نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1392 رشته مدیریت بازرگانی و منابع انسانی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1392 رشته مدیریت بازرگانی و منابع انسانی

زبان ریاضی آمار تئوری اقتصاد تحقيق درعمليات مالی بازاریابی معدل نمره کل (تراز) رتبه کل
55.56 63.33 73.33 56.67 0 0 100 17.51 9751 1
11.11 26.67 81.33 58.33 40 36.84 88.33 18.83 9407 3
5.56 7.5 76 70 57.33 52.63 70 17.97 9148 7
33.33 0 64 66.67 32 52.63 85 17.25 9124 8
13.33 49.17 58.67 53.33 61.33 33.33 63.33 18.99 9030 10
44.44 22.5 68 68.33 34.67 15.79 70 16.7 9022 11
17.78 33.33 46.67 73.33 57.33 40.35 68.33 16.38 8786 21
21.11 15 70.67 73.33 56 22.81 65 15.15 8672 26
0 19.17 61.33 76.67 29.33 43.86 90 18.72 8665 28
10 0 78.67 70 37.33 33.33 93.33 15.44 8645 30
35.56 45.83 69.33 65 34.67 0 41.67 19.12 8578 32
13.33 25.83 85.33 61.67 49.33 0 78.33 13.17 8344 43
38.89 0 66.67 61.67 38.67 8.77 86.67 14.34 8288 46
45.56 0 45.33 76.67 17.33 35.09 61.67 17.69 8099 61
22.22 4.17 70.67 73.33 28 38.6 43.33 17.62 8086 62
0 20 62.67 66.67 40 42.11 68.33 16.24 8032 69
5.56 31.67 69.33 40 50.67 38.6 56.67 16.34 8019 70
53.33 40 45.33 60 0 35.09 60 13.4 7980 72
15.56 54.17 29.33 65 44 38.6 51.67 16.91 7899 79
16.67 0 70.67 41.67 37.33 36.84 61.67 18.7 7841 91
0 15.83 74.67 81.67 20 35.09 55 16.38 7823 93
40 19.17 73.33 30 34.67 7.02 61.67 15.68 7810 95
43.33 0 58.67 36.67 30.67 0 85 17.42 7651 117
37.78 50 58.67 71.67 49.33 0 0 15.12 7621 119
36.67 0 48 58.33 28 24.56 68.33 16.41 7567 123
33.33 0 50.67 48.33 26.67 31.58 61.67 18.02 7496 128
24.44 28.33 52 68.33 50.67 0 43.33 15.22 7431 143
32.22 3.33 54.67 43.33 12 26.32 86.67 15.62 7406 148
55.56 26.67 40 25 48 5.26 50 16.1 7382 157
3.33 59.17 76 60 0 0 56.67 16.48 7353 162
33.33 29.17 76 65 38.67 0 0 15.85 7329 166
34.44 3.33 66.67 46.67 37.33 0 46.67 17.49 7277 179
78.89 15 52 46.67 0 0 36.67 14.69 7171 203
37.78 23.33 56 53.33 0 31.58 48.33 13.93 7146 211
36.67 11.67 60 35 18.67 29.82 40 17.02 7124 215
0 7.5 53.33 53.33 53.33 35.09 55 16.04 7105 221
6.67 19.17 46.67 48.33 62.67 21.05 65 13.64 7097 224
-2.21 5 61.33 38.33 34.67 26.32 76.67 18.73 7092 227
0 64.17 64 50 28 15.79 33.33 15.25 7084 230
17.78 46.67 80 50 32 0 0 17.39 7068 233
7.78 13.33 56 66.67 33.33 12.28 60 16.06 7049 237
6.67 0.83 60 51.67 29.33 24.56 71.67 16.22 7003 244
45.56 14.17 57.33 20 21.33 24.56 41.67 16.3 6973 256
37.78 3.33 56 65 9.33 17.54 58.33 12.59 6953 260
0 56.67 49.33 50 0 15.79 70 17.33 6890 283
42.22 0 60 70 42.67 0 0 16.25 6773 322
48.89 0 69.33 23.33 0 0 73.33 14.49 6751 330
33.33 1.67 58.67 25 -2.66 40.35 68.33 15.06 6745 333
6.67 25.83 65.33 36.67 34.67 0 70 14.12 6738 336
0 4.17 53.33 38.33 30.67 40.35 75 15.42 6738 336
5.56 30 46.67 43.33 22.67 36.84 53.33 15.67 6685 359
2.22 8.33 82.67 71.67 53.33 0 0 15.84 6628 384
22.22 35 64 38.33 0 15.79 43.33 15.09 6574 407
58.89 0 25.33 46.67 0 0 85 15.79 6572 408
4.44 36.67 48 68.33 70.67 0 0 16.47 6569 410
33.33 39.17 68 15 41.33 0 0 17.58 6548 415
-1.1 10.83 56 41.67 36 33.33 58.33 14.59 6538 420
17.78 12.5 60 23.33 41.33 0 46.67 18.76 6530 425
-1.1 7.5 52 55 25.33 14.04 83.33 14.46 6507 442
8.89 -2.5 50.67 40 0 57.89 65 16.18 6451 469
0 21.67 40 48.33 33.33 26.32 66.67 14.46 6406 497
8.89 40 50.67 58.33 42.67 0 0 18.87 6344 530
4.44 41.67 60 40 29.33 0 40 14.94 6287 568
48.89 3.33 81.33 38.33 0 0 0 16.9 6276 575
17.78 28.33 48 66.67 0 0 50 15.3 6246 591
30 22.5 38.67 21.67 28 15.79 50 15.63 6226 602
20 17.5 52 53.33 0 0 63.33 15.35 6221 604
21.11 0.83 56 73.33 50.67 0 0 15.4 6194 617
0 5 45.33 45 40 22.81 60 14.89 6149 648
5.56 1.67 42.67 45 30.67 28.07 43.33 18.6 6139 653
14.44 0 52 65 28 0 50 14.28 6123 661
11.11 33.33 44 55 64 0 0 15.67 6114 666
31.11 15 48 20 25.33 15.79 36.67 16.3 6109 673
7.78 9.17 42.67 35 36 24.56 41.67 18 6098 679
1.11 28.33 72 50 38.67 0 0 16.68 6054 708
55.56 32.5 -6.66 58.33 54.67 0 0 18.09 6045 711
28.89 8.33 60 21.67 0 14.04 53.33 15.54 6019 731
22.22 25.83 68 13.33 42.67 0 0 16.07 5810 868
7.78 27.5 54.67 56.67 20 0 0 19.46 5774 891
4.44 41.67 45.33 66.67 0 0 36.67 14.84 5735 926
11.11 61.67 0 65 0 68.42 0 16.32 5730 928
50 50 0 45 0 42.11 0 16.17 5721 938
0 48.33 0 68.33 0 75.44 0 20 5717 940
0 8.33 54.67 60 22.67 22.81 30 12.98 5668 981
5.56 35 54.67 55 22.67 0 0 17.37 5666 984
0 28.33 44 36.67 46.67 0 40 14.42 5654 997
37.78 14.17 44 18.33 20 0 45 13.86 5646 1003
10 78.33 0 61.67 0 52.63 0 16.14 5631 1014
0 42.5 52 53.33 45.33 0 0 13.63 5605 1037
1.11 30 57.33 61.67 32 0 0 15.12 5602 1041
7.78 0 64 41.67 0 0 61.67 15.18 5602 1041
12.22 0.83 57.33 93.33 0 0 0 17.41 5582 1071
0 0 40 45 40 7.02 61.67 14.43 5578 1076
20 12.5 45.33 21.67 42.67 0 36.67 14.72 5565 1087
5.56 31.67 38.67 48.33 26.67 0 38.33 14.4 5530 1123
0 10 61.33 50 0 1.75 48.33 15.89 5499 1147
0 35 66.67 36.67 0 0 36.67 14.68 5499 1147
0 8.33 50.67 18.33 38.67 7.02 56.67 15.01 5469 1183
0 43.33 57.33 55 0 0 0 18.47 5414 1238
40 0 45.33 18.33 0 0 51.67 15.65 5397 1248
20 19.17 57.33 56.67 0 0 0 16.84 5396 1250
0 20.83 53.33 70 8 0 26.67 14.05 5382 1268
0 46.67 0 88.33 0 68.42 0 14.32 5369 1279
40 15 36 0 0 12.28 70 12.57 5346 1300
35.56 35.83 40 -1.66 0 0 40 17.07 5336 1311
8.89 28.33 0 86.67 0 66.67 0 15.41 5315 1339
0 34.17 0 80 0 70.18 0 17.33 5300 1356
0 32.5 0 65 0 87.72 0 17.11 5295 1360
0 52.5 0 65 0 61.4 0 18.14 5275 1382
0 42.5 0 65 0 71.93 0 17.9 5262 1394
10 15.83 52 48.33 0 0 48.33 12.82 5259 1399
15.56 51.67 13.33 55 41.33 0 0 15.5 5253 1407
13.33 30 37.33 55 33.33 0 0 14.77 5237 1423
0 55.83 54.67 51.67 0 0 0 15.69 5236 1426
54.44 0 36 18.33 0 0 30 16.68 5229 1432
51.11 0 18.67 45 0 33.33 0 16.84 5226 1437
0 38.33 25.33 41.67 29.33 0 48.33 14.2 5207 1469
25.56 0 36 51.67 0 3.51 45 14.71 5197 1479
0 6.67 60 23.33 44 0 10 18.11 5178 1498
7.78 25 28 45 0 0 70 13.75 5123 1557
24.44 0 45.33 0 0 0 60 19.27 5113 1574
21.11 20.83 0 66.67 0 56.14 0 17.16 5108 1581
43.33 1.67 53.33 25 0 0 0 17.84 5106 1583
32.22 0 81.33 0 0 0 1.67 17.33 5061 1639
0 10 44 51.67 21.33 0 31.67 15.28 5024 1701
6.67 45.83 49.33 56.67 0 0 0 13.95 5004 1720
27.78 22.5 46.67 -6.66 48 0 0 15.71 4967 1793
0 18.33 45.33 35 40 0 10 16.26 4942 1833
13.33 5 42.67 35 45.33 0 0 16.42 4919 1866
40 13.33 22.67 43.33 30.67 0 0 14 4909 1881
35.56 17.5 25.33 45 -1.32 8.77 0 17.73 4894 1913
20 35.83 32 0 6.67 0 60 13.89 4881 1931
