدان مفهوم است که قضاوت دربارهٔ تک‌تک سهام، نه براساس انحراف معيار بازده آن بلکه بر مبناى ريسک سيستماتيک آن‌ صورت مى‌گيرد. اگر بخواهيم اين مطلب را به‌صورت ديگرى بيان کنيم، بايد بگوئيم که ريسک سيستماتيک هر سهم، تعيين‌کننده نرخ بازدهى است که صاحب آن سهم بايد انتظار کسب آن را داشته باشد (تا براساس آن اقدام به خريد کند).

          در مرحله عمل، ريسک سيستماتيک موجود در يک سهام با ريسک سيستماتيک موجود در کل بازار سهام مقايسه مى‌شود و نتيجه کار، ”شاخص ريسک سيستماتيک“ براى آن سهم به‌خصوص نام دارد. براى محاسبه نرخ بازدهى که خريدار سهم انتظار وصول آن را دارد از اين شاخص استفاده مى‌شود. اين شاخص ريسک سيستماتيک را ضريب بتا ـ Beta coefficient مى‌نامند و آن را با حرف يونانى β نشان مى‌دهند.

          براى محاسبه بتا از شاخص قيمت بورس سهام (که نشان‌دهنده سطح عمومى قيمت سهام در بورس است) استفاده مى‌کنند. ضريب بتا براى يک سهم به‌خصوص به اين‌صورت تعيين خواهد شد که درجه ريسک سيستماتيک آن سهم را با ريسک سيستماتيک متعلق به شاخص قيمت بورس سهام مقايسه مى‌کنند (در بخش پيوست اين مبحث روش آمارى براى محاسبه اين ضريب تشريح شده است). اگر مقدار ضريب بتا که به‌دست مى‌آيد عدد ۱ باشد، ريسک سيستماتيک آن سهم مساوى ريسک سيستماتيک بازار سهام خواهد بود و اين بدان مفهوم است که ”بازده دوره تملک“ آن سهمِ به‌خصوص هماهنگ با کاهش و افزايش نرخ بازده کل سهام تغيير خواهد کرد. اگر ضريب بتا براى يک سهم ۲/۱ باشد، نرخ بازدهى آن سهم ۲۰ درصد بيشتر از تغييرات بازده بازار تغيير خواهد کرد. به همين ترتيب اگر ضريب بتا متعلق به يک سهم به‌خصوص ۹/۰ باشد، بدان مفهوم است که ريسک سيستماتيک آن کمتر از ريسک سيستماتيک کل بازار سهام است و مى‌توان چنين انتظار داشت که تغييرات نرخ بازدهى آن برابر ۹۰ درصد کل تغييرات بازده کل بورس باشد. غالباً براى نشان دادن نوسانات نرخ بازدهى هر سهم از ضريب بتا استفاده مى‌کنند. آنچه بايد کاملاً بدان‌ توجه کرد اين است که ضريب بتا معيارى است براى تعيين درجه تغييرپذيرى و نوسان آن نسبت به تغييرات شاخص بورس سهام يا ميزان ريسک سيستماتيک يک سهم نسبت به ميزان ريسک سيستماتيک کل سهام موجود در بورس.

تجزيه ريسک پرتفوى

          ريسک پرتفوى به دو بخش سيستماتيک و غيرسيستماتيک تقسيم مى‌شود و کاربردهاى نسبتاً مهمى دارد. يک پرتفوى که متشکل از تعداد زيادى سهام است فقط داراى ريسک سيستماتيک است؛ زيرا ريسک‌هاى غيرسيستماتيک يکديگر را حذف و خنثى مى‌کنند. هنگامى‌که تعداد سهام يک پرتفوى به ۴۰ برسد، افزايش سهام نمى‌تواند انحراف معيار آن پرتفوى را کاهش دهد. بنابراين، نرخ بازده مورد توقع صاحب يک پرتفوى (سهامى که داراى ريسک باشد) فقط به نرخ بازده مورد انتظار و ريسک پرتفوى سيستماتيک آن مجموعه بستگى دارد و به هيچ‌وجه به ريسک و بازده تک‌تک آن سهام موجود در بازار بستگى نخواهد داشت. انحراف معيار يک پرتفوى سهام کاملاً متنوع به ريسک سيستماتيک هريک از سهام بستگى دارد.

