اطلایع سازمان سنجش در خصوص منابع آزمون دکتری ۹۵

 اطلایع سازمان سنجش در خصوص منابع آزمون دکتری ۹۵

ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﻛﺸﻮر ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ اﻃﻼع ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﺛﺒﺖﻧـﺎم و ﺷـﺮﻛﺖ در آزﻣـﻮن ورودی دوره دﻛﺘـﺮی (Ph.D) ﺳـﺎل ۱۳۹۵ ﻣﻲ رﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﭘﺬﻳﺮش داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺮاﺳﺎس آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ آزﻣﻮن ورودی دﻛﺘﺮی (Ph.D) ﻣﺼـﻮب ۹۴/۲/۱ و ﻣﺼـﻮﺑﺎت ﺷـﻮرای ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ رﻳـﺰی و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮﭘﺬﻳﺮش داﻧﺸﺠﻮ در ﻣﻘﻄﻊ دﻛﺘﺮی داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ، ﻛﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﭘـﺬﻳﺮش در اﻳﻦ آزﻣﻮن ﺑﻪ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﮔﺮدد:

ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻨﺠﺶ ﻋﻠﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن از ﻃﺮﻳﻖ آزﻣﻮن ﺳﺮاﺳﺮی ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﻛﺸـﻮر ﺑﺮﮔـﺰار ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﭘﺬﻳﺮﻧﺪه داﻧﺸﺠﻮ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد و ﺷﺎﻣﻞ: اﻟﻒ) اﻣﺘﻴﺎز ﭘﮋوﻫﺸﻲ، ب) اﻣﺘﻴـﺎز آﻣﻮزﺷـﻲ و ج) اﻣﺘﻴـﺎز آزﻣﻮن ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻳﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ در دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎ و اﻃﻼﻋﻴﻪ ﻫﺎی ﺑﻌﺪی اﻃﻼعرﺳﺎﻧﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺿﻤﻨﺎً ﺑﺮاﺳﺎس آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ و ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮرای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﭘﺬﻳﺮش داﻧﺸﺠﻮ در ﻣﻘﻄﻊ دﻛﺘﺮی (Ph.D) داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮر:

۱-  آزﻣﻮن ﺳﻨﺠﺶ ﻋﻠﻤﻲ داوﻃﻠﺒﺎن ورود ﺑﻪ دوره دﻛﺘﺮی دو ﺑﺎر در ﺳﺎل در ﻣﺎهﻫﺎی آﺑﺎن و اﺳﻔﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﻛﺸﻮر ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻲﮔﺮدد.

۲- ﻣﺪت اﻋﺘﺒﺎر ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻋﻠﻤﻲ ﺻﺎدره ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﻛﺸﻮر دو ﺳﺎل ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﮔﺮدد.

۳- ﺗﻌﺪاد دروس آزﻣﻮن اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﻪ ﺑﺨﺸﻲ از آزﻣﻮن ﺳﻨﺠﺶ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ۳ درس ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

۴- ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﺎده ۵ آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ، آزﻣﻮن ﺳﻨﺠﺶ ﻋﻠﻤﻲ در ۳ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﺿﺮاﻳﺐ ﺑﺼﻮرت زﻳﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻲﮔﺮدد.

اﻟﻒ) آزﻣﻮن زﺑﺎن ﻋﻤﻮﻣﻲ                             ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ (۱)

ب) آزﻣﻮن اﺳﺘﻌﺪاد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ                        ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ (۱)

ج) آزﻣﻮن اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﻤﺘﺮاز (دروس اﻣﺘﺤﺎﻧﻲ)    ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ (۴)

۵-  ﭘﺬﻳﺮش ﺑﺮای ﻛﻠﻴﻪ دوره ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ: روزاﻧﻪ، ﻧﻮﺑﺖ دوم (ﺷﺒﺎﻧﻪ)، ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺤﻮر، ﭘﺮدﻳﺲ ﻫﺎی ﺧﻮدﮔﺮدان، ﭘﻴﺎم ﻧﻮر، دوره ﻫﺎی وﻳـﮋه ﻃـﻼب و… از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻦ آزﻣﻮن و ﺑﺮاﺳﺎس آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ و ﺷﻴﻮه ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑـﻮط ﺻـﻮرت ﺧﻮاﻫـﺪ ﮔﺮﻓـﺖ و ﻛﻠﻴـﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿـﻴﺎن ورود ﺑـﻪ دوره دﻛﺘـﺮی (Ph.D) و دﺳﺘﻴﺎری داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﺳﺎل ۱۳۹۵ ﻻزم اﺳﺖ در اﻳﻦ آزﻣﻮن ﺛﺒﺖﻧﺎم و ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