35.56 3.33 68 8.33 0 0 0 16.32 4864 1954
0 45.83 46.67 13.33 16 0 31.67 14.34 4855 1966
3.33 28.33 30.67 18.33 30.67 8.77 28.33 16.52 4853 1970
15.56 -0.82 24 45 4 -1.74 73.33 13.59 4825 2011
15.56 -1.66 8 20 37.33 24.56 48.33 16.23 4795 2063
0 5 24 30 32 21.05 35 17.18 4795 2063
22.22 18.33 42.67 50 0 0 10 13.91 4791 2070
0 39.17 0 73.33 0 63.16 0 13.79 4779 2099
18.89 16.67 52 21.67 20 0 0 15.5 4736 2176
32.22 14.17 32 0 29.33 10.53 23.33 13.72 4733 2181
5.56 59.17 24 10 0 0 55 14.72 4732 2186
16.67 22.5 41.33 33.33 0 0 0 19.67 4730 2194
0 4.17 36 10 33.33 28.07 23.33 17.72 4730 2194
20 8.33 21.33 30 0 0 60 16.23 4725 2207
57.78 5.83 28 8.33 1.33 -1.74 21.67 15.03 4678 2304
15.56 0 68 6.67 4 -5.25 26.67 16.19 4666 2319
42.22 2.5 44 30 0 0 3.33 14.47 4644 2363
0 10 0 56.67 0 77.19 0 18.55 4638 2381
0 48.33 0 61.67 0 45.61 0 15.28 4539 2601
11.11 19.17 73.33 16.67 0 0 0 13.94 4538 2605
12.22 0.83 26.67 5 34.67 15.79 36.67 15.94 4521 2648
0 5.83 54.67 18.33 25.33 10.53 23.33 13.17 4517 2661
17.78 21.67 62.67 1.67 21.33 0 0 13.07 4507 2686
7.78 2.5 0 61.67 0 78.95 0 15.12 4507 2686
0 67.5 0 60 0 33.33 0 13.79 4491 2725
3.33 0 72 50 0 0 0 13.18 4471 2760
57.78 0 48 0 0 0 0 13.24 4394 2977
15.56 -2.5 32 30 0 5.26 48.33 14.26 4375 3014
0 0 69.33 38.33 0 0 0 16.1 4364 3043
6.67 32.5 48 16.67 0 0 20 14.37 4363 3048
0 1.67 72 28.33 0 1.75 0 16.34 4338 3117
17.78 15.83 45.33 11.67 4 0 23.33 14.42 4335 3123
0 24.17 0 56.67 0 42.11 0 18.97 4276 3243
2.22 26.67 0 63.33 0 42.11 0 16.27 4248 3326
6.67 30.83 46.67 33.33 0 0 0 14.36 4226 3393
18.89 -1.66 38.67 25 24 0 0 16.18 4205 3446
6.67 11.67 65.33 16.67 0 0 0 15.55 4193 3481
6.67 29.17 0 51.67 0 45.61 0 15.45 4186 3501
23.33 -0.82 33.33 6.67 6.67 0 43.33 14.34 4160 3583
48.89 5 12 6.67 0 0 16.67 18.24 4140 3622
1.11 21.67 52 20 24 0 0 13.23 4136 3646
50 0 26.67 3.33 0 0 20 14.43 4119 3693
24.44 0 46.67 0 8 0 26.67 13.47 4082 3815
0 0 52 31.67 0 12.28 20 13.35 4081 3818
16.67 7.5 53.33 18.33 0 0 0 15.39 4070 3866
0 -1.66 44 18.33 0 3.51 48.33 14.62 4064 3884
0 7.5 0 66.67 0 59.65 0 14.7 4060 3899
-1.1 25 0 41.67 0 56.14 0 16.69 4014 4030
0 1.67 49.33 -10 25.33 14.04 20 15.85 4004 4058
14.44 1.67 45.33 21.67 0 0 30 12.33 3999 4074
-1.1 -1.66 22.67 31.67 20 -1.74 51.67 14.34 3994 4089
25.56 10.83 5.33 40 30.67 0 0 15.18 3992 4096
16.67 -0.82 28 0 5.33 8.77 41.67 15.9 3949 4237
10 22.5 41.33 16.67 0 0 8.33 15.31 3940 4271
6.67 5.83 0 48.33 0 50.88 0 17.06 3932 4295
18.89 4.17 40 15 29.33 0 0 12.78 3925 4324
0 15.83 0 56.67 0 33.33 0 18.05 3853 4576
0 28.33 24 36.67 26.67 0 0 13.73 3844 4616
0 5.83 64 20 0 0 0 14.81 3839 4630
12.22 0 17.33 31.67 5.33 15.79 21.67 15.25 3824 4681
4.44 41.67 30.67 28.33 8 0 0 12.95 3823 4685
30 0 37.33 28.33 0 0 0 12.79 3782 4835
1.11 2.5 50.67 31.67 0 0 0 16.12 3776 4851
4.44 0 54.67 20 0 0 0 16.62 3764 4908
15.56 18.33 14.67 25 0 8.77 21.67 13.72 3677 5252
20 0 6.67 23.33 0 12.28 25 16.34 3581 5711
0 5 32 51.67 0 0 0 15.53 3578 5733
17.78 1.67 18.67 21.67 24 -1.74 0 16.3 3570 5766
0 19.17 0 63.33 0 24.56 0 14.99 3570 5766
0 22.5 0 43.33 0 38.6 0 15.41 3561 5812
11.11 -0.82 29.33 45 12 0 0 12.97 3559 5828
17.78 5 25.33 -1.66 12 5.26 21.67 14.75 3545 5902
0 0 0 56.67 0 33.33 0 17.94 3535 5949
18.89 0 22.67 20 0 0 21.67 15.03 3515 6056
27.78 -3.32 24 0 20 10.53 1.67 14.26 3488 6200
0 19.17 0 38.33 0 47.37 0 14.49 3478 6247
1.11 0 36 0 0 0 43.33 15.46 3461 6342
0 0 41.33 0 0 0 25 17.6 3442 6446
54.44 0 5.33 5 0 0 1.67 15.5 3414 6616
0 24.17 0 51.67 0 26.32 0 14.07 3384 6802
-1.1 15 32 28.33 0 0 0 16.33 3368 6896
0 0 0 48.33 0 54.39 0 13.43 3331 7136
1.11 1.67 32 16.67 17.33 0 0 16.51 3303 7292
41.11 -3.32 16 5 0 0 3.33 15.36 3290 7371
0 5.83 46.67 0 0 0 0 17.96 3263 7535
0 0 0 48.33 0 29.82 0 17.36 3248 7637
30 10 26.67 -13.32 -10.66 -5.25 35 12.94 3244 7669
0 0.83 25.33 20 14.67 0 21.67 13.41 3183 8113
-1.1 6.67 0 60 0 22.81 0 14.81 3181 8130
5.56 13.33 24 38.33 0 0 0 13.19 3176 8164
13.33 1.67 26.67 10 0 -5.25 3.33 17.78 3128 8509
3.33 2.5 21.33 30 2.67 1.75 10 14.97 3121 8565
10 1.67 37.33 0 0 0 13.33 14.2 3084 8874
0 0 0 61.67 0 21.05 0 14.64 3064 9032
0 0 45.33 16.67 0 0 0 14.08 3046 9196
7.78 6.67 20 0 10.67 0 10 16.88 3024 9389
8.89 5.83 24 3.33 5.33 0 10 15.12 2941 10222
0 -1.66 33.33 1.67 6.67 0 28.33 12.52 2897 10689
14.44 -3.32 5.33 25 5.33 0 0 17 2796 11880
0 2.5 16 23.33 0 0 16.67 14.54 2740 12612
12.22 0 5.33 30 -2.66 -5.25 18.33 13.96 2687 13332
0 6.67 21.33 0 1.33 0 16.67 15.9 2686 13352
2.22 0 9.33 21.67 0 8.77 11.67 15.17 2667 13664
0 8.33 22.67 6.67 14.67 0 6.67 13.03 2663 13723
2.22 -3.32 16 1.67 -1.32 -3.5 38.33 15.18 2663 13723
20 0 21.33 0 -1.32 0 10 12.89 2656 13833
10 0.83 16 3.33 20 0 0 14.01 2624 14283
-1.1 0 26.67 1.67 4 0 11.67 15.29 2606 14600
0 0 20 5 0 1.75 11.67 16.65 2601 14686
0 5 0 16.67 0 29.82 0 16.02 2599 14727
-3.32 2.5 0 36.67 0 14.04 0 16.51 2584 14980
-2.21 2.5 0 11.67 0 35.09 0 16.95 2583 14996
-8.88 -10 20 0 20 22.81 -6.66 17.52 2580 15033
7.78 0 18.67 -3.32 0 0 11.67 16.39 2567 15268
7.78 0 12 5 0 -5.25 25 14.94 2546 15629
-1.1 -0.82 17.33 3.33 4 0 31.67 13.22 2532 15920
0 0 0 0 0 35.09 0 18.14 2493 16649
20 0 16 -1.66 5.33 0 0 13.57 2473 17028
11.11 0 8 -3.32 0 5.26 18.33 15.25 2472 17047
2.22 0 0 21.67 0 15.79 0 16.58 2447 17526
4.44 0 20 3.33 0 0 16.67 13.46 2442 17627
0 0 -5.32 21.67 20 0 11.67 15.11 2388 18750
0 0 4 15 -1.32 0 11.67 17.21 2327 20098
18.89 0 4 5 0 0 0 15.27 2288 21033
1.11 -0.82 10.67 -6.66 0 8.77 8.33 17.45 2272 21450
14.44 0 1.33 13.33 0 0 10 13.5 2258 21758
0 7.5 0 0 0 12.28 0 18.42 2224 22640
2.22 -0.82 22.67 0 0 0 5 14.11 2214 22905
17.78 0 0 0 0 0 0 16.96 2211 23005
0 4.17 28 -8.32 -14.66 0 10 15.04 2146 24887
15.56 0 6.67 1.67 2.67 0 0 13.36 2065 27265
0 -0.82 12 -16.66 -2.66 0 18.33 17.48 2060 27448
6.67 0 4 6.67 0 1.75 8.33 13.96 2029 28363
-2.21 1.67 -2.66 6.67 38.67 0 0 12.24 1991 29615
2.22 1.67 0 20 0 3.51 0 14.38 1989 29671
0 0 5.33 0 0 0 11.67 15.65 1945 31113
-6.66 -3.32 0 13.33 0 22.81 0 14.89 1930 31615
6.67 -0.82 12 -5 -9.32 -3.5 20 13.31 1899 32643
7.78 6.67 0 0 0 0 0 15.36 1890 32945
0 1.67 8 5 0 0 -3.32 15.86 1883 33192
11.11 -6.66 4 -3.32 -14.66 0 13.33 16.49 1868 33699
13.33 6.67 5.33 5 -6.66 0 0 12.17 1856 34097
0 -5 12 6.67 4 -26.31 15 15.95 1834 34849
-1.1 0 1.33 1.67 0 -7.01 -1.66 15.01 1375 49532