خريد انواع سهام و کاهش ريسک

          درجه ريسک يک مجموعه سهام (که با محاسبه انحراف معيار آن تعيين مى‌شود) به چندين عامل بستگى دارد که يکى از آنها تعداد سهام آن مجموعه است. افزودن سهام مختلف به مجموعه، اصولاً باعث کاهش انحراف معيار آن مى‌شود. حال اين پرسش مطرح مى‌شود که آيا دو برابر کردن تعداد سهام يک مجموعه مى‌تواند ريسک آن را تا نصف کاهش دهد؟ به‌طور کلي، پاسخ منفى است.

          افزايش تعداد سهام يک مجموعه را به‌اصطلاح ”تنوع بخشيدن ـ diversification“ به آن مجموعه سهام مى‌گويند.

جزییات جدید از تغییرات دکتری ۹۵ / استقلال دانشگاهها در پذیرش دکتری

معاون آموزشی وزارت علوم گفت: دانشگاه های مجری دکتری از سال ۹۶-۹۵ قادرند پس از امتحان GRE، خود مقتدرانه نسبت به پذیرش دانشجو به هر نحوی که صلاح می دانند اقدام کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مجتبی شریعتی نیاسر در مراسم تقدیر از اساتید دانشگاه خوارزمی با اشاره به سیاست های آموزش عالی گفت: اوایل انقلاب جمعیت کشور ۳۰ تا ۳۵ میلیون نفر بوده و جمعیت دانشجویی کشور نیز بین ۱۷۰ الی ۱۸۰ هزار نفر بود درحال حاضر جمعیت کشور دو برابر و جمعیت دانشجویی ۲۵ برابر شده است.

وی با بیان اینکه درحال حاضر بالغ بر ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار دانشجو در دانشگاه ها مشغول تحصیل هستند، افزود: این جمعیت دانشجویی نیاز به برداشتن گام های ویژه و درست دارد و اشکالات موجود آن باید چاره اندیشی شود.

۱۵ درصد دانشجویان کشور در دانشگاه های دولتی هستند

معاون آموزشی وزارت علوم یادآورشد: این جمعیت دانشجویی در دانشگاه های آزاد اسلامی، مراکز آموزشی غیردولتی، دانشگاه های خاص (پیام نور،جامع علمی کاربردی، فنی وحرفه ای) مشغول تحصیل هستند از این جمعیت دانشجویی ۱۵ درصد در دانشگاه های دولتی حضور دارند که به لحاظ درصد،کمتر بوده ولی بار اصلی کیفی محصولات آموزش عالی برعهده این دانشگاه ها است.

وی ادامه داد: ۲۸۲ دانشگاه دولتی و ۲ هزار و ۶۰۰  مرکز آموزش عالی در سراسر کشور با ۷۰ هزار نفر عضو هیات علمی وجود دارد و نسبت استاد به دانشجو تقریبا ۱۰۰ یا ۱۱۰ است درحالی که باید تقریبا ۳۰ باشد.

اخذ مجوز ۱۰۳ مرکز آموزش عالی طی ۵ سال گذشته

شریعتی نیاسر افزود: از ۲۸۲ مرکز دولتی حدود ۱۰۳ مورد طی ۴ الی ۵ سال گذشته و حدود ۴۷ مورد طی یک سال آخر مجوز دریافت کردند.

وی ادامه داد: از ۲۸۲ مرکز دولتی ۶۰ مرکز آموزش عالی کمتر از ۱۰ سال عمر دارند و در برخی موارد جمعیت دانشجوی آنها خیلی کم و تعداد اعضای هیات علمی ناچیز است.

ساماندهی مراکز آموزش عالی سیاست جدی وزارت علوم

معاون آموزشی وزارت علوم با بیان اینکه ساماندهی مراکز آموزش عالی سیاست جدی آموزش عالی است، افزود: این مراکز باید حفظ شوند بقای آنها وظیفه ما است و بهترین شیوه برای اعتلای این مراکز اگر امکان افزایش هیات علمی و امکانات نباشد، شیوه الحاقی است.

شیوه وزارت علوم برای بقای مراکز آموزش عالی کوچکتر

شریعتی نیاسر افزود: باید بتوانیم مراکز کوچکتر که از شاخص ها فاصله دارند را در درون دانشگاه های بزرگ رشد دهیم و حفظ منافع دانشجو و اساتید واحدهای کوچکتر که الحاق می شوند از اصول اولیه آموزش عالی است و تحت هیچ شرایطی نباید این مراکزمتضررشوند.