نحوه پذیرش دکتری پژوهش محور 1395

نحوه پذیرش دکتری پژوهش محور 1395

جزییات نحوه سنجش و پذیرش دانشجویان دوره های دکتری تخصصی پژوهش محور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

بر این اساس، سنجش و پذیرش دانشجو در مقطع دکترای پژوهش‌محور به شرح زیر انجام می‌شود :

– دکترای پژوهش محور: سنجش و پذیرش برای دوره‌ دکترای ناپیوسته پژوهش‌محور بر اساس معیارهای زیر انجام می‌شود:

۱-  آزمون‌های متمرکز ۳۰ درصد

۲- سوابق آموزشی پژوهشی و فناوری ۲۰ درصد

۳-  مصاحبه علمی و بخش عملی ۳۰ درصد

۴-  تهیه طرح‌واره ۲۰ درصد

همچنین طبق تبصره ۳، طرح‌واره دکترای پژوهش‌محور باید در جهت رفع یکی از مشکلات ملی باشد و به تصویب دستگاه اجرایی ذیربط رسیده باشد.

همچنین طبق تبصره ۴ این ماده شورای سنجش و پذیرش دانشجو می‌تواند هر سه سال یکبار نسبت به اضافه نمودن معیارهای دیگر و تعدیل حداکثر ۱۰ درصد معیارهای موجود اقدام نماید. زمان اعمال این تغییرات حداقل یک سال پس از اعلام عمومی آن است.

ظرفیت پذیرش دانشگاههای در آزمون دکتری نیمه متمرکز سال 1394

 ظرفیت  پذیرش  دانشگاههای در آزمون دکتری نیمه متمرکز سال 1394
گرایشهای مختلف رشته های مدیریت، کارآفرینی، مالی، آینده پژوهی
، مدیریت آموزشی، مدیریت قراردادهای بین الملل نفت و گاز، مدیریت ورزشی و حسابداری

مدیریت

 