 

اقتصاد در ارشد مدیریت

 اقتصاد در ارشد مدیریت

کتاب های دکتر محسن نظری – درس و مجموعه سوال های طبقه بندی شده ویژه رشته مدیریت –  کامل ، جامع و کافیه . یه کتاب برای خرد و یه کتاب برای کلان . به نظرم هیچ توضیح دیگه ای لازم نیست و فقط باید بگم که کتاب های نظری کافیه و اگه مطلبی رو درک نکردید باید بگم که به هیچ وجه بیخیال این درس نشید و با کمی تمرین و تکرار براحتی درصد بالایی میتونین بیارین . مخصوصا به این دلیل که تست های این درس کاملا روتین و بینهایت تکراریه! همون کتاب نظری هم تست تالیفی داره و هم تست کنکور و نیاز شما رو تماما برطرف می کنه . این دکتر نظری ، 2تا کتاب دیگه هم داره به اسم 2000 تست – هم برای خرد و هم کلان – ولی اون دیگه زیادیه . وقتی با همین کتاب نکته و تست میشه 80-90 زد  دیگه 2000 تست افراطیه . سعی کنید که تست های تالیفی رو همزمان و یا با فاصله کم از مطالعه فصل مربوطه بزنین و تست های کنکور رو بذارین برای دفعات بعدی و مرور .