برای داشتن روند رو به رشد باید در برابر یک سری مسایل مقاومت کرد

وی تاکید کرد: تا کنون یک مجوز خارج از شاخص ها صادر نشده و در برابر صدور مجوزهای غیراستاندارد ایستاده ایم علی رغم سفارش هایی که صورت می گیرد، اگر بخواهیم روند رو به رشد داشته باشیم باید در برابر یک سری مسایل مقاومت کنیم.

ادغام دانشگاه علوم اقتصادی و خوارزمی بسیار کارشناسانه بود

معاون آموزشی وزارت علوم ادامه داد: ادغام دانشگاه علوم اقتصادی برخلاف شبهات بسیاری که ایجاد شد، بسیاردقیق و کارشناسانه بود و براساس مصوبه شواری عالی اداری و شورای گسترش مصوب شد و این کار به معنای انکار و نادیده گرفتن توانمندی دانشگاه علوم اقتصادی نیست و ترکیب این دو دانشگاه اعتبار دانشگاهی ما را افزایش می دهد.

وی ادامه داد: الحاق دانشگاه اقتصادی با یکی از دانشگاه های تهران مصوبه سال ۸۳ است و این دانشگاه در تهران مانده و فعالیت های خود را ادامه خواهد داد.

وی یادآورشد: سرپرست دانشگاه خوارزمی نیز مکلف شد رشته های تخصصی این دانشگاه را حذف نکند و ظرفیت دانشجویی آن دنبال شود و مدارک نیز مثل سابق صادر شود.

استقلال ذانشگاه ها در پذیرش دانشجو دکتری

معاون آموزشی وزارت علوم همچنین در بخش دیگری ازسخنان گفت: دانشگاه های مجری دکتری از سال ۹۶-۹۵ قادرند پس از امتحان GRE، خود مقتدرانه نسبت به پذیرش دانشجو به هر نحوی که صلاح می دانند اقدام کنند.

وی افزود: این امتحان نیز به خاطر تراکم متقاضی دوره دکتری است اگر این تعداد متقاضی نبود، حتی شاید نیاز به امتحان هم نبود، در فراخوان اخیر۳۰ هزار نفر ثبت نام کردند که ۷۰ درصد دکتری بودند و ۲۰ هزار نفر متقاضی ورود به دانشگاه در حالی که نیاز دانشگاه ها ۴ الی ۵ هزار نفراست .

بین المللی کردن دانشگاه ها

وی به بحث بین المللی کردن دانشگاه ها اشاره کرد و افزود: ما درشرایطی هستیم که می خواهیم با دانشگاه های خارج کشور تعامل کنیم در سال ۹۳ که فقط مذاکرات هسته ای در جریان بود تعداد دانشجویان خارجی ما نسبت به سال ۹۲ سه برابر شده بود و پیش بینی می شود که در سال ۹۵-۹۴ اگر نتایج مذاکرات هسته ای به نفع جمهوری اسلامی باشد،اقبال کشورها خارجی به ایران زیاد می شود.

کمک به ایجاد زیرساخت دانشگاه های بزرگ برای جذب دانشجو خارجی

معاون آموزشی وزارت علوم افزود: دستور العملی ویژه دانشگاه های شاخص و بزرگ که زیرساخت های لازم برای پذیرش دانشجو خارجی را ندارند تدوین شده که به آنها کمک شود تا بتوانند دانشجوی خارجی پذیرش کنند.

واگذاری مسئولیت برنامه ریزی درسی برعهده دانشگاه های برتر

وی ادامه داد: همچنین در دستور العملی که تدوین و ابلاغ شده، مسئولیت برنامه ریزی درسی برعهده دانشگاه های برتر گذاشته شده و دانشگاه‌های دیگر باید برای برنامه درسی از این دانشگاه ها الگو برداری کنند.

واگذاری مسئولیت جذب استعداد درخشان به دانشگاه ها

وی همچنین از واگذاری مسئولیت جذب استعداد درخشان به دانشگاه ها خبر داد و گفت: این کار به صورت تدریجی صورت گرفت ابتدا ۱۰ درصد و سپس ۲۰ درصد افزایش یافت و بررسی های کارشناسانه انجام می گیرد که این درصد ها افزایش یابد تا دانشگاه های مطرح بتوانند دانشجوی ممتاز جذب کنند.