دوره نام دانشگاه نام رشته نام گرایش ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات
روزانه دانشگاه اصفهان مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی 3
روزانه دانشگاه تهران مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی 3 محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی 3
روزانه دانشگاه شهیدبهشتی – تهران مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی 5
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی 4
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی 1 پژوهش محور
روزانه دانشگاه تهران مدیریت بازرگانی مدیریت سیاست گذاری بازرگانی 3 محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت بازرگانی مدیریت سیاست گذاری بازرگانی 3
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت بازرگانی مدیریت سیاست گذاری بازرگانی 1 پژوهش محور
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت بازرگانی مدیریت سیاست گذاری بازرگانی 4
روزانه دانشگاه اصفهان مدیریت بازرگانی رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی 4
روزانه دانشگاه تهران مدیریت بازرگانی رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی 3 محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت بازرگانی رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی 1 پژوهش محور
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت بازرگانی رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی 4
روزانه دانشگاه امام صادق (ع) مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی 3
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی 3
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی 1 پژوهش محور
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی 4
روزانه دانشگاه تهران مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 3 محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت مدیریت منابع انسانی 3 پذیرش با عنوان مدیریت – مدیریت منابع انسانی
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 1 پژوهش محور
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 4
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت دولتی مدیریت تطبیقی و توسعه 4
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت دولتی مدیریت تطبیقی و توسعه 1 پژوهش محور
روزانه دانشگاه تهران مدیریت فناوری اطلاعات کسب وکار هوشمند 4 محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت فناوری اطلاعات مدیریت خدمات و توسعه فناوری 1 پژوهش محور
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت فناوری اطلاعات مدیریت خدمات و توسعه فناوری 5
روزانه دانشگاه تهران مدیریت مدیریت سیاست گذاری بخش عمومی 3 محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت مدیریت رفتاری 3
روزانه دانشگاه خوارزمی – تهران مدیریت مدیریت رفتاری 6 محل تحصیل تهران
روزانه دانشگاه سیستان وبلوچستان – زاهدان مدیریت مدیریت رفتاری 2
روزانه دانشگاه لرستان – خرم آباد مدیریت مدیریت رفتاری 3
روزانه دانشگاه خوارزمی – تهران مدیریت مدیریت منابع انسانی 6 محل تحصیل تهران
روزانه دانشگاه سیستان وبلوچستان – زاهدان مدیریت مدیریت منابع انسانی 2
روزانه دانشگاه لرستان – خرم آباد مدیریت مدیریت منابع انسانی 3
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت مدیریت سیستم ها 3
روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع)- تهران مدیریت مدیریت سیستم ها 5 شرایط در دفترچه انتخاب رشته- فقط مرد
روزانه دانشگاه شهیدبهشتی – تهران مدیریت مدیریت سیستم ها 4
روزانه دانشگاه شیراز مدیریت مدیریت سیستم ها 3
روزانه دانشگاه صنعتی شریف – تهران مدیریت مدیریت سیستم ها 5
روزانه دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران مدیریت مدیریت بازاریابی بین الملل 4 فقط زن
روزانه دانشگاه اصفهان مدیریت مدیریت تولید و عملیات 2
روزانه دانشگاه تهران مدیریت مدیریت تولید و عملیات 4 محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت مدیریت تولید و عملیات 3
روزانه دانشگاه خلیج فارس – بوشهر مدیریت مدیریت تولید و عملیات 2
روزانه دانشگاه سمنان مدیریت مدیریت تولید و عملیات 2
روزانه دانشگاه شهیدبهشتی – تهران مدیریت مدیریت تولید و عملیات 4
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت مدیریت تولید و عملیات 5
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت مدیریت تولید و عملیات 1 پژوهش محور
روزانه دانشگاه مازندران – بابلسر مدیریت مدیریت تولید و عملیات 3
روزانه دانشگاه یزد مدیریت مدیریت تولید و عملیات 3
روزانه دانشگاه اصفهان مدیریت تحقیق درعملیات 2
روزانه دانشگاه تربیت مدرس مدیریت تحقیق درعملیات 3
روزانه دانشگاه تهران مدیریت تحقیق درعملیات 4 محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت تحقیق درعملیات 3
روزانه دانشگاه خلیج فارس – بوشهر مدیریت تحقیق درعملیات 2
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد مدیریت تحقیق درعملیات 2
روزانه دانشگاه یزد مدیریت تحقیق درعملیات 3
روزانه دانشگاه امام صادق (ع) مدیریت مدیریت مالی 3
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت مدیریت مالی 3
روزانه دانشگاه شهیدبهشتی – تهران مدیریت مدیریت مالی 4
روزانه دانشگاه یزد مدیریت مدیریت مالی 3
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت رسانه ای 3
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی – تهران گردشگری 1 پژوهش محور
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی – تهران گردشگری 5
روزانه دانشگاه تهران مدیریت تکنولوژی مدیریت نوآوری 4 محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت تکنولوژی مدیریت نوآوری 3
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت تکنولوژی مدیریت تحقیق و توسعه 3
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت تکنولوژی مدیریت تحقیق و توسعه 1 پژوهش محور
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت تکنولوژی مدیریت تحقیق و توسعه 5
روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران مدیریت تکنولوژی مدیریت انتقال تکنولوژی 2 محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
روزانه دانشگاه تربیت مدرس سیاست گذاری علم و فناوری 3
روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران سیاست گذاری علم و فناوری 2 محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
روزانه دانشگاه مازندران – بابلسر سیاست گذاری علم و فناوری 4
روزانه مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور سیاست گذاری علم و فناوری 2 پژوهش محور
روزانه دانشگاه تهران حرفه ای مدیریت تصمیم گیری و سیاست گذاری 4 محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران حرفه ای مدیریت تصمیم گیری و سیاست گذاری 5 عنوان مدرک دکترای تخصصی نمی باشد – محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران مدیریت سازمان های دولتی ایران سیاستگذاری دولتی (خط مشی گذاری عمومی) 2 محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
روزانه دانشگاه علوم انتظامی امین – نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مدیریت پیشگیری از جرم 5 شرایط در دفترچه انتخاب رشته- فقط مرد
روزانه دانشگاه تهران مدیریت توسعه 3 محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
نوبت دوم دانشگاه اصفهان مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی 2
نوبت دوم دانشگاه تهران مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی 2 محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی 2
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت بازرگانی مدیریت سیاست گذاری بازرگانی 2