تبصره 1 : اصلا چیزی رو حذف نکنین . نهایتش 2 فصل آخر کلان رو میتونین حذف کنید . از خرد شروع کنید و کلان رو هم تا جایی که رسیدین بخونین . یا یک فصل رو نخونین ، یا کامل و با تست ها بخونین . البته چون فصل ها بهم پیوسته هست ، نمی تونین مثلا فصل 4 رو حذف کنید و 5 رو بخونین .

تبصره 2 : اصلا چیز قابل حذفی وجود نداره . توجه کنید که منظور ما از این تبصره فقط کمک در شناسایی مطالب غیر مهم بود که البته در بعضی درس ها این مطالب رو نمیشه کامل جدا و مشخص کرد .فکر کنم در ادامه بحث معرفی منابع ، دیگه به این تبصره نیازی نیست .

تبصره 3 : این درس 30 تا تست داره و تو تمام گرایش ها ضریب 2 داره و البته در کارافرینی ضریب 3. 15 تا سوال از خرد میاد و 15 تا از کلان .  تو کتاب نظری توزیع فصل به فصل سوال ها هم اومده  یعنی نوشته که به طور متوسط از فلان فصل n  تا سوال میاد .

پژوهش عملیاتی : اول از همه بگم كه بر خلاف تصور خيلي ها درس آسونيه – ميتونه خيلي كمك كنه (چون خيلي ها خوب نميخوننش ميانگين درصدها تو اين درس پايينه) 1جورايي بلد بودنش اعتماد به نفس ميده و …خلاصه اينكه از وقت گذاشتن براي اين درس پشيمون نميشين . پس حتما جدي رو 1درصد خوب براي اين درس حساب كنين و صد البته تلاش!

اولين چيزي كه به ذهنم رسيد بگم اينه كه اين درس نياز به پايه رياضي قوي نداره!

فكر كنم خيلي ها ازين موضوع خوشحال باشند . از رياضيات مهمترين مبحثي كه بايد خوب مسلط باشيد ماتريس هاست كه سنگين نيست و تو خود رياضي هم ميخونينش . بلد بودنش خيلي به فهم مطالب سيمپلكس كمك ميكنه و مسلط نبودن بر ماتريس ها باعث مشكلات زيادي ميشه (مخصوصا وقتي به شكل ماتريسي برنامه ريزي نيازه!  البته ميخونين كه سيمپلكس بر پايه ماتريسه ديگه! )

از ماتريس كه بگذريم 4عمل اصلي مهمه (يعني : جمع و تفريق و ضرب و تقسيم!) حالا بماند كه در قسمت برنامه ريزي غيرخطي مشتق جزئي و لاگرانژين مياد وسط (نگران نباشيد زياد مهم نيست ميشه ازين مباحث گذشت گرچه ساده هستن) حالا 1توضيحي كوتاه در مورد مباحث مختلف ميگم بعد كتاب هاي درسي رو معرفي ميكنم آخر هم تستي

به طور معمول از هر كتاب يا جزوه اي كه استفاده كنيد 1توضيحي در مورد ماتريس ها داره و بعد ميره رو مدل سازي (مدل سازي بخش ساده ايه 1سري اصول داره كه ميخونين و 40-50تا تست هم كه ببينين چيزي نميمونه)بعد از مدل سازي، روش ترسيمي، سيمپلكس،ثانويه ، دوال سيمپلكس ، شكل ماتريسي برنامه ريزي خطي ، تحليل حساسيت و برنامه ريزي پارامتريك رو ميخونين.تا اينجا 50% سوالات رو پوشش داديد شديدا توصيه ميكنم از مباحثي كه گفتم هيچكدوم رو حذف نكنيد چون واقعا حيفه!

حتي اونايي كه قبلا اين درس رو داشتن و به هر دليلي با 1بخش هايي مشكل دارن 1بار ديگه سعي كنن (من كاملا اين رو تجربه كردم در حالي كه همش احساسم اين بود كه از ثانويه ها! و تحليل حساسيت متنفرم چند بار خوندمشون، مشكلم حل شد و بعد از اون به مباحث مورد علاقم تبديل شدن)

حالا ميرسيم به حمل و نقل ، تخصيص و شبكه اين 3تا فصل 1جورايي زنگ تفريحه هم خيلي ساده هستن هم سوالاتشون هميشه تو كنكور هست. بعد اينا با برنامه ريزي اعدا د صحيح ، برنامه ريزي صفر و يك ، برنامه ريزي پويا (دايناميك) ، برنامه ريزي غيرخطي و تئوري بازيها كار تمام ميشه  شايد تو 1سري جاها احساس كنيد كه مطلب پيچيده شده و داره ميره رو اعصاب ولي تحمل كنيد و سعي نكنيد از چيزي بگذرين بعضي موقع از بخش هاي مشكل سوالات ساده اي مطرح ميشه كه به راحتي ميشه جواب داد.

زبان در ارشد مدیریت

زبان کارشناسی ارشد مدیریت

چند تا کار ضروریه : 1- مرور گرامر + تست های گرامر   2- حفظ لغات عمومی + مرور تست ها     3- حفظ لغات تخصصی در قالب متن ها + تمرین درک مطلب

چند تا کتاب هم از نظر من ضروری اند : 1- زبان عمومی کارشناسی ارشد –آرمان اشراقی- نشر نگاه دانش      2- زبان تخصصی مدیریت (تمرین های درک مطلب(GMAT)) دکتر ونوس – نشر نگاه دانش      3- فرقی نمی کنه!(حالا توضیح میدم)

از نظر گرامر باید چندین بار نکات کتاب اشراقی رو بررسی کنید تا مسلط شوید . ماه های آخر هم تست بزنید که باز هم کتاب اشراقی داره . از نظر من بخش گرامر یکی از ساده ترین! قسمت های سوالات کنکوره که معمولا هم سوالات تکراری زیاد داره . (نه که یه سوال تکرار بشه بلکه منظور اینه که از یه نکته خاص چندین بار سوال اومده). اگه میگم ساده برای اینه که مثلا درک مطلب هیچ روال یا فرمول مشخصی نداره ولی گرامر رو اگه با دقت مطالع کنید ، به نظر میاد برخلاف انتظار نتیجه خوبی خواهید گرفت .

اصلا خوندن این درس به پایه زبانتون هم بستگی نداره . فقط تعداد انگشت شماری هستند که سطح زبانشون اونقدر عالی هست که نیاز به خوندن ندارند . بقیه به نسبت تلاش و وقتی که تو این درس صرف می کنند صرف نظر از پایه زبانشون ، نتیجه می گیرند .

برای لغات عمومی یه کتاب مهم و خوب هست به اسم ” 504واژه ضروری ” که خوشبختانه لغاتش توکتاب اشراقی وجود داره و نیازی به خریدنش نیست . یه سری مطالب هم تو کتاب اشراقی در مورد ریشه کلمات و پیشوند و پسوند هست که اگه کامل مطالعه کنید و عادت به استفاده ازش بکنید ، فوق العاده کمک میکنه . مطالب دیگه ای هم در ارتباط با واژگان در این کتاب هست که جالب و مفیده . برای زبان عمومی دیگه نباید تست هارو نزدیک کنکور بزنید(همون کتاب اشراقی تست داره) . بلکه تست ها جنبه آموزشی دارند  و باید تمام لغات متن و گزینه های تست رو اگه  بلد نیستید ، حفظ کنید(مخصوصا گزینه ها) . ترجیحا تو تابستون سعی کنید که از لغات تست های عمومی  فیش برداری کنید  تا راحت تر حفظ کنید . این لغات فقط با تکرار مداوم به خاطر سپرده میشند . سعی کنید در اسرع وقت یه دور تمومش کنید (لغات رو حفظ کنید – زیاد گیر ندید -) و با مرور مرتب تثبیتش کنید .

در مورد زبان تخصصی باید بگم که ازنظر من فرقی نمی کنه چه کتابی بخونین . کتاب مقدماتی ونوس ، کتاب مشفقی و یا حتی سنجش تکمیلی (افجه) و … همشون یکی اند! مهم اینه که حدود 1500 لغت تخصصی وجود داره (از تعدادش اصلا نترسید) که باید بلد باشید و بهتره برخلاف زبان عمومی که توصیه کردیم لغات رو جدا از متن یاد بگیرد ، در اینجا باید توجهتون به متون باشه . البته میشه از لغات یک درس هر کدوم از کتاب ها فیش برداری کنید و حفظشون کنید و بعد متن درس رو بررسی کنید . برای دوره هم باید همیشه علاوه بر فیش ها ، متن ها رو هم دوره کنید و در واقع باید تمرین کنید که بتونین متنی رو که حاوی تعدادی لغت هست(که شما بلدید) رو درک کنید . جزوه پارسه هم اگه گیر آوردید به جهت متن شیوا و روانش ، خیلی مفیده.

واما کتاب درک مطلب ونوس به خاطر اینه که در ماه آخر لغات تخصصی رو در قالب متن های درک مطلب و جدید (بخش اول کتاب) دوره کنید (علاوه بر دوره فیش ها و متن های قبلی) و نیز تمام سوالات کنکور های اجرایی و مدیریت سال 82 به بعد رو از بخش سوم کتاب باید در روز های آخر بزنید .(بخش دوم کتاب بی فایده است).

دقت کنید که موقع خوندن کتاب اشراقی (لغات عمومی و گرامر) تست های سال 82 به بعد کنکور مدیریت و نیز اجرایی رو نزنین(هم در بخش گرامر و هم لغات عمومی) که بعدا بتونین ، این تست هارو به صورت جامع از رو ونوس بزنید .

یک امکان جدید هم استفاده از کتاب زبان تخصصی دکتر ناصرزاده هست . هم زبان تخصصی داخلش هست. هم با رویکرد درک مطلب نوشته شده . گر هم تست های چند سال اخیر کنکور رو داره (من مطمئن نیستم داره یا نه) میتونین کتاب درک مطلب ونوس رو حذف کنید و فقط از همین دو کتاب ناصرزاده و اشراقی استفاده کنید.

اگه همه این کار هارو انجام بدین مطمئنا در بدترین حالت هم زیر 40 نمیزنین . البته همانطوری که مشخصه حجم کار در این درس بالاست . پس سعی کنید زبان رو تو برنامه هر روزه تون قرار بدین و حتما از تابستون شروع کنید  و تاکیدتون 60 – 40 روی زبان عمومی باشه . ضمنا یه انتخاب جالب هم دارین . موسسه سنجش تکمیلی تعدادی لوح فشرده آموزشی تهیه کرده  که زبان عمومی اش توسط دکتر آرمان اشراقی تدریس شده . فکر کنم با حدود 10-12 تومن میتونین کلاس آقای اشراقی رو بیارین تو خونه! به هر حال ایشون معروفترین استاد تو زبان هستن و مخصوصا الان که تو دسترس نیست(داره انگلیس دکترا میخونه) CDاش میتونه گزینه جایگزین جالبی باشه .

تبصره 1 : مطالب این درس اونقدر بهم پیوسته هست که نمیشه بخش خاصی رو حذف کرد . اگه اوضاع خیلی خیطه و فکر میکنین که اصلا نمی تونین اینقدر زمان برای این درس بذارین ، میتونین زبان تخصصی رو حذف کنید(اکه با درک مطلب راحت ترین زبان عمومی رو حذف کنید) . به هر حال هم خوندنش وقت زیادی میگیره  و هم سر جلسه کنکور ، سوالات درک مطلب خیلی وقت گیرند . ولی در کل سعی کنید تا جایی که میتونین زبان تخصصی رو هم جلو برین . یعنی  تا هر جا رسیدین بخونین . اگه واقعا فکر میکنی به زبان تخصصی ممکنه نرسی ، اول عمومی رو بخون و تموم کن . وگرنه هر 2رو همزمان شروع کنید .

تبصره 2 : اصلا تو این درس چیز قابل حذف کردنی وجود نداره . جز اینکه بخواین غیر از این منابع ، کتاب های دیگه هم بخونین که به نظرم زیاده روی محضه! در مورد کتاب زبان تخصصی ونوس(2جلدی- مقدماتی وپیشرفته) هم باید بگم که همون مقدماتی کافیه . البته اگه از بین کتاب ها ونوس رو انتخاب کنید(چون همونطور که گفتم، فرقی ندارند) .

تبصره 3 : تعداد تست ها در این درس 30تاست که 15تاعمومی و 15تا تخصصیه . 15تای عمومی شامل 5تا سوال در قالب Close Passage هست(هم لغت داره و هم گرامر- در یکی دو سال اخیر فقط گرامر) و 10تای دیگه معمولا 8تا لغت و 2تا گرامره و هر 15 تست زبان تخصصی در قالب درک مطلب مطرح میشه. (البته این روال 3سال اخیر بوده). این درس در همه گرایش ها ضریب 3 داره.