نوبت دوم دانشگاه تهران مدیریت بازرگانی مدیریت سیاست گذاری بازرگانی 2 محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
نوبت دوم دانشگاه اصفهان مدیریت بازرگانی رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی 3
نوبت دوم دانشگاه تهران مدیریت بازرگانی رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی 2 محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی 2
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت مدیریت منابع انسانی 2 پذیرش با عنوان مدیریت – مدیریت منابع انسانی
نوبت دوم دانشگاه تهران مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 2 محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
نوبت دوم دانشگاه تهران مدیریت فناوری اطلاعات کسب وکار هوشمند 2 محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
نوبت دوم دانشگاه تهران مدیریت مدیریت سیاست گذاری بخش عمومی 2 محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت مدیریت رفتاری 2
نوبت دوم دانشگاه سیستان وبلوچستان – زاهدان مدیریت مدیریت رفتاری 1
نوبت دوم دانشگاه سیستان وبلوچستان – زاهدان مدیریت مدیریت منابع انسانی 1
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت مدیریت سیستم ها 2
نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران)- تهران مدیریت مدیریت بازاریابی بین الملل 3 فقط زن
نوبت دوم دانشگاه تهران مدیریت مدیریت تولید وعملیات 2 محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت مدیریت تولید وعملیات 2
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت تحقیق درعملیات 2
نوبت دوم دانشگاه تهران مدیریت تحقیق درعملیات 2 محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد مدیریت تحقیق درعملیات 2
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت مدیریت مالی 2
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت رسانه ای 2
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت تکنولوژی مدیریت نوآوری 2
نوبت دوم دانشگاه تهران مدیریت تکنولوژی مدیریت نوآوری 2 محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت تکنولوژی مدیریت تحقیق و توسعه 2
نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس سیاست گذاری علم و فناوری 1
نوبت دوم دانشگاه تهران حرفه ای مدیریت تصمیم گیری و سیاست گذاری 2 محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
نوبت دوم دانشگاه تهران مدیریت توسعه 2 محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز تحصیلات تکمیلی تهران مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی 3
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز تحصیلات تکمیلی تهران مدیریت بازرگانی مدیریت سیاست گذاری بازرگانی 3
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز تحصیلات تکمیلی تهران مدیریت بازرگانی رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی 3
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز تحصیلات تکمیلی تهران مدیریت دولتی رفتار سازمانی 5
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز تحصیلات تکمیلی تهران مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 5
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ – تهران گردشگری 5 پذیرش با عنوان مدیریت گردشگری
پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی 3
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج) مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی 3
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان کیش) مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی 7
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی 4 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان کیش) مدیریت بازرگانی مدیریت سیاست گذاری بازرگانی 7
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج) مدیریت بازرگانی مدیریت سیاست گذاری بازرگانی 5
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت بازرگانی مدیریت سیاست گذاری بازرگانی 4 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان مدیریت بازرگانی رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی 4
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت بازرگانی رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی 4 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج) مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی 3
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان کیش) مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی 7
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی 4 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج) مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 3
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 4 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت دولتی مدیریت تطبیقی و توسعه 4 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت فناوری اطلاعات مدیریت خدمات و توسعه فناوری 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان کیش) مدیریت مدیریت سیاست گذاری بخش عمومی 7
پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی – تهران مدیریت مدیریت رفتاری 6 محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی – تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در کرج) مدیریت مدیریت رفتاری 5
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج) مدیریت مدیریت منابع انسانی 3
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان کیش) مدیریت مدیریت منابع انسانی 7
پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی – تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در کرج) مدیریت مدیریت منابع انسانی 5
پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی – تهران مدیریت مدیریت منابع انسانی 6 محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج) مدیریت مدیریت تولید وعملیات 2
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان کیش) مدیریت مدیریت تولید وعملیات 7
پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی – تهران مدیریت مدیریت تولید وعملیات 4 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت مدیریت تولید وعملیات 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه یزد مدیریت مدیریت تولید وعملیات 3
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان کیش) مدیریت تحقیق درعملیات 7
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج) مدیریت تحقیق درعملیات 2
پردیس خودگردان دانشگاه یزد مدیریت تحقیق درعملیات 3
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج) مدیریت مدیریت مالی 3
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان کیش) مدیریت مدیریت مالی 7
پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی – تهران مدیریت مدیریت مالی 4 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج) مدیریت رسانه ای 3
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان کیش) مدیریت رسانه ای 7
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی – تهران گردشگری 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج) مدیریت تکنولوژی مدیریت نوآوری 3
پردیس خودگردان دانشگاه علم وصنعت ایران – تهران مدیریت تکنولوژی مدیریت انتقال تکنولوژی 2
پردیس خودگردان دانشگاه علم وصنعت ایران – تهران حرفه ای مدیریت تصمیم گیری و سیاست گذاری 4 عنوان مدرک دکترای تخصصی نمی باشد – محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت

 

کارآفرینی

دوره نام دانشگاه ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات
روزانه دانشگاه تهران 7 محل تحصیل دانشکده کارآفرینی تهران
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) 3
روزانه دانشگاه رازی کرمانشاه 2
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) 2
نوبت دوم دانشگاه تهران 4 محل تحصیل دانشکده کارآفرینی تهران

 

آینده پژوهی

دوره نام دانشگاه ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات
روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)- قزوین 3
روزانه مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور 2 پژوهش محور
نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)- قزوین 3

 

مالی

دوره نام دانشگاه گرایش ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات
روزانه دانشگاه اصفهان مهندسی مالی 2
روزانه دانشگاه تهران بانکداری 3 محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
نوبت دوم دانشگاه تهران بانکداری 2 محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران

 

مدیریت آموزشی

دوره نام دانشگاه ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات
روزانه دانشگاه ارومیه 3
روزانه دانشگاه امام صادق (ع) 4 فقط زن – محل تحصیل پردیس خواهران دانشگاه امام صادق علیه السلام
روزانه دانشگاه بوعلی سینا – همدان 2
روزانه دانشگاه تهران 2 محل تحصیل دانشکده روانشناسی تهران
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) 3
روزانه دانشگاه خوارزمی – تهران 6 محل تحصیل تهران
روزانه دانشگاه سمنان 2
روزانه دانشگاه شهیدبهشتی – تهران 4
روزانه دانشگاه شیراز 5
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی – تهران 1 پژوهش محور
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی – تهران 5
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد 3
روزانه دانشگاه کردستان – سنندج 3
نوبت دوم دانشگاه تهران 1 محل تحصیل دانشکده روانشناسی تهران
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) 2
نوبت دوم دانشگاه سمنان 1
نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد 2
پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی – تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در کرج) 5
پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی – تهران 6 محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
پردیس خودگردان دانشگاه شیراز 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی – تهران 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه

 

مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز

دوره نام دانشگاه ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات
روزانه دانشگاه امام صادق (ع) 5
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی – تهران 1 پژوهش محور
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی – تهران 5
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی – تهران 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه

حسابداری

دوره نام دانشگاه ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات
روزانه دانشگاه اصفهان 2
روزانه دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران 5 فقط زن
روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین 3
روزانه دانشگاه تربیت مدرس 4
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) 3
روزانه دانشگاه شهیدباهنر – کرمان 2
روزانه دانشگاه شهیدبهشتی – تهران 5
روزانه دانشگاه شیراز 4
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی – تهران 1 پژوهش محور
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی – تهران 5
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد 5
نوبت دوم دانشگاه اصفهان 2
نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران 2 فقط زن
نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین 3
نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس 1
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) 2
نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد 3
پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان 2
پردیس خودگردان دانشگاه تهران ( محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج) 2
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان کیش) 7
پردیس خودگردان دانشگاه شیراز 4 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی – تهران 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه

 

تربیت بدنی – مدیریت ورزشی

دوره نام دانشگاه گرایش ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) 3 پذیرش با عنوان مدیریت ورزشی بدون گرایش
روزانه دانشگاه شاهرود مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی 4
روزانه دانشگاه ارومیه مدیریت راهبردی در سازمان ها و رویدادهای ورزشی 4
روزانه دانشگاه بوعلی سینا – همدان مدیریت راهبردی در سازمان ها و رویدادهای ورزشی 2
روزانه دانشگاه تهران مدیریت راهبردی در سازمان ها و رویدادهای ورزشی 2 محل تحصیل دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی تهران
روزانه دانشگاه شهید چمران – اهواز مدیریت راهبردی در سازمان ها و رویدادهای ورزشی 4
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت راهبردی در سازمان ها و رویدادهای ورزشی 5
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت راهبردی در سازمان ها و رویدادهای ورزشی 1 پژوهش محور
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد مدیریت راهبردی در سازمان ها و رویدادهای ورزشی 2
روزانه دانشگاه گیلان – رشت مدیریت راهبردی در سازمان ها و رویدادهای ورزشی 4
روزانه دانشگاه تبریز مدیریت بازاریابی و رسانه ها در ورزش 1
روزانه دانشگاه تربیت مدرس مدیریت بازاریابی و رسانه ها در ورزش 3
روزانه دانشگاه  خوارزمی – تهران مدیریت بازاریابی و رسانه ها در ورزش 3 محل تحصیل تهران
روزانه دانشگاه رازی – کرمانشاه مدیریت بازاریابی و رسانه ها در ورزش 1
روزانه دانشگاه مازندران – بابلسر مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی 1
روزانه دانشگاه مازندران – بابلسر مدیریت راهبردی در سازمان ها و رویدادهای ورزشی 2
روزانه دانشگاه مازندران – بابلسر مدیریت بازاریابی و رسانه ها در ورزش 1
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) 2 پذیرش با عنوان مدیریت ورزشی بدون گرایش
نوبت دوم دانشگاه شاهرود مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی 2
نوبت دوم دانشگاه تهران مدیریت راهبردی در سازمان ها و رویدادهای ورزشی 2 محل تحصیل دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی تهران
نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد مدیریت راهبردی در سازمان ها و رویدادهای ورزشی 2
نوبت دوم دانشگاه گیلان – رشت مدیریت راهبردی در سازمان ها و رویدادهای ورزشی 4
نوبت دوم دانشگاه تبریز مدیریت بازاریابی و رسانه ها در ورزش 1
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز تحصیلات تکمیلی تهران مدیریت راهبردی در سازمان ها و رویدادهای ورزشی 3
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز تحصیلات تکمیلی تهران مدیریت بازاریابی و رسانه ها در ورزش 3
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال – آمل مدیریت راهبردی در سازمان ها و رویدادهای ورزشی 5
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان کیش) 7 پذیرش با عنوان مدیریت ورزشی بدون گرایش
پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه مدیریت راهبردی در سازمان ها و رویدادهای ورزشی 4 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج) 2 پذیرش با عنوان مدیریت ورزشی بدون گرایش
پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی – تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در کرج) مدیریت بازاریابی و رسانه ها در ورزش 3
پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی – تهران مدیریت بازاریابی و رسانه ها در ورزش 3 محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
پردیس خودگردان دانشگاه مازندران – بابلسر (محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه) مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی 1
پردیس خودگردان دانشگاه مازندران – بابلسر (محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه) مدیریت راهبردی در سازمان ها و رویدادهای ورزشی 2
پردیس خودگردان دانشگاه مازندران – بابلسر (محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه) مدیریت بازاریابی و رسانه ها در ورزش 1

منابع دکتری نیمه متمرکز (سراسری) مجموعه مدیریت

منابع دکتری نیمه متمرکز (سراسری) مجموعه مدیریت
رشته های مدیریت بازرگانی، مدیریت دولتی ، مدیریت فناوری اطلاعات، مدیریت صنعتی ، مدیریت رسانه ای ، مدیریت تکنولوژی، سیاست گذاری علم و فناوری، گردشگری، مدیریت پیشگیری از جرم، مدیریت توسعه، مدیریت قراردادهای بین الملل نفت و گاز، کارآفرینی، آینده پژوهی، مالی ، مدیریت سازمان های دولتی