در آخر اینکه من اگه جای شما بودم ، اول گرامر رو تموم میکردم . بعد همزمان عمومی و تخصصی رو شروع میکردم و تا آخر تابستون تمومش می کردم(1دور میخوندم – گیر ندید که کامل مسلط شید). اینجوری خیالتون از یکی از مهمترین درسها راحت میشه و همیشه زبان رو به عنوان یکی از منابع قدرتتون همراه خواهید داشت که این یه اعتماد به نفس فوق العاده به دنبال داره .اونوقت تو پاییز وقتتون رو با خیال راحت میتونین صرف در س های دیگه کنین . از مهر هم ، فیش های زبان عمومیم رو به تعداد درس های کتاب زبان تخصصیم تقسیم میکردم و هر روز نیم ساعت برای یک بخش از زبان عمومی و نیم ساعت برای یک درس زبان تخصصی وقت میذاشتم و مرور می کردم . بعد از هر دور مرور کل این بخش ها ، یک بار هم گرامر رو دوره میکردم . فکر کنم با این روش 5-6 باری بشه زبان رو دوره کرد و البته هر چه دفعات مرور بیشتر بشه ، زمان کمتری هم میبره(من حتی به 5دقیقه هم رسیدم) و ماه آخر همانطوری که گفتم علاوه بر مرورذکر شده ، تست گرامر میزدم ، تمرین های درک مطلب رو از کتاب معرفی شده کار میکردم و روزهای آخر هم باز همونجور که گفتم تست های سال های قبل کنکور رو کار میکردم . یعنی مثلا سوالات زبان کنکور مدیریت از سال82 رو (کل30تا تست با هم) میزدم . که این آخری هم از موارد مهم وحیاتیه که کمک خیلی خوبی خواهد بود . یه تذکرم بدم که چون این کتاب (درک مطلب ونوس) برای ما های آخر در نظر گرفته شده ، صبر کنید تا چاپ جدیدش که  سوالات 89 رو هم داره به بازار بیاد بعد بخرین . (زیاد معطل نکنین که تموم میشه!) اگه کتاب ناصرزاده رو هم میخرین که چاپ آخرش باشه دیگه.

مديريت بازرگاني

مديريت بازرگاني

مديريت بازرگاني که دانشي نو پا و سرآغاز ان از بوستون آمريکا بوده‌است به بحث پيرامون چگونگي کنترل سود و سرمايه و هزينه و استفاده بهينه از امکانات مي‌پردازد. تيلور پايه گذار اين علم در مکتب کلاسيک بوده‌است. اما نقطه عطف مديريت دکتر دمينگ است که در دهه ۱۹۴۰ ژاپن را دگرگون کرد. از استادان مديريت در ايران مي‌توان دکتر علي اکبر افجه‌اي و دکتر عليشري طالقاني را نام برد. از ديگر بحث‌هاي مديريت بازرگاني بازاريابي مي‌باشد که در سالهاي اخير به جايگاه باارزشي دست يافته‌است و به عنوان علم مطرح گرديده‌است. شرکت‌هاي بزرگ همواره درسالهاي اخير هزينه‌هاي سنگيني براي اين مقوله در نظر گرفته و بازخورد مناسبي از آن دريافت نموده‌اند. بازاريابي خود به شاخه‌هاي متعددي تقسيم گرديده و دانشگاهها سعي در پرورش متخصصين در شاخه‌هاي مختلف اين علم نموده‌اند. از دانشمندان مطرح اين علم در ايران مي‌توان به دکتر احمد روستا و دکتر داور ونوس در سطح بين المللي و فرد آر ديويد اشاره نمود.

بازاريابي چيست؟ فاصله ايده تا مرتفع شدن نياز با استفاده از فرايند تبديل ايده به کالا و مبادله آن را بازاريابي نام گذاري کرده‌اند البته تعاريف گوناگوني از بازاريابي در مراجع مختلف آْمده‌است که هريک از ديدگاه مکتبي و يا دانشمندي ارائه شده‌است، ولي نکته محوري در تمامي اين تعاريف ارضاء نياز مشتريان ميباشد.

علم بازاريابي به لحاظ همبستگي بسيار زياد با مديريت استراتژيک در بسياري از موارد به صورت ترکيبي به اجرا در آمده و شرکتها استراتژي‌هاي خود را با استفاده از علوم و زير شاخه‌هاي بازاريابي تکميل مي‌نمايند. از دانشمندان اين زمينه مي‌توان به ايگور انسف اشاره نمود که خود يکي از پايه گذاران اين علم نوين در دنيا مي‌باشد.

برخي از زير شاخه‌هاي بازاريابي عبارت‌اند از e-marketing,e-commerce و بازايابي بين المللي، رفتار مصرف کننده، بازاريابي داخلي، بازاريابي صنعتي و بازاريابي افقي و عمودي. هر يک از زير شاخه‌هاي فوق ضمن تبعيت از اصول بازاريابي اين امکان را فراهم آورده‌است تا متخصصين و علاقه‌مندان در زمينه‌اي خاص بررسي‌هاي لازم را به عمل آورند.

منبع پیشنهادی برای مدیریت اسلامی

وزارت محترم علوم، یکی دو ماه پیش از برگزاری آزمون ارشد مدیریت ۹۴ (آذر ۱۳۹۳) فهرست منابع پیشنهادی درس مدیریت اسلامی را در مقطع کارشناسی اعلام کرد که مشتمل بر سه کتاب مدیریت اسلامی جناب نبوی، مدیریت در اسلام دکتر آقاپیروز و مدیریت از منظر قرآن جناب صمصام‌الدین قوامی بود. اما طراحان محترم تست‌های درس مدیریت اسلامی کمترین توجهی به این‌ها نکردند و قاطبه تست‌ها را از منابع خودشان یا منابعی دیگر که توصیه نشده بود،‌ انتخاب کردند. صرف‌نظر از درستی یا نادرستی کارشان،‌ عقل سلیم می‌گوید منابع این دوستان باید خوانده شود که مهم‌ترین‌شان، کتاب «مدیریت اسلامی در پرتو نهج‌البلاغه» دکتر علی‌اصغر پورعزت است.

اولویت

نام کتاب

مولف

انتشارات

0

مدیریت اسلامی در پرتو نهج‌البلاغه امام علی (ع): مقدمات و روش‌شناسی

علی‌اصغر پورعزت

بنیاد نهج‌البلاغه

1

مدیریت اسلامی و الگوهای آن*

لطف الله فروزنده دهکردی، علی اکبر جوکار

دانشگاه پیام نور

2

مدیریت اسلامی*

سیدعلی اکبر افجه ای

جهاد دانشگاهی دانشگاه علامه طباطبایی

3

اصول مدیریت اسلامی و الگوھای آن*

ولی الله نقی پورفر

موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

بودجه بندی سوالات کنکور کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی

بودجه بندی و سرفصلهای سوالات کنکور کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی

.

ردیف مبحث تعداد تقریبی سوال
زبان عمومی و تخصصی- ۳۰ سوال
۱ Vocabulary ۱۰
۲ Grammer Or Cloze Test ۵
۳ Reading Coprehension ۱۵
تئوریهای مدیریت- ۲۵ سوال
۱ کلیات ۳ الی ۷
۲ سازماندهی ۱ الی ۵
۳ رهبری ۰ الی ۲
۴ منابع انسانی ۲ الی ۵
۵ برنامه ریزی ۱ الی۳
۶ تصمیم گیری ۰ الی۳
۷ متفرقه رفتار سازمانی (انگیزش، یادگیری، تجزیه و تحلیل مراوده ای، تغییر، تضاد و تعارض) ۱ الی۳
۸ ادراک ۱ الی ۳
۹ تجزیه و تحلیل سیستم ۱ الی۴
۱۰ مکاتب مدیریت (کلاسیک، نئوکلاسیک، اقتضایی) ۱ الی ۴
۱۱ خلاقیت و نوآوری ۰ الی۱
۱۲ فرهنگ ۱ الی ۲
۱۳ هماهنگی ۰ الی ۱
۱۴ ارتباطات ۰ الی ۱
۱۵ کنترل ۰ الی۲
۱۶ سایر مباحث ۰ الی۲
اقتصاد کلان – ۱۰ سوال
۱ شیوه انجام فعالیتهای اقتصادی ۰ الی۲
۲ حسابداری ملی و شاخص قیمتها ۰ الی۲
۳ مدلهای تعیین درآمد ملی تعادلی و سیاست مالی ۲ الی ۳
۴ بازار پول و سیاستهای پولی ۰ الی ۲
۵ تعادل همزمان در بازارهای کالاها، خدمات و  پول ۲ الی ۴
۶ نظریه های مصرف و سرمایه گذاری ۱ الی۳
۷ نظریه های تورم و بیکاری و منحنی فیلیپس ۰ الی ۲
۸ تراز بازرگانی ۰ الی ۲
اقتصاد خرد – ۱۰ سوال
۱ عرضه ، تقاضا و تعادل ۰ الی۴
۲ کشش ۲ الی ۴
۳ نظریه های رفتار مصرف کننده ۱ الی ۴
۴ نظریه های رفتار تولید کننده ۲ الی ۳
۵ هزینه ۰ الی ۳
۶ بازار رقابت کامل ۰ الی۲
۷ بازار انحصار فروش ۰ الی۲
ریاضیات – ۲۵ سوال
۱ مجموعه ها ۰ الی ۱
۲ تابع ۲ الی ۳
۳ ماتریس ۳ الی۴
۴ توابع دو یا سه متغیره ۴ الی ۵
۵ بسط دو جمله ای ۰ الی۱
۶ حد و پیوستگی ۲ الی۴
۷ مشتق و دیفرانسیل ۴ الی ۶
۸ انتگرال و کاربرد آن ۲ الی ۳
۹ غیره  (بردار، سری، کاربرد ریاضیات و …) ۱ الی ۳
آمار – ۱۵ سوال
۱ مقدمات آمار توصیفی ۰ الی ۲
۲ شاخصهای مرکزی ۱ الی۲
۳ شاخصهای پراکندگی،چولگی و کشیدگی ۳ الی۴
۴ آنالیز ترکیبی و نظریه احتمال ۳ الی۵
۵ متغیر تصادفی، تابع احتمال و تابع توزیع ۱ الی ۳
۶ توزیعهای گسسته و پیوسته ۲ الی ۵
۷ برآورد (تخمین) نقطه ای و فاصله ای ۰ الی ۱
۸ آزمون فرض آماری ۱ الی۲
۹ رگرسیون و ضریب همبستگی ۰ الی۲
پژوهش عملیاتی – ۲۵ سوال
۱ مفاهیم کلی ۰ الی۱
۲ مدلسازی ۰ الی۲
۳ حل ترسیمی ۰ الی۳
۴ حل از روش سیمپلکس ۲ الی۵
۵ مساله ثانویه ۱ الی۴
۶ تحلیل حساسیت و برنامه ریزی پارامتری ۵ الی۷
۷ شکل ماتریسی مدل برنامه ریزی خطی ۱ الی۳
۸ حمل و نقل ۲ الی۳
۹ شبکه ۱ الی۲
۱۰ تخصیص ۱ الی۲
۱۱ عدد صحیح و صفر و یک ۲ الی۴
۱۲ برنامه ریزی پویا ۰ الی۱
۱۳ برنامه ریزی غیرخطی ۱ الی۳
مدیریت بازاریابی – ۲۰ سوال
۱ پیش بینی فروش ۱ الی۳
۲ استراتژیهای بازاریابی ۳ الی۵
۳ تحقیقات بازار ۰ الی۱
۴ رفتار مصرف کننده ۰ الی۳
۵ قیمتگذاری ۲ الی۴
۶ ترفیع ۱ الی۲
۷ کانال توزیع ۰ الی۲
۸ مدیریت محصولات ۱ الی۴
۹ مدیریت بازاریابی بین الملل و صادرات ۲ الی۴
۱۰ خدمات ۱ الی۲
۱۱ تقسیم بندی بازار ۲ الی۳
۱۲ سایر مباحث (کلیات، معرفی بازاریابی، انواع بازاریابی و …) ۱ الی۵

تحلیل درس اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام مجموعه مدیریت

اوّلین سالی است که سرفصل «اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام» در آزمون کارشناسی ارشد گنجانده شده است. سؤالات ارائه شده، از میان سؤالات طراحی شده توسط ۵ طرّاح به صورت تصادفی گزینش شده‌اند. در این میان، بیشترین سهم به کتاب «مدیریت ما؛ مدیریت اسلامی در پرتو نهج‌البلاغه امام علی علیه‌السلام» اثر دکتر علی‌اصغر پورعزّت با ۷ سؤال (حدوداً ۵۰ درصد) اختصاص داده شده است. ۴  سؤال (حدوداً ۲۶ درصد) به کتاب «مدیریت اسلامی و الگوهای آن» اثر دکتر لطف‌الله فروزنده اختصاص یافته است. این کتاب از جمله منابع پیشنهادی بوده است. ۱ سؤال (حدوداً ۶ درصد) به کتاب «اصول مدیریت اسلامی و الگوهای آن» اثر دکتر ولی الله نقی‌پورفر اختصاص یافته است.

۳ سؤال از منابع متفرقه طرح شده‌اند که انتظار نمی‌رود دانشجو در دوره آموزشی با آنها آشنا شده باشد. این منابع جزء مطالعات عمومی و حاشیه‌ای است که ممکن است دانشجویی به اتفاق یکی از آنها را مطالعه کرده باشد. برای مثال، کتاب «فلسفه اخلاق» شهید مرتضی مطهری در هیچ دانشگاهی برای رشته مدیریت تدریس نمی‌شود و ممکن است برخی دانشجویان علاقمند، در دوره‌های مطالعاتی شرکت کرده باشند

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام ارشد مدیریت

 اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام ارشد مدیریت

وزارت محترم علوم، یکی دو ماه پیش از برگزاری آزمون ارشد مدیریت ۹۴ (آذر ۱۳۹۳) فهرست منابع پیشنهادی درس مدیریت اسلامی را در مقطع کارشناسی اعلام کرد که مشتمل بر سه کتاب مدیریت اسلامی جناب نبوی، مدیریت در اسلام دکتر آقاپیروز و مدیریت از منظر قرآن جناب صمصام‌الدین قوامی بود. اما طراحان محترم تست‌های درس مدیریت اسلامی کمترین توجهی به این‌ها نکردند و قاطبه تست‌ها را از منابع خودشان یا منابعی دیگر که توصیه نشده بود،‌ انتخاب کردند. صرف‌نظر از درستی یا نادرستی کارشان،‌ عقل سلیم می‌گوید منابع این دوستان باید خوانده شود که مهم‌ترین‌شان، کتاب «مدیریت اسلامی در پرتو نهج‌البلاغه» دکتر علی‌اصغر پورعزت است.