1- زبان انگلیسی (ضریب 1)
2- استعداد تحصیلی (ضریب 1)
3- آزمون استاندارد همتراز (ضریب 4)
روش تحقیق و آمار
مبانی سازمان و مدیریت
اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

جزییات جدید از تغییرات دکتری ۹۵ / استقلال دانشگاهها در پذیرش دکتری

معاون آموزشی وزارت علوم گفت: دانشگاه های مجری دکتری از سال ۹۶-۹۵ قادرند پس از امتحان GRE، خود مقتدرانه نسبت به پذیرش دانشجو به هر نحوی که صلاح می دانند اقدام کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مجتبی شریعتی نیاسر در مراسم تقدیر از اساتید دانشگاه خوارزمی با اشاره به سیاست های آموزش عالی گفت: اوایل انقلاب جمعیت کشور ۳۰ تا ۳۵ میلیون نفر بوده و جمعیت دانشجویی کشور نیز بین ۱۷۰ الی ۱۸۰ هزار نفر بود درحال حاضر جمعیت کشور دو برابر و جمعیت دانشجویی ۲۵ برابر شده است.

وی با بیان اینکه درحال حاضر بالغ بر ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار دانشجو در دانشگاه ها مشغول تحصیل هستند، افزود: این جمعیت دانشجویی نیاز به برداشتن گام های ویژه و درست دارد و اشکالات موجود آن باید چاره اندیشی شود.

۱۵ درصد دانشجویان کشور در دانشگاه های دولتی هستند

معاون آموزشی وزارت علوم یادآورشد: این جمعیت دانشجویی در دانشگاه های آزاد اسلامی، مراکز آموزشی غیردولتی، دانشگاه های خاص (پیام نور،جامع علمی کاربردی، فنی وحرفه ای) مشغول تحصیل هستند از این جمعیت دانشجویی ۱۵ درصد در دانشگاه های دولتی حضور دارند که به لحاظ درصد،کمتر بوده ولی بار اصلی کیفی محصولات آموزش عالی برعهده این دانشگاه ها است.

وی ادامه داد: ۲۸۲ دانشگاه دولتی و ۲ هزار و ۶۰۰  مرکز آموزش عالی در سراسر کشور با ۷۰ هزار نفر عضو هیات علمی وجود دارد و نسبت استاد به دانشجو تقریبا ۱۰۰ یا ۱۱۰ است درحالی که باید تقریبا ۳۰ باشد.

اخذ مجوز ۱۰۳ مرکز آموزش عالی طی ۵ سال گذشته

شریعتی نیاسر افزود: از ۲۸۲ مرکز دولتی حدود ۱۰۳ مورد طی ۴ الی ۵ سال گذشته و حدود ۴۷ مورد طی یک سال آخر مجوز دریافت کردند.

وی ادامه داد: از ۲۸۲ مرکز دولتی ۶۰ مرکز آموزش عالی کمتر از ۱۰ سال عمر دارند و در برخی موارد جمعیت دانشجوی آنها خیلی کم و تعداد اعضای هیات علمی ناچیز است.

ساماندهی مراکز آموزش عالی سیاست جدی وزارت علوم

معاون آموزشی وزارت علوم با بیان اینکه ساماندهی مراکز آموزش عالی سیاست جدی آموزش عالی است، افزود: این مراکز باید حفظ شوند بقای آنها وظیفه ما است و بهترین شیوه برای اعتلای این مراکز اگر امکان افزایش هیات علمی و امکانات نباشد، شیوه الحاقی است.

شیوه وزارت علوم برای بقای مراکز آموزش عالی کوچکتر

شریعتی نیاسر افزود: باید بتوانیم مراکز کوچکتر که از شاخص ها فاصله دارند را در درون دانشگاه های بزرگ رشد دهیم و حفظ منافع دانشجو و اساتید واحدهای کوچکتر که الحاق می شوند از اصول اولیه آموزش عالی است و تحت هیچ شرایطی نباید این مراکزمتضررشوند.