اوّلین سالی است که سرفصل «اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام» در آزمون کارشناسی ارشد گنجانده شده است. سؤالات ارائه شده، از میان سؤالات طراحی شده توسط ۵ طرّاح به صورت تصادفی گزینش شده‌اند. در این میان، بیشترین سهم به کتاب «مدیریت ما؛ مدیریت اسلامی در پرتو نهج‌البلاغه امام علی علیه‌السلام» اثر دکتر علی‌اصغر پورعزّت با ۷ سؤال (حدوداً ۵۰ درصد) اختصاص داده شده است. ۴  سؤال (حدوداً ۲۶ درصد) به کتاب «مدیریت اسلامی و الگوهای آن» اثر دکتر لطف‌الله فروزنده اختصاص یافته است. این کتاب از جمله منابع پیشنهادی بوده است. ۱ سؤال (حدوداً ۶ درصد) به کتاب «اصول مدیریت اسلامی و الگوهای آن» اثر دکتر ولی الله نقی‌پورفر اختصاص یافته است.

۳ سؤال از منابع متفرقه طرح شده‌اند که انتظار نمی‌رود دانشجو در دوره آموزشی با آنها آشنا شده باشد. این منابع جزء مطالعات عمومی و حاشیه‌ای است که ممکن است دانشجویی به اتفاق یکی از آنها را مطالعه کرده باشد. برای مثال، کتاب «فلسفه اخلاق» شهید مرتضی مطهری در هیچ دانشگاهی برای رشته مدیریت تدریس نمی‌شود و ممکن است برخی دانشجویان علاقمند، در دوره‌های مطالعاتی شرکت کرده باشند

درس اقتصاد ارشد مدیریت

درس اقتصاد ارشد مدیریت

مباحث هر دو درس اقتصاد خرد و کلان با یک توالی منطقی تکامل پیدا می‌کنند، ولی این بدین معنی نیست که مباحث هر فصل وابسته به فصول قبل است بلکه در اقتصاد خرد فصل بازارهاست که وابستگی کمی به فصول قبلی دارد و در مورد درس اقتصاد کلان نیز فصل تعادل همزمان بازار کالا و پول است که به فصول گذشته وابستگی دارد. همچنین بین مباحث درس اقتصاد خرد و درس اقتصاد کلان وابستگی آنچنانی وجود ندارد و باید بصورت جداگانه مورد مطالعه قرار گیرند.

با نگاهی به سؤالات می‌توان دریافت که سؤالاتی که از مباحث درس اقتصاد خرد طرح شده ۱۰ سؤال و مابقی سؤالات (۱۰ سؤال) از درس اقتصاد کلان مطرح شده است. بنابراین، برای کسب حداقل نمره قابل قبول، می‌توان تنها درس اقتصاد خرد یا اقتصاد کلان را مطالعه کرد و نیازی به مطالعه هر دو درس که مباحث متفاوتی را بیان می کنند، نیست. اما برای کسب نمره ممتاز و عالی، این کار به هیچ عنوان کافی نیست و تسلط کامل بر هر دو درس ضروری خواهد بود.

از لحاظ بودجه‌بندی در سال ۹۴ یک سؤال از بخش عرضه و تقاضا، دو سؤال از بخش کشش، دو سؤال از بخش تئوری رفتار مصرف کننده، یک سؤال از بخش تئوری رفتار تولید کننده، یک سؤال از بخش هزینه‌های تولید و سه سؤال از بخش بازارها برای درس اقتصاد خرد مطرح شده است. برای درس اقتصاد کلان نیز یک سؤال از بخش کلیات اقتصاد کلان، یک سؤال از بخش حسابداری ملی و شاخص قیمت‌ها، یک سؤال از بخش مدل‌های تعیین درآمد ملی تعادلی و سیاست‌های مالی، یک سؤال از بازار پول و سیاست‌های پولی، دو سؤال از بخش تعادل همزمان بازار کالا و پول، یک سؤال از بخش نظریه‌های مصرف و سرمایه‌گذاری و سه سؤال از بخش نظریه‌های تورم و بیکاری آمده است.

همچنین با نگاهی به سؤالات سال گذشته در مقایسه با امسال، می‌توان مشاهده کرد که در سال گذشته بیشتر سؤالات اقتصاد خرد تقریباً از مبحث تئوری رفتار تولیدکننده (۳ سؤال) آمده و بیشتر سؤالات اقتصاد کلان از مباحث تعیین درآمد ملی و تورم (هر کدام ۳ سؤال) مطرح شده است. امسال سؤالات از بین مباحث مختلف آورده شده است، بطوری که از تمام مباحث اقتصاد خرد و کلان حداقل یک سؤال طرح شده ولی سه سؤال از بخش بازارها و سه سؤال از بخش تورم طرح شده بود که بیشتر از مباحث دیگر بود. در نتیجه دانشجو برای کسب نمره عالی در این درس باید بر کلیه مباحث درس اقتصاد خرد و کلان تسلط کافی داشته باشد.

شایان ذکر است که سؤالات درس اقتصاد خرد و کلان، نسبت به سال گذشته مفهومی‌تر و سخت‌تر بود، شاید بتوان گفت که امسال تنها یک سؤال را می‌شد بصورت حفظی پاسخ داد و یک سؤال نیز محاسباتی بود و مابقی سؤالات مفهومی بودند. هم در مورد اقتصاد خرد و هم کلان، سؤالات سخت‌تری نسبت به سال گذشته طرح شده بود ولی در مورد سؤالات امسال (علی‌الخصوص کلان) نکته‌ای که جلب توجه می‌کرد این بود که، نسبت سختی سؤالات بیشتر از سال گذشته بود و گاهاً از مباحث خارج از کتب منبع نیز سؤالاتی طرح شده بود که کار را سخت‌تر می کرد. همچنین شاید اگر بجای واژه سخت، از واژه گنگ استفاده کنیم بهتر باشد. زیرا بیشتر سؤالات و پاسخ‌های ۴ گزینه‌ای آنها گنگ بودند و نمی‌شد پاسخ قطعی به آنها داد. سؤالات نامفهوم و پاسخ‌های ۴ گزینه‌ای نامفهوم‌تر و بعضا غیرمرتبط با سؤال بودند. در مورد بعضی از سؤالات می‌شد چند جواب صحیح را انتخاب کرد، البته جواب صحیح‌تر به نظر طراح سؤال بستگی دارد

درس مدیریت مالی مجموعه مدیریت کنکور ارشد

 درس مدیریت مالی مجموعه مدیریت کنکور ارشد

سؤالات درس مدیریت مالی آزمون۹۴ اندکی نسبت به سؤال‌های سال ۹۳ آسان‌تر بوده و داوطلب به راحتی درصد ۷۰ را می‌توانست کسب کند و با توجه به ضریب ۴ این درس برای داوطلبین مدیریت مالی تأثیر بسیار مطلوبی بر تراز و رتبه داوطلب می گذاشت. سؤالات ۹۴ عمدتاً از ۴ فصل ارزش شرکت, بودجه‌بندی سرمایه‌ای، بازده و ریسک و برنامه‌ریزی و تجزیه و تحلیل سود آمده بود. برخلاف سال‌های گذشته که از فصل اهرم سؤالی طرح نشده بود امسال سه سؤال از این فصل طرح شده بود که به راحتی قابل پاسخ‌گویی بود. همچنین سؤالات امسال نیاز خیلی کمتری به محاسبات داشت و داوطلبین که فهم عمیق از مطالب کسب کرده بودند می‌توانستند با مقایسه گزینه‌ها پاسخ صحیح را نیز تشخیص بدهند. فصل ارزش شرکت و بودجه‌بندی سرمایه‌ای از فصل‌های مهم مدیریت مالی می‌باشد و به داوطلبان عزیز سال‌های بعد نیز توجه بر این فصول را تأکید می‌نماییم.