برای داشتن روند رو به رشد باید در برابر یک سری مسایل مقاومت کرد

وی تاکید کرد: تا کنون یک مجوز خارج از شاخص ها صادر نشده و در برابر صدور مجوزهای غیراستاندارد ایستاده ایم علی رغم سفارش هایی که صورت می گیرد، اگر بخواهیم روند رو به رشد داشته باشیم باید در برابر یک سری مسایل مقاومت کنیم.

ادغام دانشگاه علوم اقتصادی و خوارزمی بسیار کارشناسانه بود

معاون آموزشی وزارت علوم ادامه داد: ادغام دانشگاه علوم اقتصادی برخلاف شبهات بسیاری که ایجاد شد، بسیاردقیق و کارشناسانه بود و براساس مصوبه شواری عالی اداری و شورای گسترش مصوب شد و این کار به معنای انکار و نادیده گرفتن توانمندی دانشگاه علوم اقتصادی نیست و ترکیب این دو دانشگاه اعتبار دانشگاهی ما را افزایش می دهد.

وی ادامه داد: الحاق دانشگاه اقتصادی با یکی از دانشگاه های تهران مصوبه سال ۸۳ است و این دانشگاه در تهران مانده و فعالیت های خود را ادامه خواهد داد.

وی یادآورشد: سرپرست دانشگاه خوارزمی نیز مکلف شد رشته های تخصصی این دانشگاه را حذف نکند و ظرفیت دانشجویی آن دنبال شود و مدارک نیز مثل سابق صادر شود.

استقلال ذانشگاه ها در پذیرش دانشجو دکتری

معاون آموزشی وزارت علوم همچنین در بخش دیگری ازسخنان گفت: دانشگاه های مجری دکتری از سال ۹۶-۹۵ قادرند پس از امتحان GRE، خود مقتدرانه نسبت به پذیرش دانشجو به هر نحوی که صلاح می دانند اقدام کنند.

وی افزود: این امتحان نیز به خاطر تراکم متقاضی دوره دکتری است اگر این تعداد متقاضی نبود، حتی شاید نیاز به امتحان هم نبود، در فراخوان اخیر۳۰ هزار نفر ثبت نام کردند که ۷۰ درصد دکتری بودند و ۲۰ هزار نفر متقاضی ورود به دانشگاه در حالی که نیاز دانشگاه ها ۴ الی ۵ هزار نفراست .

بین المللی کردن دانشگاه ها

وی به بحث بین المللی کردن دانشگاه ها اشاره کرد و افزود: ما درشرایطی هستیم که می خواهیم با دانشگاه های خارج کشور تعامل کنیم در سال ۹۳ که فقط مذاکرات هسته ای در جریان بود تعداد دانشجویان خارجی ما نسبت به سال ۹۲ سه برابر شده بود و پیش بینی می شود که در سال ۹۵-۹۴ اگر نتایج مذاکرات هسته ای به نفع جمهوری اسلامی باشد،اقبال کشورها خارجی به ایران زیاد می شود.

کمک به ایجاد زیرساخت دانشگاه های بزرگ برای جذب دانشجو خارجی

معاون آموزشی وزارت علوم افزود: دستور العملی ویژه دانشگاه های شاخص و بزرگ که زیرساخت های لازم برای پذیرش دانشجو خارجی را ندارند تدوین شده که به آنها کمک شود تا بتوانند دانشجوی خارجی پذیرش کنند.

واگذاری مسئولیت برنامه ریزی درسی برعهده دانشگاه های برتر

وی ادامه داد: همچنین در دستور العملی که تدوین و ابلاغ شده، مسئولیت برنامه ریزی درسی برعهده دانشگاه های برتر گذاشته شده و دانشگاه‌های دیگر باید برای برنامه درسی از این دانشگاه ها الگو برداری کنند.

واگذاری مسئولیت جذب استعداد درخشان به دانشگاه ها

وی همچنین از واگذاری مسئولیت جذب استعداد درخشان به دانشگاه ها خبر داد و گفت: این کار به صورت تدریجی صورت گرفت ابتدا ۱۰ درصد و سپس ۲۰ درصد افزایش یافت و بررسی های کارشناسانه انجام می گیرد که این درصد ها افزایش یابد تا دانشگاه های مطرح بتوانند دانشجوی ممتاز جذب کنند.